m AXELSE COURANT Tweedaags solistenconcours te Terneuzen Costuums Fa Deij Afd. Axel der Z.L.M. vergaderde r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE Bevestigde superioriteit van „het Westen". P. A. van der Walle uit Schoondijke verwierf lof der jury. ruwe, gesprongen huid, schrale lippen zowel voor SLANKE als CORPULENTE personen. ENORME sortering. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding Met Rheumatische Pijnen moet U niet door blijven lopen. Roei ze uit, met wortel en tak. Neem Kruschen. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 3 MAART 1954 68e Jaargang No. 42 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD Groter dan ooit tevoren was de animo onder de deelnemende leden van de Bond van Muziekverenigin gen in Zeeuwsch-Vlaanderen. zodat dit concours dit maal niet op één dag viel „af te werken" en een groep van 16 Zaamslagse en Terneuzense solisten ter inkrimping van het programma des Vrijdagsavonds optraden Was het Oosten numeriek het sterkst vertegen woordigd, in kwalitatief opzicht behield „het land van Cadzand" zijn traditionele suprematie op muzikaal gebied, zodat alle extra prijzen daarheen gingen. Als op alle solistenconcoursen begon het met de eerste bescheiden prestatie s van de jongeren, waar onder zelfs een debutant van 8 jaar. Schuchter, soms door nervositeit geprikkeld worden de eerste schreden gezet op het muzikale pad. Denk eens aan wat het betekent in het openbaar tegenover een jury op te moeten treden. Dit op zichzelf reeds is een daad, af gezien van de prijs die men wint, want dat mag nooit het leidmotief" zijn voor de solist. Ditmaal was als jury benoemd de heer Cor Schijve uit Oostburg, iemand die in onze provincie een on betwist gezag als musicus geniet en ook ditmaal zijn muzikaal-paedagogische eigenschappen tot het wel slagen inzette. De volledige uitslag, zoals die Zaterdagavond door de voorzitter, de heer P. A. Ocké, kon worden mede gedeeld luidde Derde afdeling! K. Dieleman, Zaamslag, trombone, 48 p. Ie pr. Eddy Meyers, Terneuzen, trompet, 48 p., Ie pr. M. Michielsen, Zaamslag, clarinet, 43 p 2e pr.M. Verhelst, Zaamslag, bariton, 48 p. Ie pr. mej. Janneke Verschelling, Axel, alto, 50 p„ le pr. A. van Arenthals, Zaamslag, cor, 49 p. Ie pr.; A. Kayser, Zaamslag, alto, 42 p„ 2e pr. Duet J. de Bruijne en G. Serrarens, Zaamslag, clarinet 48 p., le pr. Tweede afdeling: P, Eekman, Terneuzen, alto, 40 p., 3e pr. G. Herrebout, Terneuzen, tuba, 49 p„ le pr.F. Jansen, Axel, bugel, 41 p. 3e pr. L. de Koeijer, Zaamslag, trombone, 43 p„ 2e pr. C. Lau rens, Terneuzen, bariton, 48 p. le pr. AC. Ris- seeuw, Zaamslag, trompet, 42 p. 2e pr. H. de Groote Zaamslag, bugel, 41 p., 3e pr. kV. Houtzager, Zaam slag, piston, 42 p. 2e pr. J. F. van Rosevelt, Schoon dijke, grote fluit, 42 p«, 2e pr. A. J. Sa,lomé, Groede, trompet, 43 p. 2e pr. C. van Kouteren, Terneuzen, trompet, 43 p„ 2e pr. J. van de Vrede, Zaamslag, clarinet, 44 p., 2e pr. F, P. Wieme, IJzendijke, bugel, 40 p., 3e pr. P. Wissel, Zaamslag, bariton, 40 p., 3e pr. Eerste afdeling: Jan Anthonisse, Biervliet, bugel, 56 p., le pr. H. v. d. Berge, Axel, tuba, 46 p„ 2e pr.; W. A. Bron, Groede, trombone, 46 p„ 2e pr. Joh. van Haele, IJzendijke, bugel, 48 p. le pr. P, Hame link, Terneuzen, clarinet. 