AXELSE COURANT Moderne hokus pokus De geschenken van de boeken week W nippers ■Hf"1' I# j. C.VINK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. WONDERDOKTERS IN AMERIKA BEDRIJVEN HEKSERIJ ALS IN VROEGER DAGEN.... De tijd is lang geleden waarin de mensen nog geloofden aan de wonderbare m|acht van heksen, die in een sfeer van geheimjzinnig- heid in de toekomst wisten te schouwen en die tevens de gave bezaten wensdrankjes te brouwen. Tegenwoordig lachen we om de verhalen die vertellen van liefdesdranken, waarmee onwillige geliefden to t liefde ge prest werden en iedereen is verbaasd, dat de mensen in vroeger dagen geloof konden hechten aan toverkruiden. Hoe konden die mensen zulke onzin toch serieus opnemen Toch was het niet zo heel vreemd als het misschien schijnt, dat enige honderden jaren geleden mensen, die het onmogelijke moge lijk wilden maken zich begaven in het duis ter gezelschap van heksen. Ook in onze da gen immers zijn er tal van lieden die precies hetzelfde doen, zij het dan op een meer mo derne manier. Thans zijn er geen heksen Keer, die rare en vieze drankjes maken, maar hun plaats is ingenomen door vele (luistere lieden die onder mooie en zelfs heel geleerde titels praktijken uitoefenen die een moderne visie zijn van de vroegere hekserij. Deze wonderdokters van de twintigste eeuw overwoekeren thans de Verenigde Staten, waar zij parasiteren op de geeste lijke en lichamelijke ontreddering van de goedgelovigen. Het moderne hokus pokus van deze heren is minder lachwekkend dan de hekserij van vroeger dagen. Want dat zij een goed bestaan kunnen vinden met hun praktijken, getuigt van de trieste ellen, de zowel geestelijk, moreel en lichamelijk, waarin vele bewoners van de Verenigde Staten zich bevinden. „Doctors" bij de vleet. Voor iemand die weinig of niet bekend is met de mogelijkheden, welke in Amerika be staan om en doctorstitel te verwerven, moet het er op lijken dat Europa nog een hele achterstand heeft in te halen bij Amerika wat betreft de academische vorirfjing van zijn burgers. In vele steden krioelt het immers van de lieden die doctor voor of achter hun naam schrijven. En de geheimzinnige letters die meestal nog achter de titels voorkomen, doen het er op lijken dat er heel wat specia listen onder die academisch gegradueerden zijn. Helaas zijn echter veel van de lieden die Dr bij hun naam vermelden, niet, wat wij in Europa er onder verstaan. Want behalve de academisch gevormden, die met recht hun titel dragen, komen ér ontelbare „doctors" voor die deze titel niet verwierven door uni versitaire studie. Er zijn in de Verenigde Staten tal van therapeutische cursussen, die opleiden tot een bepaalde medische kundig heid en aan hun afgestudeerden een „doc torsbul" uitreiken. Als morgen de groente boer van de hoek geen heil meer ziet in zijn fruit en groenten, maar meer verwacht van het oprichten van een „universiteit" dan zal niemand hem daarin belemmeren. Aan de studenten, die de colleges met goed gevolg hbben afgelopen, kan de voormalige groen teboer dan rustig het doctorsdiploma uit reiken. Zit een op deze titel beluste niet zo gbed in zijn tijd dan kan hij ook een schrif telijke cursus volgen om het doctor bij zijn naam gevoegd te krijgen. Bij deze situatie is het niet zo heel verwonderlijk, dat Amerika zoveel „doctors" rijk is. Niet alleen doctor in de psychologie, psychiater en psycho-ana- list kan men op gemakkelijke manier worden maar zelfs ook doctor in de metaphysica en doctor in de godgeleerdheid. Door al die titels en die schijngeleerdheid, bestaat er natuurlijk bij de eenvoudige burgers veel verwarring over wie nu eigenlijk een „echte