AXELSCHE ÈE COURANT Wordt de kleding goedkoper? „Met raad en daad Tepka PURO "Luiver UYjn\ondenkee\ qe tonde en MtGiej melde WEK DE GAL IN UW LEVER OP Sanapirin: de veilige 3 Ontwakend Azië en Zuid-Afrika voorzien zeer binnenkort in eigen behoeften l\&V verfrissende fs NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster.- Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM ÜISI* Jehchtek-'W Als U de 40 gepasseerd bent is oppassen dubbel geboden. Dan kunt D eigenlijk niat buiten Xruschen Salts. De echte Chlorophyll-tandpasta °OODT EN 't Is of gij de vlam uitblaast zó prompt dooft zuurbranden op de maag - met één of twee Rennles. Puur geneeskracht, gezondheid en zuiverheid voor Uw huid Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 15 NOVEMBER 1952 67c JAARGANG Np. 14 Abonnements prijs: Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatsen In Nederland en Ned. Indié fl. Buitenland fl. I - Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutièn lui^ximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. (Van onze economische redacteur.) Dit jaar heelt de zomer ons vroeger verlaten dan we gewend zijn. Terwijl we ons misschien voor genomen hadden om onze kledinguitgaven in het najaar zoveel mogelijk te beperken, worden we wel gedwongen onze wintergarderobe in gebruik te nemen. Overwegen we onze voorraad kleding aan te uilen dan vragen we ons af hoe het prtjsvcrloop zal zij,n in de toekomst. Een groot deel van ons volk zou wensen dat de kleding goedkoper werd, omdat de hiervoor beschikbare middelen bij, de loon- en prijsverhoudingen van heden een be hoorlijk voorziene kleerkast naar het land der sprookjes doet verhuizen. Om over onderkleding maar te zwijgen. e meeste Nederlanders vinden hun voorraad kleding onvoldoende. Toch zijn er tekenen, die er op wijzen dat de prijzen voor kleding weer langzaam zullen dalen. Nu moet men hieruit niet concluderen, dat een jas of mantel over enkele maanden voor de helft van de prijs te koop zal zijn. want ook het prijsdalingsproces zal wel enkele jaren in beslag nemen. Ook kan een plot seling toenemende oorlogsdreiging of een mislukte wereld-katoen- of woloogst alles bederven. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal de liefhebber van goede en niet dure kleding in de toekomst zijn hart weer kunnen ophalen, want de grondstofprijs-horizon voor kleding voorspelt harde concurrentie eu dalende prijs tendens vooral voor katoen, maar ook voor rayon en izelfs voor wol. De inhaalvraag van na de oorlog naar katoen en andere grondstoffen voor kleding is verzodigd. Anderzijds is het aanbod van verschillende grond stoffen enorm toegenomen. Zien we eerst naar de katoen. Dit product verdrong in de vorige eeuw de wol van de eerste plaats als textiel- grondstof. Nieuwe machines maakten de katoen geschikt voor bewerking. De prijs ervan is nu in de Ver enigde Staten driemaal zo hoog als voor de oorlog. In West-Europa zes maal zo hoog I NIEUWE PRODUCENTEN. Voorheen werd de markt bijna geheel door West- Europa, Japan en het Britse gemenebest voorzien. Na de oorlog trad India te voorschijn als pro ducent en met een geweldige stootkracht. Ook de V.S. namen direct een gedeelte van de weg gevallen Japanse productie ter hand, welke eco nomische verovering men niet meer wil afstaan. We zien tevens Pakistan, Egypte en de Congo als katoenproducenten op de markt. Deze landen waren vroeger afnemers van West-Europa. In het algemeen zal het ontwakende Azië zelf zijn katoenen kleding willen produceren, waarmee de voornaamste markten voor West-Europa eu Engeland wegvallen. Want ook Zuid-Afrika wen6t op dit gebied onafhankelijke te zijn. Toch blijven de West-Europese fabrieken onophoudelijke pro duceren, evenals vroeger. Tot overmaat van ramp komt Japan weer terug op de wereldmarkt Dit is een catastrofe voor de Westerse katoenfabrikanten, die in haar gevolgen nog nauwelijks kan worden overzien. De lonen liggen zoveel lager dan elders dat slechts de grotere afstand en ten top gevoerde efficiency dit prijsverschil kunnen overbruggen. Die tis van efficiency en de moordende concurrentie, die als gevolg van de toegenomen wereldproductie zal gaan opkomen, zullen de prijken van katoenen eindproducten doen dalen. Voegt men daar nog de factor bij0 da' Japan en de Westerse landen hun gehele afzetgebied in de wereld achter het ijzeren gordijn inclusief China hebben verloren, dan kan niemand zich meer ver wenderen wanneer over enkele jaren de vloed van katoenen eindproducten een springvloed zal blijken. MISLUKTE CONFERENTIE. Om de moordende concurrentie nog te voorkomen besloten de katoenproducenten tot een conferentie te Londen, welke vorige maand is gehouden. Het doel was prijsregulatie en productiebeperking. Hd resultaat is geworden de belofte dat men elk zal trachten zoveel mogelijk te verkopen tegen elke prijs En het blijft niet bij katoen. De wol-vcrwerker3 bij uitstek, zoals Engeland, Amerika en West- Europa, hebben dit jaar minder ruwe wol in Australië gekocht dau weleer. Dat niettemin de prijs voor ruwe wol gelukkig voor Australië op peil bleef was ts danken aan Japan, dat meer kocht dan sinds jaren. De Japanse verwerkings kosten zijn lager, dan die in de Westelijke landen zodat ook op dit terrein de prijzen van eind producten aan meer concurrentie zullen blootstaan dan we dit na de oorlog tot nu toe gewend zijn geweest. OOK MEER RAYON. Een derde product van belang is de rayon of kunstzijde, die bij de kledingfabricatie een steeds gretere rol gaat spelen. De productie er van is in de oorlog zo enorm opgevoerd en de daaruit vervaardigde kleding bleek zo goed, dat de rayon zich een blijvende plaats heeft veroverd in het hart van elke kleding- en stoffenliefhebber. De kunstmatige vezelstoffen zijn in een tijdvak van 25 jaar met liefst 2600 procent stijging van pro ductie een complete kleding-grondstoffen-revolutie aan het ontketenen. En ze worden nog steeds mooier, steeds goedkoper en duurzamer. Het merkwaarige is dat sinds de komst van de kunstmatige vezelstof het absolute gebruik van wol en katoen in de wereld niet is gedaald. Dit was mogelijk doordat de snelle bevolkingsgroei, de stijgende levensstandaard en het uitgebreider gebruik van textielstoffen de gehele grondstof- aanwas opnamen. Zal dat in de toekomst ook kunnen De ver minderde toename van de bevolking in een deel van de wereld voorspelt weinig goeds. De aan- wendingsmogelijkheden van textiel zullen nog toe nemen, maar zijn mede afhankelijk van de prijs. Vandaar onze verwachting dat die prijs van tex tiel en dus ook van kleding omlaag gaat om een vermeerderd gebruik mogelijk te maken. In de toekomst dus minder verstelwerk voor huis vrouwen en een beter geklede familie. Rheumatische pijnen vinden in veel gevallen hun oorzaak in onzuiver bloed. De aansporende wer king van Kruschens zes minerale zouten geven de bloedzuiverende organen nieuwe kracht en energie. Als U die weer goed op gang brengt met fC kleine dagelijkse dosis Kruschen, worden onzuiver heden in het bloed op natuurlijke wijze verwijderd en daarmee ook de oorzaak van Uw slopende pijn. (Ingezonden mededeling) G. van G. Is niet te spreken over de.lïge huis huren, waardoor volgens hem de huizen dreigen te veranderen in „krotten" Verder zijn de nieuw gebouwde huizen zo slecht dat ze doorregenen en scheefzakken. Hij vraagt onze mening. Antwoord Dat is nog al wat De nieuwe hui zen Het mag dan al eens voorkomen dat er het een of ander aan mankeert, vele bewoners zij,n in ieder geval vol lof, alleen de huren zijn wel eens wat aan de hoge kant. Daar wilt u nu ook heen met de oudere huizen, maar hebt u er wel heel goed bij, nagedacht, dat een dergelijke hoge huur maar opgebracht moet kunnen worden In 1951 heeft de regering goedgevonden, dat de huren met 150/0 naar boven gingen, dit om het allerergste op te vangen, zodat de huiseigenaren toch in ieder geval iets zouden kunnen doen. Het moet u verder bekend zijn, dat een nieuwe verhoging in het vooruitzicht gesteld is, een verhoging die waar lijk niet mis is en waardoor heel veel mensen in de knoei raken. Er moet dus een loonsver hoging komsn en daar ziet de regering wel wat tegen op. De algehele levensstandaard gaat dan met rasse schreden naar boven, waardoor er weer velen zullen zijn, zoals kleine zelfstandigen, ge- pensionneerden etc., dia het moeilijk zullen krij gen. Dat de regering bevreesd is voor het ver anderen van huizen in „krotten" mag u toch zeker ook wel bekend zijn u hebt nog kort geleden kunnen lezen, dat ter voorkoming van onbewoonbaar worden van bewoonbare huizen, de regering de mogelijkheid heeft geopend een premie toe te kefmen. Wij raden u aan, als u tenminste zelf bezitter van een of meer huizen bent, die in krotten dreigen te veranderen eens te gaan praten op het gemeentehuis, maar wij raden u eveneens aan het eerste minder vleiende gedeelte van uw klacht maar weg te laten. U gelooft toch zeker ook wel, dat het de minister van weder opbouw en volkshuisvesting niets liever zal zijn dan dat iedere Nederlander in een goed bewoon baar huisje kan wonen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." Lezeres. 1. Maakt karnemelk dik 2. Maakt yoghurt dik V 3. Als men het water uit yoghurt MUMHARDT bovendien de waardevolste.namelijk de enige met Vitamine A en D Tube 120 - 95 - 70 ct. bij Apotheker» en Drogisten of karnemelk laat weglopen, werpt men dan nuttig voedsel weg Antwoord Karnemelk maakt niet dik, tenminste als men er geen suiker aan toevoegt. Yoghurt maakt wel dik als ze vau vethoudende melk is gemaakt men kan echter in de melkinrichting magere yog hurt bestellen netuurliik moet ook hieraan geen suiker, beschuit, jam of andere dikmakende dingen worden toegevoegd Het dunne vocht van deze melkgerechten moet u stellig niet weggooien, het is nog van grote waarde W. de J. Heeft last van beestjes in zijn met fineerhout afgewerkte stoelen. Wat moet hij, daar aan doen Antwoord Meestal is dit een begin van hout worm. Kunt u alles goed overzien, dan verdient het aanbeveling de 'stoelen in te wrijven met ter pentijn. Dat heipt dan wel weer voor niet al te lange tij.d. Maar afdoende is laten uitgassen. U zult 's morgens kiplekker" uit bed springen Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE- VERPTLLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen.EistCarter'sLeverpilletjes Abnnné. Stelt een tweetal vragen over jonge varkens Antwoord Volop voederen van appels en peren is sehadelijk In appels en peren zit zeer weinig gehalte Wanneer volop aardappelen gevoerd wor den, moeten deze bij voorkeur gekookt worden, onder toevoeging van kalk en levertraan, anders loopt men de kans dat ze Engelse ziekte en (of) diarhee, of soms eeu slokdarmverstopping krijgen M. Stelt een vraag over het afsterven van fruit bomen Antwoord Uit de verte is het moeilij,k te zeg gen, wie de veroorzakers van het afknagen van de wortels zijn Meestal wordt deze vreterij ver- oorzaakt door de veldmuis en de woelrat. De -veldmuis maakt oppervlakkige gangen met veel kleine gaatjes, terwijl de woelrat veel wijdere en diepere gangen graaft, welke in waterrijke streken op de slootkanten uitkomen. Bestrijding van de veldmuizen met muizentarwe of middelen welke zinksulfide bevatten. De korrels met een daarvoor doos 75 ct Het snerpendste branden in de maag, soms tot in de keel toe, dooft U onmiddellijk. Talloze lijders aan brandend maagzuur nemen ook Rennies bij voorbaat. Bij wijze van sluitstuk op hun maal tijd- 't Is ook zo simpel, gewoon maar laten smelten op de tong. EnRennies zijn nog smakelijk óók. speciaal geconstrueerd leggeweer of uit een fles (dus niet met de handen aanraken) in de gangen leggen, waarbij telkens nagegaan wordt of de korrels geconsumeerd worden, in dit geval zo lang neerleggen, tot ze niet meer weggehaald wor den. Woelratten zijn zeer moeilijk te bestrijden. In streken met constante waterstanden kunnen in de sloten, waar de gangen uitmonden, speciale fuiken van ijzerdraad of tenen gezet worden. In drogere gebieden bestrijden met lokaas, welke mid delen bevat met Scilla en thalliumsulfaat. Esrst lokaas uitleggen zonder vergif om de dieren te lokken. Gedurende enige dagen nagaan of het lok aas geregeld wordt opgenomen. Bestrijding op een bepaald perceel, zowel van de veldmuis als van de woelrat heeft weinig resultaat, daar er telkens weer nieuwe exemplaren vau buitenaf kamen. Er wordt in verschillende streken geklaagd over dc schade door deze dieren aangericht en gewoonlijk betreft het hier niet alleen een bepaald perceel maar meestal een gehele streek. Het beste is dus deze bestrijding gemeneschappelijk te doen. Hiertoe kunt u zich tot de burgemeester van uw gemeente wenden, welke zich in verbinding stelt met de Plantenziektekundige Dienst te Wageninge»., die een specialist op dit gebied in dienst heeft. Ook kunt u zich rechtstreeks tot die dienst wenden. W. J. D. Moet mijn huurder de huur brengen of moet ik de huur halen Antwoord Huurschuld is een z.g. „brengschuld". Als u dit wilt moet de huurder u d^ huur dus brengen of op tijd overmaken. Blijft hij nalatig zodat er een huurschuld ontstaat, dan kunt u ont ruiming verzoeken bij, dc kantonrechter. Deze kan betrokkenen in de gelegenheid stellen het ver schuldigde alsnog te voldoen, waarmede dan deze aangelegenheid is afgedaan. Maar hij, kan niet blijven doorgaan met iedere keer schuld te maken uiteindelijk krijgt hij de kous op de kop en boven dien die gerechtszaken kosten geld, meer dan de porto voor een postwisseltje voor de huur. Veilig en onbegrensd genezend bij kou-koorts - griep en pijnen. Koker 50 tabletten 80 ct, - 25 tabletten 45 ct II. E. M. J. Moeten in het voorjaar gestekte clivia's in d; winter vee) of weinig water hebben Antwoord In de winter geen mest en weinig water, zoveel mogelijk een zonnige plaats. Tem peratuur tussen 8 en 10 gr. C. P. J. R. Stelt een vraag over personele belasting. Antwoord De moestuin in de personele belas ting. De betaalde huurprijs dient te worden ge splitst wanneer men kan zeggen dat met het belaste perceel andere onroerende goederen zijn gehuurd voor deze prijs Om in dit ve-band van „een ander onroerend goed" te kunnen spreken is nodig, dat dit goed niet al9 aanhorigheid is te beschouwen. Een aanhorigheid behoort bij het goed en is daarmede in gebruik een en ander te beoordelen naar de omstandigheden. Dient de moes tuin tot gemak en genoegen van de bewoner, dan is hij als een siertuin, een belaste aanhorigheid, dient hij, om voordeel uit te trekken, dan is hij on belast. Is beide tegelijk het geval, dan dient in ieder geval op zichzelf te worden beoordeeld welk element prevaleert. D. M. Hoe komt het dat wij, die als het ware zwemmen in de zuivel zulk een enorme hoge prijs moeten betalen voor roomboter en kaas Antwoord Vele oorzaken spelen hier een rol. Lonen (bij de boeren) zijn sterk gestegen, sociale lasten, eveneens is dit het geval bij, dezuivel- fabrieken Verder de uitvoer Nederland moet nu eenmaal uitvoeren, dus ook concurreren met andere landen, dus de prijs laten zakken. U maakt het dagelijks mes zet een of ander land de invoer (tijdelijk) stop, tfan zakt de prijs hier te lande. Wordt er in zo'n land weer geld beschik baar gesteld voor dit doel, dan stijgen de prijzen onmiddellijk weer. Verder spelen de jaargetijden een belangrij,ke rol. Zo gaat het met alles ook met eieren en aardappelen,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1