AXELSE COURANT voor 'n gezellig Costuums Fa Deij r J L I L raenéóstr\ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. enAdm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL KOEWACHT BURGERLIJKE STAND, KOEWACHT \liUt-zeii VISSER RECHTSZAKEN Het leven begint bij veertig - ook met Vw Rheumatiek! Rheumatische Pijnen liggen op de loer. Neem in acht - neem Kruschen. SPORTNIEUWS zowel voor SLANKE als CORPULENTE personen. ENORME sortering. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding AXEL Schrale huid Brankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 17 MAART 1954 68e Jaargang No. 46 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentlén (maximum regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD ZILVEREN JUBILEUM „N.J.H.C." Op 5 April a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de Ned Jeugd Herberg Centrale werd opgericht. Een feit Jat gezien de geweldige groei van de trekkersbeweging in deze kwarteeuw, niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Zodanig echter is bij het passeren van deze mijl paal in ons land de trekkersbeweging in omvang en betekenis toegenomen, dat het niet wel mogelijk is dat heugelijk feit op een willekeurige centraal gelegen stad of plaats in de lande te vieren, alhoewel ook daar aan de nodige aandacht besteed werd en men is tegemoet gekomen. De officiële herdenkingsbijeenkomst zal n.l. plaats hebben in de aula van het Kon. Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Daarnaast zullen echter in beperkter verband ook in een twintigtal Nederlandse provinciale centra zg. jubileum-weekends worden georganiseerd op de dara 24 en 25 April. Voor Zeeland is hiervoor Axel uitverkoren en zal de jeugdherberg ..Bleye Haghe" op beide data in het teken staan van dit feit. Niet minder van de stemming daarover (inhaerent) in de trekkersbewe ging op die dagen zich uitend. Want het worden echte feestavonden met één of meer sprekers, een feestmaaltijd, een felicitatiewed strijd en nog een heleboel andere prettige dingen. Allen die de trekkersbeweging een warm hart toe dragen worden derhalve aangespoord beide data maar vast in hun agenda te noteren. OPBRENGST COLLECTE. De Zaterdag alhier gehouden collecte ten bate van het t.b.c.-fonds van het N.V.V. heeft 279,04 opge bracht. GEMEENTERAADSVERGADERING. Vorige week Dinsdag kwam de gemeenteraad van Koewacht in openbare zitting bijeen. Aanwezig waren alle leden. Op voorstel van B. en W. wordt besloten de prijzen voor de jaarmarkt overeenkomstig vorig jaar vast te stellen. Op een voorstel van de heer de Waele wordt hierbij besloten dat voor ieder aangevoerd paard of stuk rundvee 1 zal worden uitgekeerd, dit ter ver hoging van de aanvoer. In de commissie van onderzoek voor de rekeningen 1949 worden benoemd de heren de Waele en de Schepper. Een verzoek om subsidie van het comité Ouden van Dagen wordt aangehouden, tot zal zijn beslist of men de oudjes een reis dan wel een gezellige dag tal aanbieden. De subsidie aan het Koningin Wilhelminafonds wordt verhoogd tot 1 cent per inwoner. In een schrijven ontvangen van de minister van eco nomische zaken wordt bezwaar gemaakt tegen open stelling der winkels op werkdagen tot 7 uur. De heer de Waele merkt hierbij op dat dit noodzakelijk is aangezien iedereen tot 6 uur werkt en men na die tijd in de winkels terecht moet kunnen. Besloten wordt aan de minister te verzoeken het sluitingsuur op 7 uur If handhaven. Besloten wordt tot opmeting van een weg door het kadaster. Tegen stemmen de heren Polspoel en E, Vermandei, aangezien deze opmeting ook reeds is geschied door de gemeente-secretaris en de ge meente-opzichter. Een verzoek om subsidie van G. Cerpentier ten behoeve van zijn proefveld aardbeien en bessen wordt op voorstel van B. en W. na enige discussie inge willigd met een bedrag van 50. Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale Dienst voor Bouw- -en Woningtoezicht wordt be sproken het bouwen van woningen door de gemeente zonder rijksbijdrage, doch de voorzitter verklaart dat dit veel te duur is. Men zal dit dan ook nog verder afwachten. De heer de Waele informeert naar de vorderingen hij de landbouwschool. De voorzitter deelt hierop mede, dat wegens loonsverhoging en prijsstijging der materialen een verhoging der aannemingssom nood zakelijk zal zijn. De heer de Waele merkt hierbij nog °P dat dit dan toch alleen kan betreffen verhogingen vallende tussen het genomen raadsbesluit en de goed keuring door Ged. Staten. Van Proost en Brandt N.V, is een schrijven ont vangen dat van oprichting van een leemplatenfabriek te Koewacht voorlopig niets kan komen. B. en W. zullen zich thans tot andere bedrijven wenden om industrie aan te trekken. Naar aanleiding van een schrijven van de heer A. Lockefeer inzake wijziging van het raadsbesluit tot overdracht van de vlasserschool wordt besloten adressant te berichten dat geen wijziging in de acte van overdracht zal worden aangebracht. Aan de R.K. Jongensschool wordt een bedrag van 87,50 toegekend voor afsluiting van een bergplaats. Besproken wordt verder een rapport over de school van de hand van wethouder Vermandel. betreffende de toestand van banken, fietsenrek, gymnastieklokaal, kapstokken, enz. Besloten wordt dat dit rapport ter kennis gebracht zal worden van het schoolbestuur. Van het bouwvolume van 12 woningen worden op voorstel van de heer E. Vermandei thans reeds vier woningen aan gegadigden toegewezen twee aan de heer W. Boddaert, één aan M. van Gremberghe en één aan C. v. d. Broecke. VERGADERING LUCHTWACHTDIENST. Op het gemeentehuis te Koewacht werd een ver gadering gehouden inzake werving van leden voor de Luchtwachtdienst te Koewacht. De bijeenkomst werd geleid door burgemeester Dierick en kapitein van Banningen, commandant van het 4e korps Lucht wachtdienst. Ook de heren wethouders en raadsledan waren allen vertegenwoordigd. De opgeroepen jonge lui waren allen personen welke buitengewoon dienst plichtig zijn verklaard Kapitein van Banningen gaf een zeer duidelijke uit eenzetting omtrent deze dienstneming. Ook werd er nog een film gedraaid betreffende luchtaanvallen en waarnemingsposten. Tijdens de pauze werd een con sumptie aangeboden, waarna werd overgegaan tot aanmelding. Vijf personen gaven zich als vrijwilliger op om dienst te doen om de Luchtwachttoren. Door deze aanmelding zijn er te Koewacht nu 9 vrijwilligers en is er nog een tekort van ongeveer 5 man. Gedurende de maand Februari 1954. Gehuwd. Emile van Remoortele, 37 j. en Maria Baert, 30 j. Cyrillus Kerckhaert, 23 j. en Leona de Bock, 21 j. Remy de Vos, 23 j. en Irene Verhoeven, 23 j. Antoine Haulez, 22 j. en Ivonne de Pauw, 19 j. Geboren. Paul, z. van P. de Gronckel-van Damme. Maria, d. van H. de Waele-Verhaegen. Overleden. Augustus van Damme, 97 j„ wedn. van Marie van Peteghem. j ER VITRAGES EER FEEST VOOR HET OOG DIE OU GATIER OPFi EUREM VOOR EDERS S/1AAK ER BEURS IN NIEUUE DCS- SINS EN TINTEN «AAK NU U ZELF GELUKKIG riET IET6 NIEUUS EN' riOOIE. HET KAN, O00R ONZE AAN TREKKELIJKE PRIJ ZEN AXEL ra mj Naar aanleiding van een door de fa. G. H. te Axel geplaatste advertentie in diverse bladen, waarin 30% korting werd aangekondigd op alle mantels en swag gers, achtte een dame zich benadeeld, doordat zij op een door haar gekochte mantel niet precies 30% korting had ontvangen. Door de politie werd proces verbaal opgemaakt inzake misleidende reclame en jj. Vrijdag moest de betreffende manufacturier zich voor de politierechter te Middelburg verantwoorden. De officier van justitie eiste 40 boete, doch be klaagde betoogde dat de aangekondigde korting over zijn totale verkoop wel was gegeven en van mis leiding geen sprake kon zijn. De politierechter concludeerde tot vrijspraak. GELDBOETEN VOOR ZUIVELFABRIEK TE KLOOSTERZANDE. Wegens economische delicten. Voor de Economische politierechter te Middelburg diende de zaak van de Coöperatieve Zuivelfabriek „Roomboter" te Kloosterzande. Volgens de tenlasteleg ging had men in dit bedrijf melk in voorraad gehad, waarin meer dan 10% water was vermengd. De fa briek had n.l. Belgische ondermelk gekocht, waarin zich water bevond. Tevens had deze zuivelfabriek gesterilliseerde melk verkocht, die dit predicaat niet verdiende. Toen de keuringsdienst van waren deze melk onderzocht, bleek dat zij grote hoeveelheden micro-organismen bevatte. De politierechter heeft de coöperatie tot aanzienlijke geldboeten veroordeeld, n.l. twee boeten van 1000, het storten van twee waarborgsommen van 1000 en ten slotte nog een proeftijd van twee jaar. De direc teur van de fabriek, de heer D„ kreeg twee geld boeten van 100. Regelmatig 1 De zes minerale zouten van Kruschen stimuleren Uw bloedzuiverende organen., Zolang die maar krachtig blijven werken, worden pijnverwek- kende onzuiverheden op natuurlijke wijze afgevoerd en hebt U van rheumatiek geen weet... Ing. Med. Voetbal. Tweede klasse B. BaronieM.O.C. 1—0; Alliance—Vlissingen 20; Rood-WitT.S.C. 1 1 R.A.C.Goes 33 Ter- neuzen—Internos 39 DoskoMiddelburg 4—2. Derde klasse D. Odio—R.K.F.C. 2-0; Hulst-Meto 2-2; Zee- landiaCorn Boys 3—1 Nieuw BorgvlietAxel 1 1; De ZeeuwenBiervliet 50; R.C.S.