AXELSE COURANT De Ambtsdrager.... Zwitsaletten „Met raad en daad" -m. j C.VINK KOORTSIG, RILLERIG NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft: FIRMA Markt 12 AXEL. Naarmate de tijden zwaarder worden, worden de mensen lichter van gebaar. Nog nooit zijn er meer glimlachende koppen in de couranten verschenen als in de jaren van :org en levensangst, die wij thans beleven. Het decorum, dat nog in het begin van deze eeuw de overheidsfiguur omgaf, is geheel ineen gezonken. De gezagsdrager is bij zijn ipenbaar optreden niet een figuur boven de gemeenschap, waarvan hij de regeerder is, maar een figuur, die zich in die gemeenschap oelt opgenomen. Dit medeleven en mededeinen van over- heidpersonen met de menigten, waarover zij gezag hebben, is bezig potsierlijke vormen aan te nemen. Burgemeesters ontvangen schoonheidskoninginnen en sinterklazen, ter zij met hun ambtsketen zijn omhangen. Lie minister van binnenlandse zaken heeft geen aanleiding gevonden, de burgemeesters die zich aan zulke vulgarisering van hun ambt schuldig maakten, daarover de les te ezen, maar hij heeft wel het halve woord gesproken, dat voor de goede verstaander genoeg is. Daarna is de aangelegenheid in iet parlement aan de orde geweest en het eit, dat de burgemeester van een onzer grootste gemeenten bleek zulke ontvangsten van schoonheidskoninginnen niet zo erg te inden, heeft ze weer in het vriendelijke licht geplaatst, waarbinnen zij geschiedden. De Pers heeft zich ook met het geval be moeid en wij gevoelen ons geroepen met die bemoeienis mee te doen, omdat wij menen, dat er tegen dit burgemeesterlijk vertier met ichoonheidskoninginnen toch bezwaren zijn, die niet mogen worden veronachtzaamd. Het is niet ,,de kift", die onze pen bestuurt (welke man zou de recipiërende burgemees ters deze contacten met lieve, jonge vrou wen niet benijden?), het is onze eerbied voor de waardigheid van het ambt, die ons tot bedenkingen leidt. Het belangstellen van de magistraat in het wel en wee der gemeenschap, waarvan hij de leiding heeft, vertoont een zeer goede zijde. Een burgemeester komt eerst geheel tot zijn recht, wanneer hij ook burger-vader is. Dat burgervaderschap bezit een niet hoog genoeg te schatten betekenis. Door dat bur gervaderschap geeft hij de binding aan een bevolking, waarvan de onderdelen verschil len in godsdienstige overtuiging en politiek inzicht. De burgemeester heeft voor ^Jle gezind heden open te staan. Hij heeft verschillende standpunten te begrijpen. Indien hij vol doende tact heeft, kan hij een vriendschap pelijk samenleven, een rustige en ordelijke gemeenschap in stand houden. De figuur van de burgemeester, zijn persoonlijk op treden kan de binding handhaven, ook on der de moeilijkste omstandigheden. Er zijn gemeenten ten plattelande, waar de taak van de burgemeester nog verder gaat, dan die van bemiddelaar tussen de bevolkingsgroepen, die niet alleen in reli gieuze en politieke vraagstukken verdeeld zijn, maar vaak ook in vraagstukken van het concrete, dagelijks leven. Er zijn ge meenten, waar de burgemeester de raadsman en de vertrouwde vriend is van vele zijner gemeentenaren, die hem hun persoonlijke moeilijkheden voorleggen. De burgemeester is de onkreukbare, objectief oordelende ge stalte en een kleine gemeente, waar zulk een verhouding is tussen de burgers