AXELSE COURANT Miskenning van de artsenstand „Met raad en daad ÏNERMQGÉNf nippers J. n VINK KOU. GRIEP. Dames! Vooral nu NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN n SPIERPIJN, SPIT... Doof dat znurbrandoa op Uw maag. Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 6 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 35 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. FIRMA Markt 12 AXEL. Over het honorarium, van de ziekenfonds artsen is een onverkwikkelijke strijd gaande, die van publiek belang is, omdat de volks gezondheid en de toestand van haar ver zorgers een zaak is, die ons allen aangaat. De situatie was aldus, dat de arts, die voor de ziekenfondsen werkte, 5,46 per jaar per ziel uit de ziekenfondsen ontving. De lan delijke huisartsenvereniging en de zieken- (ondsorganisaties waren het eens geworden over een bedrag van 7.per jaar per ziel, tot 3000 zielen en boven de 3000 Zielen ƒ5.— Deze overeenkomst kwam in de Zie kenfondsraad, die met de regeling accoord ging. De Ziekenfondsraad moet zijn belang rijke beslissingen nemen met een gekwalifi ceerde meerderheid. Die meerderheid werd verkregen, zodat de verhoging van de me dische salarissen gesteund werd door alle belanghebbende instanties. Er bestaat echter een bepaling, die de minister van sociale zaken de bevoegdheid geeft, een besluit van de Ziekenfondsraad te schorsen voor drie maanden, of wel te vernietigen. De minister heeft het besluit betreffende de honorarium- veerhoging van de artsen geschorst. Zijn motivering was vaag. Hij verklaarde, dat hem niet voldoende gegevens bekend wa ren, die deze honorariumverhoging zouden wettigen. Toen deze verklaring onrust verwekte, heeft de minister een comïnissie benoemd mt mr. Van Schaik als voorzitter en waarin drie economen zitting hadden van de zijde van de minister en drie economen van de zijd der medici. Het rapport van deze com missie is uitgebracht. Het heeft de artsen in vele opzichten mishaagd. Onder de vele be zwaren, die er tegen rezen, is één van de sprekendste, dat het rapport aldus is te dui den, dat de beroepsonkosten niet door de fondsen worden gedragen en dat de artsen de vacanties collegiaal voor elkander moe ten waarnemen, hetgeen vooral in kleinere plaatsen voor de artsen extra onkosten mee brengt. Bovendien is de opdracht van de commissie vaag en onzeker geweest. De artsen, die door het uitgebrachte rap port evenmin voldaan zijn als door de hou ding van de minister, zijn voornemens een sanctie toe te passen, die hierin bestaat, dat, wanneer hun eisen niet worden ingewilligd, alle ziekenfondspatiënten tegen particulier tarief (ƒ2.en 2.50 bij huisbezoek) zul len worden behandeld, zodat niet meer te gen abonnementstarief, maar naar verrich tingstarief zal worden gewerkt. Hangende de onderhandelingen hebben de artsen de fatale termijn, waarop deze nieuwe tarifering zou ingaan, van 1 Februari tot 15 Februari uitgesteld. Men gist naar de beweegredenen, die de minister er toe noopten, om in te grijpen in een regeling, die alle partijen bevredigde, ook de Ziekenfondsraad, zijn eigen advi seur. Het ziekenfondswezen ontvangt bij dragen uit het vereveningsfonds, waarvoor 12% van het verloonde bedrag wordt ge heven de helft der kosten draagt de werk nemer, de andere helft de werkgever. Wan neer de ziekenfondsen duurder worden, dan moet de premie voor de verplicht-verzeker den worden verhoogd. De sociale lasten van de werkgever gaa n dan naar boven. Het duurder worden van het product kan werk loosheid veroorzaken en vermindering der export. En als men zich de aandrang her innert, die er van de Sociaal Economische Raad uitgaat, om het bedrijfsleven niet duur te maken, teneinde de export te stimuleren, dan wofdt er iets duidelijk van de wonder lijke politiek, die er ten nadele van de artsen wordt gevoerd. Maar