50 p. le pr. J. P. Hol, Aardenburg, bombardon, 48 p. le pr. L. F. Houg, Zaamslag, clarinet, 44 p. 2e pr. C. de Krijger, Biervliet, kleine trom, 50 p. le pr,A. P. Leenhouts, Zaamslag, piston, 42 p. 2e pr. M. de Pooter, Zaam slag, es bas, 41 p. 3e pr. R. van Stralen, Terneuzen, 45 p. 2e pr. A. A, Veraert, Aardenburg, tuba, 39 p„ 3e pr. W. G Veraert, Aardenburg, bugel, 39 p. 3e pr. A. Versprille, Breskens, bariton, 48 p„ le pr. W. de Zeeuw, Terneuzen, clarinet, 48 p., le pr. Duet W. H, Leenhouts en R. J v. d. Veke, Zaamslag, clarinet, 42 p. 2e pr. Afdeling UitmuntendheidJoz. Avot, Groede, tuba, 48 p. le pr. P. Houg, Zaamslag, tuba, 43 p. 2e pr. W. H. Leenhouts, Zaamslag, clarinet, 48 p le pr. P. Stoffels, Zaamslag, hobo, 42 p. 2e pr. Ere-afdelingJac. Bakker, Axel, trombone, 49 p„ le pr. A. de Krijger, Biervliet, bugel, 56 p., le pr. P. J. Willemse, Zaamslag, alt sax, 4! p. 3e pr,; C. Wissee, Terneuzen, clarinet, 50 p. le pr.W. v. d. Walle, Breskens, tuba, 55 p. le pr. Vaandel-afdelingjA. de Koeijer, Terneuzen, 54 p„ le pr. R. de Meyer, Biervliet, 56 p, le pr. Adr. van Meurs, Axel. trombone, 53 p. le pr. Cyr. de Smit, IJzendijke, 51 p. le pr. P. A. van der Walle, Schoondijke, 58 p. le pr. met lof der jury. „Lest best" was alzo de eminente clarinettist, de heer P. A. van der Walle, die zijn reputatie als houtblazer eens te meer met een prachtige vertolking van het „Concertino" opus 182 van C, Friedemann bevestigde. Het hem verleende praedicaat „met lof" zegt overigens met de sprekende puntenlijst met 4 maal uitmuntendheid in de super-afdeling genoeg. En zo was het concours hiermde beëindigd. De heer Joh. J. Meijers trad als „gast-scrlist" op. Op vererend verzoek van het Bondsbestuur trad daarna evenwel nog op de bekende sax-sopraan uit Terneuzen, de dirigent de heer Joh. J. Meijers, die reeds op een drietal voorgaande concoursen zijn grote gaven bewees door telkens de hoogste lauweren te behalen. Bescheidenheidshalve wenste deze solist nu niet meer mee te dingen naar een prijs. Hij behaalde daarin wat de voorzitter noemde een zelf-overwinning, die zoals de voorzitter het kernachtig uitdrukte, een daad is waartoe slechts de sterksten kunnen komen. Met het beroemde hobo-concert van Haydn, een prachtige, melodieuze, aan genuanceerdheid rijke en gevoelvolle compositie oogstte deze op beide avonden overweldigende bijval. Op verzoek van de Bondsvoorzitter werden daarop door de heer C. L. de Smidt als voorzitter der Har monie Terneuzen de prijzen uitgereikt, De heer P. A. van der Walle uit Schoondijke ver wierf de fraaie plaquette van de gemeente Terneuzen, de heer R. de Meijer, Biervliet, verwierf de 2e extra prijs een medaille van de heer C. L. de Smidtde heer A. de Krijger, Biervliet, de 3e extra prijs een medaille van het Bondsbestuur de heer Jan Antho nisse, Biervliet de 4e extra prijs een medaille van de Winkeliersvereniging „Klimop" te Terneuzen en de heer P. van der Walle, Breskens, de 5e extra prijs een medaille van de Harmonie Terneuzen. Onze stadgenote, mej. Janneke Verschelling, ont ving als enige vrouwelijke deelneemster een boeken- bon ter waarde van ƒ5.—, evenals de jongeheer Eddy Meyers, als jongste deelnemer. Onder algemene bij valsbetuigingen werd aan de heer Meijers een fraaie bloemenhulde overhandigd. Door de heer Cor Schijve werd daarop nog een kort paedagogisch woord tot de deelnemers gericht. Er ga een stimulerende invloed van deze concoursen uit, maar geen „prijzenjagerij" sprak deze. Een ontroerend moment was het toen spr, de beide jongste deelnemers tot zich riep, n.l. Eddy Meijers uit Terneuzen en Jan Anthonisse uit Biervliet. „Op deze jonge generatie, bouwen wij onze toekomst zeide hij. Dit was een zeer treffend' moment dat nie mand onder de vele aanwezigen licht zal vergeten. In zijn slotwoord betrok de voorzitter allen die hadden medegewerkt in het bijzonder de burgemeester en het gemeentebestuur van Terneuzen. De burge meester had des namiddags de deelnemers en het bestuur officieel toegesproken. Ook aan de Ned. Herv. Gemeente van Terneuzen bracht spr. lof voor de beschikbaarstelling