AXELSE COURANT De kleine middenstand de dupe? Met raad en daad nippers. WRIGLEY t; m'-.-z- j. C. VINK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. Wij zijn in de laatste tijd opgeschrikt ge worden door een reeks van prijsverhogin gen. Wanneer wij de gevolgen van dit ver schijnsel bekijken over de gehele linie, dan behoeven wij ons er niet over te verontrus ten.. Voor zover men het thans, voorlopig, beoordelen kan, is de afzet der producten niet zichtbaar verminderd. Door de laatste regeringsmaatregelen heeft men de huurver hoging willen compenseren en de consump tiebeperking willen wegnemien. Alleen van de opheffing der consumptie-beperking kan men een vergroting verwachten van de koopkrachtige vraag. Er is aldus de mogelijkheid ontstaan, meer inkomen te besteden en ook om te sparen. Een hoopvol teken is, dat de spaartegoeden bij de spaarbanken weer voortdurend toene men, al vallen zij dan de institutionele be leggers toe, zodat zij niet terecht komen op de markt van het risico-dragend kapitaal. De huurverhoging valt toe aan de huiseige naren en is bestentyi om de bestaande huizen- voorraad te onderhouden. Wij waren aan het interen op de oude woningvoorraad. De hernieuwde verzorging kan voordelen op leveren voor dienstbedrijven, als stucadoors, metselaars en dergelijke ondernemingen. De prijsverhogingen konden min of meer worden opgevangen. Men mag niet vergeten dat het deel, dat de werknemers als groep van het nationale inkomen incasseren, voort durend stijgt en het duurder wordende leven voor hen geen catastrofe behoeft te beteke nen ten gevolge van de looncompensatie. Loonsverhogingen behoeven geen invloed te hebben op de prijzen, wanneer de onder nemer deze loonsverhogingen opvangt ten laste van de winstmarge. De mate, waarin dit kan geschieden, is afhankelijk van de investeringsbehoefte van het bedrijf. Intussen mag men niet .uit het oog ver liezen, dat de verlaging der uitkeringen ten gevolge van de loonsverhoging er niet toe zal leiden, de belegging in deze bedrijven aantrekkelijk te maken. Wij schreven de prijsverhogingen zijn, wanneer men de toestand over de hele linie bekijkt, niet verontrustend. Maar de mid denstand zal er eerder nadelige dan voor delige invloeden van ondervinden. Zeker, in zoverre die middenstand veel werknemers in dienst heeft. Het middenstandsprobleem is een pro bleem met vele facetten. Maar als wïj aan dacht wijden aan de nood van de midden stand, dan denken wij op de eerste plaats aan de kleine middenstander, die een uiterst moeilijk bestaan heeft, die in zorgelijke om standigheden verkeert. Wij denken aan de zogenaamde rand- of marginale bedrijven, dat zijn de bedrijven, die nauwelijks rendabel zijn. Het zijn de bedrijven, waarvan aan hun ondernemers een inkomen toevalt, dat zich soms ver beneden het inkomen van een ar beider bevindt. Wij werden onaangenaam getroffen door een wending in de middenstandsnota van de regering. Er wordt daar uitgeroepen Alleen deze groep klaagt Is dit een reden, zo vraagt men, om het overheidsbeleid te veroordelen Wij zijn geneigd om deze vraag bevesti gende te beantwoorden. Want het begrip sociale rechtvaardigheid houdt in, dat aan het welzijn van alle groepen der bevol king moet worden gedacht. Wanneer er minderheden zijn, die in hun bestaan worden bedreigd, dan kan men, ook wanneer de meerderheden zijn beveiligd, niet spreken van een juist sociaal beleid. De vraag moet gesteld worden waar door zijn deze bedrijven randbedrijven ge worden Ligt hier de oorzaak uitsluitend in algemene economische omstandigheden, of zijn de randbedrijven tot randbedrijven gedegradeerd ten gevolge van overheids- mjaatregelen Dat wil zeggen ten gevolge van fiscale druk, van administratieve be slommering en onoordeelkundige ordening (de melksanering). Is niet de atmosfeer, w.aarin deze bedrijven moeten werken bij voorbaat vergiftigd