AXELSE COURANT daagt de Middenstand onnodig? Thermogene nippers j. n mt NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG V A FIRMA Markt 12 AXEL. SLECHTS DE RANDBEDRIJVEN HEBBEN HET MOEILIJK. TAL VAN MAATREGELEN AANGEKONDIGD. De voornaamste conclusie, die door staats- cretaris Veldkamp in zijn zeer gedocumen- :erde middenstandsnota wordt getrokken, wel dat de situatie in de middenstand niet slecht is als veelal wordt beweerd. Het ndbedrijf (de bedrijven met een zeer kleine inzet) verkeert echter inderdaad in een ngunstige positie. Zo is gebleken, dat in et jaar 1950 bijna de helft van de onder- emers in het kruideniersvak, bijna een der- e in het slagersvak en bijna een kwart in textielbranche een jaarinkomen van min er dan 3000.uit de onderneming trok. (iet al deze gevallen hebben op het rand- edrijf betrekking, doch met een groot deel het wel zo. Het betreft hier dus meestal ndernemingen speciaal op het platte- ind die een kleine omzet hebben, waar oor zij enerzijds geen volledige dagtaak isen, doch waardoor zij anderzijds de mo- lelijkheid hebben om door neveninkomsten aar totale inkomen te verhogen. Het blijkt at dit laatste in feite ook op aanzienlijke chaal geschiedt. Beziet men daarnaast de volwaardige mid- enstandsonderneroing, dan moet men con- luderen, zo vervolgt de middenstandsnota, lat er geen aanleiding tot pessimisme be- oeft te zijn. Om de gedachte te bepalen is nen er van uitgegaan dat' een onderneming net een inkomen van 3000.doorgaans ;en volwaardige onderneming is, hetgeen uiteraard niet steeds het geval behoeft te zijn. Van de volwaardige ondernemingen in de kruidenniersbranche had 35% een ge- niddeld inkomen van 3000.tot 4000. lag boven de 4000.45% boven Ie ƒ5000.— 25% boven de ƒ6000.— 5% boven de 7000.—. De slagers en de extieldetaillisten vertonen een nog gunsti- jer beeld. Aangenomen kan worden dat zich in de middenstand sinds 1950 nog zekere inkomensstijgingen hebben voorgedaan. Het midige beeld der inkomens is hierdoor dan log gunstiger. Verwacht mag worden, dat deze gunstige lijn zich ook in 1954 zal voort zetten. ontkend, dat het randbedrijf geen nuttige functie kan vervullen. Het zal dikwijls de ondernemer als nevenbedrijf aan een vol doend gezinsbestaan kunen helpen. Wat wordt er nu gedaan Het grote winstpunt van deze nota is ongetwijfeld, dat er nu eens eindelijk ob jectieve gegevens over de middenstand be kend zijn geworden. Er kan in den ver volge ten minste aan de hand van feiten worden gesproken. Een groot nadeel is in het verleden altijd geweest, dat cijfermate riaal ontbrak. Daarom zullen regelmatig sta tistische onderzoekingen worden verricht. Het onderzoek naar de feitelijke situatie in de middenstand wordt daardoor bevorderd. Verder zullen binnenkort specifieke produc- tiviteitsonderzoekingen worden verricht. Daarmede doet een nieuw element in de middenstandsproblematiek zijn intrede. In dien zij tot goede en practische resultaten leiden, is het te verwachten, dat de produc- tiviteitsgedachte, zo belangrijk voor de vol waardige ondernemingen, ook in de midden stand zal gaan leven, waarmee zowel onder nemer als consument zal gediend zijn. De middenstander in het randbedrijf, die tracht zijn onderneming levensvatbaar te maken, moet op de helpende hand van de overheid kunnen rekenen. Behalve de op stapel staan de wettelijke maatregelen (zie hiervoor de veertien punten), valt er voor de regering ook op ander gebied nog voldoende te doen. Hoewel de credietverlening wat de grondslag betreft geen wijziging zal on dergaan, is er b.v. toch wel in de toekomst een verbetering van de borgstellingsfondsen te verwachten. Wanneer een betere werk wijze en organisatie van de fondsen zal zijn tot stand gebracht, zal het verantwoord zijn aan deze instituten grotere bedragen te be steden dan tot dusver het geval was. Hulp op andere dan op economische gronden zal moeten worden verleend door instanties, die zich met sociale