van dit prachtige, voor dit doel bij uitstek geschikt gebleken gebouw. „En U, mijnheer Schijve, niet alleen als jurylid,neen, als een stuk van onze Bond in welker belang U dezer dagen de dirigentencursus zult gaan geven 1" Spr. hoopte dat muzieklievend Zeeuwsch-Vlaanderen dit streven van de heer Schijve en de Bond zullen begrijpen en waarderen, opdat dit reeds op het a.s, concours in Zuidzande vruchten moge dragen en sloot daarna dit muzikaal schitte rend geslaagde 8e solistenconcours, waarop drie van de vijf Axelse deelnemers fraaie prestaties hadden ge leverd. Vrijdagnamiddag kwam deze afdeling in een druk bezochte algemene ledenvergadering bijeen in de foyer van „Het Centrum" onder presidium van de heer W. Koster Jz. Jaarrede Voorzitter. In zijn openingswoord verwelkomde die praesus de aanwezigen en in het bijzonder de heren Kring bestuurders en enkele andere genodigden of ver tegenwoordigers. Onder zijn openingsrede kwam de algemeen voorzitter ir. M. A. Geuze ter verga dering, die speciaal werd verwelkomd, omdat hij een deel van zijn zozeer bezette tijd heeft willen op offeren om hier zijn reisindrukken over Spanje te komen uiteenzetten. De voorzitter verheugde er zich in tegenstelling tot het vorig jaar, dat zo somber in zette in, thans weer een blijder klank te kunnen laten horen, n.l. van een periode van herstel waarin wij reeds weer ver gevorderd zijn, te hebben bereikt Voorts constateerde de voorzitter dat ondanks ge voerd zuinig beleid de geldmiddelen een' daling ver tonen, waarop het bestuur bij punt 5 met een afgerond voorstel zal reageren. Het ledental bleef stabiel en bedraagt nu 130. Kon tengevolge van de ramp de Paasveemarkt geen doorgang vinden, des te groter was het succes der najaarsmarkt, dat groter was dan Jaar-in, jaar-uit en al tientallen jaren lang, vonden tienduizenden baat en verlichting bij Kruschen Salts. De kleine dagelijkse dosis Kruschen doet het. Juist omdat Kruschen regelmatig gebruikt wordt, stimuleert het de bloedzuiverende organen en geeft ze de regel maat van een klok. Kruschen is geen wondermiddel. De zes minerale zouten hebben ieder hun eigen func tie en gezamenlijk brengen ze Uw ledematen die bevrijding van stramheid en pijn. Ing. Med. ooit tevoren. Zelfs van landbouwerszijde werden uit stekende collecties vee aangevoerd. Verder is het een verheugend feit, dat inzake de onrendabele gebieden, een grote kans bestaat op tastbaar resultaat inzake waterleiding en electriciteit. Op 21 December trad in werking de Wet op de Vervreemding van Landbouwgronden. Naast goede kanten, zoals het voorkeursrecht van de pachter bij verkoop zijn er ook kwade, o.a. de bepaling van de grondwaarde volgens wettelijke maatstaven. In ver band met de lastenverzwaring komt deze wet eigen lijk enkele jaren te laat. De W. en W.-we t is om de vele onbillijkheden, waar tegen deze bij pt actische toepassing opstoot een on rijp product. Oc k de D,U.W.-onzaliger gedachtenis heeft thans ter riemplacering een weinig aantrekkelijke plaatsvervanger gekregen in de vorm der D.A.C.W., dit alweer hoofó'zakelijk om administratieve redenen. Z.i. maakt deze maatregel de werkloosheid ten' platte- lande groter em het wachtgeld fonds wordt steeds zwaarder belast. De regering handelt hier als de arts, die wel de pijn bestrijdt, doch. de oorzaak niet wegneemt. Het kan thans n.l. voorkomen dat in het vrije bedrijf over uren moeten worden gemaakt, terwijl het onvoltooide werkgelegenheidsobje ct nog volop draait. De Stich ting van de Landbouw heeft hieromtrent reeds con tact opgevat met minister SuurhoL Inzake de loonadministratie is een stap ïn de goede richting gezet, ofschoon wij nog lang niet zijn