AXELSCHE H COURANT Bedriji en Fiscus VAL DA POPENT doodt R<k]00^ ™buJs „Met raad en daad" RfïlER WEK DE GAL IN UW LEVER OP NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeelster: Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie: Hoofdredactie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ T C. VINK-van VESSEM m- Neem een doos echte VO0RK0MINGVAN GRIEP Nu nog maar 'n scheut of 'n steek... Maar straks weet U zich geen raad meer van de slopende Rheumatische pijnen. Onrustig, gejaagd* unaiay de poriën door> zuivert, ontsmet SPIERPIJN, SPIT... Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 8 NOVEMBER 1952 67e JAARGANG No. 12 N Abonnementi- prljt. Loss* nummert Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatten ln Nederland Ned. Indié il. Buitenland il. Advertentie prlji 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn ^üiuxlmum 8 regelt) 1 5 regelt 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Velen zullen getroffen zijn door de uitspraak van ir. Otten op het congres der werkgevers. Men acht het investeren van kapitaal, ter be vordering van een voornamelijk op export ge richte industrialisatie noodzakelijk. Maar het aan bod van risico-dragend kapitaal is op het ogenblik zeer beperkt. Waardoor V Voor een groot deel door het ge voerde belastingbeleid de inkomensnivellering en de dividend-stop. Hoe kan men, aldus riep de spreker uit, uit de gemaakte winsten zij,n bedrijf verstevigen en uitbreiden, wanneer de fiscus een zó groot deel van de winst opeist als thans het geval is Het wordt nu toch werkelijk tijd, dat de fiscus zich eindelijk gaat baseren op ge zonde bedrijfs-economische beginselen voor de waar dering van de activa en niet langer door het af romen v an schijnwinsten de bedrijven uitholt. Door deze handelwijze van de fiscus dreigt een belang rijke bron tot financiering van de uitbreiding van bestaande bedrijven op te drogen. En men bereikt een resultaat, dat geheel tegengesteld is aan het nationaal belang, dat juist gebaat is bij, een ge zonde groe' van de industrie. Ir. Otten stond :n zijn critiek op het gevoerde belastingbeleid ten aanzien van onze bedrijven niet alleen. Andere vooraanstaande figuren uit onze nijverheid, vielen hem.bij. Zo dr. J. Hoogkaas, die de positie van de middelgrote en kleine be drijven in ogenschouw nam. Nederland is groot geworden omdat ons volk een spaarzaam volk is. De Nederlandse bedrijven die klein begonnen zijn, groeiden door interne be sparing, door bet kweken van reserves. Men is er aldus in geslaagd aan moeilijke tijden het hoofd te bieden, dank zij financiering met eigen middelen. Als wij dan zien. hoe er, ondanks die besparingen harde klappen gevallen zijn, in de crisisjaren hoe ondernemingen, die op hechte fundamenten waren gegrondvest in de crisisjaren hebben staan schudden en hoe velen op hun kapitaal hebben moeten afschrijven, dan moet men thans wijzen op - de gevolgen van de belasting-politiek. Als er een tegenslag komt, waarop kan onze industrie dan terugvallen, indien er geen of onvoldoende be sparingen hebben plaats gevonden Er zou veel in alkaar kunnen vallen, dat is evenmin in het belang van de arbeider ah in dat van de ondernemer. Want al hebben wij een nog zo mooie werkloosheidsverzekering, Nederland is er meer bij gebaat dat er gewerkt wordt. Dit zijn klanken, waarnaar met aandacht moet werden geluisterd. Houdt de huidige, onheil bren gende belastingpolitiek aan, dan wordt aan elke neiging tot investering, aan elke neiging om door zuinig beheer economisch te werken de kop in gedrukt. j)e (vennootschapsbelasting heft, in het alge meen, ,°eI1 bedrag van 50 pet. op alle winst, die volgens .bepaalde normen wordt berekend, ten gunste van de fiscus. Dan is er, daarboven, een bezwaring tod 75 Pct' door de °P het inkomen x'3n hen, die voor invester.ng in aanmerking kom,«b »>die11 tot uitkering Va" de winst wordt overgetVa» Daargelaten de vermogens belasting. De