en de eerste gezagsdrager, leeft in orde en komt tot bloei. Een burgemeester kan tot zegen zijn. En in onze tijd, die zich van het verleden onder scheidt door een steeds straffer ingrijpen van de overheid in het maatschappelijk leven is deze overheidsfiguur, die niet alleen het gezag, maar ook dè samenbinding van de burgers vertegenwoordigt, van onschatbare waarde. Voorwaarde tot een juiste vervullinjg van het burgemeesterschap is, dat de burgemees ter een hevige belangstelling heeft voor het wel en wee der gemeentenaren. Voor het wee, maar ook voor het wel. Hij kan en mag niet afwezig zijn, wanneer er feest vreugde heerst. Hij is voorzitter of ere-voor- zitter van een oneindig aantal plaatselijke comité's en organisatie's. En hij moet er een persoonlijk genoegen in hebben, tezamen met de hem omringende gemeenschap, de gevoelens dier gemeenschap te beleven. Deze overwegingen hebben de excessen in de hand gewerkt. Het is goed, dat de burgemeester gemeenschapsmens is, maar hij mag niet treden buiten de grenzen zijner waardigheid. De amtsketen is het symbool zijner staatsrechtelijke positie. Die keten mag niet dienen als ornament bij een aangelegen heid van vermaak. Dit is omlaaghalen van het gezagsembleem. Het is bedenkelijk, dat sommige gezags dragers het onderscheidingsvermogen be- 'n Z W/TSAL preparaat.' ginnen te missenginnen te missen tussen hun sociale taak en hun waardigheid als ma gistraat. Dit valt te verklaren uit de alge mene vulgarisering van de levensstijl, die een der zichtbare euvelen vormt van onze tijd. Wij hopen, dat de behandeling van de ontvangsten van schoonheidskoninginnen in het openbaar zal leiden tot een nieuwe nauw keurige bestudering van hetgeen de burge meester heeft te doen en te laten. Dit prach tige ambt draagt de gevaren in zich van ontaarding. Er moet evenwicht zijn tussen de bestuurlijke en burgervaderlijke functie van deze autoriteit, tussen zijn representa tieve en administratieve bemoeienis. Een burgemeester, die te yeel „represen teert". kan verloren gaan voor zijn eigenlijke taak. En hoezeer wij de sociale activiteit van de burgemeesters, die vooral in de kleine gemeenten tot gelding komt, kunnen waar deren, in laatste instantie is de burgemeester de drager van het gezag. Dr P. H. Ritter. koop tijdig SPRUTOL Brandend Maagzuur dat schrijnt tot hoog in de keel Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 13 MAART 1954 68e Jaargang No. 4^ SS-4W" ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie s J. C. VINK ADVE1TENTIEPEIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. verjaag dat lome griepgevoel mot: P. P. Als men een zit-slaapkamer huurt, wanneer moet men dan opzeggen Antwoord U dient een betalingstermijn van te voren op te zeggen, of te betalen, als u eerder vertrekken wilt, tenzij men natuurlijk anders overeen gekomen is. In uw geval dus een maand vooruit U bent over de maand, waarin u vertrekt, dus de volle huur verschuldigd. D. H. W. Op welke datum viel Pasen in 1914? Antwoord: Op 12 April. Dit jaar op 18 April. Abonné. Mag een vermeerderingsbedrijf van kippen ook kuikens opfokken AntwoordNeen, dat mag niet, behoudens voor eigen gebruik. A. E. Geeft een uiteenzetting van de ruimte, die hij heeft in zijn vóór 1940 gebouwde (gehuurde) wo ning. Hij is niet van plan de voorgeschreven huur