waar wij willen. W*ij zullen echter op dit aambeeld blijven doorhameren, gedachtig aan het Franse„Frappez, frappez toujours Spr. refereerde zich omtrent de toestand, over 1953 in het agrarisc'n bedrijf aan de Krinyvoorzil'.ter in diens inleidend wocird van deze week. Dit jaar zal om zijn zeldzaam gu nstig najaar worden geboekstaafd. Met uitzondering van de voergranen, die slechts de kale kostprijs ha alden' was het een goed boerenjaar. De uiencultuur was een debacle. Spreker "herinnert aan de woorden van de heer Schlingem jnn van het vorig jaar Hoedt u; ..voor de uien Deze heeft daarmede als het ware een pro fetisch woord gesproken, want de uiencultuur is in het afgelopen jaar een debacle geworden. Een blik in de toekomst werpen is minder een voudig in verband met de prijszetting die wij sins 1951 kennen. Wij kennen de volgende groepen daarin n.l. producten met een garantieprijs, met een zekere basisprijs en vrije producten. Het is voornamelijk op de laatste groep dat wij onze hoop dienen te vestigen. Dit zijn n,l. peulvruchten, vlas en fijne zaden. Wij moeten evenwel oppassen ons bouwplan niet te be- invloeden, omdat de afzetmogelijkheden gering zijn en wij dit niet speculatief mogen maken. Het moet eco nomisch en sociaal bezien verantwoord zijn. De P.B.O. inplaats van de Stichting van de Landbouw. Daartoe zijn de voorbereidingen in volle gang en op het gebied der loonpolitiek beginnen zich verande ringen af te tekenen door de 5% loonsverhoging die per 1 Januari 1954 is ingegaan. Omtrent het mantel contract, (d.i-. het algemeen landelijk gedeelte van de C.A.O.) kon geen overeenstemming worden bereikt, zodat er nog werk genoeg is. Ten slotte deed spr, een klemmend beroep op allen tot steun aan de organisaties in het belang van een boerenstand, wier plaats in onze samenleving ver zekerd moge zijn. Door de secretaris-penningmeester, de heer Iz. de Feijter Wz. werd na 's voorzitters rede o.a,. het financieel verslag over 1953 uitgebracht, waarvan de cijfers luidden ontvangsten met inbegrip van batig slot ƒ3671,99, uitgaven ƒ3441,72, alzo een batig slot van ƒ230,27. Aangezien dit batig saldo van jaar tot jaar verder wegsmelt doet het bestuur het voorstel de contributie voor leden-grondgebruikers met 2.— per jaar te verhogen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Het salaris van de secretaris penningmeester werd voor 1954 op hetzelfde peil ge houden, eveneens op voorstel van het bestuur. Bij de bestuursverkiezing werden de heeren W. Koster Jz. en Iz. de Feijter Wz, beide met ruime meerderheid van stemmen herkozen. Beiden namen hun "herbenoeming aan. De drie afgevaardigden naar de Z.L.M.-vergade ringen werden bij acclamatie herkozen, n.l. de heren A. Scheele, P. B. van Hoeve en W. den Hamer Na de afwerking dezer punten werd het woord ge geven, aan de algemeen voorzitter, de heer ir. M. A. Geuze over zijn reisindrukken over Spanje en de toe standen ten plattelande aldaar. Deze causerie werd met lantaarnplaatjes verlucht en uit de vertoonde beelden, alsmede uit de door ir. Geuze geschetste toestanden bleek de schraalheid en de armoede van de bodem, die uit zoveel rotsen be staat dat er practisch eigenlijk maar een geringe opper vlakte zich leent voor intensieve bewerking. De lan delijke aspecten roepen véle herinneringen wakker aan Palestina. Een uitvoerige gelegenheid tot vragenstellen werd gegeven en daarop kwam de omvraag aan de orde die evenzeer werd benut voor het stellen van tal van vragen in verband met vele hangende vraagstukken. Na een gezellige koffiemaaltijd werd ten slotte door ir. J Bos een interessante film vertoond over Canada.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1