fiscus verkleint de winsten. Hij houdt et een verkeerde methode PP na bij de bereken,ogen van de afschrijvingen. Indertijd is er voor zeker bedrag geïnvesteerd.' Thans zou voor ver j j Htallaties een veelvoud vanging van verouderde in. van dat bedrag benodigd zijiv Wil men de bedrijfsvestiging en bestendiging bevorderen, wil men zelfs maar <de bedrijven op het huidige peil handhaven, dan m,")^el1 e *",s op een dergelijke wijze worden be-reitend, dat er grote bedragen voor bedrijfshernie öwing unnen worden opzij gelegd. Maar dit woruV tegengegaan door de fiscale politiek. De bereke^S der ge maakte winsten is niet reëel. Stukken kapilaa voor investering en voor herbelegging opzij, k legd hadden moeten worden, worden door e ls cus weggenomen. tl Het is noodzakelijk, dat men niet voortgaat op deze weg De eis, die voor de toekomst van onze industrie moet worden gesteld is, dat men, zon der budget en betalingsbalans al te zeer in ge vaar te brengen, het persoonlijk verlangen om iets te verbeteren prikkelt. Thans remt de fiscus alle mogelijkheden tot herstel en behoud van onze pijverheid En laat men dan de begunstiging van het ini tiatief doorzetten over de hele linie door de egalisatie der lonen te verminderen en tneer dan thans het geval is te streven naar loon naar pres tatie en vakbekwaamheid. Dr P. H. Ritter. PRIJZEN VAN PETROLEUM EN GASOLIE VERLAAGD. Ten gevolge van een daling in de tankvrachten- notcring werden met ingang van 3 November 1952 de verbruikersprijzen van lichtpetroleum met 3 i cent per liter, die van tractorpetroleum met f 0,50 per 100 liter en die van gasolie met f 0,80 per 100 liter verlaagd 1 HOEVEEL RADIO-LUISTERAARS TELT NEDERLAND Het aantal aangegeven radio-ontvangtoestellen in Nederland bedroeg op 1 November 1.710.815 tegen 1.702.771 op 1 October. Op 1 October waren er 484.920 aangeslotenen op het Rijksradiodistributienet tegen 483.133 op 1 September. PA S TILLES P. T. T. Hoe stekt men een z.g. Christusdoorn Moet dat bij voorkeur op een bepaalde tijd ge beuren, zo ja, wanneer Antwoord De jonge scheutjes kunt u stekken in een pot met zandige aarde. Het ondereinde van de stekken en de wonden aan de moederplant moet u dadelijk bestrooien met droog zand om uitstromen van het melksap te voorkomen, be paalde tijd hiervoor is niet vastgesteld. Later verpotten we de stekken in 1 deel zware tuin grond, V4 deel ScherP zand °f in' geli^e 3elen bladaarde en tuingrond met wat scherp zand. Geen vochtige atmosfeer. Zomers veel, s winters zeer matig water. In voorjaar en zomer, éénmaal per 14 dagen kunstmest. Begin daarom vandaag de beproefde Kruschen kuur De zes minerale zouten van Kruschen geven w bloedzuiverende organen nieuwe kracht en energie. Onzuiverheden in Uw bloed worden verdreven en daarmede de oorzaak van die ondragelijke rheu- matiek. Mijnhardt' s Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. L. B. Hoeveel inwoners telt Nederland Antwoord Op 1 September 1952 telde ons land 10.398.232 inwoners. T. tan E. Wil weten, wat hij voor het lassen van aluminium nodig heeft. Antwoord t Aluminium lassen is zeer moeilijk gp het kost veel ervaring om goede resultaten te beriken. Welke methode men kiezen moet, hangt geheel af van de aard en afmetingen van de te lassen voorwerpen. Daar bet in uw geval als ama teur waarschijnlijk hoofdzakelijk lichte plaat en draad zal zijn, komt voor u het „peroussion wel ding" systeem het meeste in aanmerking. Hier bij wordt een grote condensator inet gelijkstroom opgeladen, die zich dan via een smoorspoel en weerstand ontlaadt over de te maken las, welke tussen twee electroden geklemd is. Zodoende wordt slechts een gering vermogen uit het lichtnet op genomen, terwijl toch met de vereiste grote stroorn- sterkte en gedurende een nauwkeurig te bepalen korte tijd gelast kan worden. Wanneer u zelf een dergelijk apparaat wilt maken, moet u echter wel cp vele experimenten rekenen alvorens enig resultaat te kunnen verwachten. I, jm Krabben en peuteren maakt de H.1X1Q.