verhoging te betalen. Antwoord Voorlopig althans bent u de huurver hoging zonder meer verschuldigd. Als u deze niet wilt betalen, kan de huiseigenaar maatregelen tegen u nemen. Als u denkt, dat de huur veel te hoog is, laat u de woning dan eens taxeren door de huur adviescommissie. Het kost u 2,50. ko men vroeg in 'b voorjaar W. A. H. Mijn vrouw is seizoenarbeidster. Zij werd na vier weken gewerkt te hebben ziek. De uitkering werd nu berekend naar een dagloon van 1,20. Naar mijn mening is die berekening niet juist. Antwoord De berekening is wel juist. Het dag loon wordt vastgesteld door het nemen van het ge middelde jaarloon over he laatst verlopen kalender jaar, gedeeld door 300. Dit telt van de dag van arbeidsongeschiktheid af en niet, zoals u schrijft, vanaf 14 November (het einde van het seizoenwerk). H. v. d. K. Moet de 5% loonsverhoging ook ge geven worden over het stukloon AntwoordUw werkgever heeft aan zijn verplich tingen voldaan. Over stukloon behoeft de loonsver hoging niet uitgekeerd te worden. Wil de werkgever het toch doen, dan staat hem dat vrij natuurlijk. H. H. Mijn zoon is in militaire dienst. Kan hij na zijn diensttijd in een betrekking gaan waar hij wil Of is hij verplicht bij zijn oude patroon weer terug te gaan. Hij kan daar terugkomen, maar doet het liever niet. AntwoordWij raden u aan uw zoon een ontslag brief te laten vragen aan zijn werkgever. Krijgt hij deze brief, dan is alles voor elkaar. Krijgt hij deze ontslagbrief niet, dan moet hij zich wenden tot het gewestelijk arbeidsbureau. Th. S. M.i, mag bedrijfsruimte niet verhoogd wor den. Is dat juist Antwoord!: Ons compliment voor de volledige uiteenzetting jammer, dat u op de bijgevoegde teke ning geen afmetingen hebt vermeld. De zaak zit zo 1. Is het door u bedoelde bedrijf een winkelbedrijf, waarin of waarboven ook de woning is gevestigd, dan wordt deze winkelwoning steeds aangemerkt als bedrijfspand, voor bedrijfsruimten blijft de huurprijs van 31 December 1953 gelden, tenzij de partijen an ders overeenkomen. De huiseigenaar is dus gerech tigd u een nieuwe overeenkomst voor te leggen en mag hij een huurprijs berekenen niet hoger dan de huurprijs per 31 December 1953 plus 17% (voor uw gemeente). 2. Als van een onroerend goed meer dan 60% van het vloeroppervlak behoort tot een niet zelfstandige woning, wordt het als woning beschouwd (en is dus 17% verhoging verschuldigd). Is dit niet het geval dan wordt het beschouwd als bedrijfsruimte (waar voor dus een nieuwe overeenkomst moet worden aan gegaan). Het grote verschil is dus, dat de huurver hoging voor woningen automatisch uit de wet voort vloeit en voor bedrijfspanden slechts door een nieuwe overeenkomst tussen partijen kan worden tot stand gebracht. Kunt u Het niet eens worden, dan dient een schriftelijk advies gevraagd te worden aan de huur adviescommissie. v. d. V. Als iemand in de kost is, dus alleen kost geld betaalt, geen kamerhuur, is hij dan verplicht als hij langer dan een weekeinde weg is, door te betalen Kamerhuur staat hier geheel buiten. AntwoordBij vroegtijdige waarschuwing niet. T. D. Mijn nylonblouse is door het wassen geel en goor geworden. M?at kan ik doen AntwoordEen veel voorkomende klacht. Nylon mag nu eenmaal niet gewassen worden in warm wiater. Nu deze blouse reedr geel geworden is, kunt u het proberen met een heel lichte chlooroplossing, maar heel licht. Wij kunnen er dan niet voor instaan, dat de blouse weer kraakhelder wordt. Wast u in het vervolg een dergelijke blouse liever in koud watèr, dan loopt u niet zo veel kans op geel worden. L. E. .Heeft een getrouwde vrouw, die in een be drijf werkt en voor de W. Wbetaald heeft, recht op uitkering, wanneer de zaak wordt opgeheven Antwoord Ja zeker, u moet u wenden tot het ge westelijk arbeidsbureau. G. B. Is het waar dat de polsslag invloed heeft op het lopen van een polshorloge. Een van mijn collega's vertelde mij dat als hij het polshorloge van zijn broer ontdeed het stil ging staan of flink voor ging lopen. Antwoord De polsslag heeft geen invloed op het lopen van een polshorloge en omgekeerd heeft een polshorloge geen invloed op de polsslag. Aannemende dat u ons niet in de maling neemt, moeten wij ver onderstellen dat uw collega het u heeft willen doen. Andere mogelijkheden zijn nog dat hier toeval in het spel is, dat het bedoelde horloge bij het stilstaan niet was opgewonden of dat het klokje nodig naar de horlogemaker moest. L. v. d. W. Hoe groot is het bedrag Inkomsten belasting (gehuwd 1 minderjarig kind) netto in komen in 1953 ƒ4097, netto inkomen in 1954 ƒ4000. Antwoord: Inkomen ƒ4097 in 1953 gr III-I ƒ311, inkomen ƒ4000 in 1954 gr. III-I ƒ244, inkomen j 4097 in 1954 gr. HM 258. B. Hoe moet ik mijn geranium behandelen AntwoordEen geranium moet op een licht en zonnig plekje staan, bij een niet te hoge temperatuur. In de zomer vrij veel water geven, maar de plant nooit besproeien, daar zij gemakkelijk rot en de bloe men licht smetten. Tijdens de groei- en bloeitijd eens per week kunstmest, maar in de rusttijd geen mest meer geven en slechts weinig water. Voortkweken moet bij voorkeur in Augustus geschieden. De jonge stekjes oppotten in twee delen bladgrond en een deel zand. Matig gieten en geen mest geven. Eerst als de stekken gaan groeien, meer water geven. Wel licht is de temperatuur in uw kamer te hoog geweest en heeft de plant niet de behandeling gehad, als boven omschreven. Volgt u onze aanwijzing op, dan zult u geen last meer hebben, dat de knoppen geel worden ■en verdrogen. VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. Voor deze dit jaar te houden verkiezingen zijn thans de candidatenlijsten ingediend. Wij laten hieronder de namen volgen van de can- didaten, die in het district Hulst verkiesbaar zijn ge steld. c.q. de candidatenlijsten zoals deze voor meer dere kiesdistricten is samengesteld, gevolgd door de voor dit district gestelde candidaten. Partij van de Arbeid. Alle kieskringen: 1. L. P. van Oorschot, Vlissin- gen 2 mr. A. J. v. d. Weel, Middelburg 3. C. Hamelink. Axel 4. mr. H. B. Bouwman, Goes 5. mevr. E. J. V. d. Broecke-de Man. Aardenburg 6. A. H. Vermeulen, Dreischor 7. J L. Lukaart, Goes 8. L. F. du Bois, Terneuzen 9. jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, Middelburg: 10. J S. Visscher, Goes; 11. M. J. van Poelje, Vlissingen 12. Z. Salomé, Kortgene. Kieskringen Sluisen Hulst: 13. C. van Bendegem, Axel 14. S. W. Henry, Terneuzen 15. J P. J. Wage, Sluis16. M. de Vos, Terneuzen 17. H. Stevens, Sas van Gent; 18. P. J. Notebaart, Bres- kens 19. B, Burger, Terneuzen; 20. C. Scheen, Oostburg. Katholieke Volkspartij. Kieskringen Sluis en Hulst13. C. van