AXELSCHE Mi COURANT Belasting en Rechtsbewustzijn AXELSCHE COURANT Naar gelijkheid voor stad en land v: DE GAL LEVER OP Loonverschillen zijn niet langer verantwoord r era wrijf NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Maak Uw bloed zuivar met Kruschen Salts. En voorkom zo Rheumatischc Fijnsa. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Een lekkernij: verrukkelijk van smaak, pittig van aroma, croquant van samenstelling. 35 ct. per 100 gr. 'U/s Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 13 DECEMBER 1952 67e JAARGANG No. 22 Abonnement!- prl|«. Lone nummert* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indlé 11. Buitenland 11. Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeellngen 20 cent per m.m. Wetne Adverteutiên lu.^-Umum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. een De belasting in normale omstandigheden ivillig vervulde plicht van de burger jegens de Ook uitvoerende ambtenaren lijden onder im- morale fiscale voorschriften. Zij belasten hun ge- punten. Vooreerst geldt dan feitelijk voor de bur gers een geheel ander regime dan wettelijk is voor zien. Het gevolg ii dat van een behoorlijke ver deling van de belastingdruk weinig terecht kemt, dat willekeur entstaat en dat het gezag van de n« ui--j j. Frinkoring bij Abonnement Axel. WOENSDAG 10 DECEMBER 1952 67e JAARGANG No. 21 N Abonnements prijs! Losse nummert Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié 11. Buitenland 11. I Advertentie prijt 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutiên ^Uiv.*imum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. (Van onze soc.-econ. redacteur) In de toekomst zullen de bestaande loonverschil len voor stad en platteland moeten verdwijnen. Tot deze conclusie is de Sociaal-Economische Raad ge komen in een advies aan de minister vaa Sociale Zaken. Het vraagstuk van de bevoorrechte positie der steden heeft velen in de loop der tijden bezig gehouden. Toch zijn dc verschillen steeds blijven bestaan, gegroeid als zij zijn uit economische oor zaken, die nu bijna of geheel tot het verleden be horen. De grote steden zijn ontstaan door economische voordelen aan een bepaalde vestigingsplaats ver bonden Het transportvraagstuk speelde daarbij, een grote rol. Daar, waar men goederen gemakkelijk kon aan- en afvoeren, ontstond een pentrum vat koophandel. Vanzelfsprekend werd een industrieel bedrijf onmiddellijk daarnaast gebouwd. Zo groei den d egrote steden. Er ontstond een gebrek aan arbeidskrachten die men naar de stad trok door het aanbieden van lonen, die hoger waren dan de verdiensten op het platteland. Het gevolg is geweest, dat de prijzen van grond en huizen in de steden enorm zijn gestegen, zodat langzamerhand het leven in de stad duurder werd. De opeenhoping van een massa volk op een be trekkelijk klein gebied heeeft tal van kosten ge schapen, waardoor het stadsloon naast het platte- landsloon werd gerechtvaardigd. Niettemin heeeft het nominale toonverschil duizenden naar de stad getrokken, omdat velen nu eenmaal aan een geld- illusie lijden zonder zich af te vragen of er <nu werkelijk wel een hoger levenspeil werd bereikt. Intussen is in de loop der jaren het wantrouwen van de plattelandsbevolking gewekt. Men consta teerde inderdaad meer welvaart bij de stadsbevol king. Dit gevoel werd nog versterkt doordat zich van de stadsbevolking dikwijls een meerderwaardig- heidscomplex meester maakte, waarbij, men sma lend sprak over „het achterland" of „de provincie EEN OMMEKEER. De loop der tijden heeft het economisch beeld van de wereld veranderd. Het belang van een goede verbinding te water naar zee werd minder doer- slaggevend door de komst van spoorwegen en vracht auto's. De loonverschillen en de hoge grond- en pachtprijzen in de steden werkten er toe mede cm de provincie en „het achterland' voor de in dustrie aantrekkelijk te maken. De omvang van het vervoer nam geweldig toe. Het wegennet tus sen de verschillende delen van het land werd ver beterd. De steeds toenemende efficiency en drang naar vakmanschap maakte de