AXELSE COURANT Geschonden verleden - Geschonden toekomst VALDA Leve de Koningin! Zwitsaletten j C.VINK 13 SYiaarf 13%5 voor hef eerst weer KOU. GRIEP. KOORTS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG toe*e* FIRMA Markt 12 AXEL Er heerst in Indonesië blijkbaar tegenzin ten aanzien van Nederland. Bij menigten worden er Nederlanders gevangen genomen en gehouden. Protesten van de Nederlandse regering lappen de Indonesische bewinds lieden aan hun laars. Wij lazen, dat de In donesische regering overweegt, de verblijfs vergunning van Nederlanders in Indonesië te verkorten. Dit zou een wraakneming zijn op het verkorten der verblijfsvergunningen van Indonesische studenten, die in ons land vertoeven voor hun opleiding, door de Ne derlandse autoriteiten. Maar in Den Haag al meermalen nadrukkelijk ontkend, dat men de Indonesische studenten in ons land, op welk gebied ook, moeilijkheden in de weg zou willen leggen. Dit zijn dan de speldeprikken. Zij gaan gepaard met zichtbaarder onwelwillende ge zindheid. Er wordt een volksoploop georga niseerd, die tegen Nederland gericht is en de Indonesische regering haast zich met de officieuze verklaring, dat zij het daar eigen lijk wel mee eens is. De achtergrond van dit alles is uiterst begrijpelijk. De Indonesische regering wil de unie met Nederland ongedaan maken, om daardoor haar handen vrij te krijgen voor de annexatie van Nieuw-Guinea. Zij kan dan alle zeestaten in de archipel voor bui tenlandse scheepvaart gesloten verklaren. En daarachter rijst de mogelijkheid van een doortrekken van Chinese rode troepen door Birma en Malakka, die onder toezicht van Russische duikboten kunen doorstoten naar Nieuw-Guinea. Op het winnen van Nieuw-Guinea zet Indonesië alleê in. De Indonesische regering, die nog altijd zonder verkiezingen het be wind voert, kan zich bedienen van kleine groepen, maar zij heeft haar volk niet ir'ee- Het land wordt verscheurd door opstanden en beroeringen. Telkens laait het verzet van deelstaten, van afzonderlijke gebieden op. De Mohammedanen houden een monster betoging te Djakarta zij voelen zich in hun godsdienstige gevoelens gekrenkt. En men speelt met dit vuur en werpt zich alleen en uitsluitend op de Nederlandse zondebok. De Indonesische regering heeft ook de grote buitenlandse machten niet meer mee. De situatie is geheel anders dan zij was, voordat de ronde-tafelconferentie tot stand kwam. Dit ziet Indonesië wel in. En de ge dachte ligt voor de hand, dat het verbreken van de unie tot doel heeft, dat niemand meer zal kunnen ingrijpen in Indonesië en Neder land de kwestie niet voor de U.N.O. kan brengen. De vraag rijst, wat zal het antwoord van Nederland zijn op het Indonesische ver langen, dat de Unie ontbonden wordt. Op bet ogenblik, waarin wij dit artikel schrijven, beschikken wij nog niet over duidelijke ge gevens, over zekere uitspraken. Herhaalde lijk zijn er regeringsverklaringen gegeven, dat wij er niet aan denken, Nieuw-Guinea, dat ons rechtmatig toebehoort, prijs te geven. Maar is de vrees niet aanwezig, dat men opnieuw door de knieën zal zakken Niet alleen het behoud van Nieuw-Guinea maar andere zedelijke en wettelijke plichten van Nederland; het opkomen voor de rech ten der deelstaten, zijn bij het probleem van de unie betrokken. Hetgeen wij missen in de houding van Nederland is een positieve lijn. Wil men htegeen het verleden ons aanbracht, met alle beslistheid behouden in het nu Of wil men het langs de weg van de geringste weerstand laten verloren gaan Het zijn niet de woorden, die de zeker heid brengen, maar de daden. Hoe is het te verklaren, wanneer men krachtig bouwen wil aan een nieuw koloniaal