Bendegem, Hulst; 2. E. J. van Ruymbeke, Clinge 3. J. M.,A. C van Dongen, Aardenburg; 4. P. V. M. Vercau- teren, Nieuw-Namen 5. C. van Bellegen, Eede 6. ir. G. P. M. Dikötter, Terneuzen 7. C. H. M. Plas- schaert, St. Jansteen 8. Th. A, Adriaansens, Hon- tenisse 9. W. H. M. Colsen, Sas van Gent 10. C. J. A. Bukkens, Sluis; 11. C. M. Reuser-Bouw- mans, St. Jansteen 12. G. A. Nelissen, Hoofdplaat 13. P. J. Baart, Hontenisse 14. P. H. Geirnaerdt, St. Jansteen 15. C. L. de Maaijer, Sas van Gent 16. E. de Martelaere, Westdorpe 17. C. J, Doens, IJzendijke 18. G. J. de Beleir, Westdorpe 19. jhr. L. von Bönninghausen tot Herinckhave, IJzendijke 20. F. C. Mechelink* Terneuzen. Christelijk Historische Unie. Alle kieskringen: 1. C. Philipse, 's-Heer Arends- kerke 2. mr. W. F. E. baron van der Feltz, Mid delburg 3. A. H. S. Stemerding, Souburg 4. A. Koster. Zaamslag 5. C, F. v. d. Peijl, Goes 6. M de Boer, Haamstede 7. G. J. v. d. Waal, Schoon- dijke 8. G. P. Leendertse, Kamperland 9. C. J. de Jonge, Yerseke 10. W. Sanderse JrVlissingen 11. ir. M. A. Geuze, Poortvliet; 12. J. Duvekot, Goes. Kieskring Hulst13. J. A. de Feijter, Terneuzen 14. W. de Feijter, Axel; 15 J. van Hoeve, Zaam slag 16. L. M. Jansen, Hoek 17. J. van Riet, Ter neuzen 18. C. Leunis, Terneuzen 19. P. J. Ver gouwe, Hoek 20. L. de Feijter, Axel,' Anti-Revolutionnaire Partij. Alle kieskringen: 1. A. Schout, Vlissingen; 2. J. Hommes, Nieuwdorp 3. A. A. van Eeten, Nieuwer- kerk 4. A. I. Catsman, Aardenburg 5. Pi Meliefste, Middelburg; 6. P Boudeling, St. Philipsland 7. C. de Putter, Axel. Kieskring Hulst8. F. de Koeijer, Zaamslag 9. J. den Hamer, Terneuzen 10 P. Scheele, Hoek. Staatkundig Gereformeerde Partij. Alle kieskringen 1. D. Kodde, Zoutelande 2. C. Boender, Tholen 3. A. S. Wisse, Waarde 4. H. Flikweert, Nieuwerkerk 5. Iz. de Feijter, Axel s 6. A J. Schot, Middelburg 7. M. C. van Ast, Poort vliet 8. G. van Velzen, Krabbendijke 9. C. Nieu- welink, St. Philipsland 10. J. van Klinken, Zierik- zee 11F. D. Bentschap Knook, St. Maartensdijk 12. C. L, M. v. d. Berge, Tholen 13. Joh. Breure, Kortgene 14. C. de Nood, Waterlandkerkje 15. P. J. van Liere, Borssele 16. M. Cijsouw, Westkapelle 17. A. J. Kurvink, St. Annaland 1.8, J. Hage, Sta- venisse 19. M. A. Slotboom, 's-Gravenpolder 20. J. L. Geluk, Tholen. Gereformeerd Politiek Verbond. Kieskringen Middelburg, Vlissingen, Goes, Sluis en Hulst: 1. A, J. de Visser, Zaamslag 2. D. J. Oggel, Axel3. J. Geerse, Vrouwenpolder 4. W. P. Bal kenende, Goes. Communistische Partij Nederland. Kieskringen Middelburg, Vlissingen, Goes, Sluis en Hulst: 1. C. Mulder, Vlissingen; 2. M. M. Vervest, Kremers, IJzendijke 5. E. M. Bazen, Yerseke 6. H. Renesse 3. C, M. Schillemans, Vlissingen 4. U. Bos, Terneuzen 7. L. de Keijzer, Vlissingen 8. W. Warman, Vlissingen 9. J. P. de Groot, Vlissingen 10, E. G. Pel, Vlissingen. Van de V.V.D. en de Vrije Katholieken plaatsten wij de candidatenlijsten reeds in ons vorig nummer. kunt U blussen in de kiem. Neem simpelweg één of twee Rennies langzaam laten smelten op de tong en het leed is bezworen. OnmiddellijkGeen wonder dat U voor en na mensen ontmoet die stee vast Rennies bij zich hebben practisch en hygië nisch verpakt. En onopgemerkt in te nemen, zonder water of wat ook. Ing. Med.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1