AXELSE COURANT De Nationale feestdag.... Nieuw Gereformeerd Kerkgebouw in gebruik gesteld. J. C.VINK Snuif en wrijf NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. De Tweede Kamer heeft over de viering van de vijfde Mei een onbevredigende dis cussie gevoerd. April en Mei geven een op eenstapeling van herdenkingsdagen te aan schouwen 30 April, 4 en 5 Mei. Deze stoet van herdenkingsdagen grijpt in het arbeids proces in en de regering meende, dat rege ling en beperking noodzakelijk was en kwam tot de slotsom, op grond van een verklaring der werkgevers, dat 30 April de gehele dag vrijaf wordt gegeven. Wil men de bevrij dingsdag vieren, dan zal deze dag als snip perdag moeten worden opgenomen. De Ka mer heeft de slotsom van de regering aan vaard en de herdenking onzer bevrijding zal dus samenvallen met de viering van de ver jaardag der Koningin. Het onbevredigende in de Kamerdiscussie was hierin gelegen, dat ze zonder veel geest drift werden gevoerd en dat ze de bespre king van een zakelijke regeling maar wei nig te buiten gingen. Moet men zich hierover verwonderen Wanneer men de minister-president hoort meedelen, dat een onderzoek, in 1949 bij de elf grootste gemeenten ingesteld, heeft uit gewezen, dat men in meerderheid gevoelde voor een samenvatten van beide dagen (30 April en 5 Mei) en dat een enquête, door de Stichting van de Arbeid gehouden, aan toonde, dat van de viering van de vijfde Mei weinig gebruik wordt gemaakt, dan vraagt men zich afhoe kan de volksvertegen woordiging in geestdrift ontvlammen, wan neer het volk zelf lauw blijft De oorzaken der verwerping van de vijfde Mei ligen dieper dan in de nogal vreugde loze bespreking in het parlement zij zijn ie vinden in een gebrek in het nationaal gevoel van de Nederlanders. Indien het onderzoek in 1949, toen het tijdperk der Duitse onder drukking nog vers in het geheugen lag, leid de tot zulke droevige resultaten, dan kan men wel aannemen, dat een enquête nu nog teleurstellender zou uitvallen. Er is in de Kamer gezegd, dat in de vie ring van de Koninginnedag het vreugde betoon over onze herwonnen onafhankelijk heid ligt besloten. Ongetwijfeld, er is in geen land ter wereld zulk een nauwe samenhang •tussen volk en dynastie als hier. Maar toch heeft de vijfde Mei een ander karakter dan de dertigste April. Op 30 April huldigen Wij onze lieftallige Koningin en geven wij ons rekenschap van de roemrijke tradities van onze natie en van onze eenheid temidden van vele verscheiden overtuigingen, die onder ons leven. Maar op de vijfde Mei getuigen wij van onze diepe vreugde over de redding van Nederland in een onmiddelijk achter ons liggend verleden uit de zwaarste onderdrukking, waardoor het ooit werd beproefd. Als men zegt in de dertigste April ligt de vijfde Mei begrepen omdat Oranje het symbool is van ons zelf standige volksbestaan, dan antwoorden wij „In 5 Mei ligt ook 30 April besloten". Onze bevrijding is niet los te denken van Oranje. De mannen van het verzet hebben hun strijd gevoerd onder de leuze O.Z.O. (Oranje zal overwinnen). Wij willen de dertigste April behouden en wij willen de vijfde Mei behouden. Wij willen de twee feestdagen naast elkaar vie ren. Belevingen der nationale gedachte zijn nodiger dan ooit nu ons volk zich nog steeds in een sfeer van ontmoediging bevindt en nu het kunstmatig wordt getrokken naar de be lijdenis van een vaag internationalisme. „Als wij maar een Verenigd Europa heb ben en een wereldregering, dan zijn de oor logen verdwenen en