- kwaal steeds erger. De helde. llitcl£lfl vloeibare D.D.D. dringt diep in en geneest de huid. 'ffiTj Ij- geneesmiddel tegen huidaandoeningen Abcnné. Heeft een huurkwestie. Antwoord Het is niet bepaald noodzakelijk een huurcontract te vragen. Wat betreft het terugnemen van de verhuurde grond en de zolder ruimte, dat gaat zo maar niet. U hebt voor deze beide huur ontvangen en is de huurprijs natuurlijk dienovereenkomstig vastgesteld. Gaat u een andere overeenkomst aan, dan moet de huurprij,s eveneens worden herzien. Gaat de huurder accoord inet het teruggeven der zolderruimte en grond dan kan dat natuurlijk, maar, zoals gezegd, de huurprijs moet dan ook herzien worden. Is het uw bedoeling in het geheel niet meer te verhuren, dan moet u een ontruimingsbevel van de kantonrechter zien te krijgen, maar dat is niet zo heel eenvoudig N. Ik wil mijn jonge poes laten castreren en laten inspuiten tegen de kattenziekte. Wanneer is het hiervoor de beste tij,d Antwoord Uw poesje moet minstens 8 maanden oud zijp, in geen geval jonger. j P. P. Heeft augurken ingemaakt en heeft nu last van schimmel. Antwoord De door u gevolgde methode is wel juist, doch de schimmelvorming komt doordat uw pot niet goed afgesloten is. U kunt het schimmel er gewoon afscheppen en de fleS goed afsluiten, dan zult u er geen last meer van hebbek. Th. W. Heeft iemand recht op vermindering van pensiongeld bij afwezigheid Antwoord Inderdaad bestaat er een dergelijke bepaling, maar daarbij moet u in aanmerking nemen, dat niet het zoveelste gedeelte van de gehele pensionprijs per dag mog worden gekort, maar alleen een veertigste deel van de werkelijke pensionprijs, dus niet van het gedeelte der kamer huur. Laten we zeggen, dat iemand f 90 per maand betaalt en dat dit bedrag is samengesteld uit f 30 kamerhuur en f 60 pensionprij,s, dan mag van de pensionprijs ad f 60 een veertigste per dag worden afgetrokken, mits vroegtijdige kennis geving van de afwezigheid heeft plaats gehad. In dit geval mog dus op restitutie gerekend wor den van f 1.50 per dag. Wilt u alles precies weten dan gelieve u eens o ptc geven het totale bedrag der pensionprijs, de oppervlakte van de kamer en of dit een zolderkamer of gewone kain|er; is. Wij zullen u dan opgeven, welk bedrag u maximaal vragen raoogt voor kamer en pension. op een vergiet ligt, overdoet en laat uitlekken zonder er in te roeren, dan krijgt men een helder sap. Meer krijgt men, wanneer men met de handen de massa in de doek uitperst of wanneer men de punten van de doek door een ring haalt en deze ring naar beneden schuift, zodat de doek op de massa drukt. G. B. Ik heb een notenboom, die goed vrucht draagt, doch de vruchten komen niet voldoende tot ontwikkeling en vallen er af, voordat ze goed zijn. Wat kan ik hieraan doen 2. Hoe moet men vuil geworden glacé-handschoenen schoonmaken Antwoord t 1. Onvruchtbaarheid kan te wijten zijn aan een gebrek in de kruisbestuiving. Staan er wel andere notenbomen in de buurt V Er is n.l vreemd stuifmeel nodig om vrucht te kunnen zetten de noot is n.l. zelf steriel. Hetzij de man nelijke hetzij de vrouwelijke bloemen bloeien eerst en nu moet er dus een boom zijp waarbij het andersom is. Voor vruchtvorming zij,n veel voedingsstoffen in de grond nodig. U doet het beste voor zware bemesting te zorgen. 2. Alts ae erg vuil zijn zet u ze in tetra, zijn ze niet erg vuil dan wast li ze stuk voor stuk, door dan de ene, dan de andere aan te trekken en met een schoon watje met tetra flink af te wrijven. A. A. de J. Kent u de voor- en nadelen van het roken Antwoord Voordelen roken kalmeert de ze nuwen, bevordert de intellectuele concentratie en werkt laxerend. Nadelen van matig roken geen van intensief roken a. bruine verkleuring van de vingers (als aesthetisch bezwaar) b prik keling van de luchtwegen c. dreigende nicotine- vergiftiging. t Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène ver drijft de snerpende pijn. u tl Verhoogt het aanzien van Uw handen Altijd gaaf, zacht en welverzorgd Het is de Hamamelis die hel ar doet S. M. V. 1. Wil een fuchsia overhouden. 