AXELSE COURANT De moordenaar van deze tijd L „Met raad en daad" VALDA PUROL GENEEST J. C VINK VALDAMILD Snuif en wrijf Dames! Vooral nu NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. ij behoeven geen statistieken van ver- irsongevallen te publiceren, om onze le er van te overtuigen, wat het moderne teer op zijn geweten heeft. De dagelijkse oud van de couranten is voor een deel relaas van meestal dodelijke ongevallen, tenshuis te gaan, brengt ons in levens bar. den kan beschouwingen houden over de d van ons volk, dat zich niet bij het mo re verkeer weet aan te passen, over.de Waardigheid van automobilisten, die de rganger willen „snijden" onder de on- istigste omstandigheden en over de nog tere lichtvaardigheid van de fietsers en mfietsers, die dikwijls niet weten, wat ze sten doen. Er is óók nog een uitstervend dat der voetgangers, die, zonder schul- te zijn, aan het gevaar zijn overge- rd. ,en voortvarend oud-Indischman, de heer C. Admiraal te Den Haag, heeft een be ging ontketend voor meer veiligheid op lat. Een vereniging tot bescherming van tgangers wil hij oprichten. „De voor- gswegen in de steden", zo roept deze jijsterde voetgangersorganisatie uit, „zijn Ir de voetgangers monsters." )eze paladijn voor de rechten der voet- igers heeft de bevoegdheid tot oordelen, heeft de halve wereld bereisd en zich ►ral van de verkeerstoestónden op de igte gesteld en hij meent, dat het nergens een mallemolen is, als bij ons. „Op imige zeer drukke plaatsen lijkt het", zo )t hij uit, „of er omnium-races worden ouden. Bakfietsen, rijwielen, brommers, chtwagens en personenauto's, alles doet aan mee. ir Londen gaat men op Piccadilly en Hord-circus met roltrappen naar beneden [aan de andere kant weer omhoog. Dat jsten wij hier op de drukste punten ook pben. Als in Engeland een meneer-te voet rzelt met oversteken, denkt de automo- Èt, die al langzaam gaat rijden, om hem aten voorgaan „die man is niet wijs." mze mallemolen is de man niet wijs, die il oversteekt. Hoe beveiligt de voetganger zich, wanneer u, 'L voor de monsters der verkeersknopen :h bevindt Wij noemen de Lairessestraat Amsterdam, de Laan van Nieuw-Oost- deen de Van Alkemadelaan in Den Haag de kruising Biltstraat-Wittevrouwensingel en de kruising bij het Leidse Veer te Utrecht. Om nog niet eens te spreken van de zo veel gevaarlijke kruisingen, die zich voor doen buiten de steden." De voetganger moet naar de overkant. „Als de rampzalige de wreg oversteekt op een punt, waar geen zebra's zijn, heet dat zelfmoord. Loopt hij een eindje om en gaat hij dan over een „zebra" naar de overkant, dan heet dat geen zelfmoord. Maar de met zeventig kilometers per uur rijdende auto mobilist heet geen moordenaar. Wanneer het slachtoffer op de grond ligt, is er alleen maar een onbeleefdheid geschied.' In deze zin heeft de dappere stichter van de vereniging tot bescherming van voetgan gers zich uitgesproken tot de pers. Het wordt tijd, dat de beveiliging van de voetganger wordt bevorderd, met woord en daad. ür zijn oudere mensen met kleine lichaamsge breken, die opzien tegen Iedere oversteek. De wensen der nieuwe vereniging zijn herziening van het wegenverkeersreglement, meer en breder vluchtheuvels, in de bredere verkeersbanen middentrottoirs waardoor het verkeer gescheiden wordt. Een betere be scherming bij de tramhaltes en een verbod om de vluchtheuvels bij de haltes links te passeren. Er moeten winkelstraten zijn, waar geen snelverkeer is. Het auto-verkeer moet verboden worden in straten, die er niet op zijn gebouwd. Wij hebben stil gestaan bij de nood der voetgangers, omdat daarvoor een actuele aanleiding was. Maar de oplossing van het gehele verkeersprobleem is een zaak van urgentie. Er zijn instanties zo de „Vereniging voor veilig verkeer die waardevol werk verrichten. Maar de gevaren, waardoor wij dagelijks worden bedreigd, kunnen niet af gewend wórden door particulier initiatief. Het verkeerseuvel moet