AXELSE COURANT Belastingpolitiek dupeert de middenstand niet ZWITSARUB nippers I# J. r. VINK Verkouden kinderen? 68e Jaargang No. 40 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. DE MIDDENSTANDSNOTA (II) OVERHEIDSINGRIJPEN DIENT BEPERKT TE BLIJVEN Is de situatie in de middenstand zodanig, dat er een apart middenstandsbeleid ge voerd moet worden Nu de situatie in de middenstand althans in de volwaardige ondernemingen volgens de nota niet zo slecht is, is een ontkennend antwoord op deze vraag voor de hand liggend. Maar uit de stukken blijkt, dat minister Zijlstra en staatssecretaris Veldkamp deze vraag ook principieel hebben belicht. Zij staan op het standpunt, dat de Overheid slechts globaal moet ingrijpen op strategische punten. Ook wat de middenstand betreft, want de rege ring ziel het middenstandsbeleid als een on derdeel van het algemene sociaal-economi sche beleid. Dit houdt in, dat een afzonder lijk middenstandsbeleid slechts verantwoord is, voor zover e problemen van het midden standsbedrijfsleven niet samenvallen met die van het industriële en agrarische be drijfsleven in het algemeen. Uit dit uitgangspunt volgt, dat de aan wezigheid van betrouwbare gegevens, die een duidelijk inzicht verschaffen in de pro blemen van de middenstand, een eerste voorwaarde is voor een doeltreffend beleid. Het bestaan van een omvangrijke midden stand in onze samenleving; Verzacht de maatschappelijke tegenstellingen en vermin dert daardoor de mogelijkheid tot het ont staan van sociale spanningen. Daar staat tegenover, dat ernstige moeilijkheden van algemene aard in de middenstand tot een verstoring kunnen leiden van de gehele so ciaal-economische verhoudingen. Het aantal werkzame personen in de middenstandssec tor bedraagt ongeveer 1 millioen. Daardoor verkrijgt het middenstandsbeleid een zeer be langrijk werkgelegenheidsaspect. In deze inleiding op de nota wordt uit voerig betoogd, dat er toch vooral verschil gemaakt moet worden tussen de problemen van het z.g. randbedrijf en die van het vol waardige middenstandsbedrijf. Doordat men dit vaak verzuimt, zoekt een groot deel van de middenstand de kern van zijn moeilijk heden in een te zware belasting van over- heidwege door fiscale en sociale lasten. Vol gens de nota heeft een analyse echter aan getoond, dat een belangrijk aantal midden.- standsondernemingen nagenoeg niet wordt bezwaard do.or fiscale en sociale lasten. Voor zover er in de middenstand bijzon dere moeilijkheden bestaan mpgen die daar om niet eenzijdig worden gezocht in externe oorzaken (met name in het beleid van de overheid in de belastingssector), doch moet in de kring van het middenstandsbedrijfs leven zelf eveneens het oog worden gericht op interne oorzaken. In het bijzonder vor men verbetering van de productiviteit, be drijfsadministratie, kostprijscalculatie e. d. terreinen, die vele middenstanders in onvol doende mtae hebben betreden. Overheidstaak beperkt. De taak van de overheid dient ook in de middenstandssector beperkt te blijven tot het scheppen van die algemene voorwaarden, die het de goede ondernemer mogelijk ma ken de ondernemersfunctie uit te oefenen, al dus de nota. Een beschermende middenstand politiek is uit algemeen economisch oogpunt ongewenst. Met name mag het midden standsbeleid er niet toe leiden, dat de nor male concurrentie wordt uitgeschakeld. Een vergelijking van het middenstandsbeleid m,et de sociale en landbouwpolitiek gaat, volgens de staatssecretaris voor Middenstandszaken niet op. De landbouw wordt steeds bedreigd door buitenlandse factoren. Een bescher mende prijspolitiek in de middenstandssector zoals dit wel in de landbouw het geval is, leidt tot onaanvaardbare gevolgen. Overduidelijk wordt in de nota gezegd, dat het betreurd moet worden, dat in mid denstandskringen zo weinig actieve belang- 1 een Zwitsal preparaat Vraag de voordelige introductie-verpakking J