AX ELSE COURANT 1* SL Jaarbeurs en export „Met raad en daad ;rrwdMi WRIGLEY J. C. VINK de natuurzuivere NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK De 62e Jaarbeurs is de grootste beurs, welke ooit te Utrecht werd gehouden. Zij :al een belangwekkend en leerzaam schouw spel bieden. Op het uitgebreide Croeselaan-terrein, waar de Bernhardhal is verrezen, zal de metaalafdeling ten zeerste de aandacht trek ken. Op het Vredenburg zal de textielaf- deling velen lokken. Het aanbod is zeer ver scheiden, met uitzondering van de collecties wollen stoffen, die beperkt zijn tot die van enkele fabrikanten. Het hoofdaccent ligt bij de rayon-sector, welke het hart van de tex- tielafdeling vormt. De afdeling electro-tech- nische, huishoudelijke artikelen is wederom uitgebreid en omvat een gevarieerder assor timent. De afdeling gas-apparaten, waarvan op de vorige beurs de eerste bouwstenen werden gelegd, is tot een succes geworden. Zij is aanzienlijk uitgebreid en thans ge groeid tot een afdeling m:et een eigen karakter. Acht landen zullen met een collefctieve in zending aan de Utrechtse Jaarbeurs deel nemen. De Engelse inzending zal ditmaal op aantrekkelijke wijze een indruk geven van de ontwikkeling in Engeland van de vorm geving van huishoudelijke artikelen en daar toe typerende voorwerpen uit een aantal artikelengroepen laten zien, o.a. speelgoed, tafelzilver, aardewerk, woningtextiel, leder waren enz. Wij deden een kleine greep uit de vele interessante dingen, die er op de Jaarbeurs te vinden zijn, maar wij willen tevens in het licht stellen, hoezeer het Jaarbeursinstituut bestendig aandacht heeft voor de voorlich ting van de handel en voor de opleiding van de koopman. De Economische Voorlichtingsdienst heeft voortbouwende op de ervaring van vroe gere beurzen, ook thans een informatiecen trum ingericht, waar aan iedere exposant en bezoeker alle mogelijke voorlichting wordt gegeven, die hij op commercieel gebied no dig heeft. Het is te betreuren, dat men tot dusver te weinig van deze instelling gebruik heeft gemaakt. Beseft iedere exporteur vol doende, wat er aan exporteren vastzit In zijn inleiding op de persconferentie ver telde de directeur van de Jaarbeurs ontstel lende feiten. Vraagt men folders, dan heeft men soms maar een paar in slecht Neder lands gestelde brochures. Verlangt men een exportprijs, dan weten sommige exporteurs meestal niet meer mee te delen, dan de prijs voor de winkelier. Ja, zelfs schijnt het voor te komen, dat buitenlanders, die zich bij de standhouders melden, in het geheel niet te woord worden gestaan, omdat de kennis van vreemde talen bij de standhouders ont breekt Men vraagt zich af, waarom de mensen niet gebruik maken van de diensten, welke op de Jaarbeurs aanwezig zijn. De Econo mische Voorlichtingsdienst geeft informaties over handel in het algemeen, de vCentrale Dienst voor in-,en uitvoer over de handels verdragen en contingenten, de banken geven inlichtingen over de valuta, de transporton dernemingen over het vervoer en wil men zijn exportrisico dekken, dan is de Crediet- verzekeringsmaatschappij gaarne bereid de nodige inlichtingen hierover te verschaffen. Kortom, alle faciliteiten op exportgebied staan op de Jaarbeurs ter beschikking. Het Jaarbeursinstituut toont belangstelling voor de economische vraagstukken van onze tijd. Zo wil het zijn bijdrage geven aan het streven naar productiviteitsverhoging van de handel. In dit verband wijdt het zijn aandacht aan de betekenis van de vakop leiding van de handelsreizigers en vertegen woordigers en aan de taak en de functie van