AXELSE COURANT Wordt het leven straks goedkoper m{t PÜR0L Dameshanden J. n Wï nippers NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG PRIJSPEIL KAN TAL VAN VERRASSINGEN BRENGEN. Donkere wolken trekken zich samen boven de huishoudbegroting van menig gezin. Tegenover de loonsverhoging en verlaging van inkomsten- en loonbe lasting stond voor velen reeds de huurverhoging. Deze kon worden opgevan gen. Maar sinds de eerste Januari zien we alom stijging van prijzen optreden. Eerst werd ons kopje thee duurder. Spoedig daarna vond de wereldmarkt het Nederlandse bakje koffie ook te goedkoop. Of het nu van het vele rekenen is gekomen, is niet bekend, maar de papierprijzen gingen omhoog. Drukkosten en dagbladen stegen mee. Ook de chocolade moest naar hoger kostprijs-regionen. De kappers dreigden. De -nargarineprijs stijgt met een cent. De prijzen van huisbrand stijgen met guldens. In vele plaatsen kondigden de slagers met „leedwezen" aan, dat ook het vlees duurder wordt. Luxe brood werd duurder. Tenslotte willen wij nog de stijgende prijzen voor zaalhuur vermelden en de aankondiging van de zijde der P.T.T. dat ook dit lichaam niet tegen het loon- duwtje van 5% bestand was. Zelfs de grootste optimisten inzake een goedkoop leven zullen even de wenkbrau wen fronsen bij een dergelijke opsomming. Pessimisten, die gauw hoofdpijn krijgen bij het lezen vavn deze berichten, behoeven niet naar een arts te lopen. Zij zullen bij hem weinig baat vinden, want ook de dokters worden duurder. Troost voor de duurtesmart kan men slechts vinden in het beloop van de inter nationale markten en de bijzondere positie die Nederland op dit ogenblik inneemt, Het immers duidelijk, dat een deel van de prijsstijgingen geheel los staan van de zojuist toegekende loonsverhoging. Dat geldt b.v. voor de prijzen van cacao, koffie en thee. Het was reeds bekend, dat de wereld voorraad van cacao niet groot was. In het afgelopen jaar is er nu nog meer geconsu meerd, dan de aanvoer ter markt groot was. Het reepje chocolade zou dus toch in prijs zijn gestegen, ook al hadden we nooit ho gere lonen gekregen. Voor koffie en thee kan men een verhaal vertellen, waarvan het resultaat hetzelfde is. Al enige jaren is er een sterke prijsfluctuatie te zien bij deze ar tikelen, waarvan wij nu weer de dupe wor den toevallig op een moment, dat het ons in het geheel niet gelegen komt. Zien we nu even naar de hogere finan ciële eisen, die de artsen gaan stellen, dan is er wel enig, doch stellig geen rechtstreeks verband te ontdekken met de loonsverho ging. Deze fungeerde als een druppel, die de emmer in medische kringen deed over lopen. Er bestond voordien al een conflict met de ziekenfondsen. De margarineprijs wordt hoger als gevolg van de loonsver hoging, maar tenslotte mocht men in be paalde sectoren een prijsverhoging onver mijdelijk achten. Zelfs de papierprijs steeg reeds, voordat dit jaar zijn intrede deed. Waarom hoger 1 Intussen zal men moeten bekennen, dat de prijsverhogingen dan toch maar een feit zijn. Inderdaad is dit een tegenvaller op een moment, dat dit Nederland helemaal niet gelegen komt. Had niet de regering laten doorschemeren, dat de prijsverhogende ten dens, die van een loons verhoging het ge volg is, een tegenwicht zou vinden in de dalende ontwikkeling van verschillende we reldmarktprijzen Dit kan niet worden ontkend. Het is ook mede om deze reden, dat de vakbonden de kwesties reeds ter sprake brachten in de Stichting van de Arbeid. Het ministerie heeft ook reeds met meer dan gewone aandacht de prijzen gevolgd. Men kan echter on mogelijk reeds nu gaan ingrijpen. Reeds wezen wij er op, dat veel verho gingen niet veroorzaakt werden door de in flatie-spiraalbeweging. Wij zullen nu een maal bij de ontwikkeling van een minder star handelsverkeer in de wereld moeten wennen aan prijsfluctuaties. Men kan moei lijk alarm gaan slaan bij een prijsverhoging, wanneer men niet onmiddellijk een loons verlaging aanbiedt bij een prijsverlaging. Bovendien werken onmiddellijk na een loonsverhoging altijd een serie factoren mee, die een prijsverhoging exra versterken. Invloed van de massa. Het publiek gaat, bewust of onbewust, altijd over tot kopen in een periode van verwachte prijsstijging en werkt daarmee het niet gewenste juist in de hand. De pro ducenten zijn spoediger geneigd bij loons verhoging direct eèn prijsverhoging toé té passen, omdat dit dan meer pis vanzelf sprekend wordt beschouwd en de normale koopgewoonte niet beïnvloedt. iDit