opleiding van de platte landsbevolking even noodzakelijk als die der grote stadsbevolking. De bouw van industrieën in kleine plaatsen en dorpen eiste de komst van de des kundigen, die tot op dat moment steeds emplooi in de steden hadden gevonden. Het culturele leven in de steden stond op hoger peil, men wenste dit niet te missen. Universiteiten, speciale onderwijs instituten, laboratoria etc. bevonden zich in de steden. Zou men zich op het platteland gaan vestigen, dan moest men voor deelneming aan stadsgeneugten, beter onderwijl etc. grotere afstanden afleggen en bedragen uittrekken voor de externe huisvesting van kinderen. Door gemakkelijk vervoer en massa transport zag men nivellering van het prijsniveau in de stad en op het platteland, ja in vele dorpen rekenen de enige smid, de enige groenteboer enz. hogere prijzen voor hun waar dan de concurrerende winkeliers in de stad kunnen doen I GELIJKE EISEN. Het leven in „het achterland" heeft zich qua tempo en ontwikkeling aangepast aan dat van de stad. De loop van het moderne leven heeft tot een nivellering van kosten geleid. In Nederland is de toestand gegroeid dat stads mens en plattelandsbewoner gelij,ke eisen stellen aangaande beloning en de mogelijkheden tot in komensbesteding. Er zijn nog maar weinig gron den aan te voeren voor hogere lonen in de 1 stad dan op het platteland. Voor zover die gronden er nog zijn, o.m. bij de huren en pachten, zijn ze gedoemd te verdwijnen Er bestaat uit sociale, religieuze, militaire en ook dikwijls uit economische overwegingen een drang om de grote-stadsvorming tegen te gaan Hetgeen jarenlang achterland werd genoemd of als minder belangrijk gebied werd gezien, komt nu in het middelpunt van de belangstelling te staan. Uit deze gedachte en de logische gang van zaken is het standpunt van de Sociaal-Econo mische Raad om op vrij korte termijn de lonen en salarissen in stad en platteland te nivelleren, vol komen juist te achten. DAK VAN PLASTIC. Een nieuwe methode van beschutting tegen het weer en voor de landbouw in streken waar het klimaat aan grote schommelingen onderhevig is door middel van een „plastic dak" dat door he lucht wordt opgehouden, is onlangs te Londen uit eengezet door de heer J. Gordon van het Konink lijk Luchtvaart Instituut te Farnborough In een toespraak tot fabrikanten van plastic goederen, zei hij, dat het principe was een soepele en bij, voorkeur doorzichtig „laken van plastic over de grond uit te spreiden en aan de ,rand aan de grond te bevestigen. Twee of meer „föhns' kunnen het laken tot een schotelvormig dak op blazen. Hiervoor is slechts weinig druk nodig en het is gebleken dat de daken stabiel bleven bij hoge windsnelheden en sneeuw kunnen weerstaan. Indien deze ontwerpen succesvol waren zouden zij geheel nieuwe aspecten openen inzake be scherming tegen het weer en het mogelijk maken om goedkope tijdelijke, of wellicht ook permanente daken op te richten boven voetbalvelden, oogsten e.d., aldus meende de spreker. GELEIDELIJK. Elke omschakeling brengt de nodige spanningen met zich. Voor het bedrijfsleven zal de afschaffing van plaatselijke loonverschillen, die zich wel zal ontwikkelen door het optrekken van de lagere lonen, in de aanvang nadelige gevolgen met zich brengen. Daarom zal de nivellering ook gelei delijk moeten plaats vinden. De kostprijsverhoging voor producten ten platte- lande vervaardigd, ontstaan door optrekken van loon aldaar, zal compensatie moeten vinden in andere kostenbesparende factoren. Daarvoor zijn mogelijkheden aanwezig. Betere beloning zal de betere krachten voor het platteland behouden of aantrekken. Verbetering van land- en waterwegen zal het vervoer goedkoper maken. Vestiging van basis-industrieën en research-instellingen ten plat- telande, door de overheid bevorderd en geleid, zullen kostenbesparend werken voor andere toe- drijven. De uitbreiding van de consumptie-centra in de provincie doet ook de afzetkosten dalen. In ons kleine land zal een bevordering van de besproken Iconnivellering tot goede resultaten lei den, waarbij men naast de