AXELSE COURANT DE LEGE HULS „Met raad VAL DA en daad" All een et*Est Mmppers J. 0 VINK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN FIRMA De vraag ligt voor de hand, of wij ons n dit avontuur ener kleine Europese ge- neenschap mogen begeven, zonder dat En gland er aan deelneemt, dat de enige macht i, om de explosieve mogelijkheden, die in e kleine Europese defensiegemeenschap ianwezig zijn, te neutraliseren. En er is het «denkelijke punt van de directe verkiezin gen voor een Europees (bedoeld in klein- iuropees) parlement. Blij VERK PASTjl OUDHEID L_L.ES LDAMILD Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 23 JANUARI 1954 68e Jaargang No. 31 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVEKTENTIHPKIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Markt 12 AXEL. De critiek op de Europese defensiege- ïeenschap beghnt zich los te wikkelen uit e idealistische en utopistische watten, waar- deze zaak ligt verpakt. In de pers gaat len haar nuchter bekijken. En mannen, die iet tot de eerste de besten behoren en wier progressiviteit" onaangevochten is, zijn be- ig. hun waarschuwende stem te doen horen. Wij wijzen op de nota van mr. Jonkmpn, ie is toegevoegd aan het voorlopig verslag an de Eerste Kamer, ovr het desbetreffen- e wetsontwerp en op een belangwekkend rtikel van de hand van prof. Geyl, dat is erschenen in ,,Het Parool" van 8 Januari, len erkent gelijk wij de noodzaak an aaneensluiting tegenover het gevaar van Moskou. Maar men stelt de vraag „Was e Europese Defensiegemeenschap het enige erweer De voorstelling van de geest- Iriftige verdedigers is deze het moet nu :enmaal, wij kunnen op deze weg niet terug Prof. Geyl antwoordt op deze kreet,,wij unnen heel goed op deze weg terug". Zou- len wij niet veel beter doen, dat nu uit 'rije wjl te beproeven, dan straks daartoe oor de waarschijnlijke mislukking, te mid- en van verwarring en teleurstelling ge- wongen te worden Men heeft zich door iet aangematigd gezag van de geestdriftigen n deskundigen laten verblinden. Maar een Iers en een parlement, die hun weifelingen inderdrukken om zich voetstoots aan hun iver te geven, laden een zware verantwoor- lelijkheid op zich. Prof. Geyl biedt ons een overzicht van iet gezelschap, waarin wij ons gaan bevin- en. En hij merkt op Italië weet zijn demo- ratisch regiem maar ternauwernood tegen ommunisten en neo-fascisten staande te louden en kan ieder ogenblik in ernstSge loeilijkheden geraken met Joegoslavië over e kwestie Triëst. Frankrijk is besluiteloos. Het wordt heen :n weer getrokken tussen oude machtspoli- ieke tradities en een gevoel van actuele on- nachthet levert een jammerlijk schouw spel op. Communisten en Gaullisten werpen Ikander op kritieke ogenblikken de bal toe. Tankrijk zit tot over de oren niet alleen in ijn indo-Chinese verwikkelingen, maar ook n zijn Noord-Afrikaanse moeilijkheden. De aatsten maken het gehaat in de ogen van leel de Arabische wereld, en ten slotte houdt iet het laatste restje van zijn oude," oost- vaarts gerichte expansie - politiek in het iaargebied met een hardnekkigheid vast, lie men ons nu wel vraagt met een Euro- )ese sluier te bedekken, maar die, zelfs wan- leer de kleine Europese unie tot stand kwam och vroeg of lapt tot conflicten met Duits and kan leiden. West-Duitsland eindelijk dat, afgezien 'an het vooreerst onoplosbare Saar-conflict net de bloedende wond van Oost-Duitsland it, waaruit een nationalistische koorts heel lemakkelijk zou kunnen voortkomen. Prof. Geyl schrijft daarover „dit is een «ginsel uit puur doctrinarisme geboren, dat net de werkelijkheid van ons eigen nationale lolitieke leven, zomin als met die van de ver- loudingen in de deelnemende landen reke- dng houdt. Men stelle zich die directe ver- lezing eneens voor. Er zijn wel geen Euro- iese partijen, erkennen de voorstanders en e bestaande nationale partijen passen op Ie „Europese" (kleineuropese) verhoudin- fen natuurlijk niet. Maar w'ij moeten iets lagen en die directe verkiezingen zouden Ie massa met de grote Europese verhoudin- ien vertrouwd kunnen maken. Ik betwijfel, of de bestaande partijen