Hetgeen voor de kleine middenstand geldt geldt voor de gehele kleine middelklasse. Voor mensen, die moeten leven van zeer ge ringe pensioenen en die geen com'pensatie ontvangen. De geringste prijsverhoging kan fataal zijn voor hun benauwd budget. Naar wij vernemen heeft het vraagstuk der prijsverhoging de aandacht van de re gering. Wij hopen, dat wij een duidelijk beeld zullen krijgen van de oorzaken der prijsverhogingen. Liggen deze in de prijs op de wereldmarkten, of zijn zij een recht streeks gevolg van het gevoerde beleid En wij hopen, dat ons niet alleen alge mene beschouwingen zullen worden voorge legd, maar dat ons een kijk zal worden ge geven op concrete gevallen. Hoe kunnen de kleine zelfstandigen en mensen, die niet in loondienst zijn, rondkomen met het geld, dat zij overhouden Dit is een vraag, die daar om; urgent is, w'ijl zij handelt over het be rooide deel van onze bevolking. Dr P. H. Ritter. Zet Uw zorgen aan de kant Mckert U helemaal op. °°r Uv, y- •waw""" de échte kauwgom Woensdagmiddag omstreeks twee uur is nabij Harderwijk een Dual Gloster Meteor straaljager van de vliegbasis Soesterberg tijdens een oefenvlucht neergestort in het IJselmeer. Beide inzittenden kwamen om het leven. Het waren de 24-jarige sergeant vlieger Nieuwenhuis uit Rotterdam en de 23-jarige sergeant—vlieger Moeke uit Am sterdam. Weet u, dat Nederland na de Saar het dichtstbevolkte land ter wereld is De in lichtingendienst der U.N.O. deelt mede, dat de Saar 376 inwoners per vierkante meter bezit, Nederland 320, Engeland en Wales 291 en België 285 inwoners. De Verenigde lië slechts één inwoner per vierkante km. Staten bezitten er 20 en Canada en Austra- Weet u ook, dat er in Nederland één arts is op elke 1200 inwoners en één tandarts op elke 6000 inwoners In een dezer dagen gehouden bespre king tussen de vertegenwoordigers van de stichting „Nieuw Schouwen-Duiveland" en van Landbouwherstel en Staatsbosbeheer in zake de beplanting van Schouwen-Duive land is komen vast te staan, dat de kosten van herbeplanting zeker meer dan een mil- lioen zullen bedragen. Op het budget van de herverkaveling zal voor deze herbeplanting een redelijke som worden uitgetrokken, zo dat het raam der herbeplanting verzekerd is. De gemeenten krijgen vergoed de bomen die er geweest zijn doch de vergoeding zal slechts een fractie zijn van het bdrag, dat nodig is voor een enigszins behoorlijke be planting. De Venlose politie heeft in een beton nen hok achter een woning te Blerick twee honden aangetroffen, die volkomen waren uitgehongerd. Toen de politie het hok open de om de dieren naar een asyl te brengen, werden de mannen door de honden aange vallen en gebeten. Volgens de dierenarts verkeerden de honden in een staat van vol komen uitputting. Zij moesten worden afge maakt. De politie heeft proces-verbaal opge maakt tegen een 70-jarige vrouw, aan wier zorgen de honden waren toevertrouwd ge durende de afwezigheid van haar dochter, aan wie ze toebehoorden. Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 20 MAART 1954 68e Jaargang No. 47 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. f« A. Wat is er van de toneelspeler Adolf Bouwmees ter geworden en waar is hij momenteel AntwoordAdolf Bouwmeester is indertijd, op grond van zijn houding tijdens de bezetting, uitge sloten geweest (anti-Joodse hoorspelen). Hij woont in Amsterdam. Treedt niet meer op. A. Waarom horen we Eddie Walis niet meer voor de radio en waarom spelen de Vindabona's niet meer voor de Vara Antwoord Eddy Walis is geëmigreerd. Hij woont nu in Israël. Wegens-ziekte van een der leden van het ensemble hun terugkeer voor de microfoon ligt echter wel in de bedoeling. Abonné. Legt ons eerj geval voor betreffende een erfenis. AntwoordUw vraag is ons niet geheel duidelijk. Er is natuurlijk wat aan de hand met deze erfenis zaak, gezien het feit dat de