de handel als zodanig. Ten slotte heeft de Jaarbeurs het plan opgevat, de „arbeider in de fabriek meer in de Jaarbeurs te inte resseren-en hem ter beurze te laten zien, hoe het product van zijn hand de vergelijking met andere producten doorstaat. Twee verschijnselen hebben ons getroffen toen wij bezig waren ons omtrent de huidige situatie van de Jaarbeurs op de hoogte te stellen. Op de eerste plaats de nauwlettende zorg, waarmee de Jaarbeurs optreedt als voorlichtings- en opleidingsinstituut. De 62e Jaarbeurs zal niet alleen een demonstratie zijn van de nieuwste artikelen en methoden die onze tijd voortbrengt, maar tijdens haar duur zullen ook in een reeks van conferen ties de belangrijkste economische vraagstuk ken van onze dagen aan de orde worden gesteld. Het alles—beheersende vraagstuk is, dat van de Nederlandse export en de belang stelling daarvoor is het tweede verschijnsel, waarop wij doelden. De Jaarbeurs is in het probleem van dg. export ten zeerste betrok ken en het lag in de rede, dat het speciale onderwerp, dat in de persconferentie onder de aandacht van de daar aanwezige jour nalisten werd gebracht, de wenselijkheid be trof van een krachtige exportpolitiek en de moeilijkheden die daarbij worden onder vonden. Dit geschiedde in een toespraak van mr. H. Alberda, voorzitter van de Export- Commissie van het Centraal Orgaan voor de economische betrekkingen met het bui tenland. Wij willen aan deze opmerkelijke rede voering enige gedachten ontlenen, omdat de verhoging van ons welvaartsniveau slechts mogelijk is, indien onze producten in toe nemende mate in het buitenland kunnen af gezet worden, in het bijzonder op de over zeese markten. Deze kwestie is een levens kwestie voor ons volk. Er heeft zich een internationale concur rentiestrijd ontwikkeld, waarbij de buiten landse exporteurs in veel sterkere mate dan de exporteurs in ons land, de steun van de overheid ondervinden in de vorm van aan hen toegekende faciliteiten van velerlei aard en door verstrekking van ruime en lang lopende credieten aan de betrokken over- zese landen. De spreker verzette zich tegen de beden kelijke achtrstand, waarin de Nederlandse exporteur in vergelijking met zijn buiten landse collega verkeert. Het toekennen van bepaalde tegemoetkomingen aan de expor teurs betekent geen „discriminatie" ten gun ste der exporteurs, maar moet beschouwd worden als een hoogst noodzakelijke com pensatie voor de vele kwade kansen, die de exporteurs lopen bij hun pogingen niuewe afzetgebieden voor hun producten te vinden. Waarin zouden die tegemoetkomingen kun nen bestaan In fiscale verlichtingen of in een verlaging van de aan de credietvrzeke- ring verbonden kosten. De overheid moet er op toezien, dat van Nederlandse zijde geen maatregelen worden uitgevaardigd, die een bestendige export belemmeren. Wij brengen de essentiële punten uit het exportbetoog speciaal onder de aandacht van onze lezers, omdat velen overtuigd mo gen worden van de 'dringende noodzaak ener principiële wijziging van onze export- politiek. Een jaarbeurs is niet alleen een demon stratie van de modernste artikelen en vin dingen, maar zij wordt ook hoe langer hoe meer een gelegenheid voor economisch be raad en het is van grote betekenis, dat daarbij het exportprobleem op de voorgrond wordt gesteld. Dr P. H. Ritter. Hei beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking - -rmtJm 4 I •t Loopt gesmeerd houdt U fri» en monter. 