AXELSE COURANT Is de slag gewonnen? De vis op de toren nippers PU ROL GENEEST J. O.VINK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG JOPV" Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. HET LAND IS DROOG, HET HERSTEL VORDERT BIJ DE DAG Nu, een jaar na de rampnacht van 31 Januari op 1 Februari, kunnen wij zien, ,we1k een geweldige arbeid er in dit jaar verzet is. Een titanenstrijd tegen bet water werd gestreden en gewonnen. Het was een jaar van zeer harde arbeid voor de duizenden, ingenieurs, dijk werkers, hulptroepen en wie al niet meer, maar ook een jaar van intense span ning voor hen, die niet in de voorste linie aan het waterfront streden. Heel Ne derland leefde mee met het gevecht tegen het water. Men juichte bij een over winning en men knarsetandde bij berichten van tegenslag. Dan had onze oude erfvijand kans gezien, een spaak in het wiel te steken en het werk van maanden ging in luttele ogenblikken verloren. Maar Nederland kent het water en hield vol. De successen volgden elkaar op. 2 Februari viel de Krimpenerwaard reeds droog. Het gebied rond Maassluis, de Al- blasserwaard, de Hoekse Waard, de Bies bos en het ondergelopen deel op Walcheren volgden enkele dagen daarna. In dezelfde maand Februari kwamen nog Rozenburg, Putten, IJsselmonde, het gebied rond Moer dijk en Zevenbergen en de overstroomde polders van Zeeuwsch-Vlaanderen droog te liggen. In Maart volgden St. Philipsland, Tholen en Noord-Beveland, terwijl in April Tiengemeten, Goeree en Overflakkee en de westkust van Brabant het water zagen ver dwijnen. De laatste loodjes wogen het zwaarst, dat waren Schouwen-Duiveland en de smalle strook van Zuid-Beveland. Op 21 April ging het gat bij Rilland-Bath dicht en op 9 Mei en 13 Juni de beide gaten bij Kruiningen. Hiermede was het ergste voor Zuid-Beve land voorbij. Het zwaarst getroffen gebied, Schouwen-Duiveland, heeft het langst tegen het water moeten vechten. Het aantal gaten en weggeslagen dijken was hier het grootst. Het ene succes volgde op het andere, maar ook tegenslagen waren het deel van de stoe re werkers aan Nederlands dijken. De wan hoopspoging bij Zierikzee en de tegenslag bij de eerste poging bij Ouwerkerk zijn hier voorbeelden van. Maar op 5 November, op het middernachtelijk uur, kon Nederland de vlag uitsteken, want toen was ook het laat ste gat gedicht. Maar laten wij nu vooral niet denken, dat wij onze oude vijand voor goed ingetoomd hebben. Ongetwijfeld hebben wij een over winning behaald, maar de zee blijft loeren op een kans, ons weer te bespringen en wan neer de omstandigheden ongunstig zijn pis vorig jaar, dan kan niemand voorspellen, wat er zal gebeuren. Tachtig procent. Inmiddels heeft mien niet stil gezeten. Bui ten het geweldige werk aan dijken en gaten heeft men ook enorm veel werk verricht bij het herstel van de getroffen gebieden. Over heid en particulieren hebben de handen in een geslagen en men is aan de herbouw be gonnen. Een enorme hoeveelheid bescha digde huizen werd hersteld. Verwoeste hui zen werden afgebroken, het puin werd ge ruimd en men begon intensief aan de nieuw bouw. Er zijn verschillende plaatsen in de ge- trofen gebieden te noemen, waar men wer kelijk fantastische prestaties op dit gebied heeft verricht. Overal is dat, wat verwoest Werd, opgeruimd en in Zeeland werd reeds voor ongeveer 70 tot 80% herbouwd. Als wij b.v. een plaats als Stavenisse onder de loupe nemen, een plaats, die wel zeer zwaar getroffen werd, dan zien wij, dat van de 125 totaal verwoeste huizen er reeds 100 in aanbouw of herbouwd zijn. Hier was men zeer voortvarend. In Mei waren de tekeningen voor de her bouw gereed