AXELSCHE 5ECOURANT Nederland-Indonesië AXELSCHE M. COURANT A Kbole. n.v. Zal nieuwe brandstof onze kachels veroveren? v NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM NEDERLANDENDR LEGT VERS KOLENEIOP TAFEL Van houtafval tot gekleurde briket! UIT ONZE OMGEVING. 21,95 - Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 1 NOVEMBER 1952 67 e JAARGANG No. ,10 Abonnement!- prtlü Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom H Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlö fl. Buitenland fl. 1 - Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlén (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. De uitspraak, dat de overdracht der souverei- niteit van de Indische archipel aan Indonesië de grootste fout is geweest, die er ooit in onze his torie is begaan, ontmoet altijd het wederwoord, kelijk in de bevolking aanwezige gezindheid. Maar waarom is het eerste gebaar der Indonesische re gering. toen het oproer nauwelijks koud was, een herinnering geweest aan de Nieuw-Guinese irre- Want het is potsierlijk, dat een regering, die moeite heeft, zich op eigen terrein te handhaven zoekt naar uitbreiding van gebied. Voor de betrekkingen tussen Nederland en Indo nesië na de souvereiniteits-overdracht is het ver derfelijk geweest, dat de unie-gedachte gefaald van f 15 per aangesloten perceel. De wijze waarop die belasting zal worden geheven is nog in studie. De heer v. d. Berg informeert nog of de in te voeren rioolbelasting van blijvende aard zal zijn. De heer Kesbeke merkt hierbij op dat dit nog een vooruitlopen op de feiten is. Het college en de raadsleden zijp zeker niet geporteerd voor n indien men geen andere tal deze invoering een feit rden gevreesd, dat wanneer tal is, zij wel van blijvende Frtnkering bij Abonnement Axel. WOENSDAG 29 OCTOBER 1952 67e JAARGANG No. 9 Abonnement!- pril" Lone nummers- Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatsen tn Nederland en Ned. Indlé 11. Buitenland 11. Advertentie prijs 7 cent per m.m Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutién lat-Almum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. I In verschillende kringen boudt men zich al een tijdlang bezig met ons brandstoffenvraagstuk. Dit vraagstuk is in de eerste plaats van groot belang voor onze huisvrouwen, die in de jaren na de oor log telkens meer hebben moeten uitgeven voor de verwarming van hun huis. Veel haarden zij,n daardoor vervangen door kachels en in veel ge zinnen is het aantal verwarmde vertrekken ver minderd. Er bestaat dus een ernstig verwarmingsvraagstuk in Nederland, waarbij, naast de huisvrouw ook de kolenhandel ten nauwste is betrokken. In deze bedrijfstak heeeft men de nadelen van de hoge kolenprijzen wel zee- erxstig aan den lijve onder vonden. Men denke maar eens aan de actie om contante betaling van het zwarte goud, aan het transportprobleem, veroorzaakt doordat de verbrui kers geen voorraad meer kunnen vormen van de randstof. Zo is het meermalen voorgekomen, dat bij een korte koude periode het vervoersapparaat niet meer in staat bleek in die tijd de geweldig gestegen vraag naar kolen te verwerken. Bij het mijnenwezen weerklonk dezelfde klacht. Vanzelfsprekend is het kolenvraagstuk ook in regeringskringen en in de vergaderingen van dl vakbewegingen uitvoerig besproken. Hier beziet men de kwestie uit een andere gezichtshoek. In hoeverre beïnvloedt de kolenprijs de kosten van levensonderhoud Welke gevolgen heeft dit voor de loonpolitiek De regering is voorstander van een minimum-verbruik aan brandstof uit een oog punt van deviezenschaarste. Een groot deel van de huisbrand komt immers uit de dollarlanden I Ten slotte is er het in werking getreden Schu- mann-plan voor kolen en staal, hetgeen er wel eens toe zou kunnen leiden, dat de kolenprijs in Nederland opnieuw omhoog zou moeten gaan om tal van redenen. Al die moeilijkheden rond de brandstoffen wijzen naar één punt de prijs van de kolen is te hoog. We moeten een middel zien te vinden om goedkoper te stoken. Een nieuw stookseizoen staat nu voor de deur en tegelijkertijd worden we nu verblijd met de vinding van een nieuwe brandstof, die de kolen voor een belangrijk deel zal kunnen vervangen en tevens aanzienlijk goedkoper zal zijn. De ge boorte van een niéuw product is dikwijls