90ed "oor üw UVf 'an den. f:^ r lJ~. h 1 ■TmhWiT' L '-B j r 'X-l i R Ui] j jr l| B f ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement I Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland 1 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels nn G. H. V. Draagt een gouden verlovingsring, die zwart afgeeft. Ook als hij met de gouden ring van een ander over zijn hand strijkt ,kan hij die hand zo zwart maken als hij wil. Hoe komt dat Antwoord Op zichzelf is metaalstof van alle me talen zwart. Met een stukje lood kan men zelfs schrijven (vergelijk het woord „potlood"). Naarmate een ring een hoger percentage goud bevat, zal zij gemakkelijker afgeven. Daar de ene huid ruwer is. dan de andere, zal zulk een ring bij de één meer zwart afgeven, dan bij de ander, Abonné. Kan ingevolge de nieuwe huurwet een huiseigenaar verplicht worden het huis van binnen op te knappen Antwoord Wij geloven niet, dat de kantonrechter daartoe opdracht zal geven, als u er om vraagt. Het is vooral de laatste jaren gebruikelijk dat de huurder er voor zorgt, dat het huis van binnen naar zijn zin is, hij moet daar wat voor over hebben. U kunt het echter proberen. Het komt er hierbij ook nog op aan. welke verplichtingen u op u genomen hebt toen u het huis huurde. De in de nieuwe huurwet opgenomen eenvoudige procedure is n.l. ook van toepassing in gevallen van een huurovereenkomst, waarbij ten aan zien van het onderhoud afwijkende bepalingen voor komen. Indien B. en W. van oordeel zijn, dat het voor rekening van de eigenaar komend onderhoud van een woning wordt verwaarloosd tot schade van de bewoonbaarheid, zij de eigenaar kunnen verplich ten, de nodige onderhoudswerken te verrichten. Nu geloven wij chter niet, dat meer of minder mooi ge verfde deuren voor B. en W. aanleiding zullen zijn tot ingrijpen. Abonné. Ik heb haringen ingemaakt, maar ver geten om zout bij de azijn te voegen. Kan dat kwaad voor de gezondheid AntwoordNeen, kwaad kan dat niet. Het is echter niet zon mooi gezicht, want juist door het ontbreken van het zout, laat het vel eerder los en dat is een nogal „slordig" gezicht. Laat ze maar niet te lang staan. Abonné. Kan ik peau de peche gordijnen wassen in een wolsopje Antwoord Wij raden u dat niet aan. Gewoon in zout water lijkt ons veiliger. HHet strijken van deze soort gordijnen gaat het beste als men twee huis genoten inschakelt, die de uiteinden vasthouden en u zelf over de binnenkant der dus loshangende gor dijnen strijkt, dit om „pletten" te voorkomen. Narcis. Op kosten van mijn in Zweden wonende familie mag ik deze zomer een vacantiereisje maken naar Zweden. Wat voor papieren heb ik nodig en hoeveel geld mag ik meenemen KUNT U IETS MISSEN? Het is waar, deze vraag wordt dikwijls, misschien al te dikwijls gesteld. Maarzoals U in de dag bladen heeft kunnen lezen, „wonen er in de vluch telingenkampen in Duitsland, onder de meest tragische en primitieve omstandigheden nog steeds ongeveer 10.000 Poolse kinderen10.000 kleine Poolse „displacer persons", die dringend hulp nodig hebben. Het zijn kinderen van oorlogsinvaliden (ocs van hen die voor de vrijheid van Nederland hebben ge streden), van chronische zieken, oudere mensen en ex-politieke gevangenen, die de hel van de Duitse concentratiekampen hebben doorstaan. Al deze men sen lieten zich niet repatriëren, omdat ze zulke echte anti-communisten waren enomdat ze hoopten op emigratie. Maar ze werden afgekeurd. Waarom? Eenvoudig omdat ze niet kerngezond waren of om dat ze niet jong genoeg waren. En nu zitten ze daar acht jaar na de oorlog in de trieste Duitse vluchtelingenkampen, zonder werk zonder hoop enzonder toekomst. En met hen 10.000 kinderen, die r.