geldt bijvoorbeeld in sterke matp voor het merkartikel, dat zich liefst op een bepaald niveau handhaaft. Mogelijk ook zal een deel van de producenten trachten de schade, die zij door de loonsverhoging lijdt op de exportmarkt, te verhalen op de bin nenlands markt. Hierop kan nog een reactie volgen. Wan neer blijkt, dat de binnenlandse markt tegen hogere prijzen veel minder opneemt dan voorheen, terwijl ook de export krimpt, zal een overvloediger aanbod op de binnenland se markten instaan, die de prijzen weer terugdrukt. Blijkt het, dat de winstcapaci teit van bepaalde bedrijven door de loons verhoging niet ernstig is aangetast en de positie van de Nederlandse industrie op de wereldmarkt valt mee, dan komt ook de in*~ dustrie wel over de schrik heen van een loonsverhoging. Spoedig weer omlaag Tot heden zijn de opmerkelijkste prijswij zigingen te vinden in de sector van de voe dingsmiddelen en alledaagse genotmiddelen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hier ook het eerst weer van verandering zal kunnen worden gesproken. Van verschillende voe- dingsmiddelen, zoals tarwe en zuivel bezit men in de Verenigde Staten grote over schotten. Juist in deze weken heeft president Eisen hower aangekondigd, dat deze voor een deel op de wereldmarkt worden aangeboden. Zij zull'en niet langs normale kanalen in het economisch verkeer worden gebracht, met andere woorden, zij mogen de prijs niet drukken. Dit nu zal niet te voorkomen zijn. Men zal moeilijk deze voorraden zonder schade voor de prijs kunnen afzetten. Voor de consumptie zijn dit hoopvolle factoren, die ook nog voor katoen gunstig kunnen gaan werken. Ten slotte kan nog gewezen worden op een zekere reserve bij onze industrie. Elke loonsverhoging kan worden opgevangen door een kwalitatieve en kwantitatieve pro ductieverhoging. Men kan daarover opmer ken, dat hierover na de oorlogj steeds ge schreven is, maar dat er nog nooit iets van terecht gekomen is. Wij kunnen daar tegen over stellen, dat ons starre loonsysteem met minimum- en maximumlonen nog steeds be staat. Dit houdt geen enkele prikkel in tot grotere productiviteit. Wanneer er geen druk op de prijzen volgt zou men er ook een bewijs van dat starre stelsel in kunnen zien. Mogelijk brengt dit regering en vakbonden tot he inzicht, dat men althans de maximumlonen uit de boeien moet bevrijden. Dat geeft nog hoger lonen, maar bindt men die vrijheid aan een ver antwoorde prikkel tot productieverhoging, dan konden de resultaten wel eens ver bluffend zijn èn voor de welvaart èn voor een gunstiger prijspeil. Drs Mierlo. vragen FIRMA Markt 12 AXEL. GEBRUIK VAN BENZINE ALS REINIGINGSMIDDEL IS GEVAARLIJK. Hoewel men voor het schoonmaken en ontvetten van metalen onderdelen in de techniek kan beschikken over reinigings middelen als terpentine of white spirit, grijpt men nog vaak naar benzine, die sneller ver dampt, waardoor het werkstuk veel vlugger droog is. Dit snelle verdampen brengt ech ter het gevaar van tijdelijke (en plaatselijke) hoge dampconcentraties met zich mee, voor al als er benzine wordt gemorst. Deze brand bare dampen kunnen door een sigaret, een vonk van een lichtschakelaar, ja zelfs door ■een wrijvingsvonk of door statische electri- ■citeit tot ontbranding worden gebracht. Is ook op de kleding benzine gemorst, dan kan tevens deze kleding zodanig fel gaan branden, dat tijdig blussen vaak onmogelijk is. Hoewel in wonipgen en in werkplaatsen het gevaar van deze brandbare dampen gro ter is dan in de open lucht, blijkt uit het volgende recente ongeval, waarbij een mon teur het leven verloor, dat zelfs op een stei- ■ger, tientallen meters boven de grond, ben zinedampen gevaarlijk zijn. Deze monteur was op 35 meter hoogte in »een stalen constructie bezig bepaalde onder delen met benzine te ontvetten. Het was koud en hij zat op een jutezak. Plotseling zagen andere arbeiders die jutezak naar be neden komen en brandend blijven liggen op een steigervloer, 28 meter boven de begane grond. De monteur klom daarna naar be neden en probeerde, samen met een collega, de vlammen uit te trappen. Hierbij vloog de kleding van de monteur in brand. De andere arbeider zocht naar middelen om de mon teur te helpen, maar voor hij kon ingrijpen stortte deze vermoedelijk onder de leu ning door als en brandende fakkel om laag. Beneden heeft men de vlammen kunnen doven, doch deze hulp mocht niet meer -baten. Niet bekend is hoe de jute in brand is -geraakt wel viel het op dat, toen beide mannen de brandende jute