dan is het mensengeluk voor eeuwig verzekerd." Zo denken vele eenvoudige zielen. Zij kunnen dagelijks in de couranten lezen, die ons van de teleur stellingen der Berlijnse conferentie op de hoogte brengen, hoe mijlen ver wij nog van een Verenigd Europa en van een wereld regering verwijderd zijn. En zij vergeten dat Europa alleen tot eenheid te brengen »s, wanneer het zijn nationale verscheidenheden behoudt, die het wezen van Europa uitmaken en dat alleen een federatief samengaan van vrije naties, niet de hegemonie van grote mo gendheden tot de gewenste uitkomst leidt. Nu de betreurenswaardige voortschrijding der oorlogstechniek de militaire verdediging van afzonderlijke landen onmogelijk maakt, nu is de nationale waarde tot een cultuur waarde geworden, die wij meer dan ooit moeten waarderen en die wij meer dan ooit hebben te handhaven. Een volk behoudt zijn nationaal zelfbe wustzijn door de bestendigd beleving van zijn tradities. Nederland heeft grote en edele tradities. Het is één van de belangrijkste exponenten van de ideeën van vrijheid en democratie. En die overlevering is bevestigd in een le vend heden, in de daden van het verzet, dat onze bevrijding heeft voorbereid en dat er blijk van gaf, dat de geest die eenm&al onze natie aanzien gaf, nog vaardig is in 'de twintigste eeuw. De mensen, die dat be wezen, eren wij op de vijfde Mei. Alle rege lingen van nationale feestdagen die worden voorgesteld, alle redevoeringen, die in de Kamer gehouden worden, zijn, in dit licht beschouwd, een koehandel met het nationaal beginsel. Het belangrijkste punt is in de Kamer discussies vrijwel onbesproken gebleven. Het is niet alleen de vraag óf de vijfde Mei ge vierd wordt, maar ook hóe hij gevierd wordt. Deze datum mag niet een aanleiding zijn tot kermisviering. Laten zij, die zich spontaan geroepen voelen om van de natonale idee en van hun eerbied voor onze verzetslieden te getuigen, de spreekgestoelten beklimmen en naderen tot de microfoon. Laat het volks lied uitklinken van onze torens. Laat hte een dag vrij-af zijn, maar een dag van bezinning. De Eerste Kamer heeft de laatste be slissing Dr P. H. Ritter. Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 13 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 37 ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. BIJZONDERE KERKDIENST VAN DS. D. J. COUVEE Couvée voor hij naar Axel kwam werkzaam was. De leden van deze Kerk schonken ook het Avond- maalslinnen, doch laat ons daarop nog nader terug komen. De dag van Donderdag 11 Februari 1954 betekende voor de Gereformeerde Kerk hier ter plaatse het pas seren van een bijzondere mijlpaal. Op de avond van deze dag zou n.l. het thans in volledige staat van afbouw zijnde kerkgebouw defi nitief worden overgedragen, waarna Ds. D. J. Couvée in zijn kwaliteit van voorganger in een bijzondere dienst het nieuwe Godshuis in gedruik zou nemen in een diensture. Voor de Gereformeerde Kerk alhier is alzo sedert de scheuring in 1945 een feit werd deze avond wel als een historische te bestempelen. Werd toenmaals aan de inmiddels gevormde Gereformeerde Kerk onder houdende art. 31 der K.O. voorlopig hangende JT procedure toegewezen het kerkgebouw in de Kerk- dreef, thans is men weer in het bezit gekomen van een waardig nieuw gebouw, nadat men zich gedurende bijna 9 jaren op enigszins primitieve wijze had moe ten behelpen met het grote speellokaal der Chr. Kleu terschool aan de Ds. Jan Scharpstraat. Men heeft zich overigens in dit ruime en frisse