2. Hoe krijgt men stof van cement uit de kleren Antwoord 1. In October moet u deze plant in een koele kamer plaatsen (desnoods in de kelder), maar vorstvrij,. In deze rustperiode heel weinig water en geen mest geven Eind Februari warmer plaatsen en insnoeien 2. Er zal niet veel anders opzitten dan goed uitkloppen en zo mogelijk uit zuigen met de stofzuiger Gaat u het zo direct maar wassen, dan wordt het stof direct hard H. J. Kan men van blauwe druiven (eigen teelt) sap maken Hoe kan inen dat sap het beste bewaren Antwoord Druivensap kan uitsluitend op beide onderstaande manieren bereid worden Door rouw persen krijgt men de zuiverste druivensmaak Deze methode is goed wanneer het sap spoedig gebruikt wordt Wil men het enige tijd bewaren, dan moet het gepasteuriseerd worden om gisting te voor komen In dit geval, waarbij het sap toch ver hit wordt, kan men het behalve volgens de eerste methode, bereiden door d? andere methode zachte verwarming De bereiding van het vruchtensap kan als volgt geschieden ten eerste door de schoon gemaakte rauwe vruchten uit te persen in een vruchtenpers of molen Men verkrijgt dan een troebel sap dat men desgewenst nog helder kan maken, door tot 60 gr. C. te verhitten en door een (liefst katoenflanellen) doek te zeven. Het voordeel van dit zonder koken gewonnen sap is, dat het de geur eu de voedingswaarde van de verse vruchten behouden heeft. Ten tweede door de vruchten na het schoonmaken en wassen *o nodig te kneuzen of in stukken te snij,den en met zo weinig mogelijk water enige tijd zachtjes te verwarmen totdat er voldoende vrucht uitge treden is. Wanneer men de massa daarna op een vochtig gemaakte (katoenflanellen) doek, die S. E. Heeft last van de rook van de schoor steen van de buren. Wat is daar aan tedoen V Antwoord U zult natuurlijk alleen dan last heb ben, als de wind naar uw huis waait dat kan overigens al hinderlijk genoeg zijn. Wij zouden zeggen laat een verlengpijp, waarop een kapje bevestigd is, op de schoorsteen plaatsen. De toe stand zal daardoor al veel verbeteren. Een kachel buiten laten branden mag niet, daar zouden wij de politie bij halen. P Heeft een nikkelen theepot in gebruik, waarin de thee heel spoedig zwart wordt. Wat moet zij deen V Antwoord Die aanslag in uw pot kunt u ver wijderen door een lepel waspoeder in kokend water in de pot te doen en een nacht te laten staan. Natuurlijk grondig naspoelen en geregeld herhalen. M. van W. Wij hebben een sinasreinette-appel- boom. Deze boom draagt elk jaar, doch telkens vallen de vruchten af. Wat is hieraan te doen Antwoord Een sinasreinette is ons onbekend, de bedoeling zal wel zijn een auauasreinette. Dat de vruchten elk jaar afvallen, zal wel de volgende oorzaken kunnen hebben droogte, aantasting door schurft, vreterij van zaagwesp of wormsteek (Car- pocapsa). Deze beide laatste corzaken zijn te herkenen aan de gangen die in de vruchten ge vreten zijn en waar meestal nog een z.g. worm inzit. Ook kan slechte bevruchting de oorzaak zijn, doordat er geen mdere appelbomen in de buurt staan, die op dezelfde tijd bloeien. De oorzaken kunt u misschien aan de hand hiervan zelf wel opsporen, daar dit uit de verte natuurlijk wel moeilijk is zonder verdere gegevens. Laat er van de winter eens een vakman bijkomen, die kan u misschien goede raad geven, of klop eens aan bij. de tuinbouw voorlichtingsdienst in uw district ls de bemesting ook wel in orde U zult 's morgens „kiplekker" nit bed springen Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE- VERPTLLETJES om die liter galop te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertrof fen omde gal te doen stromen.EistCarter'sLeverpiUetjej

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1