stelling bestaat voor het middenstandsorga nisatiewezen en voor het streven naar eco nomische samenwerking. Dit verzwaart ener zijds de moeilijkheden van de middenstan ders en vormt anderzijds een belemmering voor de regering om een actieve midden- standspolitiek te voeren. Tal van vraagstuk ken, die door het centrale beleid van de overheid niet tot oplossing kunnen of mo gen worden gebracht, kunnen overigens hun oplossing vinden binnen het raam der pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. In ver band hiermede zal het middenstandsbeleid in sterker mate gericht dienen te Zijn op het stimuleren van de tot standkoming van de p.b.o.-organisatie in de middenstand. Weinig belangstelling Na deze principiële beschouwnigen komt de nota tot een historisch overzicht en daar bij valt het op hoe weinig de regeringen zich in het verleden met de middenstand be moeid hebben. Het eerst werd het midden standsprobleem aan de orde gesteld in 1901 door de toenmalige minister-president Dr. Kuyper. Deze wees er op in de Tweede Kamer dat de middenstand wat initiatief en activiteit betrof, ver bij de arbeidende klasse ten achter stond en dat het de rege ring eerst mogelijk zou zijn na te gaan of ook in het belang van die klasse iets kon worden gedaan, als zij daarvoor zelf op kwam, uit eigen initiatief en met meer kracht. Dr. Kuyper liet het niet bij raadgevingen op congressen, hij toonde zijn belangstelling voor dit probleem ook door daden, hetgeen o.m. tot uitdrukking kwam in de instelling van een staatscommissie, die naast een enkel succes ook teleurstellngen boekte. Na het aftreden van Dr. Kuyper verminderde ech ter naar het scheen, de regeringsbelangstel ling, zo merkt men in de nota laconiek op... Natuurlijk is er na die tijd nog wel het een en ander gedaan. De naam van minister Alberse mag daarbij niet onvermeld worden gelaten, maar inmiddels was toen het jaar 1930 aangebroken. Het belangrijkste wet gevende werkstuk uit die tijd was wel de Winkelsluitingswet 1930. Nadat in 1937 nog de Vestigingswet Kleinbedrijf tot stand was gekomen, werd he wachten tot na de tweede wereldoorlog. Al werd niet aan alle critiek voldaan, de middenstand stond in het mid delpunt der belangstelling. Deze midden standsnota is daarvan het bewijs. Men kan zeggen dat zij laat is gekomen, maar zelfs Dr. Kuyper zal wellicht nooit gedroomd hebben dat z'on interessant boekdeel zou verschijnen (Nadruk verboden) De dienstregeling ZierikzeeKatse- veer is weer normaal. Evenwel kan de mist soms minder prettige ogenblikken bezorgen aan de reizigers op de Zeeuwse wateren. Zo kon de Bazel-boot „Prins Bernhard", die Zaterdagavond om half zeven uit Katseveer naar Zierikzee vertrok door de mjst de in gang van de haven niet vinden. De gas- boeien zijn namelijk nog niet alle op hun plaats terug, terwijl het groene licht op de oostelijke havendam niet brandde. De boot was verplicht voor anker te gaan en de pas sagiers hebben een minder plezierige nacht gehad. Tegen de morgen werden signalen gegeven, waarop een motorboot uit Zierik zee uitvoer ter assistentie. Me deze boot als gids kon men de haven binnenvaren en pas om half tien Zondagmorgen konden de pas sagiers debarkeren. Op de Nieuwe Waterweg heerste Zon dag een ondoordringbare mist. De Neder landse kustvaarder „Leuvehaven" was op weg naar zee, doch daar het steeds mistiger werd, besloot de kapitein voor anker te gaan De kustvaarder werd op korte afstand ge volgd door het Japanse schip „Kamogawa Maru", dat doorvoer. Tien minuten, nadat de „Leuvehaven" het anker had laten vallen hoorden de opvarenden het blazen van een stoomfluit en voor men goed wist wat er gebeurde, werd de „Leuvehaven" als wpre het boter doormidden gesneden. De Japan ners keken wezenloos naar het onheil, dat hun schip had aangericht en daar de Ja panners het roepen om een touwladder niet verstonden, moesten de opvai/:nden van het