AXELSCHE COURANT llVordt de kleding goedkoper? AXELSCHE Hy COURANT Kansen op belastingverlaging Geneeskunde achter het ijzeren gordijn to Ontwakend Azië en Zuid-Afrika voorzien zeer binnenkort in eigen behoeften Onze economische positie eist ingrijpende maatregelen. in: de veilige 3 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM ook meer ra\o!n. js 0j g|j viam uitblaast zó prompt dooft zuurbranden op de maag - met één of twee Rennies. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: Adres Redactie en Administratie Drukker-Uitgeefster T C. VINK-van VESSEM AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Firma J. C. VINK irensd genezend griep en pijnen. icbt, gezondheid voor Uw huid Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 15 NOVEMBER 1952 67c JAARGANG Np. 14 S Abonnement»- pri|l: Losse nummers Kwartaal abonnement Axel hlanen de kom fl Alle andere plaatsen ln Nederland Ned. Indiê fl. Rn Itan 1 rrn A fl Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeellngen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn (ui^xlmum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Een derde product van belang is de rayon o! kunstzijde, die bij de klediugfabricatie een steeds grctere rol gaat spelen. De productie er van is in de oorlog zo enorm opgevoerd en de daaruit vervaardigde kleding bleek zo goed, dat de rayon Het snerpendste branden in de maag, soms tot in de keel toe, dooft U onmiddellijk. Talloze lijders aan Krunrlond Frankering bij Abonnement Axel WOENSDAG 12 NOVEMBER 1952. 67e JAARGANG No. 43 N Abonnement»- Prt|»- Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom tt Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiê fl Buitenland fl. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeellngen 20 cent per m.m. KUlne Adverteutlèn ^u*^AHnum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. In steeds ruimer kring wordt er de laatste weken aangedrongen op een verlaging van de be drijfsbelasting, teneinde de industrieën gelegenheid te geven uitbridingsplannen te financieren en de ondernemers-activiteit te prikkelen. Men heeft hartstochtelijke pleidooien voor ver richting van bedrijfsbelasting gehouden op het con gres voor werkgevers. Datis begrijpelijk, zal uv>- zeggen, want dit is een werkgeversbelang. Echter, ook uit andere kringen wordt om verbetering van de mogelijkheden tot invelteringverzocht. In Den Haag waren het de heren Schouten en Lucas, die de belastingkoek aansneden. In Groningen vroeg prof. Witteveen hiervoor de aandacht. Hij con stateerde dat de industrialisatie min of meer stil staat en dal dit catastrophale gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. Zelfs prof. Tinbergen die men toch niet een werkgevers-mentaliteit kan verwijten, constateert een tekort aan risico-dragend kapitaal. Alle sprekers en schrijvers over dit onderwerp zijn het er over eens dat de belastingheffing in Nederland de schuld draagt van dit vraagstuk. In het kader van de actieve werkgelegenheids-poli- liek van de overheid mag men verwachten dat er maatregelen yorden genomen om de activiteit van het bedrijfsleven te vergroten. De industrialisatie zal dus worden gestimuleerd. Dit laatste is on mogelijk zonder wijziging van ons belastingstelsel. Prof. Tinbergen sprak in dit verband over het scheppen van eeu gunstig economisch klimaat van het bedrijfsleven Hoe scheppen wij, dat gunstig klimaat V Er is een opvatting, die pleit voor lage bedrijfsbelasting, d.w.z. de vennootschapsbelasting, die nu de helft van de winsten opslokt omlaag zou moeten. Het vrijkomende vermogen zou voor expansie kunnen worden gereserveerd. Dit zou betekenen, dat de enige rein voor in vestering ligt bij het afwezig zijn van vermogen bij het bedrijf. Inderdaad kan dit het geval zijn, maar de oorzaak daarvan ligt niet in de eerste plaats bij, de vennootschapsbelasting. Indien er mogelijkheden zijn voor een bedrijf om zijn afz^t uit te breiden dan komt ook in deze tij,d .het daarvoor benodigde vermogen wel bijeen. De politiek, waarbij, men tot het bouwen van nieuwe bedrijven an afdelingen overgaat, omdat er nu eenmaal geld voor is, stuit op groteé. eco nomische bezwaren. Er wofdt dan geïnvesteerd zonder voldoende onderzoek naar mogelijkheid tot afzet. Het gevolg is een drang tot overinvestering en het scheppen van overcapaciteit. Dit laatste drijft de ondernemers naar prijsverlaging en prijs- bederf, waardoor gehele bedrijfstakken voor jaren in moeilijkheden