economische conse quenties ook oog dient te hebben voor de grote sociale voordelen, die er voor ons volk als geheel uit voortspruiten Drs. Mierlo. KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V. BRITSE KRONINGSPLECHTIGHEDEN OOK VOOR EUROPESE TELEVISIE? Vorige week zijn te Londen besprekingen ge houden oxer de mogelijkheid van een internationale televisieschakel tussen de televisie in Engeland eu op het vasteland, voor de uitzending van de Britse kroningsplechtigheden in Juni 1953. De bespre kingen werden gehouden tussen autoriteiten van de B.B.C. en de heer Jean d'Arcy, directeur van de Internationale Televisiebetrekkingen voor Frank rijk. De hoofden van andere Europese televisie diensten worden op de hoogte gehouden van de be sprekingen. De B.B.C. heeft aangeboden beelden en geluid over het Kanaal naar Frankrijk te zenden, vanwaar zij, naar België, Nederland en mogelijk West-Duitsland kunnen worden gerelayeerd. INLICHTINGEN OVER REISBUREAUX EN TOURINGCARBEDRIJVEN. A.N.W.B. neemt voorlichting ter hand. Mede naar aanleiding van de talrijke klachten van teleurgestelde of gedupeerde vacautiegangers in het afgelopen seizoen, zal de Toeristenbond A.N.W.B. er toe overgaan, zijn leden voorlichting te bieden over touringcarbedrij.ven en reisbureaux, die in binnen- en buitenland meerdaagse reizen organiseren. Daartoe wordt een enquete gehouden onder hen, die in het afgelopen zomerseizoen aan zulk een reis hebben deelgenomen. Aan de ihand van de antwoorden op deze enquete zal een lij^t worden samengesteld van adressen, over welke gunstige verklaringen ontvangen werden. Als gevolg van deze enquete, die op grote schaal zal worden gevoerd, hoopt de A.N.W.B. de be schikking te krijgen over voldoende gegevens om in het komende reisseizoen zij,n leden voor teleur stellingen te behoeden. VERZAMEL UW KRACHTEN met PLEEGZUSTER BLOEDWIJN organen tot jeugdige, krachtige bloed vrij maken van pijn- L'heden, die zich anders vast- ;ewrichten dat is het wonder een regelmatig gebruik van evrijd ge Uzelf van de jammer nen die U het leven maken en bij, Uw apotheker of drogist end die heilzame kuur. nen van 2 heren en 2 jokers, l. Heer, heer, joker en tweo g die twee wel bij teen andere 6, 7, 8 enz. Ook mag hij sr, dat is dus 70 en met 2 ilus de 9 van de tafel samen :lcr die probeert op tafel te n al op tafel heeft en 'merkt heeft, krijgt 50 strafpunten. unten 50 strafpunten krijgt e topkaart of de gehele open de minimum uitleg op tafel de vereiste 2 kaarten eerst top-kaart of de gehele stock ontdekt, dat hij, deze eigen- Nu hopen we maar dat u gen, wij, wensen u veel succes oudheid van neus. v» borst 111(11 is het frequentiebereik van ital-pickup 2. radio-centrale Werkelijke radio-ontvangst ïtie ontvangst moeilijk op uw vraag betref- bereik van pickup, radio, enz. d te geven, daar dit van vele afhankelijk is. klas moderne kristal pickup rekenen. In de practij,k be en de toonregeling op de creik inderdaad weergegey"* e normale handelsgramofoou- r niet hoger dan plm. 6000, aten komt u misschien tot igste omstandigheden. wordt theoretisch begrensd ssen twee naburige zenders l, In de practijk gaat men verzorgde studio-uitzendingen en soms nog hoger. De door- rft dit weer met de toon- b.v. 2000 H2). wordt ongunstiger door de eit) en is sterk afhankelijk ituatie. Een maximum van oriëntatie aanhouden. jdulatie is een bereik van 20 goed mogelijk en door toe- Iuidsprekersystemen (bas en maar geen toonregelaar ens „kiplekker" springen iver een liter gal !n uw lnge- anders verteert uw voedsel kt verstopt, wordt humeurig ntaardige CARTER'S LE- ie liter gal op te wekken en elgang op natuurlij ke wij ze te zacht middel, onovertroffen in.EistCarter'sLeverpllletjex irschillende vragen. de oorzaak te zoeken zijn ing) cement. Willen gemet- gemaakt worden dan moet ement en twee delen zand. og zijn en goed met de ce il, alvorens men het met et beste. U kunt ook de lentijn. Goed stevig ïnwrij- en dicht maken met stop- uit u echter nog wel eens absoluut nodig. ct

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1