stelselmatig en al zijdig worden bestreden en de overheid heeft zich daar krachtig mee te bemoeien. Alle middelen moeten worden aangewend ver scherping der examens, hogere straffen bij overtreding, vermeerdering der automatische seinlichten. En wordt het niet wenselijk, dat wij ons opnieuw bezinnen over hte vraag stuk der onbewaakte spoorwegovergangen Dit is een bezuiniging gebleken, die aan velen het leven heeft gekost. De pers moet blijven hameren op een spoedige en stelselmatige verkeersregeling, die in alle moeilijkheden voorziet. Op dit terrein kan niet karig met gelden worden gehandeld. Want het doel is vernietiging van de moordenaar van onze tijd Dr P. H, Ritter. RHEUMATIEK... TEGEN HOE ST m W a BEGRAFENIS DR. PLESMAN. Duizenden hebben Dinsdag in Den Haag de koude getrotseerd om de laatste eer te bewijzen aan dr. A. Plesman. Minister Algera betuigde bij de teraardebestelling zijn innige deelneming met het verlies, dat mevr. Plesman en de kinderen trof en herinnerde er aan, dat door de grote werkkracht van de overledene de K.L.M. geworden is, wat ze nu is. Dr. Ir. Damme heeft dr. Plesman herdacht als de wegbereider voor de ont wikkeling van de luchtpost en ds. Fagel schetste naar aanleiding van Psalm 121 de overledene als een man, die hard en ruw kon zijn, maar die ook als een afhankeli|k kind tastte naar de hand van de Vader. Na de ramp te Prestwick had dr. Plesman tot ds. Fage 1 gezegd „Ik ben tot de conclusie gekomen, dat het leven maar om een ding gaat dat wïj het lijntje naar boven hou den.". Mevrouw Jo Vincent zong daarna het „Laudate Dominum" van Mozart, waarna ds. Fagel voorging in gebed. Daarna werd onder het spelen van het lievelingslied van dr. Plesman de rouwstoet geformeerd, die hierna vanuit de Willemskerk naar de be graafplaats trok. Hamea-Gelei voor Uw banden Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 9 JANUARI 1954 68e Jaargang No. 27 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1.55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. na kunt u uw schoorsteenmantel opfrissen met een papje poetspoeder en citroensap In de meeste geval len is schoonmaken met heet water al wel voldoende, maar dan het marmer direct goed droog maken. J. S. Zijn de oude guldens met beeltenis van koning Willem III en koningin Wilhelmina (met loshangend haar) nog geldig betaalmiddel of zijn deze reeds lang uit de circulatie Antwoord Ja, u kunt deze guldens nog wel inwis selen bij de (Nederlandse) Bank. L. B. Kan men voor een groot aantal Miss Blanche Virginia sigarettendoosjes een plaats krijgen in een sanatorium Antwoord t Ons is daarvan ook bij navraag niets bekend, «EUWE GULDENS EN RIJKSDAALDERS. de memorie van antwoord op het voorlopige van de Tweede Kamer op het wetsontwerp I invoering van nieuwe rijksdaalders en guldens lt de minister van financiën o.af. mede, dat het nemen bestaat de muntbiljetten (biljetten van 1 2.50) geheel te doen verdwijnen en de taak van biljetten door de nieuwe zilveren munten te laten nemen, Voor de financiële bedrijven; en instel- die geregeld grote hoeveelheden papieren rijks- Iers en guldens in kas hebben, zal dit een aan- lijke besparing betekenen, omdat gemunt geld snel iauwkeurig machinaal kan worden geteld of ge ien. en aanzien van de suggestie tot het invoeren van I biljet van 5 merkt de minister op, dat in het leden is gebleken, dat het publiek deze coupure op prijs stelt. Zowel het gouden vijfje als de in eerste en tweede wereldoorlog ingevoerde vijf- Jenbiljetten zijn nooit populair geweest. Daarom t de minister van financiën het niet raadzaam tot Dering van een dergelijk biljet over te gaan. ij gemunt geld moeten de mogelijkheden van he in het verkeer veel geringer worden geacht dan papieren geld. Valse munten worden gewoonlijk Ier en gemakkelijker onderkend dan valse munt- itten. Voorts mag men evenmin uit het oog ver- En. dat papieren guldens en rijksdaalders zich nu paal niet lenen voor het gebruik