hulpverlening bezighouden. Uitdrukkelijk wordt vastgesteld, dat de overheid geen afzonderlijk fiscaal beleid commissie is een studietermijn van één jaar gegeven. Wat de voorlichting betreft micent de re gering, dat deze voorlopig nog een taak van de overheid moet zijn, totdat het mogelijk is deze over te dragen aan de komende pu bliekrechtelijke bedrijfsorganen in de mid denstandssector. In verband hiermee zal een speciale middenstandsvoorlichtingsdienst in het leven worden geroepen, ressorterende onder het directoraat-generaal voor de mid denstand. Aan deze dienst zal in overleg met de Rijksnijverheidsdienst deze voorlich ting wörden toevertrouwd. Het verstrekken van deze voorlichting zal worden opgedra gen aan speciaal daarvoor aan te stellen middenstandsconsulenten. Dit instituut zal uiteraard met de nodige voorzichtigheid tot ontwikkeling moeten worden gebracht. De regering verwacht van dit onderzoek- en voorlichtingswerk veel resultaten, indien daarvoor alle in aanmerking komende or ganen hun medewerking verlenen. Dit waren enige grepen uit deze lijvige middenstandsnota over het te voeren beleid. Op verschillende andere vraagstukken ko men wij nog nadr terug. Volgens deze nota staat het dus vast, dat de randbedrijven het grote knelpunt vormen. Maar deze bedrijven verdwijnen geleidelijk. Een bewijs, zo kan men in deze nota lezen, dat het vestigings beleid, het onderwijsbeleid en het crediet- beleid voor de middenstand van grote be tekenis zijn. Wat dit betreft kan Nederland een vergelijking met andere landen in West- Europa glansrijk doorstaan. (Nadruk verboden). SPIERPIJN, SPIT... TEGEN HOEST PASTI I—LE S rzACHMTE VA L D A MIL D MIDDENSTANDSPOLITIEK IN VEERTIEN PUNTEN. Een andere belangrijke conclusie is, dat de ondernemers, die zijn gevestigd zonder vak opleiding, ongunstiger resultaten boeken dan tij die wel een vakopleiding hebben genoten. Dit geldt zowel landelijk als plaatselijk. Een onderzoek in Friesland heeft uitgewezen, dat van de ondernemers met een winst van beneden ƒ2500.— 82% geen vakopleiding bad genoten. Daarentegen had van de on dernemers met een winst boven de 5000. 63% een opleiding achter de rug. De klachten van de middenstandsbonden over de organisatielauwheid in de midden stand betreffen veelal het randbedrijf, waar door men in die bedrijven verstoken blijft van vaklitteratuur en voorlichting. Zelfs is men aldus de nota, veelal niet op de hoogte van de mogelijkheden van crediethulp en andere bijstand. Er is hier vaak sprake van een bepaalde mentaliteit, die doet vermoe den, dat voorlichting noch crediet gewenst wordt, omdat niet de ontwikkeling van de onderneming het doel is, doch de traditio nele sleur overheerst. Er wordt echter niet voor de middenstand kan voeren. Men moet bedenken, zo schrijft de staatssecretaris, dat het fiscale beleid van de overheid niet voor alle delen van de middenstand een gelijke betekenis heeft. Tijdens het onderzoek is ook de vraag gesteld of het onderwijs wel voldoende is afgestemd op de eisen die worden gesteld. Deze vraag kon bevestigend worden beant woord. Maar de eisen zijn soms te hoog. Het opvoeren van de omvang der leerstof kan niet worden getolereerd. Het stellen van te hoge eisen leidt tot het geleidelijk sluiten van een branche. Dit is uit maatschappelijk en economisch oogpunt ongewenst. Een be langrijk bezwaar is, dat de middenstands opleiding tot nu toe geen vaste plaats in het onderwijsstelsel inneemt. Wil deze tak van onderwijs zich in de toekomst beter ont wikkelen, dan is dit echter wel noodzakelijk. Een commissie zal worden ingesteld, aan welke de vraag zal worden voorgelegd, op welke wijze dit onderwijs in het gehele on derwijsstelsel kan worden ingepast. Deze In Borne had iemand 's nachts het gas- comfoor laten branden. Hun hond beet die nacht de gasslang door. Gelukkig werd er iemand van het huisgezin wakker en wekte de anderen omdat hij een sterke gaslucht waarnam. Hierdoor ontsnapten zij aan de dood door gasvergiftiging. De hond werd dood op de vloer gevonden. De Noorse minister van handel heeft verklaard, dat Noorwegen een onvoldoend bevolkt land is en dat overwogen moet wor den jaarlijks een bepaald aantal Nederlandse landverhuizers toe te laten. Dinsdagavond bevond zich de kassier van de boerenleenbank te Made (N.