worden gebracht. Deze gedrags lijn moet niet worden gestimuleerd, doch beperkt. De regering doet hetgeen mogelijk is de handels banden met het buitenland te versterken. Wil men daarnaast in het binnenland meer consumptie dan kan men dit bereiken door verlaging van de in komstenbelasting en loonbelasting. Hierdoor wordt de consumptie bevorderd en dus de industriële acti viteit geprikkeld. Er is geen beter middel om ons bedrijfsleven uit te breiden dan via een verlaging van de heffing over inkomens. De grotere inkomens zullen daardoor overschotten kunnen kweken, die van zelf hun weg zullen vinden naar het bedrijfsleven. De lagere inkomens zullen een ruimere consump tie mogelij,k maken, waardoor de activiteit van dit bedrijfsleven wordt bevorderd. AANDELEN MINDER IN TREK., De financiëring van uitbreiding uit niet uitge keerde winsten wordt bevorderd door verlaging van de vennootschapsbelasting. Daaraan kleven wel nadelen. Het deel van de niet-uitgekeerde winst, komt niet in handen van aandeelhouders, die zich in hun rechten gekort voelen. Dit vermindert de activiteit op de aandelenmarkt, want een uitbrei ding vindt maar zelden voldoende waardering in een evenredige stijging van de beurskoersen. Over treft de uitbreiding van een zaak het daarvoor aanwezige gereserveerde kapitaal dan moet het be drijf naar de kapitaalmarkt. Hier wordt men dan aarzelend ontvangen. De grote vrijheid, die de besturen van de ven nootschappen in de loop der jaren hebben ver kregen bij het bestemmen der winst, heeft de aandeelhouders tot een soort geldschieters gemaakt die een vaste rente krijgen van hun geld. Door de gevoerde politiek van dividend-stabilisatie is het aandeel bij een groot deel van de beleggers in 'discrediet geraakt Tot slot willen wij, pleiten voor een beter eco nomisch klimaat voor industrie en handel. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een verlaging van inkomstenbelasting en het geven van vrijstelling aan hm, die hun bedrijf nog moeten bouwen, in de oprichtingsperiode dus. Dat laatste zal nieuwe ondernemers aanmoedigen. De overdrevenfinanciën van vennootschappen uit ingehouden winst moet worden tegengegaan. Het bevordert de groei van geweldige bedrijven met een overmatig sterke po sitie op de markt Daardoor komt men tot een verstarrmg van het bedrijfsleven, die nadelige in vloeden oproept. M' ONVOLDOENDE AFZET. De kern van het onbehaaglijke economisch kli maat voor industrialisatie ligt in het gebrek aan vertrouwen over afzetmogelijkheden. Met betrek king tot de export wij.st dit op het bestaan^ van tariefsmuren ziet men naar het binnenland dan is er gebrek aan koopkracht. Alvorens wij over verdere industrialisatie kunnen nadenken dienen wij, te zoeken naar afzetmarkten. Minister Zijlstra heeft dit de werkgevers duidelijk uiteengezet op hun congres. Wij, moeten de weg op naar verbreding van onze buitenlandse handeE- kanalen. Prins Bernhard heeft met zij.n handels missie daar ook weer een bijdrage toe geleverd. Over de helft van de wereld weten we eigenlijk niets. Een enkele maal krijgen wij, niet zonder politieke bijbedoelingen te horen dat het in Rus land een soort paradijs is, meestentijds vertelt men ons echter (en dit eveneens gezien vanuit een be paalde politieke instelling) dat het daar een ware hel is. Het is dan ook uiterst lastig zich een eigen oordeel te vormen over het leven en werken van de burgers uit de Sowjet-Unie. Nu zijn wij dit jaar wel verrijkt met een boek van de 70-jarige dr. P. C. Vissers, die van Apri! 1S48 tot April 1950 ambassadeur in Moskou was, maar wij zouden meer willen weten. Deze sports man, vooral bekend door zijn expedities naar de Karakorum heeft ons een prettig leesbare schets gegeven over de dingen die hij daar achter het ijzeren gordijn heeft gezien en meegemaakt, maar do geheimzinnigheid, die het huidige Rusland nu eenmaal voor ons heeft, wordt er niet door weg genomen. Wij blijven dan ook dankbaar voor ieder bericht uit het land van Vadertje Stalin, dat naar objec tiviteit zweemt. Met veel belangstelling namen wij daarom kennis van het verslag dat de Engelse vrouwelijke arts, dr. Barber uitbracht over haar studiereis achter de Oeral. Juist de geneeskundige verzorging van de bevolking en de stand van d< medische wetenschap in een bepaald land kunnen immers in zeker opzicht als waardemeter dienen voor hetgeen er na zoveel jaren regering tot stand gekomen is. KLOOF OVERBRUGGEN. Dr Barber bezocht behalve