ge bouw gedurende die tijd aan de omstandigheden wel weten aan te passen, zodat men met gevoelens van dankbaarheid voor de hier genoten tijdelijke gastvrijheid' vervuld is. Toen het jarenlang hangende geschil juri disch was beslecht was er blijdschap omdat dit be tekende dat de horizon daagde van de dag waarop men weer in volle vrijheid over een eigen kerkgebouw zou beschikken en kon men overgaan tot verwezen lijking van de reeds in de geest voorbereide plannen. Het architectenbureau Rothuizen en 't Hooft te Goes werd voor de uitwerking van plannen in bestek en tekening opdracht verstrekt. Daar intussen reeds een vriendelijke en kraakheldere pastorie was verrezen op de hoek van de Bylocquestraat en Pironstraat, lag het als het ware voor de hand dat men de aanpalende nog beschikbare bouwgrond van gemeentewege zou kopen voor het beoogde doel. Deze opzet slaagde en kerk en pastorie hebben thans, naarmate de afbouw vorderde met den dag aan aanzien gewonnen. OFFERZIN BLEEK GROOT! Van alle zijden werd liefde en offervaardigheid be toond en het was de eerst nodige bijdrage van het indertijd hiertoe in het leven geroepen Deputaten- fonds voor Gescheurde Kerken, dat daarmede een eerste stoot gaf. Daarnaast echter waren er talloze collecte- en particuliere bijdragen voor dit doel bin nengekomen. Wanneer Ds, Couvée in eigen omgeving of elders in de lande voorging, zo werd deze voorbeeldig ac tieve voorganger telkens verlof verleend door een col lecte een beroep te doen op de sinds langer dan een eeuw bekende spreekwoordelijk geworden „Gerefor meerde offervaardigheid". Zeer in het bijzonder waren het wel zijn oude, door hem met de gave des Woords bediende ge meenten van Hilligersberg en Brussel, die metterdaad hun steun gaven op de meest treffende en ondubbel zinnige wijze. Wanneer wij thans onze intrede doen in het vrien delijke nieuwe Bedehuis, worden wij in de eerste plaats getroffen doo rde in een smetteloos heldere tint uitgevoerde preekstoel van wel zeer opvallende con structie. Het is een geschenk van de voormalige ge meente van Hilligersberg (bij Rotterdam) waar Ds. Uw verkoudheid van neus, keel borst weg met STOF TOT DANKBAARHEID. Zoals begrijpelijk heerst er in de Gereformeerde Kerk van Axel een gevoel van innige dankbaarheid nu men weer op mag zien naar een eigen kerk gebouw, waarin men God naar alouden trant zal mogen loven en dienen. Van buiten gezien ademt he Kerkgebouw van por taal tot torentin de geest van een strakke, eenvoudig- sobere stijl die inweerwil van de toegepaste mo derne architectuur aller weldadigst aandoet. De ontwerper is er in geslaagd de stijl en de sfeer zo danig aan te voelen dat deze met de gehele om geving harmonieert. Het zal de ingezetenen wel (sinds een paar maan den) zijn opgevallen dat de torenspits niet versierd werd met de gebruikelijke haan. doch dat daarvoor in de plaats een „vis" werd verkozen. De betekenis hiervan is symbolisch en dankt haar oorsprong aan de dagen van de Christenvervolging, toen men op een zinebeeldige wijze uiting gaf aan zijn gevoelens van geloof en godsvertrouwen. Zo onze lezers zich zullen herinneren wijdde Ds. Couvée onlangs in ons blad een artikel aan het ont staan van deze symboliek van zuiver geestelijke strekking.. Boven het hoge toegangsportaal prijkt voorts ter zijde van de toren eveneens symbolisch en meters hoog imposant Kruis, waarvan de betekenis in onze stad wel geen nadere verduidelijking zal vergen. Reeds eerder wezen wij op het interieur van dit