het gevolg van de nood der tijd. Zo ook nu. De hout briket, die ook in de vorm van eierkolen kan worden geproduceerd zal straks in staat zijn de ouderwetse kolen te vervangen zonder dat men kan spreken van een „surrogaat" in de ongunstige zin van dat woord. VEEE WARMTE, WEINIG AS. Wat is nu houtbriket, zo zal menigeen zich afvragen. Vanzelfsprekend is hier geen sprake van gewone stukjes hout in de vorm van een briket. Als grondstof wordt gebruik gemaakt van afval bij de houtindustrie. Reeds jarenlang brachten de houtverwerkers meer dan vijf millioen ton af val naar de vuilnisbelt. Meer dan tienmaal dacht men in het verleden een middel bedacht te heb ben om dit restproduot nog nuttig aan te wenden. Telkens zonder resultaat. Nu is eindelijk de heer Wolf te Baarn, die al meer vindingen op zijn naam heeft staan, er in. geslaagd uit deze afval een briket te vervaardigen die evenveel warmte geeft als eierkolen, maar veel goedkoper is. De warmte schat men van ruim vijfduizend tot zesduizend calorieën per kilo, de prijs zal grotendeels afhangen van de afstand waarover de houtafval moet worden vervoerd van het houtbedrijf naar de nieuwe brikettenfabriek, maar insiders verzekerden ons dat zij aanzienlijk lager zal zij,n dan die van kolen. En dat is zeer belangrijk vooral als we vernemen, dat de nieuwe brandstof maar 2,7 pet. as achterlaat. Dit is veel minder dan de asproduetie der eierkolen bedraagt I De grote moeilijkheid is dat wij in Nederland geen bedrijven hebben, waar het nieuwe product kan worden geproduceerd. Echter reeds nu meent een Duitse machinefabriek binnen zes weken een complete installatie voor houtbriketten te kunnen leveren. De nieuwe productie zal slechts ongeveer 200.000 gulden aanvangskapitaal vragen. Het lijkt alles te mooi om waar te zij,n. Want het zou betekenen, dat wij ons reeds deze winter bij de nieuwe „kolen" kunnen warmen. OOK ANTHRACIEï. Er bestaat een geweldige belangstelling voor de vinding van de heer Wolf. Allereerst van de zij.de der houtindustrie, waar er verschillenden reeds plannen hebben ontworpen om zelf een houtbri ketten-installatie te gaan bouwen. Hierdoor be hoeft men de afval niet meer weg te voeren en maakt men er nog winst mee ook. Dan zijn de raijnautor'teiten zeer geïnteresseerd. Zij informeerden haastig of het ook mogelijk zou zijn het gruis van de anthraciet in de nieuwe brandstof te verwerken. De heer Wolf twijfel* er niet aan. Nieuwe proeven hebben ook de deug. delijkheid van deze grondstof aangetoond. Inderdaad mag men van de nieuwe vinding goede resultaten verwachten. Het instituut van Hout producten houdt zich intensief met het nieuwe artikel bezig, terwijl het instituut voor Toege past Wetenschappelijk Onderzoek reeds heeft be vestigd dat de asproduetie van de nieuwe „kolen slechts zeer gering is. En dan te bedenken dat men voortaan geen zwarte handen meer behoeft te krijgen bij het kolen scheppen. Men zal immers de nieuwe brandstof in alle kleuren kunnen leve ren, van rood tot groen en van blauw totwit. Met spannning wachten duizenden in den lande op de verschijning van dit nieuwe product. Het zal een uitkomst zijn voor de houtindustrie, maar bovenal voor de huisvrouwen, die jarenlang ge- tobt hebben met een volkomen ontwrichte huis- houdbegroting, zodra daarop de post kolen ver scheen. Het mag nu geen zaak worden van lang kakelen. De winter staat voor de deur. Er moeten „houtkolen" worden gelegd, want honderden kachels zullen klaar staan om ze te verslinden. TWEEDE VAKBEURS VOOR DE LEDER INDUSTRIE EN AANVERWANTE BRANCHES. Van 29 Juni tot en met 3 Juli 1953 zal in de Jaarbeurs te Utrecht de tweede vakbeurs voor leder-, schoenen, lederwaren en aanverwante bran ches Interleder worden gehouden. De Vakbeurs zal wederom door de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs worden georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Interleder. Zij zal beslag leggen op het complex aan het Vrcdcn- burg. Aangezien als gevolg van het succes van de eerste vakbeurs, welke dit jaar werd gehouden, ditmaal op nog groter belangstelling van handel en industrie wordt gerekend, met name van de zijde van de handelaren in machines en de leder fabrikanten. zullen voorzieningen worden getroffen dat de expositieruimte tot circa 6000 vierkante meter zal kunnen worden uitgebreid. HET SOLISTENCONCOURS TE HULST. Het solistenconcours te Hulst dat Zaterdag en Zondag werd gehouden en min of meer als een experiment kon worden beschouwd is een mooi succes geworden. Er waren een flink aantal deelnemers uit alle windstreken en ook de muzikale prestatie's waren goed tot zeer goed te noemen. Het concours werd geopend door de voorzitter van „Kunst en Kuituur", drs. L. Lockefeer, ter wijl het concours werd gesloten door het lid van Ged. Staten, de heer A. Lockefeer. De jury bestond uit de herne J. van Beekhoven, Amsterdam en W. Roussel, Den Haag voor de afdeling blaasinstrumenten en J. van Landeghem, St. Niklaas en Em. Eeckhout, Hulst voor de af deling accordeons. De deelnemers uit onze omgeving behaalden de volgmdc prijzen Uitslagen Zaterdag. Derde afdeling Joke Wieles, Terneuzen, accor deon, le prijs met lof Marie Vercouteren, Kruis polder, accordeon, 2e prij.s Bertus Wieles, Ter- neuzen, accordeon, le prijp Tweede afdeling O Bogaert, Clinge (B.), ac cordeon, 2e prijs Margriet Seghers, Koewacht, accordeon, le prijs C Lourens, Terneuzen, alto, 2e prijs A van Lent, Sas van Gent, trompet, le prijp Eerste afdeling L van Zuuren, Terneuzen, tuba, 2e prijp G. F. Herrebout, Terneuzen, bariton, 3e prijs Betsy Geelhoedt, Zaamslag, accordeon, le prijs met lof J. de Witte, Sluiskil, accordeon, le prij.s met lof. Erc-afdeling G. Dumolijn, Aardenburg, accor- doen, le prijs. De volledige uitslag van de erewedstrijd was G. Engels, Temse (B.), accordeon, le prijs met 97 punten G. Dumolijn, Aardenburg, acoordeon, 2e prijs met 96 punten A. Dobbelaere, St. Niklaas, accordeon, 3e prijs met 94 punten J. de Witte, Sluiskil, accordeon, 4e prijs met 85 punten en Betsy Geelhoedt, Zaamslag, accordeon, 5e prijs met 83 punten. Uitslagen Zondag. Derde afdeling t S M van Stralen, Hoek, trom pet, 2e prijs F Seghers, Hulst, bugle, 2e prijs P Acke, Clinge, piston, lo prijs Alb. Maes, Hulst, trombone, 2c prijp Tweede afdeling E. d'Hert, Hulst, trompet, 3e prijp G Pilaet, Clinge, piston, le prijs. Eerste afdeling F Pilaet, Clinge, bugle, 2e prijs P Mangnus, Nieuw-Namen, trompet, 3e prijs J Laurens, Terneuzen, fluit, 2e prijs. Afdeling Uitmuntendheid H. v. d. Berge, Axel tuba, 3e prijp L Dorreman, Ellemeet, tuba, 2e priip C Wisse, Terneuzen, clarinet, le prijs. Erc-afdeling Jos v. d. Kelen, Clinge, piston, 2e prijp J C. de Koeijer, Sluiskil, clarinet, le prijp met lof Super ere-afdeling. Alb. v. d. Kelen, Clinge, piston, 2e prijs Alb v. d. Branden, Clinge, tuba, le prijs met lof Adr van Meurs, Axel, trombone, le prijp i Aan de ere-wedstrijd van Zondag namen deel A v. d. Branden, Cl'nge, tuba, le prijp met 951/e punten J C. de Koeijer, Sluiskil, clarinet, 2e prijp met 95 punten A. Verhage, Vlissingen, tuba, 3e prijs met 851/2 punten A. van Lent, Sas van Gent, trompet, 4e prijp met 83 punten A. v. d. Kelen, Clinge, piston, 5e prijp met 771/2 punten Adr van Meurs, Axel, trombone, 6e prijs met 70 punten C Meliefste, Souburg, tuba, 7e prijs met 691/2 punten en J d'Hondt, Vlissingen, trombone, 8e prijs met 69 punten. s van mening dat dit toch ïlevert, waar de voorzitter met de uitvoering van het iet klaar is en b.v. in de uivcrings-installatie zal moe zeer hoge kosten meebrengt. het aangaan van een geld- volgens overgelegd ontwerp- V. worden gemachtigd voor een geldlening aan te gaan dezelfde voorwaarden. 26 Juni 1951 werd besloten er Wz. te Axel de resterende •korting te verhuren telkens lurprijp werd bepaald voor ingang van 1 Januari 1951 ir de grondkamer voor Zee- ichter vastgesteld op f 110 vaststelling wordt thans be- huurder voor de tijd van een perceel bouwland, ge- tie F no. 1147, voor de A. per jaar en wel zijnde 0 H.A. en met ingang van A. 4 December 1951 betref- :ven en verhuren van grond c wordt ingetrokken en een iteld, zulks in verband met ijzigingen in deze overeen- le agenda worden nog enige oting van de gemeente en a vleeskeuringsdienst goed- hierna nog mede, dat een van dokter Z. C. Salomé, etnber a.s. ontslag verzoekt is 'zijn vertrek naar Utrecht eveelt voor een dergelijke ats. ;een bezwaren. agina 2, eerste kolom.) arme 3 en /IncoorV koning te rijk" in 6en [KERTJE. Warm altijd keurig. Als aanbieding vanai

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1