getroffen schip wel overboord springen. Sommigen van de opvarenden hebben een uur in het ijskoude water gedreven, voordat zij door de e hulp geschoten „President Jan Leels" of de vlet van het loodswezen gered werden. Twee der opvarenden zijn ver dronken, n.l. de 67-jarige kok A. Smit uit Rotterdam en matroos Nol Nien uit Roer mond. Zondagmorgen heerste er een dikke mist op de rijksweg bij Rilland-Bath, zodat de heer G., die met zijn auto, waarin ook zijn echtgenote zat, zich er van wïide over tuigen of er geen trein in aantocht was en daartoe bij de onbewaakte overweg uit de auto was gestapt. Toen hij daarna wilde oversteken werd de auto van achter door een dieseltrein gegrepen en een slag omge draaid. De heer G. sloeg met zijn horst tegen het stuur, waarna hij uit de auto werd ge slingerd. Zijn vrouw,' liep een dubbele arm breuk op en Werd naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd. De trein kon na kort oponthoud de reis naar Vlissingen voortzetten. In Aardenburg komen 500 jaar oude fresco's aan het licht bij de restauratie van de oeroude St. Baafskerk. In de graven vindt men op de wanden fresco's, welke door de toenmalige schilders onder erg ongunstige omstandigheden zijn vervaardigd. Als het graf was gedolven en bemetseld, moesten de schilders in de nauwe ruimte bij kaars licht hun voorstellingen op de wanden aan brengen. Deze schilderingen worden des kundig onderzocht eri geconserveerd. Er zijn schilderingen bij die dateren van 1350 tot 1450, mpar sommigen moeten nog ouder zijn. Geen wonder, dat dr. Glazema van het Oud heidkundig Bodemonderzoek af geruime tijd in Aardenburg vertoeft, want men doet her haaldelijk nieuwe ontdekkingen. De fresco's zullen waarschijnlijk in September voor pu blieke bezichtiging worden vrijgegeven. Op de onbewaakte overweg bij Den Hulst geraakte een paard met de hoef tus sen de rails beklemd en kon niet bijtijds be vrijd worden. Het werd door de sneltrein uit Groningen overreden en moest afge maakt worden. De trein uit Leeuwarden, die vlak daarop moest passeren, kon tot stilstand gebracht worden. In de buurtschappen Gerven, Groot- en Klein Boeyenen Renselaar onder de ge meente Putten heerst een ernstige konijnen- plaag. De boeren in deze buurtschap hebben om verdere schade te voorkomen een t/er- delgingsactie tegen de schadelijke dieren in gezet. Voor de rechtbank te Verviers was een vrouW opgeroepen als getuige in een ge ding, dat een geschil tussen buren tot on derwerp had. De vrouw was in een lange broek ter rechtzitting verschenen en de rech ter weigerde haar als getuige te horen, daar hij meende dat deze „mannendracht" een be wijs van geringschatting voor de rechtbank toonde. De advocaat moest duidelijk maken dat de lange broek niet meer uitsluitend als een kledingstuk der mannen is te beschou wen en er voorts op wijzen, dat getuige rechtstreeks uit de fabriek waar zij werkt naar de rechtbank was gekomen en dus geen bijzondere zorg aan haar toilet had kunnen besteden. De rechter bleef onwrikbaar en weigerde de getuige te horen. De plaats Lismore in het Noorden van de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales is door overstromingen van de buitenwereld Bij de eerste aanwijzing van Rheumatische Pijn moet gij zeker Kruschen nemen. De zes minerale zouten die Kruschen bevat sporen lever, nieren en ingewanden aan tot actieve werking, het bloed gaat sneller stromen, onzuiverheden worden afgevoerd en zo worden rheumatische pijnen gesmoord in de kiem. In duizenden zelfs hardnekkige gevallen bracht Kruschen baat. Waarom zoudt gij dan uzelf te kort doen? (Ing. Med.) NA-INWISSELING VAN VERLOPEN PASMUNT. Het ministerie van Financiën deelt mede, dat de mogelijkheid tot inwisseling van ver lopen munten opnieuw zal worden openge steld. Het betreft hier het geld, dat sedert 1948 zijn gangbaarheid heeft verloren de oude zilveren halve guldens en kwartjes, de