AXELSE COURANT Moderne slavernij Witte pokken nippers J. C VINK Wel besmettelijk, maar niet zeer gevaarlijk. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. ER WORDEN NOG MENSEN GESMOKKELD EEN OUD KWAAD IN EEN NIEUWE VORM In het jaar 587 voor onze jaartelling veroverde de Babylonische koning Ne- bucadnezar Jeruzalem en verwoestte de tempel. Om opstanden te voorkomen, nam hij vele Joden mee naar Babyion en voerde hen in de z.g. „Babylonische ballingschap". Dit is één van de bekendste voorbeelden. Het is slavernij voeren van over wonnen volken, of althans een deel daarvan. Nebucadnezar volvoerde hier een daad, die in die tijden als volkomen normaal gold en die zelfs veel later nog door de overwonnenen werd aanvaard als een logisch gevolg van hun nederlaag. In de laatste honderden jaren is men hier echter niet meer toe overgegaan. De oor zaak hiervan was, dat men in de oorlogen van de laatste tijden niet zozeer streefde naar de algehele bezetting of inlijving van het land van de tegenstander, doch meer beperkte doeleinden beoogde. De overwin naar bedong bij het sluiten van de vrede, dat wat hij wenste en in de meeste gevallen verliet hij dan weer het bezette gebied. Men zocht zijn expansiedrang te bevredigen door kolonisatie en niet door het inlijven van de buurstaten, zoals dat vroeger gebeurde. Oor- logenkwamen hier in Europa alleen voor, wanneer het principiële kwesties betrof, die in een vredesverdrag werden geregeld. Al leen wanneer het een kwestie van het op dringen van een levensbeschouwing werd, was de zaak gevaarlijker. Hier komen wij terecht bij de Franse revolutie en de zucht naar wereldheerschappij van Napoleon. Een recent voorbeeld hebben wij aan het Duitsland van Hitier. Wanneer de oorzaak van een oorlog gezocht moet worden in de machtswellust van een dictator, die om zijn doel te bereiken, zijn volk een levensbe schouwing geeft, welke afwijkt van die van de rest van de wereld dan loopt men het risico van algehele bezetting ensla vernij. i Hier worden de slaven niet gekocht, zoals dat volgens de klassieke methode van de slavenhandel gebeurt, maar hier worden zij bij millioenen weggevoerd onder bedreiging van geweld en te werk gesteld in objecten, waarvoor men de eigen bevolking wil sparen Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten. Men voorkomt de mogelijkheid van woelin gen in het bezette gebied en men heeft de goedkoopste arbeidskrachten, die men zich denken kan. Nieuw gevaar. Zo heeft het Duitsland van Hitler in de laatste wereldoorlog millioenen in slavernij gevoerd. De feiten zijn bekend en wij behoe ven hier verder niet over uit te weiden. De gehele beschaafde wereld sprak er schande van, dat dergelijke excessen in onze ver lichte twintigste eeuw nog mogelijk waren. De oorlog is beëindigd en de slaven van Hitier zijn bevrijd. Maar, in het Oosten dreigt een nieuw gevaar. Daar wil men alle mensen gelijkschakelen en zw<aait men met een ideologie die de rest van de wereld vreemd is. Daar huldigt men ook het sys teem van het aan twee zijden snijdende mes. In de kampen van Siberië, Polen, Letland, Littauen, Estland, Tsjecho-Slowakije, Hon garije, Roemenië, Bulgarije en Oost-Duits- land zuchten millioenen onder het slavenjuk. Wanneer wij hiervan de balans opmaken, komen wij tot een veelvoud van de in ons vorige artikel genoemde 3.000.000 slaven in het nabije oosten, Sa'oedi-Arabië en Yemen. In de randstaten langs de Oostzee hebben de Russen het grootste deel van de bevol king „gedeporteerd". In de andere satelliet- landen wordt het leger der arbeidsslaven iedere dag aangevuld met ongelukkigen, die hun best mogen gaan doen in de lood-, kwikzilver- en uranium'mijnen. Dit zijn werk zaamheden wiaarbij men, ook in verband met de slechte verzorging, niet oud zal worden. Kinderroof. Gezinnen