AXELSCHE COURANT DE BENELUX Nieuwe Engelse Melange wordt alom geprefereerd „Met raad en daad HDD. •PUROL asvib vïü Prijs is voor iedereen betaalbaar! Niets overtreft DAMPO Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 25 OCTOBER 1952 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM ja 3d De wereld mag op ons aanstormen met telkens weer schokkende gebeurtenissen, ons leven wordt bepaald door de kleine, dagelijkse dingen, die ons omringen. Daaronder behoort de verkwikking van een goed kopje thee. (Ing. Med.) Emsertjes (Mijnhardo Mijnhardtjes: sterke Rheumatische pijnen slopen Uw gestel en Uw lichaam. Bestrijd ze met Kruschen en begin zo een nieuw leven - fit en viet - vrij van pijn. Abonnements prijs Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom H Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indié fl. Buitenland il. C - Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutiën ^niu-dmum 8 regelsl 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. 19 tmoil De conferentie te Knocke tussen de Belgische. Luxemburgse en Nederlandse regeringen heeft, naar wij uit de courantenberichten kunnen afleiden, de bestaande moeilijkheden wel onderkend en de voort zetting der onderhandelingen gewaarborgd maar het is er nog verre vandaan, dat een be*«digende samenwerking tussen de Benelux-landen haar be slag heeft. Er zijn, ter conferentie enige theoretische be ginselen vastgelegd en er is besloten tot de in stelling van enige commissies. De theoretische vaststellingen zijn zo algemeen en zo klaarblijke lijk, dat zij vooral kunnen gelden als een hoffelijk gebaar, maar niet als een oplossing der moeilijk heden Ieder kan het eens zijn met deze edele principes, maar hen te belijden wil nog niet zeg gen, dat men de kwaal heeft genezen. Een vol ledige Unie, zo werd door de vriendelijk bijeen zijnde regeringen geconstateerd, is slechts mogelijk wanneer de verschillen tussen de drie economieën zullen zijn verdwenen. De drie regeringen wensen een politiek, die leidt naar een verhoging van de levensstandaard en zij wensen de lonen op een zo hoog mogelijk peil te brengen in het kader van de economische mogelijkheden. Geen enkele loon politiek mag echter de betalingsbalans in gevaar brengen of de oorzaak zijn van een uitbreiding der werkloosheid. Kosten van levensonderhoud moe ten worden beteugeld en de producten moeten tegen zo gunstig mogeelijke prijzen ter beschikking ko men van de verbruikers. De besluiten der conferentie verzekeren evenmin als de beginselverklaringen een oplossing, maar zij houden pogingen in om een oplossing te be reiken. Er wordt een commissie ingesteld, waarin de organisaties van werkgevers en werknemers der drie landen zullen vertegenwoordigd zijp, die het vraagstuk van lonen en prijzen moeten onder zoeken. Verder zal een aparte commissie, waarin ook werkgevers en werknemers zijp vertegenwoor digd de moeilijkheden hebben te onderzoeken, waar mee bepaalde takken van de Belgische industrie hebben te kampen en welke worden toegeschreven aan de Nederlandse concurrentie op de Belgische markt. Ten slotte wordt er een permanente ministeriele commissie benoemd, welke voor de nodige over eenstemming in economische beslissingen zal moeten waken. De Nederlandse Bank en de Belgische Nationale Bank zullen worden uitgenodigd in hechte samenwerking en met medewerking van regerings commissarissen bij die instellingen, te streven naar coördinatie van hun monetaire wissel- en crediet- poiitiek, terwijl men ook streven zal naar betere samenwerking op het gebied der buitenlandse han delspolitiek. Deze beslissingen houden de Benelux op gang en zij waarborgen een wederzijds onderzoek van elkanders grieven. De grote vraag is echter, tot welk resultaat dat onderzoek zal leiden. V an Nederlandse zijde zijn de Benelux-moeilijkheden dui delijk uiteengezet in een brief, die de besturen der drie werkgeversverbonden aan minister Ziijstra hebben gezonden. Indien het loon- en prijspeil verhoogd zou worden zo staat er in die bri< f zou de exportpositie van Nederland ernstig weiden geschaad. De Nederlandse betalingsbalans zou hiervan de terugslag ondervinden, met als gevolg monetaire moeilijkheden, welke juist in het verleden aan België aanleiding gaven de totstand koming van de Benelux uit te stellen. Voor Neder land acht onze industrie daarom geen reden aan wezig aan het Belgische verzoek te voldoen, daar juist in het hoge prij.speil in België de oorzaak schuilt van de moeilijkheden waarin Belgie zich bevindt ook ten opzichte van andere landen. Doo. aan de aandrang van België te voldoen, zou niet alleen de exportpositie van Nederland ernstig worden geschaad, maar het algemeen Benelux-be- lang zou schade ondervinden, zonder dat een wer kelijke verbetering in de Belgisch-Luxemburgse eco nomie zou ontstaan. Ten slotte zouden beschermende maatregelen, indien zij, ook tegen Nederland zou den worden toegepast, regelrecht in strijd zijn met de grondbeginselen der Douane-Unie en het I'ré-Uuie-accoord Stellen wij tegenover dit Nederlandse betoog de Belgische situatie In België neemt de afzet- crisis steeds dreigender vormen aan zowel in het binnenland als naar hel buitenland De werk loosheid neemt toe Sommige Belgische fabrikanten dringen nu aan op een verhoging van het loon- en prijspeil in Nederland, daar door het lage loon- en prijspeil in ons land, Nederlandse fabrikanten bepaalde goederen kunnen invoeren, ten gevolge waarvan Belgische fabrikanten gedwongen zouden worden hun positie te verminderen, of de poorten van hun fabrieken te sluiten. Zo werd aanvankelijke van Belgische ondernemerskant gedreigd met een tijdelijk verhogen van invoerrechten of wel het toestaan van ccntingenteringen, indien aan het Belgisch verlangen geen gevolg werd gegeveu Het zal uitermate moeilijk zijij deze tegenge stelde posities met elkaar in overeenstemming te brengen en het zal offers vergen van Nederland Wil men het vraagstuk van de Benelux oplossen, dan zal men zich rekenschap moeten geven van de noodzaak ener volledige convertabiliteit van gulden en Belgische franc Slechts door die con vertabiliteit zal de Benelux kunnen slagen Zonder vrije inwisselbaarheid kan een economische unie geen levende werkelijkheid zijn Het is de vraag welke van de twee voor een economische unie het belangriikste is de vrije handel of de vrije in wisselbaarheid van het geld Voor een werkelijke economische unie zijn ze beide volstrekte voor waarde ln een opmerkelijke brochure heeft mr. W. Wentholt er op gewezen, dat indien niet de drie- hoekshandel in Indonesische producten wordt her steld het tekort aÜn dollars voor ons land zal blijven bestaan, tenzij het levensniveau van ons land drastisch verlaagd zou worden. Een in het leven roepen van een Nederlands-Indonesische unie met werkelijke inhoud is van vitaal belang voor het scheppen van een gezonde economische samen werking tussen de Westerse naties. Helaas is dit door de opeenvolgende regeringen in Nederland niet tijdig ingezien. De sociaal-nationale politiek van Nederland heeft tot desintegratie i.p.v. tot integratie geleid, niet alleen ten opzichte van zijn vroegere gebiedsdelelt, maar ook ten aan zien van de samenwerking met België en Luxem burg in Benelux-verband. Nu de draad der onderhandelingen weer op genomen wordt, moge Nederland zich niét paaien met de gedachte, dat België van zins zou zij.il wijziging te brengen in zijn monetaire politiek of tot een struktuurwiiziging van zijn binnen lands bestel over te gaan. Dr P. H. Ritter. En wie op het ogenblik spreekt over een ;goed kopje thee, die denkt aan de nieuwe Engelse melange van Douwe Egberts de Pickwick Thee. Wij geloven niet, dat ooit een theesoort zo snel populair werd. Een wonder is dat niet. Engelse thee is nu voor het eerst verkrijgbaar voor een prijs, die voor alle lagen van onze bevolking betaalbaar is. Ieder kan nu kennis maken met de pittige smaak van deze bijzonder krachtige melange en met de zo rijke, diepkleurige afschenk, die kenmerkend is voor Engelse thee. ij kunnen U niet beter raden, dan vandaag een parje te halen en Uw huisgenoten eens te verwennen I J. G. Heeft inwoning gekré^en en de inwoners maken hel de twee oude mensen van 82 en 92 jaar nog al lastig. Daarnaast betalen ze al enige maanden geen huur en electriciteit. Wat moeten ze doen «i Antwoord Het is jammer dat u ons niet ge schreven hebt of deze oude mensen inwoning ge kregen hebben na vordering door de ge meente. Als dit zo is, is de gemeente aansprake lijk voor de huurschuld en eventuele andere schul den, zoals de genoemde electriciteitsbedragen. Is de hoofdbewoner echter accoord gegaan met de inwoning, zij het dan ook in eventuele dreige menten met vordering langs gerechtelijke weg, waar de meesten tegen op zien, dan vervalt d e aansprakelijkheid. De hoofdbewoner kan nu niet anders doen dan onmiddellijk een verzoek tot ontruiming indienen op grond van huurschuld. Aangezien echter de kantonrechter bevoegd is een termijn -,te stellen waarbinnen de schuld kan wor den voldaan en daardoor de vordering te niet gedaan wordt, moet in dit geval de hoofdbewoner naast het verzoek om ontruiming wegens huurschuld eveneens vermelden de last welke deze inwoners veroorzaken en de grote brutaliteit, wetende dat de hoofdbewoner met zijn hoge leeftijd daar toch niets aan kan verzetten. Die vordering moet in gediend worden via een deurwaarder of advocaat. Ze moet voorzien zijn van een advies van d; huur adviescommissie. Gaat u intussen ook eens praten op het huisvestingsbureau, leg uw klacht open op tafel, wij zijn er van overtuigd, dat men daar zal doen wat mogelijk is om de zaa'c 'n ^et rc"1c te brengen. Die inwoning is de oorzaak van veel ellende, maar dat ze het een paar zeer oude mensen het leven nog zuur maken, dat gaat alle perken te buiten en is, we zouden bijna zeggen, een misdaad. Hoeststillende en slijmlosmakende draqeés. In dozen van 52 en 95 ct. De K 1. Heeft een schoorsteen met „valse trek. De huiseigenaar wi lhet niet laten maken. 2. Hoe kan men vuil geworden beige glacé hand schoenen weer schoon krijgen Antwoord i 1. Een rare opvatting van deze huis eigenaar. Hij is verplicht dit euvel te laten her stellen. Schrij,ft u eens naar de bond van Ned. Huiseigenaren, Tournooiveld 3, Den Haag. Men zal u daar wel verder willen helpen. U kunt ook praten met de brandweercommandant, als de schoor steen gevaar kan opleveren voor brand. 2. Beige glacé handschoenen maakt men schoon door ze stuk voor stuk aan te trekken en wassen met een watje met tetra. H van O. Is het waar, dat de meeste brand verzekeringen bij brand veel minder uitkeren dan het verzekerde bedrag, uit oogpunt van waarde verlies Hoe moet ik handelen om werkelijk tegen brand verzekerd te zijn V Antwoord Een brandverzekering beoogt schade loosstelling te verlenen voor het vermogenverlies dat men lijdt door beschadiging of vernietiging van de verzekerde voorwerpen door brand. Het woord „schadeloosstelling" sluit het belangrijke, in het assurantie-reebt verankerde principe ln, dat de uitkering in geval van schade de verzekerde geen winst mag opleveren. Verschillende wets bepalingen zijn er op gericht om dit te voor komen. De logica van dit principe springt direct in het oog wanneer wij aan een opzettelijk te hoog gestelde verzekering denken. Wanneer iemand een inboedel van f 5000 voor f 10.000 verzekert, kan hij begrijpelijkerwijze bij een totale schade toch slechts op een vergoeding van f 5000 aao- spiiaak maken. Het vorenbedoelde beginsel kan ook in het geding komen in de volgende situatie. Iemand heeft enige jaren geleden een costuum gekocht, dat thans tot op de draad versleten is. Gaat dit costuum door brand verloren dan gaat het evenmin aan hiervoor een zodanige vergoe ding te verlangen, dat men voor de uitkering een geheel nieuw costuum zou kunnen kopen. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt reeds dat de om vang" der uitkering steeds afhankelijk is van da werkelijk geleden schade. Op vergoeding hiervan zal men steeds aanspraak kunnen maken, indien men er voor zorg draagt, dat de verzekerde som gelijk is aan de waarde der verzekerde goederen. Bij, de vaststelling van deze waarde moet men uit gaan van de aanschaffingsprijs der goederen op het ogenblik, verminderd met een zekere afIrek voor de slijtage. Dat deze aftrek zeer verschillend kan zijn, afhankelijk van het gebruik en de aard *"BTB"T¥7" Niet krabben. De helder vloeibare .1 I- I K D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele IJ Jj JLV seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. der goederen (textiel, meubilair, schilderij,en) is zonder meer duidelijk. De ervaring heeft intussen geleerd, dat de verzekerde sommen nog maar al te vaak te laag zij,n gesteld, doordat men de in vloed der prijsstijgingen uit het oog verliest. Het is daarom zaak hij. voortduring er op toa te zien dat de verzekerde sommen aan het prijspeil blij ven aangepast, aangezien men, indien bij, schade de verzekerde som te laag blij,kt te zijn, slechts op een gedeeltelijke vergoeding der schade aan spraak kan maken. Onroerende goederen worden veelal verzekerd tegen herbouwwaarde. Na de brand kan het pand dus, zonder aftrek voor de schudepenningen geheel hersteld worden, of her bouwd. bij allerlei verkoudheden. Wonderlijk zoals dat helpt! Voor Vadér, Moeder en. Kind Geen ruwe handen, schrale huid, ruwe lippen met A. v. d. H. Bij ons huis is een vijver met goud vissen. De laatste tijd deed zich het euvel voor dat de vijver lekt. Kunt u mij misschien een mid del aan de hanj doen wat vlugger droogt dan cement om deze vijver weer dicht te krijgen V Antwoord Er zijn middeltjes in de bouwmate- rialenhandel verkrijgbaar waardoor cement binnen een kwartier hard wordt Wendt u dus tot een handelaar in bouwmaterialen. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Abonné. Heeft in de nabiiheid van een plaats waar een perskuil is geweest, een pomp. Nu ruikt het water nog steeds naar deze perskuil. Wat is daar aan te doen 'i Antwoord i De door u bedoelde onaangename reuk van het pompwater wordt veroorzaakt door sporen boterzuur en valeriaanzuur, afkomstig uit de perskuil. Deze zuren verdwijnen uitermate lang zaam uit de bodem, het kan tientallen jaren duren, omdat de uitspoeling door de regen mojt ge schieden. De enige remedie is derhalve de pomp te verplaatsen. F. J. S. Heeft een vermolmde schuur en de huiseigenaar wil van reparatie niets weten. Antwoord ls de schuur zichtbaar van de straat V Zo ja, dan zou ik mij wenden tot de bouw- en woningcommissie (schoonheidscomtnissie). In ieder geval zal deze commissie u wel willen inlichten zij kunnen de situatie beoordelen. U hebt huis en schuur gehuurd, dus moet de eigenaar zorgen, dat het bewoonbaar en te gebruiken blijft. pijn-, kou- en griepbestrijders Doos 41 cent - Koker 80 cent J. K. Door verkoop van ons huis moeten wij er blfikens een aangetekend schrijven van de nieuwe eigenaar over drie jaar uit. Kunnen ze ons er dan gewoon uitzetten Antwoord U dient u in verbinding te stellen met het huisvestingsbureau en natuurlijk moet u moeite doen. Overigens komt wat betreft de uitzetting, de kantonrechter er aan te pas. In drie jaar kan er echter nog veel gebeuren, maar de nieuwe eigenaar heeft dan wel zijn rechten. Zoals Kruschen duizenden verlichting bracht reeds na betrekkelijk kort gebruik, zo kan zich ook bij U die weldadige bloedzuiverende werking vol trekken. Met Kruschen regelmatig gebruikt geen onzuiver bloed meer. En daarmee is dan de oorzaak weggenomen van die kwellende rheuma- tiek. Koop vandaag Kruschen bij Uw apotheker of drogist en begin morgenochtend die heilzame kuur.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1