doctor" is. Doolhof van dwaze titels. Wie goed oplet kan echter meestal wel aan de titel zien, of hij met een academisch gevormde te doen heeft. De pseudo-doctoren vermelden meestal achter hun titel een korte aanduiding van de „wetenschap" die zij be oefenen. Soms geschiedt dit met enkele on begrijpelijke letters of met een raar woord, waarvan niemand de betekenis duidelijk is. Wat is nu eigenlijk een „docent in de kunst van ontspanning", een „persoonlijkheids- architect", een „adviseur in intersubjectieve relaties" Niemand kan dit goed verklaren, zelfs soms niet eens de lieden, die deze titels dra gen. Toch zijn hun namen in de telefoon boeken van de meeste grote steden in Ame rika te vinden, doorgaans onder de rubriek .psychologen". Onder die rubriek komen nog meer schoon schijnende woorden voor, zoals „philosoof" „numerologist" enz. Kortom onder de aan duiding „psychologen" vindt men een hele verzam'eling vermeld van allerlei rare en dwaze lieden. Maar toch zijn deze scherts- geleerden, die profiteren van het leed van anderen, van groot gevaar voor de licha melijke gesteldheid van de burgers van de V.S. en bovenal ook voor de geestelijke ge zondheid. Mooie namen voor middelen, die niet baten. Terwijl velen door de adviezen van deze onbevoegden langzamerhand psychisch en physisch de verkeerde weg op worden g-e holpen, zijn er ook tallozen, die zich laten bedotten met allerlei nonsens medicamenten apparaten en instrumenten. Natuurlijk wor den ook deze middelen onder de meest fan tastische namen aan de markt gebracht. Om er eens twee te noemen er is een firma die radio—actief badzout verkoopt en een an dere die een atoom—hechtpleister levert. Na tuurlijk hebben deze artikelen niets van doen met radio-activiteit en atoom-energie. Even- miin heeft het plutonium iets te maken met de plutoniumkstift en de atoom-energie met Op initiatief van de „Commissie voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek" zal geheel Nederland van 27 Maart tot 3 April weer staan in het teken van het boek. De cijfers, Verstrekt door de C.P.N.B., wijzen uit, dat de belangstelling voor het Nederlandse boek groeiende is. Over een periode van vier jaar moest de oplage van het traditionele geschenk Verhoogd worden tot een aantal van 130.000 exemplaren, ter wijl ook de jeugd haar interesse toont, door dat de gedichtenbundel voor de jeugd thans een oplage heeft van 35.000 exemjplaren te genover 24.000 in 1950. Dit alles is een ver- heugend verschijnsel, maar daartegenover is het dubbel jammer te noemen, dat de com missie dit jaar geen keuze kon doen uit de aangeboden novelles, die in haar opdracht waren geschreven door vier bekende Ne derlandse schrijvers, die hun sporen op lit terair gebied reeds verdiend hebben. Dit pleit niet voor de kunde van de schrijvers en de kwaliteit van het geschrevene. „Goed geboekt". Voor het „geschenk" van deze 19e boe kenweek heeft de C.P.N.B. thans haar toe vlucht genomen tot het bundelen van een aantal verhalen, schetsen en tekeningen over het onderwerp BOEK, geschreven door be kende Nederlandse schrijfsters en schrijvers, die op eigen manier hun visie geven op dit onderwerp. Een aantal verhalen, waarin. atoombalsum dat goed heet te zijn voor huid aandoeningen en blindedarmontstekingen. Desniettemin worden met deze middelen, die natuurlijk niet schaden, maar zeker ook niet baten, de Amerikanen duizenden dollars uit de zak geklopt. Vele van deze artikelen zijn ook lang niet goedkoop. Zo bijvoorbeeld het apparaat, dat gama-stralen uitzendt waar door de waterstofatomen in het lichaam zich uitbreiden en het leven wordt verlengd. Wie het wil hebben .moet 100 dollar op de toon