waren genaderd, de monteur onmiddellijk in brand geraakte. Klaarblijkelijk was ook op diens kleding benzine terecht gekomen. Had hij een min der vluchig reinigingsmiddel gebruikt, dan was dit tragisch ongeval niet gebeurd. Daarom wordt door de Arbeidsinspectie Op de Westerschelde hadden zich Maandag grote ijsvelden gevormd, die door de Zuidoostelijke wind tegen de Walcherse en Bevelandse kust werden gedreven. De scheepvaart ondervond daarvan belemme ring. De loodsdienst kon vanuit Vlissingen niet meer worden uitgevoerd en de schepen werden langs de Wielingen binnengeloodst. De veerdiensten Vlissingen Breskens en Terneuzen Hoedekenskerke konden geluk kig worden uitgevoerd. Er is een druk ver keer geweest bij Katseveer tussen Noord- en Zuid-Beveland. Er was een bordje geplaatst met het opschrift Overtocht voor eigen risico. Doordat twee vrouwen te water ziin geraakt werd besloten de overtocht niet meer toe te laten. Gelukkig voor velen, ongelukkig voor de schaatsenrijders heeft de dooi flink door gezet. Het veerbootje VeereKamperland slaagde er Zondag in enkele reizen ;e doen. Zondag moest een helicopter een ernstige zieke overbrengen van het sportveld van Wissekerke naar het sportveld te Goes om vandaar naar het ziekenhuis te Goes te worden overgebracht. Een groepje uit St Annaland is de Mosselkreek overgestoken naar St. Filipsland. Dit was sedert 800 niet gebeurd. Overal is vorige week uitbundig ge schaatst. Zaterdag organiseerde de Middel burgse ijsclub voor het eerst de Walcherse Dorpentocht over een afstand van 36 km. De jongste deelnemer was 0 jaar en de oudste 77 jaar. De tocht ging vanuit Mid delburg naar Koudekerke en over de Dom- burgse watergang ,via Biggekerke en Melis- kerke naar Aagtekerke, verder over Seroos- Tcerke naar Veere en weer tèrug naar Mid delburg. Op de vaart van Sluis naar Brugge werden wedstrijden in schoonrijden voor pa ren en solo gehouden, waarvoor grote be langstelling was. Zaterdagmiddag brak brand uit in de Bruynzeelfabrieken te Zaandam. De brand woedde in de nabijheid van luchtkokers, die hete lucht voor de verwarming aanvoeren. De vrijwillige brandweer verscheen met groot materiaal en na twee uur was men de brand meester. De schade zal enige tiendui zenden guldens belopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het terrein was een grote ijsbaan geworden, maar door zaagsel te strooien kon het terrein begaanbaar ge houden worden. Aan de Zwanehals te Rotterdam is Zondag een houten loods met daarin rij wielen, motorrijwielen, auto s en enig huis raad geheel uitgebrand. De brandweer kon niets anders doen dan de belendende per celen voor aantasting behoeden. De schade loopt in de duizenden. Te Alphen aan de Rijn heeft zich gas vergiftiging voorgedaan bij het echtpaar T. Een onder de straat gelegen gasleiding was door de strenge vorst onklaar geraakt en het gas had een weg gevonden tot onder de woningen. De man kon de slaap niet vatten door hoofdpijn en onpasselijkheid en ging op onderzoek uit, waarbij hij van de trap viel en bewusteloos werd. Doordat hij met het hoofd bij een geopende deur was terechtgekomen kwam hij weer bij kennis en vond zijn vrouw bewusteloos. Mevrouw T. moest met een zuurstofapparaat behandeld worden. Bij Surat in India is een boot met onge veer 12 Oopvarenden omgeslagen. Uren na het ongeluk waren nog slechts 18 personen gered, 23 lijken waren geborgen. De toe stand van enkele geredden is zorgwekkend. De boot was op weg naar een religieus feest en er waren tegen de raad van de bemanning nogmaals ernstig gewaarschuwd tegen het teveel pelgrims ingescheept, vooral vrouwen qebruik van benzine als reinigingsmiddel, en kinderen. Later werd bericht dat ve.e waar en onder welke omstandigheden dan opvarenden zwemmend de vaste wal hebben -ook. kunnen bereiken. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 10 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 36 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVEETINTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. OOK IN DE AUTO IN HET ZONNETJE. Ford heeft bij zijn nieuwe automodellen voor 1954 een type gemaakt, waarin het dak voor het grootste deel bestaat uit blauwgroen plexiglas dat 60% van de zonnewarmte tegenhoudt, doch een aangename lichtsterkte in het interieur van de wagen binnenlaat. Wanneer men door het plexiglas naar buiten kijkt ziet men de omgeving in natuurlijke kleuren. S Ruwe huid Ruwe handen Ruwe lippen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1