AXELSE COURANT rfti 1 Is de Grondwet verouderd KOU. GRIEP...! Zwitsaletten „Met raad en daad" Verstopping rCT J. C. VINK O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN FIRMA Markt 12 AXEL. Brandende pijn - vanuit de maag tot hoog in Uw keel? Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 27 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 41 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen i 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cant per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Een van de verschijnselen van onze dagen is de bedrijvigheid, waarn^ee men steeds be zig is te knabbelen aan de fundamentele be ginselen van de staatsinrichting, zoals die in de gronwet zijn neergelegd. Men wil de grondwet in overeenstemming brengen met de ontwikkeling van de tijd, maar men ver geet, dat geen periode der geschiedenis een zo snelle afwisseling van inzichten te aan schouwen geeft als de onze. Hetgeen van daag overeenkomt met algemeen geldende opvattingen is morgen verouderd en het valt te vrezen, dat het bestendige karakter der grondwet in gevaar komt, wanneer men steeds de tijdsevolutie wil bijbenen. Een regen van grondwetherzieningen ver zwakt het vertrouwen in de staat. Dat een maal in een halve eeuw noodzakelijke aan vullingen of wijzigingen geschieden, dat is een gedragslijn, die in de rede ligt maar telkens de grondwet te veranderen binnen kort bestek, dat geeft aan de hoofdwet des lands een dynamisch karakter, dat met haar wezen in strijd is. Men moet er zich rekenschap van geven, dat de grondwet bepalingen bevat, waaraan historische overwegingen ten grondslag lig gen, waarin inzichten tot gelding komen om trent aard en karakter van ons volk, die hun waarde behouden onder alle omstan digheden die niet door de aandrang van een toevallige meerderheid mogen worden gebroken. Zo gaat het probleem van de noodzaak en het goede recht ener grondwetsherziening aan haar feitelijk inhoud vooraf. En dit geeft aanleiding, telkens wanneer er wijzi gingen aanhangig zijn, die met bijzondere behoedzaamheid te bekijken. Nu is het ge lukkig, dat een grondwetsherziening niet tot stand komt dan na een ingewikkelde voor bereiding over vele instanties. Het geeft de pers gelegenheid haar bezwaren tijdig te uiten en tot voorzichtigheid aan te manen. Wat de nieuwe grondwetsherziening be treft, bevinden wij ons nog slechts in het stadium van het indienen van een rapport, dat door de staatscommissie onder voor zitterschap van de minister van staat, mr. J. R. H. van Schaik, is uitgebracht. De voor geschiedenis van de werkzaamheid dezer commissie wijst op een toe te juichen be dachtzaamheid bij hen, die de voorstellen hebben te effectueren. De commissie is vier jaar bezig geweest. Het eerste resultaat van haar werkzaam heden bleek in 1951, toen de commissie een interim-rapport samenstelde aan de hand waarvan de jongste grondwetsherziening werd voorbereid. Van de vijf onderwerpen kreeg er maar één de sanctie van het par lement. Slechts de wijziging van het hoofd stuk Buitenlandse Betrekkingen werd in de grondwet aangebracht. En men moet de conclusies van de commissie met een kor reltje zout beoordelen, want aan haar werk zijn 17 minderheidsnota's toegevoegd en 12 tussentijds gegeven adviezen. Het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, eer deze voorstellen kracht hebben van wet. Het is echter van belang, te wijzen op enige merkwaardige strekkingen, waarvan de voorstellen getuigenis afleggen en waar tegen men bedenkingen moet maken, on danks zijn eerbied voor de ontzaglijke taak die de commissie heeft verricht. Wij beperken ons heden tot drie onder werpen, die in de voorstellen worden be handeld de regeling van het politiek partij wezen door de staat, de ontrekking van de begroting aan de Eerste Kamer en het weg nemen van de belemmeringen, welke aan een volledige processievrijheid in de weg staan. De commissie wil een nieuw artikel in de grondwet brengen, waarin wordt bepaald, dat de wet in het belang van een zuivere politieke wilsvorming en met de eisen der trent politieke partijen. Hierbij wordt ge dacht aan regelen ter bevordering van wat men een democratische orde van zaken acht, bij candidaatstellingen en aan het scheppen van de verplichting tot openbaarmaking van gegevens omtrent inkomstenbronnen en de wijze van besteding der partij-gelden. Vlug, zacht en pijnloos werken Mijnhardt's Laxeertabletten 65ct. Het lijkt ons gevaarlijk en niet in over eenstemming, maar in strijd met een zuiver politieke wilsvorming en met de isen der democratie, indien de staat de regeling der politieke partijen in handen neemt. Begrijpen wij de nieuwigheid goed, die ons in ietwat vage bewoordingen is meegedeeld, dan zou de voorgestelde bepaling een aanval be tekenen op de kleine partijen, die bij iedere verkiezing nieuw opkomen en die, daar zij een aanduiding vormen van veranderende denkbeelden bij het kiezercorps, begrepen zijn ;in de politieke wilsvorming, zelfs al brengen zij geen vertegenwoordigers 'n het parlement. Een plicht tot publicatie omtrent inkom stenbronnen zal het gevolg hebben, dat de kiezers zich van de kleine partijen afwenden omdat ieder wel weet, dat geld bij verkie zingen een grote rol speelt en men gaat twij felen aan de doelmatigheid van zijn stem. De grote partijen worden dan minder be dreigd door het gevaar, dat zij het meeste duchten stemmenversnippering. Geeft men zich daarbij rekenschap van het feit, dat de geboorte van kleine partijen de kiem is van politieke wilsverandering Geeft men zich rekenschap van het onrecht, dat men de de mocratie berokkent door het partijwezen te binden en in zijn ontwikkeling te stuiten En, ten slotte, moet men de vraag stellen, of er in de naaste toekomst al dan niet een verandering in de politieke structuur te ver wachten is. Alle tekenen wijzen er op. Mag men onder deze omstandigheden de ver nieuwing van het partijwezen in de weg staan Het tweede voorstel, waarvoor wij de aan dacht van onze lezers vragen, is de vermin dering van de macht der Eerste Kamer. Men is niet zo ver gegaan, het twee-kamerstelsel te willen afschaffen. Maar het voorstel draagt toch duidelijk de strekking, dat men de invloed van de senaat wil terugdringen. Dit is gevaarlijk en onrechtvaardig. De Eerste Kamer heeft in de laatste tien tallen jaren uitstekend gewerkt. Zij heeft haar functie verricht op een wijze, die zich boven alle verwachtingen verhief. Zij is een beschermster gebleken tegen vele onjuist of al te overijld genomen besluiten van haar zuster. Het vervullen van haar taak als col lege van revisie is alleen maar ten bate ge komen aan de rustige en gelijkmatige ont wikkeling van ons staatswezen en onze wet geving. En dit niet alleen in incidentele ge vallen, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken. H. W. te A. Ik heb al jaren een woonhuis ver huurd, als woonhuis, maar volgens het contract is de verhuur aangegaan om als winkelhuis te gebruiken. De verandering als winkelhuis was voor rekening van de huurder. Ben ik nu verplicht om hem mede te delen, dat de huur vqpaf 1 Januari j.l. verhoogd is, of moet de huurder uit zichzelf deze Verhoging be talen De huur wordt regelmatig betaald per cheque daar wij om diverse redenen niet met elkaar spreken. De huur over januari is nog met het oude bedrag betaald. AntwoordEen winkelwoning wordt steeds aan gemerkt als een bedrijfspand en voor bedrijfsruimten blijft de huurprijs van 31 December 1953 gelden, tenzij beide partijen anders overeenkomen, U dient dus een nieuwe overeenkomst met uw huurder aan te gaan en deze moet natuurlijk van u uitgaan. De nieuw vast te stellen huurprijs mag de huurprijs van 31 December echter niet meer dan met het percentage voor woningen in uw gemeente vastgesteld, over schrijden. H. J. Mijn haard is z.g. wit gebrand vlak boven het vuldeksel, is hier misschien ook iets aan te doen AntwoordProbeert u het eens met haardgroen. Dit is in alle haardzaken verkrijgbaar. Vraag. Een van ouds bekend gezegde is dat Pasen altijd wordt gehouden op de Zondag na de Maartse volle maan. Dat is in 1954 niet zo. Want het is nu Pasen op Zondag na de vierde of wel de Aprilse volle maan Kunt u mij hierover de reden duidelijk maken Antwoord Dfe regel is, dat Pasen valt op de eerste Zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. De lente begint dit jaar op 21 Maart, de eerst volgende volle maan daarna schijnt op 18 April. Toe- De behandeling van de begroting betekent dat de Staten-Generaal een overzicht krij gen van het regeringsbeleid en daar controle over kunnen oefenen. Onttrekt men deze controle aan één der takken van de volks vertegenwoordiging, dan verzwakt men de macht van het parlement en ontneemt men aan de voorbereiding der wetgeving de spe ciale gezichtspunten, waarop de Eerste Ka mer is ingesteld. De commissie argumenteert haar voorstellen, door te wijzen op de be spoediging van de behandeling der be groting. Maar mag men, om aan een tech nische eis te voldoen, de structuur van de volksvertegenwoordiging aantasten Nog bedenkelijker achten wij het voorstel de beperkingen, die de algemene vrijheid van het houden van processies belemmeren, uit de grondwet weg te nemen. Wie de ge schiedenis van het betrokken grondwets artikel bestudeert, weet, dat deze paragraaf een veel omstreden zaak is en heeft kritiek op de ongelukkige formulering, waarin zij is vervat. Maar de processies geheel vrij te laten, dat betekent onrust zaaien tussen de belijders van verschillende godsdiensten, die thans, ondanks alle verschillen, vredig naast elkaar leven. Een processie is een godsdienstige hande ling, maar zij eist eenheid van geloof bij degenen, die haar omringen. Daarom kan zij in rooms-katholieke landen tot haar recht komen. Maar in ons land, met zijn zeer ge mengde bevolking ook in de katholieke provincies zijn er belangrijke protestantse enclaves en minderheden zou de vol ledige processievrijheid funeste gevolgen hebben. Datgene, wat aan de ene groep zo heilig is, dat zij er voor knielt, geeft aan stoot aan de anderen. Processies onder toe zicht van politie moeten de katholieken evenzeer tegen de borst stuiten als de pro testanten. Men wenst eerbied om het heilige en geen tumult. Het is tot dusver niet gebleken, dat de eis van processievrijheid een eis van urgentie is bij het katholieke deel van onze bevol king. Maar, waarom haar dan plompverlo ren in de grondwet een steun te geven, ter wijl wij ons, bij de huidige toestand in gods dienstvrede verenigd weten Dr P. H. Ritter. rillerig, lusteloos? Dan heeft de kou U te pakken! Blijf niet rondlopen, houd U warm en neem voor U naar bed gaat 3De anti-pijn tabletten vallig is dit een Zondag dat is dus meteen de Paas zondag. Abonné. Wil weten of er een boekje bestaat, dat alle musen van Nederland vermeldt. Antwoord Er bestaat inderdaad een boekje, dat is uitgegeven door het ministerie van O. K. en W. en gedrukt bij de Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf in Den Haag. Momenteel is het in herdruk, Abonné. Zijn er tehuizen voor lijders aan vallende ziekte AntwoordVoor de bedoelde moeilijkheden lijkt het mij het beste, dat de dame zich in verbinding stelt met de gemeentelijke dienst van Sociale Zaken in de woonplaats van de vader en de twee hulp behoevende dochters. Bij eventueel plaatsen in inrich tingen namelijk zal natuurlijk ook de financiële factor van veel betekenis zijn. Door deskundigen zal moe ten worden geadviseerd over de noodzaak hiervan. Meent men, dat hiertoe moet worden overgegaan, dan wordt bepaald, hoeveel kosten het verdienende fami lielid hiervoor naar recht en billijkheid op zich kan nemen. De kans bestaat ook, dat een maatschappelijk werkster ,die zich misschien op aanwijzing van Sociale Zaken persoonlijk op de hoogte gaat stellen van de gezinsverhoudingen, nog een andere oplossing aan de hand doet. Blijkt het, dat nog andere instantie's moe ten worden ingeschakeld, b,v. de geneeskundige dienst dan verwijst men bij Soc. Zaken daar wel naar. Ove rigens kunt u overwegen met de huisdokter van het betreffende gezin eens rustig over de mogelijkheden te overleggen. W. J. M. Zoudt u mij kunnen vertellen, hoe de officiële naam van VJriezenveen geschreven wordt met een V of met een F Want in de ene atlas staat het met een V en in de andere met een F geschreven. Wij hebben hier een meningsverschil over. AntwoordVolgens het