en werden deze bij de over heid, ingediend. Zeer snel heeft men het fiat gegeven en kon met het werk worden be gonnen. En zo is het in verschillende andere plaatsen gegaan. Men heeft veelal de kans aangegrepen om verbeteringen aan te bren gen, zoals nieuwe rioleringen, wegverbre- ding en dergelijke. Zo heeft buiten alle leed en ellende, de ramp ook nog een gunstige zijde gehad. Er zijn ook plaatsen en streken, waar men nog niet zo ver gevorderd is. In West-Brabant vlot het niet zo bijster, want zien we naar Halsteren, dan is van de to taal verwoeste woningen pas 20% her bouwd. Daaronder zijn verschillende Scan dinavische huizen, die men zo in elkaar kan zetten De schade-uitkeringen. Over het algemeen is men tevreden over de regeling van de financiële schade. Dat w'il zeggen, de getroffenen hebben er dik wijls veel geld bij moeten leggen, maar dat, wat terugbetaald zou worden, werd ook vlot uitgekeerd. Wanneer men zijn oor te luisteren legt, hoort men slechts weinig klachten. Dat is een bewijs, dat de molen van het Nationaal Rampenfonds vlot gedraaid heeft, want was het gegaan, zoals in ambtelijke kringen ge woon is, dan was één en ander ongetwijfeld nog niet geregeld. Het bovenvermelde heeft betrekking op de huisraadschade. Met de bedrijfsschade wordt binnenkort een aanvang gemaakt. Hopelijk zal ook dit onderdeel vlot verlopen. Sterker dijken Bij het herstel van de dijken heeft men meteen de gelegenheid aangegrepen, ze te versterken. Op vele plaatsen werden de dij ken verhoogd en aan de voet verbreed. De ondervinding tijdens de ramp heeft ons na melijk geleerd, dat het overslaande water gevaarlijker is, dan de watermassa's die van buiten tegen de dijk dreunen. Ook heeft men geconstateerd, dat de binnendijken over het algemeen van weinig waarde zijn. Op ver schillende plaatsen is men er toe overgegaan deze te slechten. Het bleek namelijk, dat huizen in ht open veld een betere kans ma ken te blijven staan bij een eventuele over- stromnig, dan huizen die aan een dijk ge bouwd werden. Deze laatsten hebben veel meer van het wóest kolkende en botsende water te lijden en dikwijls worden de fun damenten ondergraven. Zo heeft men getracht lering te trekken uit het gebeurde, opdat bij een eventuele herhaling zoveel mogelijk gespaard blijft. In de toekomst zal Nederland er echter voor moeten zorgen, dat een herhaling on mogelijk wordt. Wij hebben geleerd, dat het beter is nu millioenen te besteden aan de versterking van de dijken en de algemene defensie tegen het water, dan later millioe nen te móeten neertellen voor het herstel van de geleden schade. Zolang één en ander niet definitief in orde is, hebben wij de slag tegen onze oude erfvijand nog niet gewonnen. Al leen wanneer de Zeeuwen en de bewoners van de Zuidhollandse eilanden zich even vei lig mogen voelen als alle andere bewoners van ons vaderland, kunnen wij de vlag uit steken en de strijd voor gewonnen verklaren. Het plan tot het sluiten van de zeegaten, dat momenteel in studie is en waarover een rapport wordt verwacht, biedt ons een rede lijke kans onze defensie zo te versterken, dat elke aanval van het water kan worden af geslagen. Bovendien biedt dit plan ook nog andere mogelijkheden, namelijk die van land aanwinning en het winnen van de slag tegen de verziltingr Voor ons land van levensbe lang. Wij hopen, dat alle krachten zullen wor den gebruikt, om het gestelde doel te bereiken Menigeen heeft zich afgevraagd Wat moet toch die vergulde vis op de toren van de Gereformeerde Kerk in de Pironstraat 7 Men is gewend aan een haan of een kruis of een zwaan, zoals op vele Lutherse kerken. Maar een vis Toch is dit waterdier hoog in de lucht niet maar een gril van onze architect, ir. 't Hooft, doch een eeuwenoud minnebeeld van niemand anders dan Jezus Christus. In de tijd, dat het levensgevaarlijk werd in het Romeinse rijk om zelfs maar van Christelijke gezindheid verdacht te worden kwam vanzelf de behoefte op aan geheim taal en -tekens. Men vindt geheimtaal bijv. in het laatste bijbelboek. Rome heet daar Babyion. En het getal 666 was de myste rieuze aanduiding van één of ander anti christelijk heerser. Wij weten niet mfeer wie, maar de eerste lezers hebben het da delijk begrepen, zoals ons O.Z.O uit de .be zettingstijd ieder goed vaderlander ver trouwd, over enkele eeuwen wel niet meer zal kunnen worden ontraadseld, tenzij de betekenis er van schriftelijk bewaard blijft. Welnu, zo vindt men het teken van de vis boven huisdeuren of op een graf, op zegel ringen enz. Men zal het soms heimelijk met de vinger op een muur of met de voet in het zand hebben geschetst, om een ander zonder woorden te vragen belijdt gij ook dat Jezus Christus, Gods Zoon, (onze) Hei land is De beginletters n.l. van deze oudste con fessie in het Grieks vormen tezamen pre cies het Griekse woord voor vis IXTHUS Let maar op Ièsous Xristos THeou Uïos Sootèr. Tertullianus noemde de Christenen ergens pisciculi visjes. Doch de symbo lisering van Christus als vis, dateert van veel vroeger tijd, zeker in de tweede eeuw. Naar het schijnt hebben Gnostische ket ters later allerlei bijgelovig misbruik ge maakt van deze geheimzinnige overeen stemming. Het frappeerde hen, zodat zij er zelfs een tovermiddel in gingen zien of een afweermiddel tegen boze geesten, vooral in het Oosten. Daar bovendien de vis eetbaar is en de gelovige in het heilig Avondmaal het lichaam en bloed van de Heiland geniet, heeft men, naar het schijnt, de eetbare vis zelfs in verband gebracht met de heilige maaltijd. Zo week men al verder af. Dat thans echter na zeg achttien eeuwen •de vis vanuit de onderaardse schuilhoeken (catacomben) boven op de kerktoren ten hemel geheven wordt, is <Se triomf der Christelijke kerk. De eens met een be nauwd hart vluchtig in het stof der aarde geschetste belijdenis Jezus Christus, Gods Zoon, is onze Heiland, staat thans stevig voor ieder openbaar. Het is mee «en ver vulling van Jezus' eigen aansporing-: Wat ik u zeg in het donker, zegt het in het licht wat gij in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. De tijd kan komén, dat de vis weer, ge lijk pas enkele jaren geleden onze toren klokken omlaag werden gehaald, door anti christelijke machten tegelijk met het kruis wordt weggenomen. Jezus heeft er zelf op geduid. Immers voegt hij aan het predikt het (evangelie) van de daken, toeEn weest niet bevreesd voor hen, df.e wél het lichaam doden, maar de ziel niót kunnen doden. Weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel Géén angst voor Duitser of Rus, vreest alleen God Nu staat de vis op de toren en roept Axel op tot openlijk belijden Jezus Chris tus, Gods Zoon, is onze enige Redder Niet de Jezus van eigen bedenksel, ver vormd naar óns beeld en naar ónze ge lijkenis. Wat zou ons die in nood en dood •ook baten Maar Maria's en Gods Zoon, die voor zondaren werd gekruisigd. Van Hém zal D.V. ook week aan week 'getuigd worden in het nieuwe kerkgebouw, Donderdagavond 11 Februari om 7.30 uur voor het eerst. En, zoals elke Zondag, zul len ook Donderdag de plaatsen voor ieder "vrij zijn. D. J. Couvée. Angst voor Zuurbranden na een heerlijk maal? Zondag 31 Januari a.s. viert de 2 oudste dochter uit ons Koninklijk gezin, Prinses Beatrix, haar 16e verjaardag. Zoals ook uit de foto blijkt wordt