AXELSE COURANT MEKKA en MEDINA CENTRA VAN SLAVENHANDEL COSTUUMS Omscholing van Land - naar Fabrieksarbeider Frankering bij abonnement, Axel Woensdag 13 Januari 1954 68e Jaargang No. 28 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE HET WESTEN STAAT MACHTELOOS. Voor de negers in Oost-Afrika is er in I de loop der tijden weinig veranderd. Even als honderd jaar geleden bestaat de inoge- lijkheid, dat in het holst van de nacht groe pen zwaar bewapende mannen hun dorpen overvallen en de meisjes en jongens in de leeftijd van drie tot acht jaar roven. Aan tegenstand behoeven de negers niet te den ken, want de onverlaten deinzen er niet voor I terug, het gehele dorp plat te branden en de bewoners te doden. De schrik zit dan ook diep en dikwijls verdwijnen de slavenjagers zonder dat er een schot gelost is, met hun geroofde „waren" in het oerwbud. Met touwen of kettingen aan elkaar ge- I klonken, maken de arme kinderen lange dag marsen door de oerwouden van Oost-Afrika. Op verborgen plaatsen aan de kust zijn spe ciale opleidingskampen, alwaar de jongens en meisjes worden gedrild. De jongens blij- Iven er tot hun zestiende jaar en zijn dan „omgeschoold" tot gewillige arbeiders, de meisjes blijven er tot hun twaalfde jaar en worden „in huishoudelijke arbeid onder- I wezen." Dat de methoden, die de slavenhalers toe- passen, niet erg zachtzinnig zijn, laat zich denken. Men houdt er absoluut geen reke ning mee, dat men hier met mensen te doen 'heeft, voor deze „heren" is het kopwaar, die geschikt gemaakt moet worden voor de ver- 1 koop. AAN BOORD OF OVERBOORD Hebben de jongens en meisjes de vereiste leeftijd bereikt en is hun opleiding voltooid, dan komt het gevaarlijkste avontuur, het transport. Zij worden in geheime natuurlijke havens in de snelle slavenschepen geladen en weer met kettingen aan elkaar verbonden. De overtocht over de Rode Zee vindt meestal 's nachts plaats, in verband met de scherpe jcontrole van Engelse en Egyptische oorlogs chepen, die onverwijld in actie komen, als zij een verdacht schip signaleren. De gevolgen voor de arme slaven zijn dan zettend. Wanneer het slavenschip ge- ignaleerd wordt en de jacht wordt geopend tracht het eerst te ontkomen, hetgeen nogal eens lukt, aangezien deze schepen speciaal voor dit doel zijn gebouwd en een grote snelheid kunnen bereiken. Verliezen zij de jacht en naderen de con trolerende oorlogsschepen, dan ontzien de lavenjagers zich niet om de geketende sla- en snel over boord te gooien. De zware etenen zorgen er voor, dat de jongens en eisjes ogenblikkelijk zinken en wanneer de ■ngelse en Egyptische boten langszij ko men, is er niets meer te vinden en gaan de slavenhalers vrijuit. Er valt niets te be wijzen NAAR DE MARKT. Is de overtocht gelukt, dan worden de laven in één van de havens van het nabije tosten aan land gebracht en vervoerd naar le handelsplaatsen. Dit zijn de steden Mek- ;a. Medina, Sana, Jidda, Hodeira en Taiz. 3aar zijn de officiële markten, alwaar de .koopwaar" wordt tentoongesteld, bekeken, totast en verhandeld. De meisjes, die ver handeld worden, worden „musimas" ge doemd, hetgeen vrij vertaald „dienaressen 'an Venus" betekent. Commentaar is hier Wel overbodig. De prijzen van de menselijke koopwaar ijn in de loop der tijden sterk gedaald. Vroe- |er kostte een knap meisje 900 dollar, nu be- aalt men er ongeveer 150 dollar voor. De (rijzen voor jongens liggen nog veel lager. Veel Arabieren geven de voorkeur aan ^bessijnse vrouw!en. Dit is de reden, dat roeger in het land van keizer Haillie Se- issie de slavenhandel welig tierde. Het land an de negus was toen één van de belang- ijkste leveranciers. Het westen was hier wel egelijk van op de hoogte en men heeft steeds getracht, de slavenhandel in Abes- sinië de kop in te drukken. In 1923 werd de afschaffing van deze ergerlijke handel als voorwaarde gesteld voor de toetreding van Abessinië tot de Volkenbond. De negus be loofde het, maar de maatregelen waren ten enenmale onvoldoende, met als gevolg, dat alles bij het oude bleef. Toen de Italianen Abessinië veroverden, hebben zij de slavenhandel met wortel en tak uitgeroeid en ongeveer vijfhonderddui zend slaven verkregen de vrijheid. Bij de bevrijding van Abessinië viel het de negus niet moeilijk om het westen ter wille te zijn en de slavernij buiten de wet te stellen. Het werk, waartoe hij geen kans had gezien, was voor hem gedaan. Het belangrijkste is ech ter, dat de slavernij in Abessinië, dat eerst één van de voornaamste landen op dit ge bied was, ten einde is, althans officieel. Wat er