rijk, dat de op- BIJ VERKOUDHEID PASTI l_L.ES leiding van koloniale bestuursambtenaren aan de universiteiten van Leiden en Utrecht is stopgzet en er zelfs geen studiecommissie voor werkt En wat weten wij omtrent de verdediging van Nieuw-Guinea Zal die alleen geschie den door een legertje, dat in het oerbos ver loren gaat, of zal er ook met de maritieme verdediging ernst worden gemaakt Bestaat het besef, dat er vroeg of laat groter gevaren kunnen opduiken, dan die van Indonesië alleen, zodra dat land geheel zal worden getrokken in het communistische kielzog Wanneer Nederland niet met beslistheid waakt voor het overzees gebied, dat hem overbleef, vernietigt het zijn toekomst. Zijn betekenis in de wereld Zal slinken, de möge- lijkheid, de regeling zijner verbevolking voor een deel te houden in eigen hand, zal ver dwijnen. En daarom is het antwoord dat wij zullen geven op de Indonesische uitdaging een vitale kwestie voor het eigen bestaan. Dr P. H. Ritter. Onrustig, gejaagd? H.M. DE KONINGIN KOMT NAAR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Het secretariaat van de Commissaris der Koningin in onze provincie kon ons heden ochtend de wel zeer verheugende ?nede- deling doen, dat H. M. Koningin Juliana volgende week Zaterdag, 13 Maart 1954 een bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen zal brengen. Hare Majesteit zal zeer waarschijnlijk per trein naar Vlissingen reizen en vandaar oversteken naar Breskens, vanwaar Zij zich naar Eede zal begeven om daar op de plaats waar Koningin Wilhelmina in 1945 weer Neerlands bodem betrad het monument dat ter herinnering van dit feit is opgericht, te onthullen. Deze onthulling zal plaats hebben om 12.29 uur. In de namiddag zal Hare Majesteit een bezoek brengen aan Oost Zeeuwsch-Vlaan deren, waarna zij via het veer Perkpolder- Hoedekenskerke weer zal terugkeren. Nadere bijzonderheden over het bezoek aan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen hopen wij in ons volgend nummer te kunnen publi ceren. «f „Morgen is het een nare dag" ,,Het wordt morgen een nare dag," zegt Peter Roovers, nadenkend door zijn korte grijze baard roerend, morgen zal ik het beeld in de ruimte zien en een beeld in de ruimte is heel anders dan een beeld in een atelier. Daarom is het morgen een nare dag want binnen één minuut weet ik dan of m'n werk geslaagd is of niet. En is het niet ge slaagd dan is het onherroepelijk. De opdracht voor dit monument heb ik al lang, en die opdracht is meen ik, juist aan mij gegeven omdat ik voor de oorlog een borstbeeld heb gemaakt van Koningin Wil helmina. Dit maakte ik toen naar ongeretou- cheerde foto's, want de Koningin wilde nooit en voor niemand poséren. Maar toen Zij een afbeelding van het beeld in wording zag, heeft Zij zelf aangeboden voor mij te pose ren. Dat gebeurde in het paleis Noordeinde en nooit heeb ik een model gehad, dat zo vol toewijding poseerde. Onder het wérk door hebben wij erg veel over schilder- en beeldhouwkunst gepraat. Het is een onder werp, waarover de Koningin het liefste sprak en spreekt. Mijn indruk Een persoonlijkheid. Bij de keuze van het onderwerp voor een monument in Ede heeft men mij volkomen vrij gelaten. Ik ging op zoek naar iets, wat het sprekendst de terugkeer zou verzinne beelden. Een merkteken dus. Toen kwam ik op het idee van een grenspaal. Oorspronke lijk wilde ik er een vrouw met fakkel op plaatsen maar nu is het een vrouwenfiguur met wapenschild geworden. Het is van tuf steen gemaakt en wordt ongeveer vijf meter hoog. Aan experimenten heb ik mij niet ge waagd, want dat ding moet zo oud worden. Een experiment is aardig voor een paar tien tallen jaren, maar ik kan er toch de maat schappij niet mee opschepen. Daarom heb ik rekening gehouden met de factoren, die houdbaar gebleken zijn. Het is mijn negende oorlogsmonument en iedere keer weer heb ik te maken met een andere situatie en andere gebeurtenissen. He,t monument staat nu nog zo maar op een stuk grasland. Dat moet beplant en ge plaveid worden. En ook dat is weer een kwestie van overdenking. De beplanting mag geen concurrentie aandoen aan de vorm van het monument. Coniferen bijvoorbeeld zijn ongeschikt, omdat ze dezelfde obelisk vorm hebben als het monument. Enfin we zullen zien. Dit is Willem Klabbers, mijn leerling, die meegehakt heeft aan het beeld. Ik ga e- ven opbellen, dat ze morgen allemaal met hun vingers van het beeld af moeten blijven, tot ik er ben om het te plaatsen, want het is erg breekbaar." Zijn vriendelijke wat verlegen ogen ach ter de blikkerende brilleglazen lachen me toe, en ik krijg één van die stevige en toch gevoelige handen, die gewend zijn de beitel te drijv'en in Jiet steen en het te vormen naar hun wil. ,,Ja U bent de eerste journaliste die met mij over het monument gesproken heeft. U hebt mé dan ook opge zocht op de plaats waar ik op het ogen blik hoor. „Ik zag dat ze tranen in haar ogen had." Ik vind het fijn dat er een monument komt, zegt Eduard Culenaere, de „waard" van de Rode Leeuw, want het was toch een groot en historisch ogenblik op die mor gen van de 13e Maart.- Ik liep toen door Aardenburg. Het was hier allemaal erg gehavend en er was niets te doen. Radio hadden we niet, maar er was één gezin, dat een radio met accu had en als er belangrijke berichten doorkwamen schreven ze dat op een schoolbord hier in de straat. En daar stond die morgen ge schreven, dat Koningin Wilhelmina de grens bij Ede zou passeren. Eerst geloofden we het niet, want er waren zo veel ge ruchten in omloop. Maar toen ik de burge meester tegenkwam, bevestigde deze het. Samen met de dokter reeed ik hals over kop naar de grens. We hadden bij ons zelf zo vastgesteld, dat de Koningin wel op het vliegveld van Maldegem zou landen, maar het. bleek later dat Zij per auto van Brussel kwam. Aan de grens gekomen, zagen we enkele irr.'ensen bezig met het trekken van een meelstreep. Dat was de preciese afschei ding tussen de twee landen. Het wachten duurde lang. Onze harten popelden van verlangen om na vijf harde en bittere jaren onze Koningin weer te zien. Toen hoorden we motorgeronk M.P. (Daajna een auto met op de ispatborden militairen, met de sten-gun in de aanslag. En toen kwam Zij... Ze zat^chterin. Eerst scheen Ze een beetje verbaasd, dat er nog ..zoveel mensen stonden. We riepen „Leve de Koningin", maar, toen ze uitgestapt was, werd het doodstil. Ik zag, dat ze ontroerd wa:s en tranen in haar ogen had. Er kwamen enkele autoriteiten naar voren, die voorge steld werden. Toen ben ik een beetje naar achteren gegaan, want ik was bang, dat men mij ook zou voorstellen en ik had er niets mee te maken. De Koningin keek rond naar de huizen die kapotgeschoten waren. Ze had een welvarend land achtergelaten in 1940 en dit vond ze terug. Achter haar rug stond een moeder met twee kinderen, die tegen de kleintjes zei „Geef de Koningin maar een handje»De Koningin keerde zich om en greep de hand jes van de kinderen. Toen stak ik haar ook mijn hand toe, die ze drukte. En opeens wa ren er tientallen handen. Maar de Koningin glimlachte en zei „Helaais kan ik niet ieder een een hand geven." We zagen, dat ze oud en grijs was ge worden, maar we waren in-gelukkig, dat ze na zoveel ellende weer bij ons was. Zo'n ogenblik maak je maar eens in je leven mee. Het was net als toen Koning Willem I in Scheveningen