nieuwe Bedehuis, dat uitmunt door licht en vrien delijke sfeer. Het gebouw bevat momenteel ruim 350 zitplaatsen welke echter zo de noodzakelijkheid zulks vereist tot plm. 450 zullen kunnen worden opgevoerd. Toen wij Donderdagavond tegen half 8 de Kerk betraden was deze reeds voor een groot gedeelte met genodigden en belangstellenden gevuld. Het hel der verlichte gebouw bood een stemmig-treffende aanblik in zijn sober-reine eenvoud. Op het spreek gestoelte lazen wij de Schriftwoorden „Christus cn Die gekruisigd", woorden die ten grondslag zouden liggen aan de korte dienst die Ds. Couvée op deze avond zou leiden. Woorden echter ook, die gelden voor alle diensten ook in de toekomst en onder alle omstandigheden omdat deze als richtsnoer nooit aan betekenis kunnen inboeten voor hen die geloven. Als voorzitter der Bouwcommissie nam ongeveer 10 minuten na de vastgestelde tijd Dr, K. Boor het woord, allen verwelkomend, maar wel inzonderheid de eigen gemeenteleden, classicale deputaties, afge vaardigden der Ned. Herv. Kerk en van de Geref. Gemeente, de burgemeester met de gemeente-secretaris en de beide wethouders, notaris Meijling, ir. 't Hooft en verder de werklieden en alle uitgenodig den en belangstellenden. Spr. gaf daarop eerst het woord aan ir. 't Hooft, die deze onderscheiding bleek te appreciëren en woor den van lof en dank bracht aan staf en directie van de firma Mabuwat uit Dordrecht, alsook aan de diverse onder-aannemers en leveranciers. Spr. richtte zich met hartgrondige gelukwensen tot Ds. Couvée en de andere ambtsdragers der Kerk alhier, want een gelukwens is zeker op zijn plaats, waarom hij de hoop uitspreekt dat hier gedachtig aan de woorden op de kansel „Christus en Die gekruisigd" zal wor den getuigd en beleden, dat hij Heer der Heeren is, zodat deze tekst geen ledig gebaar zal zijn, doch een levende getuigenis. Namens de Dordrechtse aannemersfirma Mabuwat sprak de heer Oosters, zich richtend tot de Bouw commissie en wijzend op de gebrachte zware offers, die echter met blij gevoel gebracht werden als een sterke getuigenis van de hier heersende bezielende geloofskracht. Dit moge ons allen tot vreugde stem men, zei spr. Met de zijns inziens nodige zelfbeperking meent hij bij de uitreiking van pluimen wel een uit zondering te mogen maken voor Ds. Couvée, Hij is meermalen verrast geweest door diens deskundigheid. Zijn op- en aanmerkingen hebben hem vaak verbluft doen staan en spr. geeft de Axelse voorganger één raad. Zo hij ooit nog een nieuw kerkgebouw nodig mocht hebben, zelf de bouw ervan op zich te nemen. Zijn firma heeft het haar vergunde werk op de allerhoogste prijs gesteld en namens haar biedt hij het onderstel voor de doopvont aan, de hoop uit sprekend dat de banier van het Christendom in dit Bedehuis altoos hoog zal worden gehouden. Op Dr. Boor rustte vervolgens de zeer aangename taak het gebouw symbolisch te mogen aanvaarden. Hij dankt de firma Mabuwat voor de goede woorden en wensen, bij monde van haar vertegenwoordiger geuit. Dank bracht hij aan een negental onder-aan nemers uit verschillende plaatsen, waarbij hij ook in het bijzonder de hulpvaardigheid prees van broeder J. C. de Feijter, die als vertegenwoordiger van de P.Z.E.M, zich op hoogst loffelijke wijze heeft ge kweten van zijn taak. Met hem echter ook al de werklieden die hun beste krachten aan de snelle tot standkoming van dit fraaie kerkgebouw gaven. De Bouwcommissie heeft thans haar arbeid beëindigd. Op 11 Maart 1953 had de aanbesteding plaats