zich o gemakkelijk uit het veld zouden laten hingen. Er zouden waarschijnlijk wel po- )ingen worden gedaan tot partijvorming op «n nieuwe basis. Unitaristisch tegenover ederalistisch, kleineuropees tegenover groot europees dergelijke tegenstellingen zou den een zin kunnen hebben. Zou echter het stellig aanwezige element van twijfel, voor zichtigheid en realiteitszin in staat zijn zich te organiseren tegen de oude partijen in, ook al zijn die over het Europese probleem inner lijk verdeeld In ieder geval zouden de communisten bui ten zo'n scheiding "tier geesten vallen en het „Europese parlement" zou een sterke com munistische fractie rijk zijn, voor welke de oude staatsgrenzen minder dan voor welke andere ook, zouden tellen. De tonelen in de Franse en in de Italiaanse kamer zijn leer zaam, omtrent wat wij van zo'n Europees parlement" mogen verwachten. Daar komt nog bij, dat een klein-Europa, dat zich plot seling op directe verkiezingen wierp, ge doemd zou zijn „klein" 'te blijven. Het zou in ieder geval betekenen, dat mien de deur voor Engeland met een smak dichtsloeg." Het hierboven vermelde citaat geeft reden tot bedachtzaamheid. Wij steken ons, door ons te begeven in het kleineuropees avon tuur, op gevaarlijk gebied. Er wordt duide lijk te herkennen propaganda gemaakt voor het zogenaamd „Verenigd Europa", dat geen verenigd Europa is, maar een bondsstaat dreigt te worden van beperkte omvang, die niet uit de internationale gedachte geboren Abonné. Hoe verwijdert men vetvlekken uit een rode pluchen loper Antwoord,': Betten me tetra of vlekkenwater. Van de buitenkant naar de binnenkant van de vetvlek werken. Ook de omgeving van de vlek, dit om het ontstaan van kringen tegen te gaan. Schone doekjes nemen iedere keer. De bewerking herhalen tot de vlek verdwenen is. M. Z. Zit met een probleem in verband met een door haar gekocht huisje. Antwoord U kunt de bewoners van het door u gekochte huis wel opzeggen tegen die tijd, dat de drie jaren verstreken zijn, maar het is de vraag, of zij er uit gaan. In een dergelijk geval zult u toch wel een ontruimingsprocedure moeten volgen. Er wordt ook nog gelet op de grootte van uw gezin. Is het huis nj. te groot voor uw gezin (eventueel voor u zelf) dan zult u vermoedelijk geen toestemming krijgen het huisje te betrekksen. In overleg treden met het huisvestingsbureau is derhalve wel gewenst. Auto matisch vrijheid van handelen, hebt u niet na 3 jaar. Abonné. Betreft kwestie huurcontract. Antwoord U kunt uw huurder gerust een contract ter tekening voorleggen, maar als hij niet tekent, doet u daar heel weinig aan. Ontruiming vragen om deze reden gaat wel natuurlijk, maar u zult in uw geval vermoedelijk maar heel weinig kans op succes hebben. (Deze huurder heeft immers al zo lang zonder con tract gezeten). Wat u vraag betreft over het verbod van inwoning nemen, merken wij op dat u over het al of niet nemen van inwoning al heel weinig te zeggen hebt. Indien het huisvestingsbureau meent, dat uw eigendom voor inwoning geschikt is, moet de hoofdbewoner deze inwoning nemen en doet het er niets toe, of hij een briefje van u toont, waarop ver meld staat, dat geen inwoning toegestaan is. B. en W. heben nj. de bevoegdheid eventuele woonruimte te vorderen ir, verband met een doelmatige verdeling der woongelegenheid in de betrokken gemeente. Als- een dergelijk eenvoudig bewijs voldoende was, ost van inwoning verschoond te blijven, was er binrum. een maand geen enkele inwoning meer. S. Betreft de kwestie van een balcondeur. Antwoord Als wij u schrijven goed begrepen heb ben, is de vorige eigenaresse thans uw onderhuurster. In dat geval heeft zij 35 jaar tijd gehad, om over het gemak van een balcondeur na te kunnen denken. Af gezien daarvan kan men u nooit verplichten het euvel te laten veranderen, tenzij u dat natuurlijk voorheen bent overeengekomen. Wij vinden uw voorstel van „half om half dan ook zeer wenselijk, het is daar naast van zeer veel gemak voor haar en wellicht naderhand voor u eveneens. H. H. Mag ik eens vragen Heer Antwoordman- Waar komt de uitdrukking „In. de bus blazen" vandan V00« DE JEUGD