in verkoop- fimaten. Gezien de plaats, die deze automaten zijn innemen, komt het de minister voor, dat uit hoofde stellig behoefte bestaat aan metalen mun ter waarde van 1 en wellicht ook van 2.50. kosten voor de vervaardiging van de nieuwe lens en rijksdaalders bedragen 2.900.000. De sduur van de zilveren munt bedraagt naar schat- veertig jaar ,1 In die periode verliest de munt ■veer 3% aan gewicht. Voor kosten van aan- ing en suppletie is gemiddeld per jaar 120.000 lg. De telkenjare terugkerende onkosten verbonden het in stand houden van de circulatie aan munt ten belopen naar schatting 300.000. Abonné. Ik heb in 1940 een vuurwapen inge leverd. Bestaat de mogelijkheid om dit op de een of andere manier terug te krijgen AntwoordTot 1946 bestond er nog een kans om vergoeding te krijgen. De vuurwapens zelf zijn vrijwel alle weggevoerd dit is na de oorlog ge- bleken. Meisje. Ik heb zo'n vette huid dat de druppels soms op mijn huid staan, zodat het lijkt of ik zweet. Ook mijn haar is erg vet. Wat moet ik doen AntwoordTracht de smeerklieren tot rust te brengen, anders ontstaan er licht puistjes. Dagelijks wassen met zeep is nodig maar niet meer dan één keer en niet met toiletzeep. De z.g. overvette baby- zeep zal u niet schaden. Overdag moogt u gerust gezichtspoeder gebruiken. Het moet van goede kwa liteit zijn. Verder zal uw dokter u waarschijnlijk wel een watertje of een zalf willen geven die u s nachts op de huid aanbrengt en die vervorming tegengaat. In een hardnekkig geval wordt u misschien door- gestuurt naar een huidarts. Het haar moet natuur lijk eveneens goed gereinigd worden. Wast u het echter (met shampoo) niet vaker dan eens per 3 of 4 weken, evenals normaal haar, anders wordt de vetvorming steeds erger. Er is ook z.g. droogpoeder, dat u op het haar kunt strooien om vet op te laten nemen. Dit moet door borstelen telkens weer worden verwijderd. Abonné. Hoe komt het, dat sommige mensen bij de minste koude al „dode" vingers hebben AntwoordDat berust op het minder goed func- tionneren van de bloedsomloop in deze lichaams delen. De behandeling van dit euvel is moeilijk en helaas ook vaak teleurstellend, omdat de vaacver- wijding en de vaatvemauwing, die elkander bij tem peratuurschommelingen afwisselen, onder invloed van verschillende factoren staan. Het is raadzaam, zo geregeld mogelijk er voor te zorgen, dat de handen warm zijn. Dus "s. winters wollen handschoenen dragen. P. v. d, B. Beklaagt zich er over, dat wielrijders niet dimmen en de autobestuurders verplicht zijn, niet met verblindend licht te rijden. Hij vindt dat onbillijk te meer daar de wielrijders vaak met het verblindende licht „spelen". AntwoordVoor wielrijders bestaat reeds lang de bepaling, dat hun rijwiel aan de voorzijde voorzien moet zijn van een helder, wit of geel licht, schuin naar beneden op het wegdek gericht. Het mag niet verblinden. Een wielrijder is dus in overtreding, als hij niet aan deze voorschriften voldoet. M. A. 1. Wat is nu precies kolendamp? 2. Hoe lang kunnen deze dampen, als ze in een kamer han gen en niet weg kunnen trekken, schadelijke gevoigeu opleveren 3. Kunnen alle brandstoffen kolendamp Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. doen ontstaan? 4. Wat is de oorzaak? 5. Hoe kan men het optreden van kolendamp tegengaan Antwoord1Kolendamp is één van de verbin dingen, die koolstof en zuurstof met elkaar kunnen aangaan (in dit geval koolmonxyde, scheikundige formule CO). 2. Zolang kolendamp in een vertrek hangt, is het schadelijk. 3. Niet alle brandstoffen maken kolendamp bij verbranding zoals de naam aangeeft, komt dit gas voornamelijk van kolen. Ver branden van benzine echter verschaft eveneens dit gevaarlijke gas (gevaar van niet goed afgesloten motoren en van verblijf in autogarages). 