AXELSE COURANT De moordenaar van deze tijd AXELSE COURANT De nieuwe huren nippers TM iENEEST I# J. C.VINK n wrijf »ral nu NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Wij behoeven geen statistieken van ver- de kruising Biltstraat-Witte vxouwensüia^L FIRMA Markt 12 AXEL. passeren. Er moeten winkelstraten zijn, waar geen snelverkeer is. Het auto-verkeer moet verboden worden in straten, die er niet op zijn gebouwd. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Met ingang van 1 Januari 1954 zijn de huren verhoogd. Het uitgangspunt voor de berekening van de nieuwe huurprijs is de huurprijs op 31 Decemebr 1953, dwz. de op die datum wettelijk verschuldigde huur, dus niet altijd de in werkelijkheid betaalde huur. De huurprijs van ongebouwd onroerend goed is vrij. Waarop is de huurverhoging van toepassing De algemene huuverhoging heeft alleen betrekking op 1. gebouwd onroerend goed, dat vóór 27 December 1940 tot stand is gekomen 2. gebouwd onroerend goed, dat zonder overheidssteun tussen 27 December 1940 en 5 Meei 1945 is tot stand gekomen en waarvan de huurprijs is opgetrokken tot 115% van het huurpeil van 19^0. De huren van panden, die na 5 Mei 1945 zonder overheidsteun tot stand zijn gekomen blijven vrij. De huren van de overige panden, die op of na 27 December 1940 tot stand zijn ge komen, laat het wetsontwerp ongewijzigd. Voor zover deze huren echter beneden het nieuwe huurpeil blijken te liggen, worden zij elk afzonderlijk door de m'inister van Wederopbouw en Volkshuisvesting ver hoogd. Er is onderscheid gemaakt tussen wonin gen en bedrijfspanden. Woningen. De huren van zelfstandige woningen wor den met 17, 20, 23 of 29% verhoogd naar gelang van de klasse, waarin de gemeente door de minister 5s gerangschikt. De indeling der gemeenten in klassen is in de Neder landse Staatscourant bekend gemaakt. Hier bij is de indeling welke voor de Noodwet Ouderdomsvoorziening is gevolgd, overge nomen. Afschaffing huurverhoging wegens meervoudige bewoning. Bij de nu ingevoerde huurverhoging is ge broken met het systeem van huurverhoging wegens inwoning van personen, die niet tot het gezin of het personeel van de huurder behoren. Het „Besluit huurprijzen meervou dige bewoning" is op 1 Januari vervallen. De ingevolge dit Besluit toegepaste huur verhogingen worden van de huur afgetrok ken. Deze huurverhoging was 4, 8]/2 of 13% al naar gelang het aantal inwonende per sonen 4 of 5, 6 of 7 dan wel 8 of meer be droeg. Huurbestanddelen, die niet verhoogd worden. Indien de huurverhoging inclusief water geschiedt, wordt eerst het bedrag, dat de verhuurder voor het water betaalt, van de huur afgetrokken. Het overblijvende deel wordt dan met het betreffende huurverho gingspercentage vermeerderd. Hierna moet het „waterleidingbedrag" weer bij de huur worden opgeteld. Dezelfde berekeningsmethode dient men te volgen indien levering van gas, electri- citeit of warmte bij de huur is inbegrepen. Een en ander geldt ook voor het gebruik van meubelen of stoffering. Het huurverhogingspercentage moet even min berekend worden over het gedeelte van de huur, dat gevormd wordt door een ver hoging, welke ingevolge het „Besluit bijzon dere huurprijzen" toegeast is wegens ver nieuwing der centrale voorzieningen, aan gebrachte verbeeteringen of woningsplitsing. Voorbeeld I. De huurprijs van een woning in een eerste klas gemeente bedroeg op 31 December 1953 8,35 per week. Hierin is 0,35 begrepen wegens waterlevering. De2e 0.35 trekken wij eerst van de 8.35 af. Blijft over 8. (Dit bedrag Verhogen wij met 17% van f 8.of 1.36. Wij krijgen dan 9.36. Hier bij tellen wij weer 0.35 (water) op. Wij komen dan op ƒ9.71. Dit bedrag wordt naar boven afgerond tot een veelvoud van 0.05. De nieuwe huur wordt dus 9.75. Voorbeeld II. De huurprijs van een woning in een derde klas gemeente bedroeg op 31 December 1953 ƒ118 per maand. Dit bedrag bestaat uit de volgende bestanddelen een basishuur van 100 wegens