worden uiteen gerukt. Vader hier tewerkgesteld, moeder daar en de kin deren worden wel ergens anders onderge bracht. Het bewijs hiervan wordt geleverd door een proces, onlangs gevoerd in Mün- chen om 17.000 kinderen. Deze duizenden kinderen werden door de Russen in het in eengestorte derde rijk aangetroffen, Inplaats dat men trachtte deze kinderen weer bij hun ouders te brengen, meende de Sovjet- Unie er goed aan te doen, deze kinderen naar haar land te transporteren, om ze op te voeden tot goede communisten. Dit is pure kinderroof Dat de Russen hier trouwens niet voor terugdeinzen en dat deze 17.000 kinderen slechts een deel zijn van de grote massa, die ontvoerd werd, blijkt uit het feit, dat er ruim 45.000 minderjarige Duitsers uit de Oostzone naar Rusland zijn verdwenen. Dui zenden ouders vragen zich in grote angst af wat er van hun kinderen zal zijn geworden. Tijdens de troebelen tussen communistische guerilla's en regeringstroepen in Grieken land zijn liefst 12.000 Griekse kinderen door de communisten ontvoerd en over de grens- gebracht naar de „heilstaat" Volgens gevluchte Duitse krijgsgevange nen bevinden zich nog duizenden Duitsers in het oosten in krijgsgevangenschap, ter wijl de Sovjet-Unie beweert, dat alle krijgs gevangenen naar hun land zijn teruggezon den, slechts enkele oorlogsmisdadigers wor den nog vastgehouden in afwachting van hun berechting. Wij kunnen rustig tot de conclusie komen dat er in het oosten pure slavernij bestaat. Hier worden, evenals in het Nabije Oosten, de rechten van de mens met voeten ge treden. De gekochte slaaf in Sa'oedie-Ara- bië of Yemen heeft het nog beter dan de arbeidsslaaf achter het ijzeren gordijn, w'ant hij wordt door zijn meester altijd nog enigs zins ontzien, omdat hij of zij geld gekost heeft. De ander daarentegen telt in het ge heel niet mee en zonodig wordt er eens een opruiming onder gehouden. Ook hier staat het westen machteloos en het valt te betwijfelen, of er voor deze on gelukkigen iets gedaan kan worden, zolang in het oosten de rechten van de mens niet worden geëerbiedigd. DE RAMP HERDACHT. Maandag heeft Nederland de ramp die op 1 Februari 1953 ons land trof herdacht en de radio heeft tal van deze herdenkings plechtigheden uitgezonden in het speciale gezamenlijke programma dat deze dag over beide zenders ten gehore werd gebracht. Een der indrukwekkendste gebeurtenis sen van deze dag was wel de herdenkings plechtigheid in de Grote Kerk te Goes wpar het Reqiem van Von Brucken Fock ten ge hore werd gebracht en welke plechtige her denkingsdienst o.a. werd bijgewoond door mevr. de Casembroot-v. d. Feltz, de echt genote van de Commissaris der Koningin, de burgemeesters van Middelburg, Vlissin- gen en Goes en verschillende burgemeesters uit getroffen gemeenten. Blijkens de laatste gegevens van het Cen traal Bureau voor de Statistiek zijn bij de stormramp van 1 Februari 1953 1835 per sonen direct of door ziekte (40) om het leven gekomen. Hiervan worden nog 144 vermist. Tot de slachtoffers behoren 916 volwassen mannen. Ruim 600 personen be neden de 20 jaar verloren het leven. Per 1 Maart 1953 waren 72.170 inw"oners van het rampgebied geëvacueerd. Thans verblijven naar schatting nog ruim 5000 slachtoffers buiten hun oorspronkalijke ge meente van inwoning^ Ondanks het feit, dat ruim 2600 woningen in Zuid-West Ne derland vernield werden, is de woningvoor raad in dit gebied met 1252 in het laatste jaar gegroeid. In alle gemeenten op 11 na in het ramp gebied zijn inmiddels weer raadsverkiezin gen gehouden. Door de 'overstroming werd 20.154 ha cultuurgrond buiten gebruik gesteld. Bere kend wordt, dat dit een oogstverlies van 18.500 ton tarwe, 32.100 ton vlas, 279.000 Ton consumptie-aardappelen en 567.000 ton Suikerbieten tengevölge had. Op