-Br.) in zijn kantoor, toen hij overvallen werd door twee personen, waarvan de ene een revolver plaatste op het hoofd van de kassier. Deze behield zijn tegenwoordigheid van geest, wist het wapen te bem'achtigen en in een hevig gevecht met zijn belagers nog een tweede wapen en een gummistok in handen te krijgen. De twee aanvallers, die niet ge maskerd waren, sloegen op de vlucht met achterlating van een actetas en verdwenen in een verderop geparkeerde luxe auto. Het pistool bleek een alarmpistool te zijn. Door het kordate optreden van de kassier mis lukte de overval. Intussen heeft de politie twee mannen aangehouden, die verdacht worden van de overval. Het zijn L. V. uit Leiden, 29 jaar en K. v. d. W. uit Rotterdam, 55 jaar. Bij hun vlucht zijn zij met hun wagen even buiten Made met grote snelheid uit de bocht gevlogen en in een sloot terecht ge komen. Daarbij werd hun auto beschadigd en zelf liepen zij hoofdwonden op. Zij wisten uit de auto te komen, maar toen zij gewond over straat liepen, heeft een inwoner de politie gewaarschuwd, die de mannen naar het politiebureau hebben gebracht. Maak vn einde aan dat ondragelijke zaurbranden Neem een of twee Rennies. Woensdag kon men, door een nieuwe vorstperiode die ingetreden was, weer per auto van Marken over de Gouwzee naar Monnikendam rijden. Op het ijs, dat zich in goede staat bevond, was een "baan uitgezet. Dinsdag heeft de hele provincie Gro ningen en een deel van Drente het een paar uur moeten stellen zonder electriciteit. Voor de industrieën die niet op en eigen net Wa ren aangesloten, was dit een schadepost. De bioscoopvoorstellingen moesten worden af gelast, trolleybussen stonden midden op de straat stil en de elctrische trein uit Zwolle moest dicht bij het station Groningen blijven staan en is door een stoomlocomotief naar Groningen gesleept. De storing was een ge volg van het uitvallen van een der gene ratoren van het Prov. Electr. Bedrijf te Gro ningen. Door een deskundige van de Belgische commissie voor monumenten en gebouwen is medegedeeld, dat de O.L.V.-toren van de kathedraal van Antwerpen in gevaar ver keert. De toren heeft een gewicht van twee millioen kg. en wordt nog maar ondersteund door 8 bogen. De torenspits rust op een ge welf dat door 12 trekstangen wordt samen gehouden. Doordat drie ankers defect zijn, bestaat er groot gevaar, dat de toren instort. ,De torenspits heeft en hoogte van 123 m. Toch zijn er reeds verschillende jaren doel treffende verstevigingswerken uitgevoerd. Na acht jaar zal te Eede, waar voor het eerst na de oorlog Koningin Wilhelmina weer voet zette op Nederlandse bodem, een monument onthuld worden ter nagedach tenis aan dit feit.. Door de Nationale Monu menten Commissie werd 5000 gegeven en aan giften is ƒ2000 binnengekomen. Het ontwerp is van de Limburgse beeldhouwer Peter Roovers uit Heyen en zal voorstellen een meisjesfiguur, die het koninklijk wapen weer terugbrengt naar het vaderland en dit geplaatst op een sokkel, die enigszins doet denken aan een grenspaal. Het gehele mo nument is uitgevoerd in turfsteen eri heeft een hoogte van 4,75 meter. Natuurlijk zou men in Eede niets liever zien. dan dat H.K.H. Prinses Wilhelmina het monument persoon lijk zou komen onthullen. De inpoldering van het verdronken land van Saeftinge wordt, naar thans wel met zekerheid vaststaat, door Rijkswater staat aangepakt. De inpoldering zou als alles meegaat in 1958 een feit moeten zijn. Het geheel bestaat, behoudens kleine uitzonde ringen, uit vruchtbaar land en zou plaats bieden voor 60 tot 80 boerderijen. Alleen daar, waar een grote