en de eerste spade werd op 6 Mei daaraanvolgende in de grond gestoken, terwijl op 3 Juli de eerste steen kon worden gelegd. Niet minder dan 110.000 zand steen- en 100.000 andere klinkers werden vermetseld. In totaal werd 46.000 kg. cement verwerkt, dit alles en nog veel meer van wat spr. opsomde, geschiedde in 194 werkdagen. Spr, prees de grote offervaardigheid der gemeente en bijzonder allerlei acties van Ds. Couvée. Hij dankt ook de vertegenwoordigers der Geref. Kerk van Brussel voor het prachtige ge schonken doopbekken met bijbel, de firma Naeye voor het theeservies, de jeugdvereniging voor de electrische klok, voor de geschonken Avondmaalstafel, het vloer kleed en zo ging spr. voort tot bij de broeder, die belangeloos voor het omspitten van de tuin had ge zorgd. Hierna droeg spr. de kerksleutels symbolisch over aan Ds. Couvée. Ds. Couvée, enigszins bewogen, dankte voor al het werk dat ieder heeft gedaan om naar beste kunnen het maximum te bereiken. Spr. wil in nederigheid n naam van Jezus Christus al dit goede uit Zijn hand aanvaarden. Spr. verwerpt alle opsmuk en ijdele woordenpraal, daar hij slechts getracht heeft naar be scheiden kunnen te bereiken, wat voor hem mogelijk was en hij overtuigd is dat zo door een ieder alles werd gedaan om het maximum te bereikenOpsmuk si in aesthethische zin strijdig met de ware schoonheid die vooral op eenvoud berust. Toch kan dit spreker niet weerhouden zo enkele van die prachtkerels in zijn lof te betrekken, die als constabels op een zee schip hun ijzeren plicht volbrachten tot het einde toe. Zowel de aannemers als de arbeiders hebben zo deze arbeid voleindigd, waarbij ook naarmate de mu ren rezen de psalmwoorden „Rijst hemelpoorten, rijst omhoog!" als uit sprekers hart geegrepen, hem uit de mond der werkers troffen. Spreker verleent nu het woord allereerst aan Axels eerste burger, burge meester van Oeveren. REDE BURGEMEESTER VAN OEVEREN. Namens het gemeentebestuur bracht deze dank voor de uitnodiging hier aanwezig te mogen zijn, want spr. ziet daarin het bewijs dat de Kerkeraad aanvoelt, dat het hier niet enkel en alleen de eigen kerk en ge meente. maar de ganse bevolking aangaat. Spr. be grijpt dat het voor de gemeente een feestdag is, want vandaag is het „voor'.opige" tijdperk afge sloten, waarmede hij bedoelde de samenkomsten in de Chr. Fröbelschool. Daaruit ziet men dat „als het •moet" alles kan. Dan kan men ook in een schuur cn odk met „haghepreecken" terecht. Maar het is toch niet dat. Er is veel stof tot dankbaarheid, ook voor de burgerlijke gemeente om de Kerkeraad geluk te wensen, Het zou natuurlijk te ver gaan om deze dag voor geheel Axel een feestdag te noemen, hoewel „de Kerk" uit stedebouwkundig oogpunt deze ganse buurt, geheel plan-West omhoog trekt. Het is niet langer maar enkel meer een verzameling van huizen, straten en pleinen, neen, deze buurt is nu in aan zien gestegen, er staat een kerk en daar blikt men met fierheid naar op. Spr. is door de stemmige indruk van dit in zijn soberheid juist zo mooie gebouw getroffen. Hij vindt het hier fijn, licht en vrolijk, dit is een plaats om te zingen en te juichen, Gode ter eerDie aloude valse tegenstelling van donkerheid en somber heid heeft geen plaats gevonden in dit bedehuis cn spr. wenst de gemeente geluk ermede. Toen spr. zijn eerste Latijnse lessen kreeg werd hem de betekenis ook bijgebracht van het woord „tempel" (afsnijden, afzonderen). Welnu dit gebouw

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1