vierkante nikkelen stuivers, de oude bronzen halve centen, centen en 2J^-centstukken en de uit de oorlogsjaren stammende zinken kwartjes, dubbeltjes, stuivers, halve stuivers en centen. De na-inleveringstermijn van al deze mun ten loopt van 15 Maart tot 15 April a.s. De inwisseling kan geschieden bij alle post kantoren, bij- en hulpkantoren der posterijen en poststations. DE KOMENDE KAMPEERWET. A.N.W.B. ingenomen met antwoord van Minister Beel. In zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de Begroting voor 1954 constateert de Minister van Binnenlandse Zaken, dat steeds meer gemeenten haar kampeerverordeningen zodanig inrichten, dat de inhoud daarvan beantwoordt aan de wensen van de organisaties, die zich tjp kampeergebied bewegen. Minister Beel is dan ook van oordeel, dat een wettelijke re geling van deze materie in feite een voort zetting behoort te zijn van deze, naar zijn mening, bevredigende ontwikkeling, die al een toestand heeft doen groeien, welke met behoud van de gemeentelijke zelfstan digheid tegemoet komt aan alle redelijke verlangens van de kampeerders. De Minister, aldus de A.N.W.B., kan hier tslechts doelen op het^feitt dat feen steeds toenemend aantal voor het kamperen belangrijke gemeenten, alsmede de gehele provincie Noord-Brabant, overgegaan zijn tot de aanvaarding van de door de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. en de Ne derlandse Kampeerraad gepropageerde uni forme kampeerverordening. Deze regeling heeft in grote delen van het land een einde gemaakt aan de onderling vaak zeer sterk afwijkende en in vele gevallen zelfs uiter mate hinderlijke gemeenteverordeningen op het kamperen. De A.N.W.B. die reeds jaren op een wet telijke bevestiging van deze in de praktijk gegroeide en deugdelijk gebleken regeling aandrigt, is dan ook zeer ingenome.n met het antwoord van de Minister, dat men slechts kan zien als een bevestiging van het stand punt der A.N.W.B. en een waardering voor het reeds bereikte resultaat. Waar het kamperen in de praktijk hoe langer hoe meer een der belangrijkste op lossingen voor het vacantieprobleem van honderdduizenden uit alle kringen van de bevolking is geworden, hoopt de A.N.W.B. dat de wettelijke regeling van deze voor het sociaal toerisme zo urgente materie thans spoedig tot stand zal komen. Slechts daar door kan worden bereikt, dat de zo zeer gewenste uniformiteit op dit gebied over het gehele land verwezenlijkt kan worden. afgesneden. Aan de Australische strijdkrach ten is opgedragen de overstromingsslacht offers alle mogelijke hulp te verlenen. Een wervelstorm heeft gewoed boven de kust van Zuid-Queensland en het Noorden van Zuid-Wales, waardoor drie personen om het leven zijn gekomen en aanzienlijke schade is aangericht. Gevreesd wordt, dat 18 personen zijn omgekomen. Ongeveer dui zend mensen zijn dakloos geworden. Een week geleden werd deze plaats door het Britse Koninklijk paar bezocht. In Zuid-Italië zijn zware regens ge vallen, en Zaterdag zijn twee personen om het leven gekomen en één zwaar gewond. Bij een hevige storm in de provincie Cala- brië zijn twintig huizen ingestort, nadat deze eerst door stortbuien waren ondermijnd. Te Hobart in Australië zou Zaterdag een 9-jarig Nederlands meisje, Jeltje Fol- kert als blijk van trouw van de immigranten op Tasmanië aan Koningin Elisabeth rozen aanbieden, maar een ogenblik leek het of de Koningin er geen erg in had, want de auto maak<I: geen aanstalten om te stoppen. De Koningin werd door de opgewondenheid der immigranten en door het schreiende Jeltje op het geval opmerkzaam gemaakt en gaf de chauffeur bevel te stoppen, waarna zij de bloemenhulde glimlachend in ontvangst nam. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 24 FEBRUARI 1954 ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Genezende warmte door wrijven met: s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1