geul, zoals de ijskelder zich bevindt zou het maken van een water kering uitgebreide werkzaamheden noodza kelijk maken. Het oude havenhuis aan de Emmahaven onder de gemeente Clinge is ingericht als permanent directiegebouw. De deskundigen gaan beginnen aan de nodige metingen en boringen, terwijl ook een aan tal kleine vaartuigjes naar de schorren van Saeftinge worden overgebracht, terwijl ook aan de geschiedenis van de overstromingen de nodige aandacht wordt besteed, waar voor onderzoekingen in de archieven van Hulst, Gent en Middelburg worden gedaan, waaruit misschien later een werkje over Saeftinge kan voortkomen, hetwelk voor de geschiedenisvorsers van belang zou kunnen zijn. Op het kasteel Betzdorf heeft Prinses Josephine Charlotte, de gemalin van kroon prins Jean van Luxemburg, het leven ge schonken aan een dochtertje dat de naam Marie Astrid heeft gekregen. Zondagnacht is door het indrukken van een ruit uit de etalage van het filiaal bedrijf van de Steenbergse juweliersfirma Michel Herhers te Oudenbosch een tableau met gouden ringen gestolen tot een waarde van 5000. De politie is er in geslaagd de daders en helers, die bezig waren de buit te verkopen in Amsterdam te arresteren. Het waren bewoners van woonwagenkampen. Door deze arrestaties zullen meerdere, in de laatste jaren gepleegde juwelendiefstallen aan het licht komen. Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 20 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 39 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bil contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène ver drijft de snerpende pijn. S In de Middenstandsnota, die 172 folio-pagina's telt bijlagen inbegrepen vindt men veertien belangrijke, concrete conclusies» Zij vormen het slot van 344 kolommen, waarin op duidelijke wijze een inzicht is gegeven in de middenstandsproble matiek en in het te voeren beleid. Deze conclusies luiden als volgt. 1. Er dient beter cijfermateriaal over de midden stand te komen. 2. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen randbedrijf en volwaardige middenstandsonder neming. 3. De productiviteit moet worden opgevoerd. 4. Het middenstandsbeleid moet zoveel mogelijk algemeen zijn. 5. Het vestigingsbeleid zal opnieuw worden her zien. 6. Er zal meer aandacht worden geschonken aan de middenstandsopleidingen, examens en kader vorming, 7. De grondslagen van het huidige credietbeleid blijven gehandhaafd. 8. Voor de opvoering van de productiviteit zal een voorlichtingsdienst in het leven worden geroepen. Speciale middenstandsconsulenten zullen voorlichting geven over verbetering van de bedrijfsuitoefening. 9. Er komen wettelijke maatregelen! ter regeling van het cadeaustelsel, het uitverkopen en op ruimen, terwijl een technische wijziging van de winkelsluitingswet in voorbereiding is. 10. Bekeken zal worden of het huidige afbetalings systeem een nadere wettelijke aanvulling of wijziging behoeft. 11. Er zal aandacht worden geschonken aan de wensen van de middenstand inzake de ver vereenvoudiging van het belastingstelsel. 12. De Regering zal zich beraden over de vraag op welke wijze de zelfstandigen kunnen wor- dei< betrokken bij de toekomstige ouderdoms voorziening en de kinderbijslagverzekering. 13. De ontwikkeling van de Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie is in eerste aanleg een aan gelegenheid van het middenstandsbedrijfsleven. 14. Er wordt nog gestudeerd over de vraag op welke wijze de vestiging van middenstands ondernemingen in nieuwe wijken door het ver lenen van faciliteiten kan worden bevorderd. en op 't zelfde moment is dat zuuurbranden geblust. Geen wonder dat talloze mannen en vrouwen over de hele wereld dwepen met Rennies en altijd zorgen ze bij de hand te hebben. Rennies zijn hy giënisch verpakt één voor één. Ze zijn smakelijk engemakkelijk in te nemen, zonder water of wat ook. Ing. Med.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1