AXELSE COURANT Er worden nog mensen gesmokkeld „Met raad en daad Costuums Fa Deij I J -J WOENSDAG 17 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 38 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. eu Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE Mensensmokkel een bloeiend bedrijf VELEN BEREIKEN NOOIT HET „BELOOFDE LAND" Nog nooit heeft de geschiedenis een tijd gekend waarin he smokkelen van mensen in zo'n grote mate werd gepleegd, als in de huidige tijd. Het te smokkelen materiaal betreft voor en groot deel politieke vluchte lingen, maar ook een andere categorie laat zich smokkelen, namelijk misdadigers en personen, die zonder vereiste papieren in een land willen komen, dat hun een betere toe komst kan brengen, dus een soort illegale emigranten. Met de laastte soort hebben de Verenigde Staten veel te stellen. Deze smokkel vindt plaats in georgani seerd verband en wordt uitgevoerd door z.g. .rackets". Dit zijn een zeker soort van mis- daigers. De te smokkelen personen bestaan voor het grootstedeel uit Chinezen en Mexi canen. Men moet om zich te laten smokkelen grote sommen geld betalen en het gehele avontuur is niet van gevaar ontbloot. Vanuit Ontario in Canada worden de mensen de V.S. binnengesmokkeld. Deze weg loopt over de Detroit-rivier, dus moet er van een schip gebruik worden gemaakt. Nadat men deze rivier is overgestoken, is men practisch op het gebied van de V.S. Op de Detroitrivier is echter een zeer scher pe controle en de Dicks", dat zijn de be ambten van de Amerikaanse geheime dienst die met het toezicht en de controle zijn be last, schieten direct. Om nu dit grote gevaar te omzeilen, tracht men dan ook Amerika vanuit een der Zuid-Amerikaanse Staten binnen te komen, hoewel vanzelfsprekend ook daar de controle scherp is, maar deze is moeilijker uit te oefenen. Ook wordt van vliegtuigen gebruik gemaakt. Natuurlijk zijn dit toestellen van particulieren, aangezien geen enkele luchtvaartmaatschappij zich voor zoiets leent. Aangelokt door dehoge lonen in de V.S. trekken arbeiders uit Mexico in heldere maannachten soms in lange rijen de grens oevr van Texas, Nieuw-Mexico, Arizona en Californië. De grenswjacht is in deze ge bieden zeer actief, maar het gaat er mee als met een sprinkhanenplaag, men grijpt er hier een paar maar daar snellen er tientallen over de grens. Men volstaat er mtee de opgevan gen illegale grensoverschrijders weer naar hun land trug te sturen. Het resultaat is echter dat zij na enkele dagen weer opnieuw proberen over de grens te komen. Volgens ruwe schattingen bedroeg dit jaar het aan tal illegale grensoverschrijdingen in het zui den van de V.S. een half millioen mensen. De grenspatrouilles organiseren nacjhte- lijke overvallen en razzia's. Overal wordt controle uitgeoefend en men maakt zelfs ge bruik van verkenningsvliegtuigen, maar al deze maatregelen zijn niet voldoende om de illegale emigranten schrik aan te jagen. Ernstige gevaren. Het grootste gevaar voor de illegale im migranten zijn echter niet de controlerende ambtenaren. Slechts (wanneer men weer stand biedt of tracht te vluchten wordt er geschoten. De benden die mensen smokkelen zijn een veel groter gevaar voor de immi granten. Zij ontzien zich niet om wanneer zij de immigranten met een particulier vliegtuig vervoeren, bij ontdekking en actervolging door een regeringsvliegtuig het bommenluik open jte petten, waardoor de emigranten hals over kop naar beneden vallen. Zij zul len het niet meer navertellen. Bij arrestatie na gedwongen landing vinden de ambte naren niets en de smokkelaars gaan vrijuit. In Marseille werden door middel van ad vertenties in de couranten diensten aangebo den door een kantoor, dat zich „Agence Mé- diterraine" noemde. Het kantoor hield zich officieel bezig met de doorvoerhandel van zuidvruchten van Marokko naar Marseille. De directeur van deze instelling Charles Ginesta, afkomstig uit een of ander Bal- kanland, stond niet ongunstig bekend. Hij scheen zeer rijk te zijn, gezien de vele par tijen die hij gaf en zijn luxe, witte jacht, waarmee hij kleine tochten ondernam. Tot dat er een anonieme brief bij de politie bin nenkwam. Deze brief bevatte een aantal bij zonderheden over vermiste en doodgevon- den personen, die allen werden gevonden in of bij de haven van Marseille. Het briefje had tot gevolg, dat een groot scheepse huiszoeking werd gehouden in het kantoor en in de woning van directteur Gi nesta. Ook het schip werd doorzocht en in beslagname van schip e lading volgde. In de kisten met