inwonen van 9 personen 13% van 100 of 13 en wegens door de verhuurder aangebrachte verbeteringen 5. Het bedrag van ƒ118 wordt eerst vermin derd met genoemde ƒ13 en ƒ5. De over blijvende 100 wordt met 23% verhoogd. Aan het aldus verkregen bedrag van 123 wordt weer 5 (verbeteringen) toegevoegd. De nieuwe huur wordt dus 128. Bedrijfspanden. Elk gebouw, dat niet voor woondoeleinden wordt gebruikt is volgens het wetsontwerp een bedrijfspand. Een perceel, waarvan ten minste 40% van het vloeroppervlak voor bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt, is als een bedrijfspand aangemerkt. Een winkelwoning wordt echter altijd als een bedrijfspand be schouwd, ongeacht de verhouding tussen het woon- en bedrijfsgedeelte. De huren van bedrijfspanden zijn welis waar in beginsel vrij, maar zijn toch aan een maximum gebonden. Dit z.g. huurplafond is even hoog en wordt op dezelfde wijze be rekend als de huur, welke voor woningen geldt. Het verschil is, dat de nieuwe woning- huren -evenals in 1951 automatisch ingaan. De lopende contracten worden hier bij doorbroken. Huuropzegging is hier niet nodig. Wel zijn de partijen vrij na 1 Januari een lagere huurprijs overeen te komen. De op 31 December 1953 geldende huur prijs van een bedrijfspand blijft daarentegen ongewijzigd, zolang de partijen geen nieuwe prijs zijn ^overeengekomen. Indien zij het hierover niet eens worden, kan de verhuur der de huur opzeggen en tegelijkertijd een nieuw contract aanbieden, waarin een hoge re huurprijs wordt bedongen. De huurder geraakt niet direct in moei lijkheden als hem de huur wordt opgezegd, aangzien de huurbescherming gehandhaafd blijft. Maar als hij riiet toestemt in een „redelijk" aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, kan hij wel tot ontruiming veroordeeld worden. Mr. C. A. Baron Bentinck. PLESMAN. n Dinsdag in Den :erd om de laatste Plesman. Minister aardebestelling zijn t verlies, dat mevr. trof en herinnerde te werkkracht van geworden is, wat heeft dr. Plesman ider voor de ont- ost en ds. Fagel van Psalm 121 de die hard en ruw lis een afhankelijk van de Vader. Na d dr. Plesman tot ;n tot de conclusie naar om een ding naar boven hou- tit zong daarna het i Mozart, waarna aed. Daarna werd lievelingslied van t geformeerd, die .kerk naar de be- Uw banden Frankcring bij abonnement, Axel ZATERDAG 9 JANUARI 1954 68e Jaargang No. 27 I ABONNEMENTSPRIJS Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. 68e Jaargang No. 26 Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 6 JANUARI 1954 na kunt u uw schoorsteenmantel opfrissen met een papje poetspoeder en citroensap In de meeste geval len is schoonmaken met heet water al wel voldoende, maar dan het marmer direct goed droog maken. s met beeltenis van koning ilhelmina (met loshangend lel of zijn deze reeds lang ze guldens nog wel inwis- Bank. groot aantal Miss Blanche ;en plaats krijgen in een an ook bij navraag ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. S Zondag heeft de Rijkswaterstaat aan alle in stanties, die belast zijn met herstel en bewaking der dijken in Zeeland gemeld, dat de hoogwaterstand aanzienlijk hoger zou zijn dan door de getijtafels werd aangegeven. Het dijkleger was dan ook paraat. De heftige wind stuwde het water zo hoog op als na de Februari-ramp niet is voorgekomen. De water stand bleek echter Zondagmiddag niet van dien aard dat bijzondere maatregelen moesten worden genomen Hoewel bij vloed in de middag het water steeg tot 1,20 meter boven normaal, konden de dijkwachteis rustig blijven toekijken en na korte tijd rustig naar huis gaan. In Zierikzee loeide He sirene toen het water een stand van 2 meter boven N.A.P. had be reikt en de wacht op de Kruiningse dijken consta teerde een hoge stand, maar overal was de bevolking rustig. In Zierikzee kwam het water tot aan de z.g. „blauwe steentjes" van de oude en de nieuwe haven. Op de „Flauwersinlaag" bij de z.g. Herenkeet niet ver