AXELSCHE SS COURANT Europees dilemma AXELSCHE IS COURANT De Bioscoop bestaat een halve eeuw r S&napirin qqö DE GAL LEVER OP In October 1902 opende het eerste ELECTRISCHE theater. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Eerste films duurden maar enkele minuten. Dat opstijgend brandend zuur, van Uw maag tot hoog in de keel lussen: nemen. Frankeriog bij Abonnement Axel. ZATERDAG 18 OCTOBER 1952 67e JAARGANG Nr. 6 N Abonnement»- prijst Losae nummert' Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlë il. Buitenland il. - Advertentie prlja 7 cent per m.m. Inaezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine AdvertentJën (mjximum 8 regels) 1 5 regelt 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. De ouderen onder ons herinneren zich, hoe. voor de eerste wereldoorlog, de internationale span ningen o prekening geschreven werden van de ge- Frankering bij Abonnement Axel. wereldmachten, terwijl het zich bij de eindbeslissing onvoldoende kan laten gelden. mergeld door de militaire lasten en wij, weten niet, hoe ve rdat nog in de toekomst zal gaan. Er zijn wanhopigen die uitroepen als de cata strofe dan toch moet komen, hetzij door een Rus sische opmars, hetzij doordat wij door onze eigen bondgenoten iu de steek worden gelaten is u j -A 1J WOENSDAG 15 OCTOBER 1952 67e JAARGANG Nr. 5 Abonnement! prljtr Lotte nummert Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatien ln Nederland en Ned. Indlé il. Buitenland il. - wellicht bevreesd zal zijn dat bij betaling vóór de invoer de franc6 in Le Zoute vergokt zullen wor den in plaats dat er bomen gekocht zullen worden. Na een bezichtiging van het bedrijf, waarbij de gehele vervaardiging van boomstam tot klomp op de voet kon worden gevolgd en waarbij, aan het '1 kleindochtertjes van de heer or de prinsesjes werden aan- •ht verder via Roskam, St. naar Zuiddorpe en vandaav aar Westdorpe en SAS VAN GENT Advertentie prijt 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutiën ^maximum 8 regelt) 1 - 5 regelt 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Nog zijp er velen die de film en de bioscoop als verschijnselen van de moderne tijd beschouwen Vermoedelijk is de nog steeds omvangrijke tech nische verbetering van de film oorzaak van deze gedachte want het is alweer een halve eeuw ge leden sinds het bioscoopbedrijf in het theaterleven zii.n intrede deed In October 1902 opende Thomas L. Talley in Los Angeles een „electrisch theater" en deze gebeurtenis wordt meestal gezien als de geboorte datum van het bioscoopbedrijf. Vanzelfsprekend vindt men in Duitsland en Frankrijk filmgeleer- den, die de komst van het bioscoopbedrijf binnen hun grenzen zagen, maar zien we Los Angeles als het begin dan valt dit wel ongeveer samen met de data, waarop in verschillende delen van de wereld de bioscopen hun deuren openden. De wereld van vandaag is bijna niet meer denkbaar zonder de gezellige gebouwen met hun kleur rijke reclames, die een zee van licht uitstralen en wekelijks aan millioenen enige uren van ont spanning bezorgen. Het duurde intussen een aantal jaren voordat men het bioscoopwezen een bloeiend bedrijf kon noemen. Zoals veel nieuwtjes werd ook de film mét de nodige achterdocht ontvangen. In Ame rika was het Edison die als eerste met zij,n kine- toscoop voor de dag kwam. Het resultaat van Re opnamen met dit apparaat was iets, dat alleen nog maar op de tegenwoordige film lijkt. Het apparaat dat in Frankrijk door de gebroeders Lu- raière werd vervaardigd bracht weinig meer film genot. De uitvinders zelf zagen er maar weinig in. Toen een van Frankrijk's vroege filmgroten, Méliès, probeerde van Lumière de uitvinding te kopen zei de laatste „Wees maar dankbaar dat mijn uitvinding niet te koop is, ze zou je onge twijfeld ruïneren." De eerste films werden in de familiekring op genomen, zoals de beginnende amateur-fotograaf eerst opnamen maakt van zijn huisgenoten. Toch ging men er spoedig toe over deze films in het openbaar te vertonen omdat zij als curiositeit toch altij.d publiek trekken. Nadat men enige belang stelling gevonden had ging men er toe over op namen te maken van een parade de opening van een tentoonstelling en andere actualiteiten. De eerste filmoperateurs hadden met de nodige moeilijkheden te kampen. Duurde een gebeurtenis vrij lang, dan moest men met twee camera's op stap, want de spoelen waren te klein. Terwijj men met het eerste apparaat opnamen maakte, werd het tweede opnieuw „geladen". Op deze wijze werd de continuïteit niet iu gevaar gebracht. Ook had men niet steeds een donkere ruimte bij de hand, noodzakelijk om het verwisselen van films mogelijk te maken. Van Lumière's camera-mannnen wordt verteld hoe zij onderweg daarvoor zelfs gebruik maakten van een grote bierton. VAN MINUTEN TOT UREN. De beperkte lengte der films was een grote handicap en maakte een reportage van een lang durige gebeurtenis vrijwel onmogelijk. Verschillende filmpioniers waren er ook van overtuigd dat het publiek een film die langer duurde dan twee of drie minuten, nooit zou appreciëren. Zien we de hedendaagse producten die ons soms meer dan twee uur kunnen boeien, dan is er wel een en ander veranderd Na de eerste success:n ging men er toe over op namen te maken in studio's Ook hier in de aanvang slechts primitieve operaties. De regis seur had zelf ean rol, de electriciëns en timmer lieden speelden de bijrollen of werden gebruikt als figuranten. Geldgebrek dwong er dikwijls tot vindingrijkheid. Zo wilde de Vitagroph Company (de latere Warner Brothers) opnamen brengen van de oorlog op Cuba. Er werd een camera-man heen gezonden, die niet te lang kon blijven, om dat dan de kosten te hoog werden. Bij aankomst werd de filmman Diet op het oorlogsterrein toe gelaten. Juist in die tijd ging Cernera's vloot voor Santiago ten onder. Dit dramatisch en be langrijk gebeuren zou nooit voor het nageslacht bewaard zijn gebleven indien de cameraman op zijn terugreis op de boot niet een serie kleine scheepjes had gemaakt, die hii in zijn badkuip naar „de bcdem der zee" zond en verfilmde. Het ver haal gaat, dat de Spanjaarden deze film als een historisch document van hun heldhaftig verzet hebben aangekocht I 1 VAN CAFÉ TOT BIOSCOOP. De eerste filmvoorstellingen werden in café zalen gegeven. Er werden dan 10 of 12 films van circa 3 minuten vertoond met de nodige pauzen. In Frankrijk werd vcor zo'n voorstelling 1 franc gevraagd De eerste ontvangsten waren niet bemoedigend. Men beurde 35 francs. Maar een paar maanden later telde men na sluiting van de kas reeds 2000 francs voor een voorstelling. Toch was men niet erg vlot met het bouwen van speciale bioscoopzalen. Men vreesde dat de belangstelling na een korte tijd zou gaan dalen. Gelukkig bleek die vrees ongegrond, want tel kens zag men de kwaliteit van de film ver beteren, zodat er steeds meer bezoekers werden getrokken. Men kwam er zelfs al toe ou^ (le films te kleuren, welk werk met de hand ge beurde, terwii,l men voor elke kleur een aparte specialist in dienst had. Dit werd te kostbaar. De gekleurde film is dan ook weer van het doek verdwenen, totdat de techniek haar terugriep. De film heeft na 1900 snel terrein veroverd en daarmee het bioscoop wezen dat ook zijn spe ciale moeilii,kheden gekend heeft. Men denke aan het plotselinge afbreken der films en de daardoor veroorzaakte storing. In dc V.S. zog men echter spoedig in elke stad van betekenis bioscopen ver schijnen. In de minder ontwikkelde streken had men na de geboorte van de speelfilms sonajS| de grootste moeite om de vrede onder het publiek te bewaren dat zo meeleefde met de gebeurtenissen o phet doek dat men partij ging kiezen voorbe- paalde spelers in het verhaal. