I AXELSE COURANT Ronselen, ook een vorm van slavernij Costuums Fa Deij De L.J.G-studiedagen in „Bleije Haghe Slot ■•■"■'if: ':ié n;. e NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE Pressie op tekenen van een contract moeilijk te bewijzen Een zeeman verlaat een havenkroeg, plotseling springt iemand naar voren en geeft hem met een zwaar voorwerp een tik op het hoofd. De slag kotnt niet zo hard aan, maar juist voldoende om de zeeman het bewustzijn te doen verliezen. Uit het duister duiken een paar handlangers van de aanvaller op en het slachtof fer wordt met vereende krachten naar een schip gebracht. Als de man bijkomt, bevindt het schip zich reeds op zee en de zeeman is verplicht de hem opgedra gen werkzaamheden te verrichten. Dit is het klassieke verhaal van het ronselen van zeelieden uit de zeventiende en achttiende eeuw. Tegenwoordig zou men zoiets wederrech telijke vrijheidsberoving noemen, een ver grijp, dat in de beschaafde wereld zwaar wordt gestraft. Daarom hebben de ronse laars hun methode vervangen door een meer elegante, die bovendien doeltreffender werkt dan de oude en gebaseerd is op wet en recht. Onder schone beloften en mooie voorspie gelingen worden mensen, eventueel met be hulp van alcoholica er toe aangezet of ge prest een contract te ondertekenen, waarbij zij zich voor een bepaalde tijd verbinden tot het verrichten van bepaalde werkzaamhe den. De methode is natuurlijk niet legaal, maar wie bewijst dat het contract onder de ze omstandigheden is getekend De heden daagse wetten zorgen er verder wel voor, dat de ongelukkige, die zijn handtekening onder een dergelijk contract heeft gezet, zijn verplichtingen, voortvloeiende uit dit con tract verder stipt nakomt. Dit is de moderne wijze van ronselen. On der anderen worden op deze manier arbei ders geronseld voor de uraniummijnen en voor het Franse vreemdelingenlegioen. Men ontziet zich zelfs niet, öm hiervoor kinderen te ronselen van 16 en 17 jaar. De Franse staat laat een dergelijke handelwij ze klaarblijkelijk oogluikend toe, want zelfs wanneer diplomatieke stappen worden on dernomen, /(Stuit men op een muur, waar practisch geen doorkomen aan is. Ieder hult zich in een geheimzinnig stilzwijgen, men weet van niets, maar tot de plaats der oplei ding dringt men niet door. Ook Nederlanders. Van deze ergerlijke methode zijn ook reeds enkele Nederlandse jongens de dupe gewor den en wonder boven wonder is het onlangs de broer van één van hen gelukt, het spoor te vinden en zijn jongere broer uit het op leidingskamp te Marseille los te krijgen. Waarom en hoe hij zijn broer had vrijge- ki^gen, mocht hij echter niet verklappen. Iedereen voelt dat hier meer achter zit. De Franse regering staat in deze scheef, maar zij huldigt het principe van laat de linker hand niet weten wat de rechter doet. Het ronselen van vrouwen voor de Franse „huizen van plezier'' ligt in deze zelfde lijn, zij het, dat hier de Franse regering geen hand in het spel heeft. Een scherper op treden zou hier zeker op zijn plaats zijn. Wat het ronselen voor het vreemdelingen legioen betreft', dit is zeker een zaak, die dui delijk aan de orde dient te worden gesteld. Dit legioen is het Franse koloniale leger en de regering van Frankrijk is hier mede ver antwoordelijk voor de wijze van werving van vrijwilligers. Wanneer hier ronsel-me- thoden worden toegepast, dan dient de Franse regering hier tegen op te treden. Vorm van slavernij. Het ronselen geschiedt natuurlijk altijd voor werkzaamheden, waarvoor men nor maal geen mens, of althans te weinig men sen kan krijgen. Dit houdt alles in. Het leven van een geronselde is vanzelfsprekend niet meer dan een vorm van slavernij, waarin men zich zo goed mogelijk schikt, zoals dat trouwens bij iedere vorm van sla vernij noodzakelijk is. Het leven is in de regel zwaar en vol gevaren. Het is begrijpelijk, dat een geronselde zal trachten op de één of andere manier zich aan zijn onaangename verplichtingen te ont trekken. In de meeste gevallen zal hier de vluch uitkomst kunnen bieden. De superieu ren van deze mensen houden hier echter rekening mede en zo ontstaat een toestand van halve gevangenschap, met verplichte arbeid. De geronselde zal ook trachten alles zoveel mogelijk te saboteren, met als gevolg dat de superieuren een voorbeeldige tucht en discipline eisen en de zwaarste straffen op het minste vergrijp staan. Een voorbeeld hiervan is wel een staaltje uit het vreemdelingenlegioen: Eén der mi litairen had op de kamer in de kazerne ach teloos een lucifer op de grond geworpen. Toen dit door en onderofficier werd gecon stateerd, werd het beschouwd als een over treding op de regels van orde en netheid, noodzakelijk in verband met de hygiëne. De vier op de kamer aanwezige soldaten wil den hun kameraad niet verraden en de straf luidde een middag strafexercitie, gevieren, met ieder in de hand de punt van een deken alwaar de lucifer op lag. Onder de gloeien de zon marcheerden zij de gehele middag tot het vallen van de avond. Dit zijn paar de middelen,'waarmee men zelfs de hardste murw' krijgt. Aanvulling nodig. Nu de Franse troepen in de strijd tegen de communistische rebellen in Indo-China behoorlijke verliezen lijden, ziet men zich ge noodzaakt het vreemdelingenlegioen met veel manschappen aan te vullen. Daar het legioen niet in zo'n beste reuk staat, is het aantal vrijwilligers ten enenmale onvoldoen de om) de geleden verliezen aan te vullen. Hieruit volgt, dat men het oud systeem van ronselen ter hand heeft genomen en weder om zijn grote aantallen avontuurlijk aange legde jongens, soms bijna nog kinderen, in de netten van de ronselaars verstrikt ge raakt. Natuurlijk gaat he ronselen niet van de Franse regering uit, maar of zij niet iets meer van de methoden van werving van be paalde elementen weet, valt te betwijfelen. Ook voor de arme geronselden valt tot op heden niets te doen, want de wet zegt getekend is getekend. Zo zou ieder, die zich achteraf bedenkt, wel kunnen beweren, dat hij een contract onder druk heeft getekend. Waar zou dan de kracht van een contract blijven Het ronselen op deze wijze stelt echter wel de onvolledigheid en de zwak heid van recht en wet aan de kaak. Zolang er in deze kwestie geen volkomen medewerking van de Franse regering komt, zal ook dit kwaad blijven voortwoekeren. Hoe de betrokken personen door de ron selaars soms van ver buiten de grenzen naar hun doel worden gebracht, terwijl de ge ronselde niet eens over een paspoort of iets dergelijks beschikt, is in veel gevallen ook een raadsel. Maar dit is weer een ander onderwerp, dat mensensmokkel wordt ge noemd en waarover in een volgend artikel iets zal worden onthuld. zowel voor SLANKE als CORPULENTE personen. ENORME sortering. Zonder enige verplichting komen wjj met zichtzendingen aan huis.^y AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding 'yM< y i WOENSDAG 27 JANUARI 1954 68c Jaargang No. 32 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland i 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD fff De industrievestiging op het platteland. Het woord was daarna aan drs. M. C. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, met het bovenstaande onderwerp, die gevoelend, dat hem veel gras voor de voeten was weggemaaid door ir. Horstman, met enige schroom zeide het hol van de leeuw (al waren het hier dan „welpente betreden. Spr. meende ter inleiding van zijn causerie, in de wetenschap dat het E.T.I. tot taak heeft de welvaarts bevordering in het algemeen te dienen, ook nog wel enige aspecten te mogen belichten, daar het terrein waarop zijn instituut werkzaam is ook de visserij en nog tal van andere takken van bestaan omvat. Hij stond allereerst stil bij de vragen van het inkomen, welk deel van het inkomen de landbouw en welk deel de industrie levert. Speciaal de landbouw heeft te worstelen met het probleem van de prijsdaling cn zozeer is dit het geval dat reeds de vraag rees in de Verenigde Staten of de landbouw weer voor een crisis zal komen te staan en deze wellicht de in dustrie daarin zal meeslepen. Verder knoopte hij ook de snelst groeiende be volking ter wereld aan dit vraagstuk. Het is ten enenmale uitgesloten dat allen zouden emigreren en daarom is de industrie de uitkomst en spr. hoopte dat men zal kunnen voorkomen dat vooral de jon geren zouden vertrekken. Het ontvolkingsproces Van het platteland is ook een sterk nijpende kwestie. In de regel zijn het wel niet de besten die naar de steden trekken maar per saldo is he zo dat de stad door het platteland gevoed moet worden.. De historische ontwikkeling belichtte spr. vervol gens vanaf de vroege middeleeuwen, de daarop na het jaar 1000 volgende vestiging van meest losge slagen elementen in steden of rond burchten, zodat Middelburg, Gent, Brugge en andere kernen van grote betekenis werden en o.a. de privilegie's kregen om industrie te mogen hebben, een voorrecht dat het platteland ten enenmale was ontzegd. Zo zag men al vroeg laken (in Leiden), fluweel en kant (in