opschriften „zuidvruchten" en „bevroren vlees" bevonden zich mensen die naar Marokko gesmokkeld moesten worden. De emigranten waren niet in het bezit van passen of andere papieren, terwijl hun geld dooi? de heer Ginesta was 'opgevorderd. Personen die hun mond voorbij praatten, werden door de bemanning zonder vorm van proces gedood. Beesten in mensengedaante. Ook bij het ijzeren gordijh houdt men zich intensief bezig met mensensmokkel. Het is ook begrijpelijk, aangezien er zich hier meer dan voldoende klanten aanmelden.. Ge lukkig zijn er hier ook betrouwbare gidsen die de mensen zonder al te hoge kosten of geheeel kosteloos door het ijzeren gordijn smokkelen. Dat er groepen misdadigers zijn die van deze ellendige toestand misbruik maken, valt niet te verwonderen. Grensbewoners, boeren, bosarbeiders en manschappen van de West-duitse grenspoli tie melden echter regelmatig de vondst van mannen en vrouwen dood en halfnaakt in de onmiddellijke omgeving van de grens. Deze ongelukkigen waren vermoord en men vond geen papieren (of andere gegevens. Vluchtelingen. tdie het hachelijk avontuur overleefden vertelden hoe zij terecht waren gekomen bij groepjes mensen-smokkelaars, die aanboden hen over de zonegrens te bren gen. In goed vertrouwen begaven de colonnes vluchtelingen zich op weg onder gelefde van de smokkelaars. Bij de zonegrens wer den zij echter verraderlijk aangevallen en slechts enkelen zagen kans te ontkomen. De overige, mannen en vrouwen werden ver moord en van het weinige dat zij nog bij zich hadden beroofd. Vreselijk verminkt en ge heel uitgeschud, bleven hun ontzielde }i~ chamen in de bossen achtetr als een bewijs van de misdadigheid en perversie van men sen, die zich zelfs niet ontzien zelfs deze arme vluchteelingen te vermoorden en te beroven. Een kwestie van moraal. Zo hebben wij gezien welk een ontzettend leed voor millioenen mensen de slavenhan del en mensensmokkel met zich brengt. Het is een eerste vereiste van de gehele beschaaf de wereld om hier krachtdadig tegen op te treden. Het is niet voldoende om de mond vol te hebben over menselijkheid en mensen rechten. Wanneer men deze idealen yia- streeft en volkomen onderschrijft, zoals de meeste landen, kan men niet volstaan met het woord, dan is men ook verplicht voor het forum der mensheid zijn woorden met daden te onderstrepen. De strijd tegen deze uitwassen zal een zeer moeilijke zijn, omdat de tegenstander niets en niemand zal ontzien en desnoods het ui terste zal riskeren. Wij mogen echter voor God en de mensheid niet versagen. Alle men sen van goede w'il dienen ook met de daad te strijden voor het grote ideaal alleen vrije mensen in een vrije wereld. Het doel zal moeilijk te bereiken zijn, maar het loont ruimschoots de moeite. zowel voor SLANKE als CORPULENTE personen. ENORME sortering. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding Rheumatische Pijnen slopen Uw krachten - Maar ze vreten ook in op Uw humeur en gestel. Frankering bij abonnement, Axel ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVE1TENTIEPKIJS: 8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD «f Ricochet. 1. Wat zijn de drie grootste steden van de wereld naar het aantal inwoners en welke zijn de grootste naar hun oppervlakte 2Is N.A.P. Nieuw of Normaal of Nauwkeurig Amsterdams Peil 3. Verder zou ik gaarne de geboortedatum weten van Doris Day en Frankie Lane. Antwoord': 1. De drie grootste steden naar in woners zijn 2Londen met 8.655.000 New-York met 7.780.000 en Tokio met 6.780.000 inwoners. Grootste steden: Londen 1903,7 km2; New-York 6511 km2. 2. Alle verklaringen zijn juist, men spreekt zowel van Nieuw, van Nauwkeurig als van Normaal Amster dams Peil. In het sraakgebruik zegt men Nieuw, som mige boeken houden het op Nauwkeurig. Door de Rijkswaterstaat is echter bepaald het Normaal Am sterdams Peil en dit kunt u derhalve als de officiële benaming aanhouden, 3. Het geboortejaar van Doris Day is 1920, van Frankie Laine 1913. B. J. P. In welke jaren en op welke data werden de vorige negen elfstedentochten gereden, wie waren toen de winnaars en in hoeveel tijd Antwoord: 2 Januari 1909, M. Hoekstra, in 13 uur 50 minuten; 7 Februari 1912, C. C. J. de Koning, Arnhem, in 11 uur 40 minuten; 22 Januari 1917, dezelfde in 9 uur 53 minuten 12 Februari 1929, Karst Leemburg, Leeuwarden in 11 uur en 9 minuten 16 December 1933, A. de Vries, Dronrijp en S. Cas- telein, Wartene in 9 uur en 5 minuten 30 Januari 1940, A. Adema, FranekerD. van Duin, Warga, C. Jongert, Alkmaar, P. Keizer, De Lier en