onze Prinses lang zamerhand van schoolmeisje een jonge dame. h Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 30 JANUARI 1954 68e Jaargang No. 33 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1.55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2.00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. enAdm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen Met een of twee Rennies bij de hand geen angst voor zuurbranden. Eet gerust alles waar de maag naar vraagt. Sommige mensen nemen Rennies bij voorbaat als een goede gewoonte, smakelijk en fris. Bij •onverwacht opkomend zuurbranden zijn Rennies een ware uitkomst. Houdt ze daarom altijd bij de hand. Gewoon laten smelten op de tong en het zuurbranden bekoort weer tot het verleden. Ing. Med. Foto Regeringsvoorlichtingsdienst GEPANTSERDE BESTELWAGEN MET 1250 KG BOTER IN BESLAG GENOMEN. Smokkelaars ontkwamen. Woensdagmorgen vroeg werden de bewoners van de Brouwerijstraat te Groede opgeschrikt door scho ten, die door douane-ambtenaren werden afgevuurd op een bestelwagen. De wagen kwam tot stilstand in een voortuintje, terwijl de beide inzittenden wisten te ontkomen. Bij onderzoek bleek, dat zich in de wagen 1250 kg. boter bevond, terwijl de auto op verschil lende plaatsen van pantserplaten was voorzien, o.a« rond de motor en achter de bestuurdersplaats. De wagen had Nederlandse nummerborden, waarachter zich Belgische nummerplaten bevonden. Reeds geruime tijd koesterde de douane argwaan, omdat de auto al enige malen was gesignaleerd. Ver moedelijk is de wagen uit België afkomstig. Boter en auto werden in beslag genomen, terwijl het onderzoek wordt voortgezet. De drie douane-ambtenaren hadden, alvorens zij hun slag konden slaan, veel moeten ontberen. Op een vermoeden dat in een garage te Groede een bestelauto geladen met boter stond, vatten zij 's avonds post in ,de buurt van de garage. Gedurende ongeveer 12 uur •trotseerden zij de koude wind. Toen er om half zes nog -niets was voorgevallen, dat de aandacht van de postende douaniers had getrokken, gingen twee amb tenaren eens een kijkje nemen achter de garage. De derde, die alleen voor de garage bleef wachten zag toen plotseling de deuren opengaan en de tot pant serauto omgebouwde Gadillac naar buiten komen. Hij aarzelde geen ogenblik en sprong op de tree plank van de rijdende bestelauto en probeerde de be stuurder te overmannenHij werd evenwel wegge duwd. Het gelukte hem evenwel weer op de tree plank te springen en de chauffeur uit de auto te sleuren. Samen vielen zij op de grond. De auto reed zonder bestuurder door een hek en botste vervolgens tegen een huis op. De naast de chauffeur gezeten ^persoon, vermoedelijk een Belg, -bed inmiddels reeds Ihet hazenpad gekozen. TDe douanier was ondertussen slaags geraakt met «de -éhauffeur van de smokkelauto. De laatste had de langste adem en wist te ontkomen. s In de omgeving van Wuerzburg in West-Duits- land is geruime tijd geleden een kind geboren, dat twee bovenlichamen en een onderlichaam heeft. De dokters hopen het kind in leven te kunnen houden. Het wordt beschouwd als een onvolgroeide Siamese (tweeling. Het heeft twee harten, doch slechts een maag. De ouders hebben het twee namen gegeven. Berichten van naar het Westen' uitgeweken Oost-Duitsers doen vermoeden, dat er een Russische „familie-invasie" in Oost-Duitsland gaande is. Er komen dagelijks ongeveer 1000 vrouwen en kinderen van leden der Russische bezetting naar Oost-Duits land. Woningen worden gevorderd tten behoeve van deze Russische gezinnen, waarbij soms hele straten betrokken zijn.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1