—Bres- kens 5'1. Vierde klasse H. KoewachtSluiskil 62 IJzendijkeSteen 02 E.M.M.Luctor 14 Clinge—Aardenburg 2—5. Reserve Tweede klasse C. Zeelandia IIDe Zeeuwen II 10; Vlissingen II Breskens II 73. NIEUW BORGVLIET-AXEL 1-1. In een harde, forse en vooral na de rust unfaire ontmoeting hebben de oranjehemden Zondag een punt op de Brabantse bodem moeten achterlaten. Onze stadgenoten trokken direct na het aanvangs- signaal van leer en had in de eerste helft het beste van het spel. Resoluut ingrijpen van de Brabantse achterhoede voorkwam echter vooralsnog onheil voor de thuisclub. Na ongeveer 20 minuten werd door een Axels been een hard en hoog schot ingezonden, het welk de Borgvlietse keeper stompende wel van rich ting deed veranderen maar het leder verdween toch in de touwen (01), Vooral van de zijde der thuis club werd in deze phase van de wedstrijd tamelijk unfair en fors gespeeld. Tot aan de rust handhaafde Axel de kleine voorsprong. In de tweede helft verbeterde de verhouding tus sen de lijnen er niet op en mede door de slappe, wei nig doortastende leiding werd het een harde partij, waarin de gemoederen nogal verhit raakten. Toen de thuisclub de gelijkmaker gescoord had ontspon zich een strijd die met voetbal waarlijk niet veel meer ge meen had. Er werd duidelijk meer op de man dan op de bal gespeeld. Doordat geen van beide elftallen voldoende van de scoringskansen wisten te profiteren bleef de strijd verder onbeslist en weer zagen de öranjehemden zich een deel van de buit ontnomen door een tegenstander uit de onderste regionen van de ranglijst. ZONDAGSSCHOOL. Zoals ieder jaar kenmerkte de jaarlijkse algemene vergadering dezer vereniging, die plaats had in het z.g. Torenlokaal zich door matig bezoek van de 276 leden, die blijkens de uitgebrachte jaarverslagen lid van deze, zeer sterke bewijzen van levensvatbaarheid dragende vereniging zijn. De heer P. J. van Bendegem opende deze bijeen komst met gebed, waarna door de heer H. Smies Cz. de notulen en vervolgens het jaarverslag werden ge lezen. In dit jaarverslag, zoals steeds getuigend van veel liefde en trouw voor het mooie Zondagschool werk onder de Axelse jeugd, werden de hoogtepunten die in 1953 werden beleefd nog eens aan de vergetel heid ontrukt, Dze waren niet enkel een dorre op somming van de ongeveer 45 of 46 drukbezochte Zon dagschoolbijeenkomsten in dat jaar weer plaats ge had onder leiding van een bijzonder ernstige en roe ping voor dit werk bezittende staf van dames- en heren-leerkrachten, (beter gezegd „persneel") maar te vens van de altijd weer imponerende Kerstfeestviering in de kerk, het vacantie-schooluitstapje en het pret tige reisje van bestuur en personeel naar Brussel. Al temet bewijzen dat er een prachtige geest van samen werking bestaat die voorbeeldig mag worden genoemd, waarom dan ook aan het slot de innige wens werd uitgesproken dat dit zegenrijke werk voortgang mag hebben onder Gods zegen. Als penningmeester bracht de heer L. Rinn rapport uit over de stand der kasmiddelen, waaruit bleek dat er een batig kassaldo overbleef van 295,76. In de kascommissie voor 1954 werden benoemd de heren Avan Asperen en C. v. d. Broeke. De beide aftredende bestuursleden, H. Smies en J. Ruben werden met bijna algemene stemmen herkozen. Mej. M. Rouw bracht als hoofd der Zondagschool een idealistisch getint verslag uit over de Zondag- schoolarbeid, waarbij zij vele nuttige en paedagogische wenken gaf. Zonder onderscheid verdienen deze ter harte te worden genomen. Dat deze ook een zodanige reactie op de helaas weinige aanwezigen had den, bleek wel ten zeerste uit de uitvoerige discussie die naar aanleiding hiervan volgde. De voorzitter dankte ten slotte alle aanwezigen en inzonderheid de leidster met haar altijd actieve staf, die met zoveel opoffering van bijna alle Zondagen deze liefdevolle arbeid voor het kind \tvoeren. Daarp slot hij deze vergadering met dankgebed.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1