\ts dan ellende hebben ge kend, waaronder vele wezen. Wordt er dan voor deze mensen en voor deze kinderen niets gedaan Ja, gelukkig wel In Neder land zijn het de Vlissingse Polen hoe klein hun aantal ook is die met enthousiasme een actie op touw gezet hebben, door het vormen van een hulp comité onder voorzitterschap van de ons zo goed Bekende ir. J. Minkiewicz. De hulpactie bestaat in het verzenden van kleding en voedselpakketten en ook door een aantal van deze kinderen een vacantie in Nederland te laten door brengen. In Vlissingen wordt deze actie enthousiast gesteund door het opnemen van kinderen in de ge zinnen, door bijdragen in geld, terwijl ook een ver loting is georganiseerd. Maar wat betekent dat in vergelijking tot die 10.000 kinderen Ook het dagblad „De Stem" steunt de pakketten- actie en houdt een inzameling van pakketten, die op Goede Vrijdag met eigen trailers naar de kampen in Duitsland worden gebracht. De vervoerskosten wor den door genoemd blad betaald. De bedoeling is dat „Axel-Polen-" in de loop van de zomer een eigen actie ontplooit. Omdat er echter directe hulp noodzakelijk is, steunt onze vereniging de actie van „De Stem" Er moeten zoveel mogelijk pakketten naar de Polen in Duitsland Laat iedere huisvrouw, nu met de schoonmaak, de linnenkasten eens goed nakijken of er nog goede kledingstukken zijn die gemist kunnen worden. Vooral voor kleine, maar ook voor grote kinderen. Alles moet echter in goede staat zijn Wanneer we bedenken wat Zeeuwsch-Vlaanderen aan de Polen te danken heeft, dan moet nu die dank getoond worden. Er is nood bij onze bevrijders en zij doen een beroep op ons Laat niemand achter blijven, doch ieder tone zijn dank I Vele winkeliers zijn bereid hun medewerking te verlenen, door de goederen die U bij hen voor dit doel koopt, zelf te verpakken. In dat geval kost het U geen moeite, doch alleen een geldelijke bijdrage. In aanmerking komt; vooral textiel (met vermel ding van de leeftijd van degene voor wie het be stemd is) blikconserven, niet aan bederf onderhevige levensmiddelen, enz. Geen glas en levensmiddelen die spoedig kunnen bederven. Ook speelgoed is welkom. De pakketten kunnen vóóór Dinsdag 13 April in geleverd worden te Axel bij de Fa. D. J. Oggel. Het Bestuur van „Axel-Polen" TI..J J Krabben,en peuteren maakt de JtlLIICI- kwaal steeds erger. De helder llitclasi vloeibare D.D.D. dringt diep in U1I,3aCILU de poriën door, zuivert ontsmet -* en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN' HUIDAANDOENI NGEN Antwoord t U moogt 1000 meenemen. Per dag ƒ75 is toegestaan voor uitgaven. Blijft u tien dagen weg, dan moet ƒ250 terug. U hebt nodig een geldig paspoort, visum is niet nodig (ten minste als u Nederlander bent). Hoe u in het bezit komt van een reisbiljet en hoe u de reis moogt maken, per trein, vliegtuig, auto of per schip b,v. weten wij niet, dat is een zaak tussen uw familie en u. H. G. Onze kanarie zingt niet meer en is geregeld aan de rui. Wat kan de oorzaak zijn AntwoordIn de meeste gevallen is het geven van wat suiker de oorzaak. Dé beestjes worden dan te vet. In de handel zijn verschillende preparaten verkrijgbaar, die dit euvel bestrijden. A. C. de J. Deed leidingwater in zijn droge regen waterput. Toen er later weer regenwater bij kwam, was de smaak bedorven. Hij vraagt nu, wat hiervan de oorzaak kan zijn. AntwoordU kunt het beste advies inwinnen bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Park weg 13, Den Haag. Ook kan het laboratorium van dat instituut desgewenst een onderzoek instellen, Na tuurlijk zijn hier kosten aan verbonden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1