aardrijkskundig woorden boek van K. ter Laan wordt de naam gespeld Friezenveen. Zo ook Friezenveense Wijk voor het kanaal en als andere naam voor Sibkelo. Abonné. Ik heb een vlek in een granieten vloer, Hoe kan ik die er uit krijgen Antwoord Wij raden u aan deze vlek gedurende vijf minuten te bedekken met pijpaarde. Daarna de aarde verwijderen en het zonodig nog eens herhalen. K. B. Ik heb kamers gehuurd. Moet ik ook betalen voor watergebruik AntwoordJa. U moet naar evenredigheid bij dragen. Dat wil dus zeggen, dat u niet het gehele bedrag, dat de hoofdbewoner aan de waterleiding maatschappij betalen moet, moet betalen, maar een bedrag naar billijkheid. Bestaat het hoofdbewoners gezin b.v. uit vier personen en uw gezin uit twee per sonen, dan is één derde en twee-derde billijk. G. P. Is bij de nieuwe huurwet, die op 1 Januari aangevangen is, het percentage voor inwoning gelijk gebleven of is dit veranderd AntwoordDeze toeslagpercentages zijn geheel vervallen. De verhuurders mogen dus geen rekening meer houden met eventuele inwoning, 0 J. B. Ik verhuur een woning. Moeten wij de ont vangen huurverhoging afstaan aan een fonds of iets dergelijks AntwoordMaakt u niet ongerust en laat u zich niets op de mouw spelden de huurverhoging is voor de huiseigenaar (verhuurder). Naamloos. 1. Hoe moet het, als een huiseigenaar niets doet aan herstel van een gehuurd huis Antwoord In de nieuwe huurwet is een bepaling opgenomen, waaruit blijkt, dat de huurder zich in deze gevallen per brief kan wenden tot de kanton rechter. De huurder moet er wel rekening mee hou den, dat hij in geen geval „eigen irechterl' |mag spelen. Wij zouden u willen adviseren, u in eerste instantie te wenden tot de dienst van Bouw- en Wo ningtoezicht, wellicht is een onderzoek door deze dienst en een eventuele aanschrijving van deze dienst aan de huiseigenaar, voor hem een aanwijzing om de bedoelde reparatie's te laten uitvoeren. 2. Wanneer ik mijn woning laat schatten voor het eventueel te veel betalen aan huur, zijn daar dan kosten aan verbonden en zo ja, hoeveel. Tot welke instantie kan ik mij wenden AntwoordU kunt u voor dit doel wenden tot de huuradviescommissie., De kosten bedragen 2.50. 3. Hoeveel poppen kunnen er bij één mannetjes kanarie Antwoord Er kunnen bij één mannetje hoogstens twee poppen. 4. Hoe groot moet een teelkooi zijn AntwoordDe lengte van de kooi moét zijn 40 cm. lang, 30 cm. hoog en 20 cm. diep. 5. Wat voor hout moet dit zijn AntwoordGewoon vurenhout is zeer goed, maar het hout moet aan de binnenkant gewit zijn. Verder dient u te zorgen voor wat oude lapjes voor het bouwen van een nestje. Dat bouwen hoeft u niet zelf te dj>en, dat doen de vogeltjes liever zelf. Er zijn in de handel broedkooitjes verkrijgbaar, als u daar de voorkeur aan geeft. N. van B. Ik heb een mosterdvlek in mijn kam- garen rok. Wat moet ik doen om die te vewijderen AntwoordProbeert u het eens met warm soda water. Daarmee zult u wel succes hebben. M. A. G. Tot wie moet ik mij wendert om een aanvrage studiekosten ingewilligd te krijgen Antwoord De aanvraag voor reiskosten moet in gediend worden bij de directeur van de school die uw zoon bezoekt. Nadat u op het formulier dat u daarvoor krijgt de voorkomende vragen naar waar heid hebt beantwoord en de gevraagde verklaring hebt overgelegd, geeft u het formulier weer terug aan de directeur, die dit doorstuurt naar het minis terie van onderwijs. De bij dit ministerie binnenge komen aanvragen zijn nog in behandeling, u dient dus te wachten. Het feit, dat u nog geen antwoord hebt ontvangen, wil niet zeggen dat uw aanvrage is af gewezen. G. S. te K. Weet u een bestrijdingsmiddel tegen meeldauw Antwoord 2 kilo keukenzout oplossen in 100 liter water (of naar verhouding geringere hoeveelheid) is een goed middel. Een of twee Rennies blussen die pijn dadelijk Een kwestie van één of twee minuten. Houdt altijd een paar Rennies bij de hand. Ze1 zijn stuk voor stuk hygiënisch verpakt en water of wat ook komt er niet aan te pas. Gewoon laten smelten op de tong en... ze zijn nog smakelijk ook.... Ing. Med.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1