S, J. Westra, Warmenhuizen, in 11 uur en, 30 minuten; 6 Februari 1941, Auke Adema, Franeker in 9 uur en 19 minuten 22 Januari 1944, S. de Groot, Weidum in 9 uur en 19 minuten 8 Februari 1947 J. v. d. Hoorn, Ter Aar, in 10 uur en 51 minuten. N. M. Vraagt, waar radium voor gewoon publiek verkrijgbaar is en hoeveel het een particulier zo onge veer zal moeten kosten. AntwoordEr is ons geen adres bekend waar eeen gewoon mens radium kan kopen. Het zou ook niet goed zijn, als er dergelijke adressen' waren want radium is een wel uiterst gevaarlijke stof. Wat wil N. M. daar in vredesnaam mee gaan doen A. W. Ik verhuur een woning voor 3j>50 per week. Nu is de huurder van mening, dat deze te hoog is en hij wil de wettelijke huurverhoging niet betalen. Wij hebben geen huurcontract. Hoe in deze te handelen AntwoordDan laat u de huur vaststellen door een huuradviescommissie. In afwachting van het uit te brengen advies, is de huurder verplicht de verho ging te betalen desnoods met dwang van een deur waarder. G. H. B. Een boerenknecht die inwonend is, heeft die recht op de 5% loonsverhoging AntwoordJa, dat heeft met inwoning niets te maken. Er is voor u een loonregeling dus u hebt recht op de 5%. R. V. Ik heb een perceel land, dat ik slechts over een daaraan grenzend stuk land kan bereiken. Nu maakt de eigenaar van dat perceel op de in gebruik zijnde weg, hekken. Mag dat gebeuren Antwoord Vragen, die bij dergelijke kwestie» een' rol spelen zijn voornamelijk of door de handeling van uw buurman een behoorlijke exploitatie van uw land toch nog mogelijk is, terwijl ook nagegaan zou moeten worden, of he belang van uw buurman bij weglaten van de hekken meer wordt geschaad dan uw belang wordt geschaad door het rtjaken van die hekken. Aangezien meer feitelijke gegevens ontbreken om een goed inzicht te verkrijgen in de situatie en daar ons oordeel op te baseren, geven wij u het ad vies de kwestie eens voor te leggen aan een deur waarder. Is uw recht nergens omschreven Abonné. Mag ik op mijn erf een zomerhuisje plaat sen Antwoord U hebt hiervoor toestemming nodig van B. en W. van uw gemeente. H. R. Iemand heeft een kat, die veel schade aan richt onder jonge konijnen, duiven en krielkippen. Is de eigenaar daarvoor wettelijk aansprakelijk Of zijn de buren verplicht hun dieren zo op te sluiten dat de kat er niet bij kan AntwoordInderdaad is de eigenaar van een dier aansprakelijk voor de schade, die dat dier veroor zaakt. Natuurlijk is het zo, dat van de buren ver wacht wordt dat zij de normale beveiligingsmaatrege len1 treffen. Wij raden u aan van de door u bedoelde overlast aangifte te doen bij de politie. B. B. Ik ben gescheiden en krijg 6.— per week alimentatie. Aangezien ik heb gehoord, dat mijn ge wezen man werkloos is geworden en steun zal trekken vraag ik mij af of hij mij nu nog moet betalen. Antwoord1: Ook in het geval uw gewezen echt genoot steunuitkering krijgt, is hij verplicht u het alimentatiebedrag te blijven uitbetalen. Men houdt bij de bepaling van steunbedragen altijd rekening met wettelijke verplichtingen. Wat de overige in uw brief gestelde vragen betreft, deze zijn ons niet geheel duidelijk. Het lijkt ons daarom het beste dat u zich Bij eventuele moeilijkheden indien deze zich werke lijk voor mochten doen wendt tot de sociale dienst van uw gemeente en niet op uw eigen houtje te werk gaat. W. A. B. Ik kreeg vorig jaar een aanrijding door schuld van een automobilist. Ik heb toen schadever goeding geëist, doch de zaak is niet voorgekomen, «omdat er geen getuigen bij zijn geweest. Moet 'k «daar rgenoegen mee nemen Zo niet, waarheen kan ik mjj .dan wenden Antwoord Omdat de schuld van de automobilist iriiet in rechte kan worden bewezen, doordat er geen getuigen 'bij (het ongeluk aanwezig waren, zal een ^rechtsvordering om schadevergoeding niet worden toe gewezen. Een vordering zal u dus niet baten. Het enige wat u kunt trachten te bewerkstelligen is dat u zich persoonlijk met .de betreffende automobilst ver staat. De kans is niet uitgesloten, dat hij toch wel zijn schuld toegeeft en bereid is u de opgelopen schade te vergoeden. Laat dat toch niet zo doorgaan. Drijf die pijnen uit 1 Met een bloedzuiverende Kruschen-kuur. Met de jaren gingen Uw lever, nieren en ingewanden trager werken. De zes minerale zouten van Kruschen brengen ze weer op gang. Als dat gebeurt, geen opeenhoping van onzuiverheden meer in het bloed. En daarmee behoren dan ook vanzelf die pijnen tot het verleden. Ing. Med.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1