bank leggen. Nog duurder is de electronen- stift (goed voor alle pijnen) want die kost 300 dollar. Zeer prijzig is het „berylliumjiart waarvan de uitvinder heeft verklaard dat dit niet alleen kaalhoofdigen weer een ferme haardos geeft, m'aar dat het zelfs doden weer tot leven kan wekken. Dat er lieden zijn die geloof hechten aan deze fantastische bewe ringen bewijst wel dat er nog simpele zielen zijn, die niet ver afstaan van de goedgelo vigen van enkele eeuwen geleden, óh ge loofden in de kracht van heksenbrouwsels. Geen gekdoenerij, maar ernstig verschijnsel. Dat halfslachtige medici en allerlei ondes kundige personen die zich met lichamelijke en geestelijke kwalen van de mens bezig houden in Amerika een goede boterham kun nen verdienen, moet niet gezien worden als een soort gekdoenerij van de Amerikanen. Daarvoor is het verschijnsel te ernstig, want het duidt er op dat velen in Amerika de kluts kwijt zijn. En van deze ellende profiteren de schijngeleerden, de wonderdokters met hun mooie titels, die parasiteren op de onge- lukigen, die aan de zelfkant van het leven staan. Verkeersongevallen. In de nacht van Zaterdag op Zondag reed een.jeep, waarin acht personen, die terugkwamen van een feestvergadering van de Alg. Ned. Aorari- sche Bedrijfsbond op de weg van Zuidhorn naar Noordhorn tegen een boom. Op de plaats waar de nieuwe rijksweg overgaat in de oude ging de jeep slingeren en ge beurde het ongeluk. De gevolgen waren ont zettend. Alle inzittenden werden uit de jeep geslingerd. Drie personen werden op slag gedood en één overleed tijdens het trans port naar het ziekenhuis. De vier anderen liepen eveneens zulke zware verwondingen op dat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk was. Onder de gemeente Best botste een auto, die van de richting Eindhoven kwam, in de nacht van Vrijdag op Zaterdag op een stil staande vrachtwagen. Drie van de zes in zittenden werden hierbij onmiddellijk ge dood, de drie anderen moesten in het zie kenhuis opgenomen worden. Eén hunner is zeer ernstig gewond. Onder Biezelinge zijn Zaterdagavond 2 motorrijders dodelijk verongelukt. De 61- jarige smid Butler reed met zijn motor van de Smokkelhoek de rijksweg op en botste rrjet grote vaart op de 32-jarige motorrijder Hundersmarck uit Ovezande. Beide motoren vlogen in brand. Butler werd tegen de grond gesmakt en bleef ernstig gewond liggen, de ander raakte onder zijn brandende motor en liep dodelijke brandwonden op. Beide slachtoffers zijn even later in het ziekenhuis overleden. Bij drie verkeersongevallen in totaal 'dus 9 doden en 7 gewonden. 27 MAART 3 APRIL: 'ernst en spot wedijveren om de erepalm van het best geschreven verhaal en waarin Ber- tus Aafjes, Clara Lennart, Godfr. Bomans en vele anderen ons een zorgeloos uurtje be zorgden. „Het gevaarlijke boek". Om het contact tussen schrijver en lezer te intensiveren, zag een uitgave van Jacques den Haan het licht onder de titel van „Het gevaarlijke boek". De schrijver gunt ons een •uitgebreide blik in het dagelijkse leven van de schrijver, de boekverkoper en de uitgever waardoor de lezer een inzicht wordt gegeven ho het eigenlijk in de boekenwereld toegaat. Humor en ernst wisselen elkaar af, terwijl het boekje verlucht is met een aantal illu straties van H. Berserik, die dit boekje tot CE/i fraai bezit maken. „De Muze en de Dieren". Evenals in vorige jaren werd ook thans een bundel gedichten voor de jeugd samen gesteld, handelend over de muze en de die ren. Van Homerus tot Aafjes, van Vondel tot Lucebert, iedere generatie van dichters is in deze door M. Vasalis verzamelde bun del vertegenwoordigd. Een aantrekkelijk boekje voor de luttele prijs