rechtbank er aan te pas is gekomen. Wat ieder betaalt, hangt af van wat ieder krijgt. Het tarief is als volgt Kinderen van broers en zusters 0-1000, 1000-2000, 2000-50ÖÖ, 5000- 10.000, 10.000-25.000 andere gevallen:, w.o. alle andere neven en nichten, 31%, 33%, 35%, 37%, 39%achterneven enz., 40%, 42%, 44%, 46%, 48%. Wat de notaris kan rekenen, hangt af van zijn werk. Dit is zo niet te zeggen. N. S. Ik heb last van slecht trekkende schoorsteen en overal lekkage aan mijn huurwoning. Wat moet ik doen Antwoord Op die schoorsteen zouden we een z.g. „gek" of „H-stuk" plaatsen. Wat de lekkage betreft, kunt u zich wenden tot Bouw- en Woningtoezicht. J. H. W. Hoe lang moet een gevonden voorwerp, dat direct bij de politie is aangegeven, in het bezit zijn van de vinder voor dat het zijn eigendom wordt AntwoordDe mening is wel verbreid, dat een vinder, die het voorwerp op het bureau heeft ge bracht, dit voorwerp na een bepaalde tijd zijn eigen dom noemt, maar deze mening is onjuist Het is n.l. zo, dat de verliezer binnen 30 jaar nog een vorde ring kan instellen tot teruggave, waartoe de vinder dan gehouden is. J. C. Is een V.O.V.-verzekering vrij van belasting T Antwoord Ook de V.O.V. is belastbaar. U dient een aangiftebiljet aan te vragen. P. H. J. de P. Hoe groot mag het bedrag zijn aan goud en edelgesteenten, dat belastingvrij is AntwoordU bedoelt zeker voor de vermogens belasting ƒ2000 is vrij, is het bezit groter, dan is. alles belast. H. Heeft een vraag over huurverhoging. AntwoordHet feit, dat de woning in 1947 is- verkocht, doet ons vermoeden, dat het een voor oorlogse woning is. Dat de huur in 1951 niet ver hoogd is met de toegestane 15% is thans, nu dat niet meer mogelijk is, voor de eigenaar nadelig. Nu mag de nieuwe huur niet meer bedragen dan 3 plus 29% daarvan is 3.90, althans als de eigenaar de kosten voor water c.q. andere bijkomende voorzie ningen niet voor zijn rekening heeft genomen, anders moeten de 3 eerst verminderd worden met deze bij- - w 'ancfea. j komende voorzieningen en het alsdan verkregen be drag, de z.g. kale huur, kan dan verhoogd worden met 29%, waarna het bedrag der bijkomende voor zieningen er weer bij opgeteld moet worden. D. M. Een ongehuwde broer is overleden deze bezat in leven niets. Nu wordt aan de erven een na vordering toegezonden. De moeder en broer hebben geen inkomen, een zwager heeft een vaste betrekking. Kan deze nu vervolgd worden Antwoord Bij een navordering (die ten name van de erfgenamen wordt gesteld) zijn de erfgenamen niet verder aansprakelijk, dan ieder tot het beloop van zijn erfdeel, vermeerderd met het bedrag van hetgeen hun gelegateerd is. In uw geval behoeft de vrees voor betaling derhalve niet zo groot te zijn. J. N. Mijn haard brandde tijdens de vorstperiode zeer goed. Bij vochtig weer zit er echter in het ge heel geen „trek" in. Hij is dan niet aan het branden te krijgen en produceert alleen maar een verstik kende rook. Wat kan daarvan de oorzaak zijn. AntwoordWij vermoeden, dat de oorzaak moet zoeken in de schoorsteen. Daar zal wel iets aan haperen. Raadpleegt u eens een schoorsteenveger of een metselaar. C. V. Hoe luidt het adres van de filmster Ann Sheridan Met wie is zij gehuwd AntwoordU kunt adresseren 20th Century Fox, Hollywood. Ann Sheridan is niet gehuwd, zij is twee maal gehuwd geweest, n.l. met Edie Norris en met George Brent. G. H. H. Is het waar, dat wanneer men b.v. op 1 September in het huwelijk getreden is, volgens de loonbelasting gerekend wordt, als ware men op 1 Januari daar aan voorafgaande getrouwd AntwoordNeen. U krijgt geen loonbelasting terug •over de verstreken loontijdvakken. Valt u dus niet in de inkomstenbelasting, dan behoeft u niets bij te betalen en krijgt u ook niets terug. Valt u echter in de inkomstenbelasting, dan wordt het anders. De loonbelasting is dan n.l, een voorheffing op de in