4 en 5. Kolen damp komt in de kamer als de verbrandingsgassen uit de kachel niet volledig doo rde schoorsteen wor den verwijderd. (Openstaand bovendeurtje, slecht trekkende schoorsteen, lekken van de pijp). In geval van kolendampvergiftiging het slachtoffer onmiddel lijk in de buitenlucht brengen H. M. Mijn buurman en ik bewonen een blok- woning. Mag mijn buurman een heg planten op de scheidslijn tussen onze erven Er loopt op de scheids lijn een afwateringsgoot. De takken van de heg hangen hier over heen en belemmeren ook gedeeltelijk mijn tuinpad. Antwoord s Uw buurman mag inderdaad een heg planten, doch niet op de scheidslijn. Zoals u zelf mededeelt, loopt er een goot ais scheiding tussen uw erven, zodat de heg op zijn erf staat. Hij moet er wel voor zorgen, dat u geen hinder hebt van de overhangende takken. Wil hij deze niet afsnijden, dan hebt u hetrecht dit te doen, mits u niet op zijn erf komt. s Uw verkoudheid van neus, eji - keel of borst weg met Jtuad- Belanghebbende. Is de huurder van een pand ver plicht de rioolbelasting aan de verhuurder terug te betalen AntwoordJa, indien dit een gevolg is van b.v. de aansluiting van de W.Cé op de riolering en indien deze verbetering van het woongenot met schriftelijke toestemming van de huurder heeft plaats gehad, dan wel de aansluiting heeft plaats gehad op bevel van een bevoegde instantie. Abonné. Mijn bruine leren jas vertoont donkere plekkën. Is behandeld met paraffine-olie. Kan dat de oorzaak zijn Hoe moet dit worden behandeld Antwoord s Is heel goed mogelijk. Deze jas moet u behandelen met vloeibare was. V. Waarmede kan men jodiumvlekken uit een cos- tuum halen Antwoord t Gemorste jodiumvlekken moet men da delijk behandelen met spiritus of alcohol. Oude vlek ken weken in spiritus en daarna eventueel betten met spiritus. A. M. Heeft een vlek in zijn marmeren schoorsteen mantel. Vermoedelijk van citroensap. Wat te doen Antwoord i Probeert u het eens met inktvlak. Daar- J. S. P. Uw vraag over verlenging van het rij bewijs. AntwoordHet is een beetje lastig, op deze vraag een antwoord te geven, want wij weten niet, welk soort rijbewijs in uw bezit is n.l. het oude model A of een der nieuwe modellen. Bent u in het bezit van een A-bewijs, dan zullen de kosten vermoedelijk 5 bedragen. Gaat u liever, met medeneming van al uw rijbewijzen naar de Prov. Griffie, nadat u op het bevolkingskantoor een formulier hebt aangevraagd, waarvoor vermoedelijk 1 leges betaald moet worden, dan hoort u precies wat u betalen moet. U dient na tuurlijk wel te zorgen voor de nodige pasfoto's. P. Bij terugkeer in mijn woning, na evacuatie bleek, dat de eigenaar de aanwezige binnenblinden van de ramen had weggenomen, waardoor ik nu genood zaakt ben in al mijn kamers overgordijnen aan te brengen. Mag de eigenaar zulks doen Zo niet, wat moet ik dan doen Antwoord i Eén van de verplichtingen van de ver huurder is deze, dat hij de huurder het rustig genot van het gehuurde moet verschaffen. Dit houdt in, dat het hem niet is toegestaan, de gedaante en in richting van het gehuurde te veranderen. Komt de verhuurder deze verplichtingen niet na, dan is de huurder gerechtigd, de verhuurder in rechte aan te spreken. Hij kan nakoming vorderen of machtiging verzoeken, om het huis in de oorspronkelijke toestand terug te brengen. Wij raden u allereerst aan, de eigenaar deze verplichting onder het oog te brengen. Helpt dit niet, dan zult u de hulp van een advocaat moeten inroepen F. Kunt u mij iets vertellen over het leger van de Nationale Reserve a. Aanmelding b. Wie komen er voor in aanmerking c. Moet men nog gekeurd worden d. Wanneer wordt er geoefend Antwoorda. U kunt u aanmelden bij de com mandant van de Nationale Reserve in uw district b. Vrijwel iedere Nederlander c. Onderzoek op po litieke betrouwbaarheid heeft plaats, evenals keuring d. De oefeningen worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met de werkzaamheden van de be trokkene. Afkeuring voor militaire dienst wil niet zeggen, dat men ook afgekeurd wordt voor de Natio nale Reserve. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1