de artsen zeggen ,,Wij willen niet de sluitpost worden van de export. Dan wei geren wij uit hoofde van onze sociale func tie, wij weigeren het, opdat de middenklasse niet opnieuw zwaar zal worden belast." De beroepskosten van de arts zijn ongemeen hoog, de artsen worden door de fiscus ten zware hoofd- en borstverkoudheid, diep vastzittend slijm,snuift en wrijft II weg met zeerste gedrukt. Wat er netto overblijft, zelfs van een verhoogd salaris, is nauwelijks voldoende om hen behoorlijk te doen leven. Een honderd-urige werkweek, een 10-urige arbeidsdag, de Zaterdag inbegrepen, is ver re van zeldzaam. En een arts, die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, wil aan zijn ziekenfondspatiënten dezelfde aandacht besteden, als aan zijn patiënten uit de par ticuliere practijk. Artsen te laten vertoeven in een zorgelijk bestaan, is een schade voor de volksgezondheid. De eis van de artsen geeft een vermeer dering van onkosten van 10.8 millioen. Mag men terugdeinzen voor een in verhou ding tot de betekenis van de arts in de samenleving zo luttel bedrag En dan rijst de vraag, of men tegen een kleine verhoging van de artsen-honoraria moet opzien, terwijl aan duizend kanten het geld over de balk wordt gegooid. De artsen beschikken over een organisatie die anderen uit de vrije beroepen ontberen. Dit geeft hun de gelegenheid om klem bij te zetten aan hun rechtmatige verlangens. Maar is het niet ontstellend, dat de dienaren van een zo groot nationaal belang als dat der volksgezondheid, extreme middelen moe ten overwegen, om zich een behoorlijk be staan te verzekeren Verzamelaar. Hebben enveloppen beplakt met di verse soorten Ned.-Indische postzegels in de waarde van 2Yi gulden tot 1 cent en afgestempeld met een extra stempel „voor het prinses Margriethospitaal in Batavia" nog enige bijzondere waarde AntwoordHelaas neen. Er zijn zoveel van deze enveloppen in ons land binnengebracht in die tijd, zodat de markt „overvol" is. P. J. H. Hoe kan ik een vlek, die ontstaan is door rozijnen (op gezeten) uit stof verwijderen? AntwoordIndien de stof moeilijk wasbaar is, dan met alcohol of eau de cologne, anders in een syn thetisch wasmiddel of huishoudzeep. B. IJ. Mijn naam staat verkeerd vermeld in de registers van de Burgerlijke Stand. Hoe kan dat hersteld worden AntwoordU zult hiervoor de hulp moeten in roepen van een advocaat. Deze kan herstel be werken bij de rechtbank. G. M. V. Ik ben koopman. De zaken gaan nier best en ik kan werk krijgen. Veriles ik daardoor rotjn rechten als koopman AntwoordDie mogelijkheid bestaat. Wij raden u aan u even te wenden tot de Kamer van Koop handel, dit in verband met de wijziging van de Vestigingswet. J. van D. Hoe krijg ik een barst in mijn inmaak- pot weer dicht AntwoordDoor in en op de barst warm kaars vet te laten lopen, of de barst te bestrijken met water glas. R. Hoe krijg ik mijn bruine glacé s weer schoon en soepel AntwoordDe handschoenen aantrekken en ze met een lapje tetra schoonmaken. Van Z. Wat is het verschil tussen een hert en een ree AntwoordEen ree is een klein soort hert. 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène ver drijft de snerpende pijn. worden met zuringzout (oppassen, want dit is ver giftig). Goed naspoelen met water. Er is enige risico verbonden aan dit laatste middel, dus de behande ling met oxaalzuur maar eerst toepassen en daarna goed naspoelen, desnoods herhalen. N. N. Behoeven „Drees"-mensen geen luisterbij drage voor de radio te betalen Antwoord: De gang van zaken is: stel u in verbinding met het radiodistributiekantoor. LI ont vangt dan een formulier, vult dat in en stuurt het naar het gemeentehuis. Daar wordt een en ander onderzocht en u ontvangt bericht. E. Geeft een uiteenzetting van haar inkomsten. Kan ik nu nog verplicht of onverplicht verzekerd blijven S. Wat is