komstenbelasting. Dit betekent, dat het loon, waar over dus al loonbelasting is betaald (dus bruto) op nieuw in aanmerking wordt genomen voor de in komstenbelasting. Van de aanslag inkomstenbelasting welke men over zijn gezamenlijke inkomsten dan be talen moet, wordt de reeds op het loon ingehouden loonbelasting weer afgetrokken. Voor de inkomsten belasting nu wordt bij het bepalen van de tarief- 'groep, waarin men valt, gekeken naar de toestand op het eind van het jaar. Valt u dus in de inkomsten belasting, dan wordt u voor het gehele jaar aan geslagen in groep II (gehuwden zonder kinderen). Doordat met de dan ontstane aanslag de loonbe lasting van het gehele jaar uiteraard wordt verrekend, krijgt men dus, dat over loon, waarover volgens groep I (ongehuwden) loonbelasting is be taald, volgens groep II inkomstenbelasting wordt be taald, Dit heeft men dus alleen, wanneer men in de inkomstenbelasting vervalt. Abonné. Vraagt of zich in de buurt van Middelburg een omscholingscentrum bevindt voor ambachtslieden. Antwoord Wendt u zich hiervoor tot het gewes telijk arbeidsbureau van de plaats uwer inwoning. H. J. de J. Heeft een vraag over de betaling van het te veel gebruikte aan water. AntwoordEr moet toch een hoofdbewoner zijn niet waar Wie dat is, weten wij niet, maar in ieder geval moet ieder bijdragen naar evenredigheid van het gebruikte, tenzij een andere regeling is getroffen. Het feit, dat u door omstandigheden veel afwezig was, dienen we buiten beschouwing te laten, want da kan de andere partij ook overkomen op zekere tijd. Wie betaalt eigenlijke de hutrr aan de eigenaresse of ontvangt deze de huur van ieder afzonderlijk De gene, die de huur betaald aan de eigenaar, is hoofd bewoner en ontvangt dus de vastgestelde (overeen gekomen) huur van de andere partij (onderhuurder). Wij zijn met de situatie niet op de hoogte maar het komt ons voor, dat het grootste gezin het meeste be talen moet voor dit doel, want dat is de bedoeling van de huurwet, waarin gesproken wordt van „naar billijkheid" betalen der bijkomende lasten. Maak dus met uw huiseigenaresse af, wie verantwoordelijk ge steld moet worden en kunt u helemaal niet tot over eenstemming komen, laat dan de huuradviescommissie hierin beslissen. Abonnc. Indien men van Drees trekt, wat mag men dan bezitten AntwoordAls vermogen wordt niet aangemerkt spaargeld als dit niet meer bedraagt dan 500 en sieraden tot een bedrag van 2000. Ook een bedrag van ƒ200 eigen geld (verdienste) is vrij. Afgezien hiervan dient u echter alle inkomsten, waaronder ook spaargelden, huizenbezit, e.d, op te geven aan de Raad van Arbeid. X. Hoe wordt de personele belasting berekend Antwoord Personele belasting wordt inderdaad berekend naar de huurwaarde en mubilair. Wanneer een ambtenaar naar het inkomen vraagt, dan doet hij dat voor de inkomstenbelasting. Men is verplicht naar waarheid te antwoorden. J. H. R. Ik heb een konijn, dat last heeft van oor- schurft. Hoe kan ik dat bestrijden 2. Hoe moet ik een konijnenhuid looien Antwoord Als het konijn toch gedood moet wor den en het vel gelooid, kan die schurft wel blijven. Wilt u het konijn in leven houden, dan onmiddellijk door de dierenarts laten behandelen. 2 Om een konijnenhuid te prerpareren, gaat u als volgt te werk: 100 gram aluin, 50 gram keukenzout' oplossen in een liter water. De huid hierin een dag of twee, drie laten looien. Daarna ongeveer 24 uur in water leggen (water meermalen verversen). Vervol gens de huid in zeepsop wassen, waarna spannen om te drogen (niet in de zon). Bijna droog zijnde, de huid in verschillende richtingen rekken over de ronde rand van een tafel. De haren steeds aan de boven kant houden. Gedurende het rekken der huid, deze dikwijls inwrijven met talkpoeder om het soepel wor den te bevorderen. Ten slotte de haren opborstelen. s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1