van 0,75, dat de jeugd in staat stelt, kennis te nemen van -gedichten over verschillende dieren, waarbij -die over vogels wel de hoofdtoon voeren. „Foutenplaat", Een vlotte tekening met veel fouten, ver- vaardigd door I. Spreekmeester, wordt ver- spreid onder de jeugd van 4 tot 14 jaar in een oplaag van 92.000 exemplaren. Voor de kinderen, die alle fouten vinden en boven- cdien de plaat het mooist kleuren, worden verschillende boekenprijzen beschikbaar ge steld, waardoor ook reeds onder de jeugd wordt gewerkt om de drang naar het lezen van goede boeken te bevorderen. Boekengidsen. Ook de in kleurendruk verschijnende boe kengids is dit jaar weer present. Zoals ge woonlijk vindt men er ook dit jaar weer een schat van boeken in, hetgeen de koper in staat stelt zijn keuze reeds bij voorbaat te doen. Titellijsten met commentaren over de nieuwste Nederlandse uitgaven op allerlei gebied, aankondigingen van de uitgevers en een grote lijst van wetenschappelijke werken vormen de inhoud van deze gids, die vol komen aan haar doel beantwoordt voor de lezer een veilige geleider te zijn in de met uitgaven overstelpte boekenwereld. Naast deze gids is een alfabetische lijst van boekensamengesteld voor het „boeken- Zes jongens uit Haarlem hadden op de vloedlijn op het strand te IJmuiden een vreemd voorwerp gevonden en dat in een uit wrakhout gestookt vuurtje geworpen. Het voorwerp explodeerde vrijwel onmid dellijk, waarbij drie van de jongens werden gewond aan ledematen en gezicht, de drie anderen kwamen met de schrik vrij. Men neemt aan dat het gevonden voorwerp een oude handgranaat is geweest. Opa Schram, die reeds twaalf keer de Vierdaagse heeft uitgelopen zal met een andere wandelaar, Wilmsen uit Ast (N.-B.) een reis te voet maken naar Rome en terug, en wandeltocht van 3000 kmi Opa Schram is 67 en Wilmsen 71 jaar. Zij zullen 5 a 6 dagen nodig hebben om Keulen te bereiken. Vandaar gaat de tocht langs de Rijn naar Bazel en dan via Zwitserland naar Italië. Omvangrijke bagage kan en zal hij niet mee nemen, mjaar alleen een stel van twee paar reserveschoenen zullen in zijn rugzak niet ontbreken. Maak IJ los uit de greep van Rheumatische Pijnen. Doe een bloedzuiverende kuur met Kruschen. Zuiver bloed, dat is het geheim om vrij te blijven van scheuten en steken en die stramme pijn in lede maten en gewrichten. Daarom kunnen mannen noch yrouwen op rijpere leeftijd zonder Kruschen Salts,, De zes minerale zouten die Kruschen bevat, sporen lever, nieren en ingewanden aan tot krachtiger werking. On zuiverheden in het bloed kunnen zich dan niet vast zetten en pijn verwekken, maar worden afgevoerd langs natuurlijke weg. Dat is het gehele geheim van Kruschen en zo werd de kleine dagelijkse dosis tot heil van tienduizenden lijders aan rheumatische pijnen. Ing. Med. schip", een actie, die overal in de lande zeer gewaardeerd wordt. Deze varende tentoon stelling, die delen van ons land bezoekt, die door de boekhandel slechts gedeeltelijk wor den bereikt, blijkt te voorzien in een be hoefte voor diegenen, die slechts zelden in aanraking komen met een boek of boek handel. Wanneer men al deze acties van de C.P.N.B. voor ogen houdt, kan men be grijpen, dat alleen in Nederland voor 75 millioen gulden per .jaar aan boeken wordt uitgegeven, wat meer is dan in enig ander land op de wereld. Ja, wij zeiden het reeds de belangstelling voor het boek is groeiende, de komende boekenweek zal dit weer be vestigen. C. van Veen. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 24 MAART 1954 68e Jaargang No. 48 ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,35 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1