spoedig 'drooggevallen gebieden werd zomergerst ge zaaid. Deze bracht een oogst van 17.400 iton op. "In het rampgebied is de achterstand in de veestapel van ruim 27.000 runderen', ruim 2000 varkens en 64.000 kippen ont staan. Becijferingen tonen voorts aan, dat aan landbouwgronden, nijverheid, handel, bank wezen, voorraden, verkeer, woningen en iboerderijen bij een waarde van 5029 mil- lioen aan nationaal vermogen, na afschrij ving 3393 millioen, een schade van 396 mflhoen aan dijken, wegen, kunstwerken, scholen, kerken, raadhuizen, huisraad, kle ding enz., zodat het totaal van de schade op ƒ895 millioen. kan worden geschat. In verband met het feit, dat zich in de laatste weken in Den Haag enkele geval len hebben voorgedaan van de z.g. witte pokken, heeft de Geneeskundig Hoofdin specteur van de Volksgezondheid, Or. C. Banning een uiteenzetting gegeven over de aard van deze besmettelijke ziekte en over het verloop van de epidemie. En ui t deze uiteenzetting blijkt wel duidelijk, dat er geen reden bestaat voor ongerustheid, wan't labo ratoriumproeven en klinische onderzoekin gen hebben aangetoond, dat deze z.g. witte pokken niets te maken hebben met echte pokken. De officiële naam voor „witte pokken" is „alastrim", zo deelde dr. Banning mee. Met opzet heeft men tot nu toe niet van „alas trim" gesproken, omdat dit woord in ons land ten onrechte een gevreesde naam heeft. In 1930 heeft in Rotterdam een vrij ernstige epidemie van alastrim geheerst, met enkele 'sterfgevallen. Althans, men dacht mt alastrim te doen te hebben, terwijl ach teraf, met aan zekerheid grenzende waar schijnlijkheid gezegd kan worden, dat het toen échte pokken is geweest. Alastrim, ofwel witte pokken of melkpok- ken, zoals men ook wel zegt, is een veel on schuldiger ziekte dan echte pokken. Bij een echte pokken-epidemie moet m.en rekenen, met een sterftecijfer van 12 - 20%. De sterfte- bij een alastrim-epidemie is enorm veel lager n.l. 0,4%. Alastrim heeft mét echte pokken wel de grote besmettelijkheid gemeen van daar dat men in Den Haag maatregelen ge nomen heeft om verdere uitbreiding van de epidemie te voorkomen. Toen na enige dagen bleek, dat een assistent van het gemeente ziekenhuis aangetast was door de „witte Zondagmorgen om 4 uur is brand ont staan in de Gereformeerde Kerk te Echte- nerbrug op 10 km. afstand van Lemmer. De brand ontstond door de kachel. De brandwe ren van H eerenveen, Lemmer en Echten konden alleen de naastbijgelegen huizen be- honuden. De kerk brandde geheel uit, na dat de brandweren 5 uur strijd tegen het vuur hadden geleverd. Met deze strenge winter neemt de ijs gang op de grote rivieren steeds toe. Zater dag moest een veerboot over de Waal de strijd staken doordat het ijs de schroef af sloeg. De boot kon in veiligheid worden ge bracht. Zaterdagochtend is het 3-jarig zoontje van de familie V. te Gouda met een sleetje in een wak in het ijs gereden. Hulp was spoedig ter plaatse maar het mocht ook met zuurstof niet meer gelukken de levensgees ten op te wekken. Vrijdagmiddag is de tienjarige Lubbert W. die met enige vriendjes op de vaart te Nijkerk aan het schaatsen was, te dicht bij een windgat gekomen, door het ijs gezakt en verdronken. Ook in de Gelderse IJsel heeft het drijfijs zich bij Deventer muurvast gezet. Dit is in jaren niet gebeurd. De tegen elkaar opge kruide schotsen leveren als de zon er op schijnt een prachtig schouwspel op. De 27-jarige heer T. Boer uit Tubbergen maakte, waarschijnlijk door de kou bevan gen een ernstige val met zijn motor. In het ziekenhuis te Almelo is hij aan zijn verwon dingen overleden. Ook de Gouwzee tussen Marken en Vo- lendam is zo sterk dichtgevroren dat ver scheidene auto's over het ijs naar het ei land Marken zijn greden. Zaterdag zijn ijs- zeilboten vanuit Monnikendam