W Af de/zachte VA is, waarvoor men ijvert en die voor de deel nemende staten, met name voor Nederland, de ernstigste bedenkingen oplevert. Op het ogenblik heeft het de schijn, dat de West-Europese statengemeenschap (zon der Engeland) tot mislukking gedoemd is. Maar zou zij kunstmatig bijeen worden ge smeed, dan zou zij een oorzaak vormen van allerlei moeilijke, innerlijke conflicten, die problemen scheppen in plaats van ze op te lossen. De redactie van „Het Parool" tekent bij het artikel van prof. Geyl aan, dat aan het economisch aspect van de integratie geen aandacht wordt gewijd. Zonder twijfel heeft dat economisch aspect voor Nederland grote betekenis. Maar het economisch aspect kan niet geëlimineerd worden uit het geheel van problemen, die het vraagstuk beheersen. Ook de economische vooruitzichten lijken betwijfelbaar bij een statengemeenschap die, nog vóór zij werkelijkheid is geworden, haar economische tegenstellingen vertoont en po litiek niet op de juiste basis, die van een principiële toenadering, maar slechts op een fragmentarische poging is gebouwd. Hoe men over de klein-Europese gemeen schap moge denken, het is geen zaak, die op de trommelslag der propaganda er door mag worden gejaagd. En da.\rom zijn wij er over verheugd, dat er een kentering komt in de openbare mening en dat er waarschuwende stemmen zich doen horen, voordat de defini tieve beslissing gevallen is. Dr P. H. Ritter. Dit vraagt u Heer Hemelman, die graag het antwoord krijgt, als het kan. Antwoord: (Wij zullen voor dit keer maar eens in de stijl blijven). „Hij moest in de bus blazen" luidt een gezegde van weleer, de betrokkene moest „betalen" hetzij gewone man of mijnheer. In het kluchtspel De Buskenblazer" het dateert reeds uit de 14e eeuw, moest men „in een bus met zwarte peper blazen" „om weer jong te worden" aldus de kwakzalverheer. Voor dit middel liet hij zich dan goed betalen zo laat men zich de uitleg thans verhalen. zijn Mijnhardt's Poeders als de naam Mijnhardt er op voorkomt. J. W. S. Mogen de kinderen onder het eten praten of moeten ze gedurende de maaltijd zwijgen Antwoord Er zijn ouders, die als „vrienden" met hun kinderen omgaan, waardoor een zekere vertrou welijkheid ontstaat, die zeer nuttig kan zijn. Ook deze ouders zullen af en toe een gesprek aan tafel wel eens wat moeten „remmen", omdat men van kinderen niet kan verwachten dat ze steeds de maat weten ie houden en het eten ten slotte koud zal moeten wor den genuttigd. Wij voor ons zullen onze spruiten niet verbieden eens wat te zeggenover het algemeen zijn wij er niet voor, onze kinderen steeds aan de band te leggen. Dit steeds blijven verbieden van dit mag niet en dat mag niet, werkt naar onze mening een zekere angst in de hand, waardoor een zenuw achtige toestand kan ontstaan. Aangezien het leven tegenwoordig al zenuwachtig genoeg is door de al gemene gejaagdheid, kan het zeer nuttig zijn door een bedaard gesprek ontspanning in die toestand te ver krijgen. Er staat ook weer tegenover, dat b.v. papa teen zeer drukke werkkring heeft en werkelijk wat rust herS nodig heeft, wellicht dat hij het dan fijn zal vin den als er niet zoveel gepraat wordt. Als het de be doeling is van de ouders, hun kroost door dit verbod „meer onder de duim" te houden, dan keuren wij dit zeer af. Krijgen de kinderen thuis eens geen gelegen heid zich uit te leven, dan doen ze dat buitenshuis en dan hebben; de ouders er totaal geen controle meer op. Neen, gepaste vrijheid, ook wat betreft gepraat onder het eten, vinden wij voor ons niet zo erg, maar ook in dit geval geldt he „maat houden" en daar zijn de ouders voor. De R. In het ondergoed zitten vlekken van Oost- indische inkt. Hoe kan ik deze verwijderen. AntwoordDit zijn zeer lastige vlekken. Als het vleken zijn die een gevolg zijn van de letters of cijfers aangebracht door een wasserij, dan is het geval vrijwel hopeloos. Voor gewone Oost-indische inkt vlekken is tegenwoordig in vrijwel iedere drogisterij een middeltje verkrijgbaar. Volgt u strikt de gebruiks voorschriften op de verpakking vermeld, dan hebt u vermoedelijk goed resultaat. W. L. Heeft een olievlek in een cocosloper. Hoe s Bij Westkapelle kwam door de mist Woensdag de Franse trawler „Louise" uit Boulogne en het 2000 ton metende IJslandse schip „Godafoss" me elkaar in botsing. De lichtbeschadigde trawler liep met 2 licht gewonden de, haven van Vlissingen binnen. De „Godafoss" zette de reis naar Antwerpen voort. Voor de Kunstzijde fabriek A.K.U. te Ede moest een ketel met een hoogte van 7 meter en een gewicht van 70 ton geplaatst worden. Zij was op twee zolderschuiten te Lekseveer aangevoerd en moest daar op een ijzeren slede geplaatst worden. Er was een vloer van spoorbiels gelegd en twee mach tige G.M.C.'s trokken het gevaarte telkens een eind voort. Als de achterste dwarsligger vrij kwam, was een schare arbeiders haas tig bezig de ligger weer voor het gevaarte te doen aansluiten. Dinsdagmorgen bereikte het transport de grens der gemeente Ede. Uitgebreide maatregelen waren door de po litie getroffen om het drukke autoverkeer op de weg zo weinig mogelijk in moeilijkheid te brengen. Woensdagmorgen arriveerde de ketel op het fabrieksterrein. Aan boord van het Duitse motorschip „Palermo" werd Woensdagnacht de 46-jari- ge bootsman J. M. uit Hamburg getroffen door een luik van 1000 kg., waardoor zijn linkerbeen ter hoogte van de heup werd af- gekneld. Daarna viel hij acht meter lager in het puim op een lading ijzer, waardoor hij nog aan het hoofd en de rug werd ver wond. Kort na aankomst in het havenzieken huis is hij overleden. Op het terrein van de Gooise kalkzand steenfabriek te Naarden is en ongeluk ge beurd, waardoor de 59-jarige W. Schipper het leven verloor. Er moest wat uit de zand- silo verwijderd worden en S. was in de silo geklommen. Toen hij onder in de silo kw'am is het zand gaan schuiven. De man is met het zand door de trechter meegeschoven, onder het zand bedolven en door verstikking om he leven gekomen. krijgt hij deze er uit AntwoordWij hebben goede resultaten bereikt met pijpaarde. U dient dan de vlek geheel te bedek ken met deze pijpaarde en dit er vijf minuten op te laten zitten. Daarna goed afborstelen, Zo nodig her halen. J. G. G. M. Moet mijn dochter, oud 23 jaar, wier moeder overleden is, van mij toestemming hebben om te trouwen AntwoordJa, zeker moet zij uw toestemming hebben. Zolang zij geen dertig jaar is, heeft zij uw toestemming nodig. Dat heeft met het overlijden van uw eerste vrouw niets te maken. G. A. W. Hoe komt het dat van mijn lidcactus de knoppen, geregeld afvallen AntwoordEen lidcactus vraagt een plaats in het volle licht, niet in de zon, maar zoveel mogelijk met de bladeren naar het raam gekeerdZij verlangt veel water gedurende de periode April-September en is heel dankbaar voor geregeld kunstmest (eens per 14 dagen). In die tijd is geregeld sproeien aan te be velen. In September weer minder water, waardoor zij gedwongen wordt te „rusten". Dit is nodig voor het vormen van de bloemknoppen. In November is deze vorming meestal wel al te zien. Dan moet men weer meer water geven en ook weer kunstmest. Ver plaatsen, van de plant is dan niet meer aan te bevelen, daar de knopjes zich naar het licht wenden en bij verplaatsing gemakkelijk afvallen. Tijdens de bloei veel water en het geven van kunstmest voortzetten. Krijgt uw lidcactus derhalve niet deze behandeling dan loopt u steeds kans dat de knoppen afvallen. Ook kunstmest is een belangrijk iets en het is waarschijn lijk dat het afvallen der knoppen is te wijten aan niet voldoende kunstmest* Het is bovendien niet genoeg, de plant alleen tijdens de bloei te verplaatsen, zodra er knopvorming is, mag verplaatsing al niet meer plaats hebben. Volgt u deze voorschriften op, dan zal het best voor elkaar komen. In het voorjaar na de rustperiode kan men de plant verpotten in een mengsel van bladgrond met zand, waaraan kalkpuin wordt toegevoegd. Dat is toch wel eens nodig zo om de 2 of 3 jaar. J. Z. Hoe moet men anemonen behandelen AntwoordU dient de bollen nu uit de grond te halen. Daarna moeten ze gedroogd worden en be waard in turfmolm. In het voorjaar kunt u ze dan weer planten.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1