er te doen tegen jeuk tengevolge van wormpjes De jeuk treedt vooral 's avonds op, bij liggen in bed. AntwoordGelukkig is deze kwaal heel goed te verhelpen. Dat de jeuk juist 's avonds optreedt, is best te begrijpen in de warmte komen de kleine wormen (maden) uit de darm naar buiten en kruipen over de huid. Een eerste vereiste is het betrachten van grote zindelijkheid. Des nachts moet een goed slui tende pantalon (directoire) worden gedragen, die ge regeld kan worden gereinigd door uitkoken en/of van binnen met de hete strijkbout bewerken (iedere morgen). Verder moeten de handen dikwijls zeer zorgvuldig worden gewassen, vooral na gebruik vam de w.c. en de nagels dienen kort te worden ge houden. Neemt men deze voorzorgen niet, dan duurt het veel langer vóór men zich van de maden kan ontdoen, Deze maatregelen op zichzelf zijn echter niet voldoende. Aan de huisdokter moet verder advies worden gevraagd. Deze schrijft waarschijnlijk één of ander wormdodend middel voor, mogelijk ook een zalf, die men op de huid moet aanbrengen. In geen geval op eigen gelegenheid wormtabletten, -koekjes, of -druppels slikken D. H. B. Hoe kan men inktvlekken uit cocosmatten: verwijderen Het is in erge mate. AntwoordEen lastig werkje. Men heeft wel eens succes met oxaalzuur. De vlekken moeten hiermee bestrooid worden. Dan worden ze soms bruinachtig (roestkleur). Deze laatste moeten zonodig bewerkt s /Neem een of twee Rennies als er van uw maal eens iets „verkeerd gevallen" is. Rennies blussen dat zuur- branden dadelijk. Een smakelijk middel, onfeilbaar in zijn werking enonopvallend in te nemen. Iedere Rennie hygiënisch verpakt één voor één. Ing. Med. AntwoordDe grenzen liggen momenteel als volgt verplicht verzekerd maximaal 5300 per jaarvrij willig verzekerd maximaal 3700 per jaar. J. v. d. V. Ik heb mijn glacé handschoenen gedroogd op de kachel. Het siot van het liedje is, dat er nu een gat in gekomen is. Wat te doen Antwoord s Daar kunt u niets meer aan doen. Hoogstens kunt u proberen er een heel dun stukje leer op te plakken met de tegenwoordig in de handel zijnde bijzondere lijmsoorten. U kunt ze dan ,,voor •de dag" wellicht nog gebruiken. J. H. S. Betreft uw vraag over uitkering pensioen. AntwoordU geeft niet op, of u vóór uw pen sionnering hertrouwd bent of er na. Bent u vóór uw pensionnering hertrouwd, dan krijgt uw weduwe (dus uw tweede vrouw) pensioen. Heeft het tweede huwe lijk na de pensionnering plaats gehad, dan krijgt zij niets. Uw getrouwde dochter kan geen recht doen gelden op uw pensioen. J. S. Mijn kostganger moet voor herhalingsoefe ningen een maand onder de wapenen. Hoe moet het nu met de betaling de kamer blijft voor hem ge reserveerd. Antwoord Hij is een billijke kamerhuur verschul- digd, benevens een kleine vergoeding voor het onder houd der kamer. Hij moet dat zelf betalen. G. van S. Ik ben in de wegenbouw aan het werk als opperman bij een str: latmaker. Nu luidt mijn vraag 1. In welke groep Val ik 2. Wat moet en wat kan ik verdienen AntwoordVoorzover wij kunnen nagaan, valt u in groep III. Een volwassen werknemer (dat is iemand van 23 jaar en ouder) heeft recht op een uurloon van 1,09. C. D. Ik ben kamerhuurder en heb de gehuurde vertrekken betrokken na 1940. Moet ik nu toch huur verhoging betalen AntwoordHet doet er niet toe, wanneer u de gehuurde ruimte betroken hebt, maar of het pand gebouwd is vóór of na 1940. Als de huurprijs, die u nu betaalt, in evenredigheid is met tie huur van het gehele pand, bent u naar evenredigheid' ook huur verhoging verschuldigd. De bijkomende vod TZieningen mogen niet verhoogd worden. Een kamerh murder is verschuldigd 1evenredige huur. Bestaat het ge huurde b.v. uit precies de helft van het pand, dan be draagt de huurprijs ook de helft van de gehele huursom. 2. Een toeslag van 20% van deze even- redigie. huurprijs. 