landde. Alleen ging alles haast nóg eenvoudiger. „Ze kos niet lachen 'oor." Achter de bruinhouten bar van café Stan- daert in Maldeghem (België) istaat Denise Standaert. Hij is Hollander, maar trouwde met een Belgische vrouw en staat nu in het grenscafé. „Ja, ik heb de Koninginne uit den auto zien komen. Ze had tranen in haar ogen. Een oud vrouwke van een jaar of tachtig ging naar haar toe en gaf haar de hand. Het ging allemaal zo simpel en toch had je het gevoel, dat er iets. heel belang rijks gebeurde. Hier moeder heeft vlak bij haar gestaan." „Dat heb ik", knikt de kleine, pientere schoonmoeder. „We wisten dat ze „thuuis" zou komen, maar in België was er veel volk op de been en de auto kon er haast niet doorkomen. Ik stond bij de witte streep op m'n klompen, waarin door een granaatscherf een gat was geslagen. Ze kwam uit de auto, maar ze kos niet lachen 'oor. „Wat i:s het hier triest",zei ze, terwijl ze rondkeek, „wat is het hier allemaal verschrikkelijk kapot." Maar we hadden dan ook zes weken in de frontlinie gelegen. In ons café hier heeft ko ning Leopold in 1940 met de militairen op de grond geslapen. Maar we Wisten pas wie hij was, toen hij weg wa:s. Ik ben Belse, maar ik ben blij, dat ik toen de Hollandse Koningin heb gezien. Jullie waren maar ge lukkig met zo'n „Keuningennne". Een sober teken. De volgende dag staan we heel alleen bij het monment. Er leunt een ladder tegen het voetstuk en de grond is omwoeld door vele voeten. De besneeuwde landen ademen stilte. Zacht rondt zich de sneeuw om de slootkanten. De w'ilgen [steken recht hun zwarte takken omhoog naar de teerblauwe lucht, waarin dunne, witte wolken zweven. Er tript een felgekleurde mees nieuwsgierig rond het monument. In de verte is er het landelijk geluid van een kraaiende haan en kindren rollen juichend grote, witte ballen voor het lichaam van de sneeuwman. Dit goede plekje grond was het eerste, wat Koningin Wilhelmina zag na vijf een zame jaren in den vreemde. Hier vond haar voet het eerste stukje Nederlandse grond. Hier klonk de eer.ste aarzelende groet van haar geteisterd volk „Leve de Koningin." En voor een witte boerderij met groene luiken staat, op een omwoeld stuk land, het merkteken dat Peter Roovers Voor Eede en voor ons allen maakte. Het opschrift is sober „Hier keerde op 13 Maart 1945 onze Landsvrouwe terug tot haar volk." En ook het monum'ent is isober. „Het is wat iel", zeggen een paar mensen, die voor bijkomen en even aandachtig kijken naar het beeld, voordat het weer omhuld wordt. Maar Peter Roovers' monument past op dit stukje grond, waar het zo stil is, dat men de sneeuw hoort neerritselen van de beknipte takken. Margreeth v. d. Velde. I Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 6 MAART 1954 68e Jaargang No. 43 ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVERTENTIEPRIJSS cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. 0°E "VaCHTE VALDAMILD Mijn hardt' s Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. f« Na een koude tocht door het vlakke Zeeuwse land, waarboven k g en boos een zware sneeuw lucht hangt, die zich soras even verlicht in een wilde vlokkenvlucht, omvangt ons de goede warmte van de gelagkamer v an de „Roode Leeuw" in Aardenburg. En in die gelagkamer vind ik de man, die het dichtst bij Koningin Wilhelmina stond, toen zij voor het eerst in 1945 in Ede weer Nederlands grondgebied betrad. En daar vind ik ook de beeldhouwer van het gedenkteken dat dezer da gen op de historische plek zal worden onthgld Peter Roovers. Een journalist moet geluk hebben... zijn snel en afdoend te bestrijden met:

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1