van de Schelphoek is een zolderschuit met heistel ling losgeslagen en op de damwand komen vast te zitten. Men kon de schuit weer losslepen. Ook de grote keileemtransporteur die voor Schelphoek ligt sloeg van zijn ankers en kwam terecht op de nieuwe dijk van het Schelphoekgat. Het dijklichaam werd echter niet beschadigd. Langzamerhand is daarna de wind in kracht afgenomen. Niettemin is er door het telegram-A een nuttige oefening geweest voor de dijkwacht en bleek het uitgedachte alarm-systeem in de practijk te voldoen. Een Belgische mijnwerkersbus, die Nederlandse mijnwerkers huiswaarts had gebracht is in de Nieuw jaarsnacht op de Nieuwe weg te Valkenburg (L.) aangereden door een vrachtwagen uit Vaals. In de vrachtwagen zaten elf jongelui tussen 17 en 27 jaar. De botsing was zo hevig, dat de vrachtwagen over de kop sloeg en de inzittenden er uit werden ge slingerd. Acht personen, afkomstig uit Spekholzer- heide werden zwaar gewond, een tweetal verkeerde in levensgevaar, Een van hen is Zaterdag overleden. Zaterdagmiddag was de „Ebro" van Smit's In ternationale Sleepdienst met een drijvende kraan op sleeptouw van Rotterdam naar Amsterdam vertrokken met op de kraan twee jeugdige runners. De tros brak en de „Ebro" verloor haar sleep. De reddingsboot „Neeltje Jacoba" is uitgevaren en heeft de twee run ners van 16 en 18 jaar van de kraan gehaald. De loodsdiensten Vlissingen en van de Belgische kust op de Wielingen werden Zondag wegens de slechte weersomstandigheden gestaakt, maar Zondagavond om half tien' weer hervat. Te Wachtebeke werd mevrouw Leroux bewus teloos op de weg aangetroffen. Zij was, op een bromfiets rijdende, gevallen. Geneeskundige hulp con stateerde een ernstige schedelbreuk en liet haar naar een ziekenhuis te Gent vervoeren, waar ze zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is overleden. In de uitzending van nieuwsberichten op Oude jaarsavond om elf uur is nog bekend gemaakt dat dr. Plesman, de stichter van de K.L.M. was over leden. Dinsdag tevoren had hij nog aangezeten aan het Kerstdiner met vrijwel alle leden van het vliegend personeel met hun echtgenotenIn de nacht van Woensdag op Donderdag voelde dr. Plesman zich minder prettig. Donderdag verergerde de toestand en werd opneming in ..Bronovc*' noodzakelijk. Ondanks medische hulp waren de gevolgen van een arteriële bloeding niet meer af te wenden. Bij het overlijden waren mevrouw Plesman en de kinderen tegenwoor dig. Dr. Plesman werd op 7 September 1889 te Den Haag geboren. Na de H.B.S. te hebben doorlopen bezocht hij de cadettenschool te Alkmaar en de K.M.A te Breda. In het voorjaar van 1914 werd hij be vorderd tot le luitenant bij de wielrijders en in April 1917 werd hij toegelaten tot de vliegschool te Soesterberg, waar hij in November 1918 zijn militair brevet haalde. Op 7 October 1919 werd door zijn toedoen de K.L.M. opgericht. id van neus, t.y t weg met verlenging van het rij- etje lastig, op deze vraag int wij weten niet, welk is n.l. het oude model A Bent u in het bezit van kosten vermoedelijk 5 t medeneming van al uw Griffie, nadat u op het ïulier hebt aangevraagd, ges betaald moet worden, ietalen moet. U dient na- de nodige pasfoto's, sning, na evacuatie bleek, ge binnenblinden van de 'aardoor ik nu genood- rs overgordijnen aan te ïlks doen Zo niet, wat erplichtingen van de ver huurder het rustig genot •schaffen. Dit houdt in, aan, de gedaante en in- Je veranderen. Komt de jen niet na, dan is de uurder in rechte aan te vorderen of machtiging oorspronkelijke toestand :n u allereerst aan, de vier het oog te brengen, hulp van een advocaat n over het leger van de nelding b. Wie komen Moet men nog gekeurd It er geoefend aanmelden bij de com- Reserve in uw district c. Onderzoek op po- plaats, evenals keuring -egeld, waarbij rekening czaamheden van de be- lilitaire dienst wil niet d wordt voor de Natio- den, ruwe lippen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1