uitgevaren. Er is een baan uitgezet om van Marken naar Volendam te rijden, maar het ijs is inslechte conditie en moeilij k berijdbaar. Ameland is door de vorst geisoleerd en de verbinding wordt nu onderhouden met 4 kleine vliegtuigjes. Twee van de vier zijn Zaterdag bij de landing met elkaar in bot sing gekomen en moesten (tijdelijk buiten dienst worden gesteld. Er wordt door slechts enkele passagiers van de verbinding gebruik gemaakt, zodat het vervoer zich in hoofd zaak tot post beperkt. Te Waspik is in de nacht van Zondag op Maandag brand ontstaan in de schoenen fabriek van de Wed. Coemans en Zonen Het vuur greep zaer snel om zich heen en een grote partij leer werd een prooi der vlam men. De brandweer stond door de Strenge vorst voor grote moeilijkheden. De 50.000ste inwoner van Deventer, die dezer dagen is geboren, kreeg behalve het prachtig geschenk van de gemeente nog van ,de gemeentespaarkas van Deventer een spaarbankboekje met 500. Ook kregen de ouders nog twee kinderwagens en een zon newering voor het toekomstige huis, dat zij van de gemeente krijgen. Een sprinkhanenplaag zoals in jaren niet is voorgekomen bedreigt Afrika. De zwer men komen uit-het binnenland van Arabië en Saoedie-Arabië. Een zwerm van 12 km. lengte en 6 km. breedte heeft zich neerge laten op bomen en gewassen in Dandora ten Noorden van Nairobi. Ook uit Oeganda- en Ethiopië en Italiaans Somaliland komen berichten van een sprinkhanenplaag. De plaag wordt bestreden doordat vliegtuigen pokken heeft men besloten, het ziekenhuis te sluiten voor alle bezoek. Dat was een vrij harde maatregel, die men echter veiligheids halve genomen heeft, omdat er natuurlijk een kans is, dat de assistent op zijn beurt ande ren heeft besmet. Want het verloop van het ziektebeeld is zodanig, dat iemand die besmet is zich enkele dagen ziek voelt, met vrij hoge koorts, zon der dat er nog iets van pokachtige blaasjes te zien is. Wanneer na enkele dagen deze uitwendige verschijnselen optreden, is het ziektegevoel vrijwel verdwenen. Dr. Banning deelde nog mede, dat het ver loop van de ziekte in Den Haag zeer mild is. De toestand van de patiënten is zonder meer goed te noemen. De ziekte is vrijwel zeker uit het buitenland geimporteerd, ver moedelijk uit Zuid-Amerika. Er is voorals nog geen reden om tot massale vaccinatie 0-— over te gaan. Geruchten, als zouden ook in qrot€ hoeveelheden insectendodende vloei- andere plaatsen gevallen van witte pokken geconstateerd zijn, zijn uit de lucht ge grepen. Het leven begint bij veertig - ook met Uw Rheumatiek! Rheumatische Pijnen liggen op de loer. Neem D in acht - neem Kruschen. Regelmatig De zes minerale zouten van Kruschen stimuleren Uw bloedzuiverende organen, Zolang die gehouden" De afstand die de rijders, maar krachtig blijven werken, worden pijnverwek- ,we|Re 's morgens om 6 uur starten, moeten kende onzuiverheden op natuurlijke wijze afgevoerd afleggen in circa j?00 km. De Vara en de stof over de zwermen uitstorten, waarbij de vliegers blind moeten vliegen door de dicht heid van de zwermen. In November en De cember zijn in Somaliland grote bestrijdings- acties gevoerd, waarbij millioenen jonge sprinkhanen werden vernietigd. De elfstedentocht zal heden, Woensdag doorgaan. De route gaat ook deze keer via Sneek naar Ijlst en verder over Dokkum naar Leeuwarden. Sinds 8 Februari 1947 is .de Elfstedentocht niet meer gehouden. Het zou nu voor de elfde maal zijn, dat de tocht hebt U van rheumatiek geen weet... Ing. Med. 'NCRV zullen gezamenlijk de gehele dag reportage's verzorgen. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 3 FEBRUARI 1954 68e Jaargang No. 34 ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. S 1 1i.-«iri tsv -r-\i-v 1^ L- £>n 1 1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1