Moskou en Stalin grad ook enkele steden in Armenië en in de Kaukasus Zij kon zelf uitkiezen, welke zieken huizen, inrichtingen en laboratoria zij wilde be zoeken. En om met haar conclusie te beginnen de toestanden op medisch gebied in Rusland zijn in alle opzichten vergelijkbaar met die van lan den uit West-Europa. Natuurlij,k zag zij slechts een gedeelte van het rode rijk wie kan in betrekkelijk korte tijd een heel werelddeel bekijken maar het is dr. Barber's stellige overtuiging, dat wanneer de kloof tussen Oost en West eens zou kunnen worden over brugd er een vruchtdragende uitwisseling van ge dachten op medisch gebied zou kunnen zijn tussen twee wetenschappelijk gelijkwaardige partners. FEITEN EN CIJFERS. Aan hel vrij uitvoerige verslag van de Engelse bezoekster ontlenen wij het volgende Medisch personeel. De SVwjet-Unie beschikt mo menteel over 200.000 artsen, meer dan de helft daarvan zijn vrouwen leder jaar leveren de uni versiteiten ongeveer 25.000 nieuwe artsen af. Rus land heeft bovendien een zeer uitgebreid verpleeg sterscorps. Medicamenten. In het Centraal instituut voor volksgezondheid te Moskou zijn er voor tal van infectie-ziekten afzonderlijke laboratoria, waar de bereiding van de specifieke sera en vaccins plaats vindt. Penicilline en streptomycinc zijp in de Sovjet-Unie evengoed bekend als in het Westen. De Russische industrie maakt deze geneesmiddelen zelf en er schijnen ruime voorraden van te zijn. Ziekenhuizen. Voordat de zieke bij de dokter komt passeert hij, het z.g. gezondheidscentrum. Is ziekenhuis-opname noodzakelijk, dan is er zeker in de grote centra ruimte voldoende. Het weder- opgebouwde Stalingrad heeft 15 ziekenhuisbedden per 100 inwoners (een gemiddelde, dat in Neder land niet wordt bereikt). Voor de meest verschil lende ziekten zijn aparte ziekenhuis-afdelingen in gericht. Op de hygiënische toestanden in de diverse klinieken is niets aan te merken. Wetenschap. De wetenschappelijke staf van di verse geneeskundige instellingen is volledig op de hoogte van de laatste medische publicatie s uit Amerika en Europa. De toegepaste behandelings methoden staan daardoor zeker niet achter bij, die van de modernste Engelse ziekenhuizen. Op ver schillende gebieden van de medische wetenschap worden in Rusland veelbelovende onderzoekingen verricht, die zich wat betreft probleemstelling en opzet niet ouderscheiden van die der „vrije wereM. Dr. H. W. S. - nemen ook Rennies bij, sluitstuk op hun rnaal- pel, gewoon maar laten Cn Rennies zijn nog eggeweer of uit een fles i aanraken) in de gangen nagegaan wordt of de vorden, in dit geval zo liet meer weggehaald wor- ;er moeilijk te bestrijden, e waterstanden kunnen in ngen uitmonden, speciale f tenen gezet worden. In en met lokaas, welke inid- en thalliumsulfaat. Esrst vergif om de dieren te dagen nagaan of het lok genomen. Bestrijding op el van de veldmuis als van resultaat, daar er telkens van buitenaf komen. Er streken geklaagd over de aangericht en gewoonlijk lleen een bepaald perceel :1e streek. Het beste is meneschappelijk te doen. de burgemeester van uw zich in verbinding stelt lige Dienst te Wageninget, t gebied in dienst heeft, jeks tot die dienst wenden. huurder de huur brengen en f is een z.g. „brengschuld". huurder u d^ huur dus rmaken. Blijft hij nalatig ontstaat, dan kunt u ont- kantonrechter. Deze kan 'genheid stellen het ver doen, waarmede dan deze aan. Maar hij kan niet jre keer schuld te maken kous op de kop en boven- kosten geld, meer dan de eitje voor de huur. el. - 25 nblellen 45 ct in het voorjaar gestekte of weinig water hebben iter geen mest en weinig len zonnige plaats. Tem- 0 gr. C. g over personele belasting, lin in de personele belas- irijs dient te worden ge il zeggen dat met het onroerende goederen zijn Om in dit ve'band van oed" te kunnen spreken iet als aanhorigheid is te gheid behoort bij het gebruik een en ander te idigheden. Dient de moes- ïn van de bewoner, dan is aelaste aanhorigheid, dient trekken, dan is hij on- het geval, dan dient in worden beoordeeld welk lat wij„ die als het ware Ik een enorme hoge prijs amboter en kaas ken spelen hier een rol. n sterk gestegen, sociale het geval bij dezuivel- Itvoer Nederland moet us ook concurreren met prij^ laten zakken. U zet een of ander land ifan zakt de prijs hier land weer geld beschik- 1, dan stijgen de prijzen f spelen de jaargetijden it het met alles ook met

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1