Utrecht), aardewerk (in Delft) vervaar digd. Spr. kwam vervolgens op de ontwikkeling van de kleine industrie onder Koning Willem I, terwijl na I860'70 de ontwikkeling snel wees naar het „mo derne kapitalistische systeem". Zo is dan eindelijk in deze eeuw ook in deze streek, de Kanaalzone, de groot-industrie op ons erf verschenen en hebben meerdere tegenstellingen zich hiermede onafwendbaar voorgedaan, want zolang het percentage op 40% staande voor de industrie nog als zuiver agrarisch wordt beschouwd, zo is dit bij 20% als zuiver stede lijk te beschouwen en deze feiten spreken duidelijke taal ten opzichte van plaatsen als St. Jansteen, waar slechts 30% der arbeidende bevolking in de agra rische bedrijven werkt. Het is volgens spr. zo dat het platteland de mensen levert terwijl de stad de mensen verslindt wat ook zijn uitdrukking vindt in het dalende geboortecijfer in de steden. Wanneer wij echter onze als „platteland" be schouwde provincie Zeeland bekijken, mogen wij toch op behoorlijke prestaties wijzen op industrieel ter rein, zo b.v., ten opzichte van de scheepsbouw op „De Schelde" te Vlissingen, etc. De vestigingskansen. De Overheid heeft de industrialisatie-mogelijkheden voortdurend in overweging en studie en de regionale verspreiding wordt urgent geacht, zodat het land thans in acht stukken is verdeeld met 42 kernen, waar men de industrie-vestiging meent sterk te moeten bevor deren. Dat Zeeland niet tot de ontwikkelingsgebieden be hoort komt vooral door de gunstige werkloosheids cijfers. Voor de komende 10 jaar zal men toch in elk geval nog per jaar voor 1000 man meer werk moeten vinden, hetgeen 12% betekent van de wer kende beroepsbevolking. In Brabant bedraagt dit 42% en in Limburg' 28%. Afsluiting der zeegaten urgent 1 Spr. denkt aan de crisisjaren van 1930'40 te Vlissingen en de mogelijkheid van crisis in de toe komst. Het verheugt hem daarom dat de afsluiting der zeegaten aan de orde is gekomen en dit niet alleen practisch mogelijk is, maar zelfs enkel meer afstuit op het financieel probleem. Als dit verwerke lijkt wordt zal het Zeeuwse gebied ook meer en meer uit het isolement verlost worden, gelegen als het is tussen de gebieden belijnd door Brugge, Gent en Ant werpen, het industriële Brabant en de grote metro pool Rotterdam. Daar zit voor Zeeland wel terdege perspectief in Op deze rede, die meer dan een uur in beslag had genomen werd slechts één enkele reactie vernomen en men verenigde zich nadat de inleider, evenals te voren de heer Scheele dank was gebracht, daarop aan een gemeenschappelijke maaltijd. Inl de namiddag werd gestart voor een bezoek van het gehele gezelschap „jongeren" aan de Spiegel glas- en Superfosfaatfabriek te Sas van Gent. De Sasse trip. Voor onze toekomstige „boeren" en „boerinnen," was de Sasse „trip" in menigerlei opzicht een open baring en een excursie van wel zeer bijzondere be tekenis. Vooral de Spiegelglasfabriek gaf met recht een juiste indruk van het begrip „groot-industrie" vanwege de schier volmaakte en geperfectionneerde outillage en inrichting. Bezienswaardigheden waren hier te over en een beschrijving daarvan zou vol- ledige pagina s van ons blad vergen. Volstaan wij daarom met de mededeling dat de jeugdige excursis- ten opgetogen in de Jeugdherberg terugkeerden, al waar na de wachtende koffiemaaltijd een avond van ontspanning en amusement volgde. Ontspanning na studie. Axelse volksdansgroepen, Zaamslagse zangers en Hoekse musici, alles gerecruteerd uit de L.J.G.- en Z.P ,M.-gelederen bewezen als om strijd dat onze boerenjeugd van tegenwoordig in alle opzichten „bij" is. Zij schiepen een prettig-beschaafde sfeer en alles verliep op rolletjes tot het klokje van gehoorzaam heid wenkte. De textieltrip. De Zaterdagochtend stond eveneens in het teken van een excursie, ditmaal naar de richting Hulst en omstreken. Hier gold het bezoek een vlasbedrijf en een textielonderneming en ook hier stonden de boeren- jongeren vaak verbaasd over tal van gedemonstreerde mechanische vorderingen. Te half twee sloot voorzitter Ad. Doeleman, de altijd slagvaardige Schouwenaar, die men de waters nood niet kan aanzien, deze driedaagse kaderbijeen komst. De heer Jan de Putter Jz. dankte hem hart grondig en de organisatorische opwekking en raad bleef niet uit. Weer was door een 40-tal veelbelovende Zeeuwse jange mannen en vrouwen een dosis wijsheid en kennis opgestoken, die hen andermaal zal sterken in de strijd om het bestaan

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1