3., 20% van de verkoopwaarc 'e van het aanwezige meubilair of stoffering per jaar. 4 Een Hoewel voorspeld wordt, dat de .Sibe rische" ijswind weldra tot het verleden zal behoren, lijden vele delen van ons land on der de gevolgen van de barre winter. Om maar eerst bij onze eigen provincie te be ginnen is Schouwen en Duiveland over de Oosterschelde niet te bereiken en werd de verbinding met de vaste wal onderhouden doordat op het veer Zijpe>Anna Jacoba- polder dienst wordt gedaan dqor de ,,Gre- velingen" en de „Zijpe" welke schepen wor den geassisteerd door een sleepboot, die als ijsbreker dienst doet. Op Schouwen hoopt men, dat spoedig grote ijsbrekers zullen arri veren om het eiland uit zijn isolement te verlossen. Er bestaat een tekort aan melk en groenten. Ook werd een luchtbrug ge formeerd, waarvan het beginpunt lag op het vliegveld Woensdrecht en dat tot eindpunt had het vliegveld Haamstede, waar tot tweemaal toe post, goederen en passagiers werden in- en uitgeladen in een Dakota van de Kon. Luchtmacht. In Vlissingen werd de Prins Willem I" van de Prov. Stoomboot- dienst met levensmiddelen geladen om bui tenom naar Zierikzee te varen, vergezeld van een ijsbreker. De verbinding met Noord- Beveland werd op onregelmatige tijdstippen onderhouden via Middelburg-Veere-Kam perland en is thans geheel gestaakt. Ook Goeree-Overflakkee is geheel ge- isoleerd. Aan levensmiddelen is daar geen gebrek, maar er kan een tekort ontstaan aan bijzondere levensmiddelen en medica menten. De landbouwer van Beek te Melis sant, die zelf een vliegveldje bezit en ook een Piper-Cup, heeft deze ter beschikking gesteld tegen betaling van de onkosten. Met het vliegtuigje kan echter slechts 350 kg. post worden vervoerd. De veerdienst is sinds Woensdag gestaakt. De Waal zit bij Tiel en Nijmegen dicht. Bij Eek en Wiel gaan wielrijders, voetgangers en motorrijders over het ijs van de Rijn. Te Culemborg reed men Woens dag met lichte auto's over het ijs van de Lek. Tengevolge van de strenge vorst is op vele punten langs de Noordzeekust een ijs- wal gevormd. Bij Scheveningen heeft zij een hoogte van een halve meter bereikt. De scheepvaart naar de Waddeneilanden ligt stil, behalve naar Texel. Het tijdelijk lucht net, dat het vasteland met de ingevroren Waddeneilanden verbindt, wordt steeds uit gebreider en wordt nu onderhouden naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schier monnikoog. Woensdagavond is de* sneltrein van 7 uur uit Zwolle naar Amsterdam bij de legerplaats OldëbEoek ontspoord. Er zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Op het station Oldebroek had een stop trein vertraging doordat een defect rijtuig afgehaakt moest worden. Daardoor moest desneltrein over een ander spoor geleid worden en zijn de locomotief en.zes rijtuigen ontspoord. Het baanvak Zwolle—Nunspeet is over beide sporen versperd en het ver voer geschiedde met autobussen. Nabij Brugge werd gevoetbald. Toen de spelers na de wedstrijd het veld verlie ten, zakte de scheidsrechter door de koude bevangen ineen. Hij is later overleden. billijke vergoeding voor het schoonhouden der ge huurde vertrekken, boodschappen doen, etc. en be diening. G. L. G. S. Uw vraag over de personele belasting. Antwoord De personele belasting zal zodanig ge wijzigd worden, -dat het te betalen bedrag practisch gelijk zal blijven. Per 1 Juni a.s, gaat het nieuwe belastingjaar m voor de personele belasting en zal de berekening tot 1 Januari 1954 wel hetzelfde tarief zijn als 1952/1953 en ingaande 1 Januari 1954 volgens een tarief, dat 40% lager ligt. G. D. Ik heb last van slakken. Ze zitten in de gootsteen en onder het dek van het aanrecht. Wat moet ik daaraan doen AntwoordStrassforter zout is het aangewezen middel. Hamea-Gelei voor Uw banden

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1