nog in ontoegankelijke gebieden gebeurt gaat verscholen achter een ondoordringbare sluier. Volgens geruchten zijn er nog ge noeg plaatselijke regeerders, die schatten verdienen aan ht oogluikend toestaan van doorvoer van slaventransporten. Bij dit ille gale werk maakt men gebruik van geheime wegen en de marsen vinden altijd 's nachts plaats. Een doeltreffende controle is in deze ontoegankelijke gebieden natuurlijk onmo gelijk en hiervan profiteren de slavenjagers. GESTEMPELD In Saoedi-Arabië en in Yemen vindt de handel legaal plaats. Wanneer de slaven hier zijn aangekomen, is geen redding meer mogelijk. Het eigenaardige is, dat de mark ten voor een groot deel in handen zijn van Europeanen, meestal lieden met een besmet verleden, fortuinjagres en avonturiers. De markten, die bij de kust liggen, zijn de grootsten. Dikwijls worden groepen slaven hier gekocht door engroshandelaren, die hen per kameelkaravaan verder het binnenland invoeren en de jongens en meisjes daar weer op de markt brengen om hen dan „en detail" te verkopen. Daar is het ook gewoonte, dat men de slaven een „stempel" op het hoofd drukt. Arabische sheiks houden daar dui zenden slaven en het leven van deze onge- lukkigen is betreurenswaardig. Het houden van slaven is in deze landen de gewoonste zaak van de wereld, men kan het rekenen tot de zeden van het land en dat is juist het ergste. Zo is bestrijding, van dat, wat wij als een kwaad zien, bijna on mogelijk. Men kan wel aannemen, dat het houden van slaven in deze landen een direct gevolg is van de leer van de Koran. De vrouw staat in deze landen niet in hoog aanzien en wordt door de mannen beschouwd als een wezen, dat er slechts voor hun plezier is en waarmee zij kunnen doen en laten wat zij wensen. Dit alles wordt nog in de hand gewerkt door het feit, dat, wanneer men een vrouw wil trouwen, men dit meisje van haar ouders koopt. Hier wordt dus reeds een grondslag gelegd voor het begi-ip, dat de vrouwi koopwaar is. i Door de strenge scheiding der geslach ten en het dragen van de sluier, komt het practisch niet voor dat een huwelijk uit liefde gesloten wordt, met alle onaangename gevolgen van dien. Daarom is het jdus ook te begrijpen, dat een arabische man zich dikwijls meer voelt aangetrokken tot een zijner slavinnen, die hij zelf heeft uitgeko zen, dan tot zijn officiële vrouw, met wie hij dikw'ijls is getrouwd, hetzij uit traditie of uit een andere overweging. OOK PRIJSCONTROLE Dat het kopen van een vrouw tot rare ge volgen kan leiden, wjordt bewezen door het feit, dat Mohammedanen in Israël zich bij de minister van Godsdienst beklaagd heb ben over het feit, dat arme jonge Mohamme danen lid worden van de communistische partij, omdat de prijzen van de vrouwen in niet communistische arabische gezinnen te hoog zijn. Men heeft verzocht om prijs controle op de mohammedaanse vrouwen. Het gevolg van deze liefdeloze huwelijken is, dat het aantal echtscheidingen duizeling wekkend is. Statistieken wijzen uit, dat slechts 5 procent der vrouwen slechts één maal trouwen. Van de 7000 huwelijken in een jaar gesloten, worden er 5000 binnen een jaar ontbonden. Normaal is h§t dat een vrouw ongeveer tienmaal trouwt, en vrou wen die twintigmaal in de echt treden zijn geen uitzondering. Er zijn echter ook veel slavinnen, die met arabische mannen huwen en het ver schijnsel doet zich voor, dat ook weer uit statistieken gebleken is, dat deze huwelij ken over het algemeen gelukkiger zijn, dan de traditie-huwelijken volgens de Koran. Op de 1000 huwelijken met slavinnen komen slechts gemiddeld drie echtscheidingen voor. De reden laat zich gemakkelijk raden, de vrije keuze geeeft waarschijnlijk de door slag en bovendien is gebleken, dat een z.g. „musima" haar man meer boeit. DE BESTRIJDING. Het comité „Bestrijding Slavenhandel" van de Uno waarbij notabene ook Saoudie Arabië en Yemen zijn aangesloten tracht deze mens-onterende handel met alle midde len te bestrijden, hetgeen door de syste matische tegenwerking van deze arabische landen een zeer zware taak is. Alle maatre gelen worden gesaboteerd en men gaat er rustig verder met de legale handel in slaven en slavinnen. De bestrijding van het kwaad zal van binnen uit moeten geschieden, want van buiten af is er geen enkele kans op succes. zowel voor SLANKE als CORPULENTE personen. ENORME sortering. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding Dat het nog een langdurige en zware taak voor de boeg heeft, daar is het comité zich wel van bewust. Het heeft echter beslo ten alle middelen te gebruiken en rekent op de volle medewerking van de gehele be schaafde wereld. Buiten de slavenhandel, die wordt be dreven volgens een reeds eeuwen oud sys teem bestaat er ook nog een ander, nieu wer soort slavernij, waar wij in een volgend artikel aandacht aan zullen besteden. Industriële ontwikkeling vraagt ook in ER IS WERK De snel groeiende bevolking van ons land en het verlies van ons uitgestrekte grond gebied in Indonesië, waar voor velen werk en welvaart te vinden was, hebben het nood zakelijk gemaakt dat w'il men grote werk loosheid voorkomen en welvaart behouden ons land van zuiver agrarisch land over schakelt tot een ten dele industrie-gebied. De regering heeft in dit verband de ves tiging en stichting van nieuwe industrieën krachtig gestimuleerd en ook de lagere o- verheid is zich veelal bewust van de bete kenis van nieuwe industrieën voor de ontwikkeling en welvaart voor een bepaal de streek of plaats. Zo is ook het Axelse gemeentebestuur al enige jaren actief voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en hierin o.m. ge slaagd door de vestiging van de „Eerste Zeeuwse Vlasspinnerij" alhier, een bedrijf dat een flink aantal meisjes werk kan ver schaffen, en kan bijdragen tot hogere in komsten, een hogere levensstandaard en regelmatig werk ook voor de oudere meis jes in een flink aantal gezinnen in onze streek. Nu doet zich het eigenaardige verschijnsel voor dat niettegenstaande het lichte vaste werk in een prettige ordelijke en frisse om geving,wat wel bij uitstek voor meisjes geschikt is, velen onder hen blijkbaar toch de voorkeur blijven geven aan het veel zwaardere en ruwere werk in de landbouw, dat tijdelijk weliswaar hogere lonen biedt maar toch nooit een vaste werkkring met een voortdurend behoorlijk weekloon. In verband met de grote vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten die er bij de Vlasspinnerij bestaat hebben wij ons nog eens nader op de hoogte gesteld van het werk dat in deze fabriek moet worden ver richt en in het bijzonder naar hetgeen hier door het bedienend personeel moet wor den gedaan. De gang van zaken is zeer in het kort als volgt In een z.g. „kaarde" waarvan er vijf in het bedrijf staan wordt uit het vlas het stro en de korte vezels verwijderd, waarna dit als een soort breed en dik maar onsterk onze streek: VOOR VELE MEISJES lint uit deze machines komt. Dit lint gaat naar een z.g. „rekbank" waar 10 gelijke linten tot een sterker lint worden samengevoegd en uitgerekt. In een tweede en derde rekbank gebeurt ditzelfde nog eens opnieuw totdat zo een veel dunner en ster ker lint is verkregen, dat nu op een voorspin machine nogmaals wordt uitgerekt en ineen wordt gedraaid, waardoor een vrij sterke maar nog te dikke draad ontstaat. Op de eigenlijke spinmachines wordt deze draad dan nogmaals uitgerekt en ineen gedraaid en dan is het eindproduct, het garen, behou dens enige nabewerkingen ontstaan. Dit garen wordt onderscheiden in dikte Dit onderscheid is zeer fijn en zo is het ver schil in gew'icht tussen twee opeenvolgende diktenummers slechts één gram op een garenlengte van 25 meter,een verschil wat met het blote oog niet is te constateren. Een kleine fout op een der machines ge maakt geeft direct een betrekkelijk grote afwijking in de dikte van het vervaardigde garen en dit moet met het oog op een con stante kwaliteit van het af te leveren garen worden vermeden. Het werk dat de meisjes moeten uitvoe ren bestaat dan ook in hoofdzaak uit het controleren van de machines en het voor komen of herstellen van onregelmatigheden die tijdens de vervaardiging van Ijint of garen ontstaan. Hiervoor is een zekere „feeling" nodig, maar deze kan ieder die zich hiervoor enige moeite wil getroosten na enige tijd aanleren, getuige de kundig heid van verschillende meisjes, die nu sedert d,e> oprichting Van dit jonge bedrijf ^hier werkzaam zijn, hebben bereikt. Voor meisjes die vast licht werk in een lichte en hygiënische omgeving prefereren boven het zware en ruwe werk in de land bouw is hier zeker gelegenheid om een be- horlijk betaalde baan te vinden en daarmee tevens bijdragend aan de industriële ont- wikeling van onze streek en aan het verkrij gen van een goede naam ook voor een Z- Vlaams industrie-product dat tot voor kort alleen in België werd vervaardigd. ABONNEMENTSPRIJS: Losie nummert 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatten f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS, S cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regelt) 1-5 regelt 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1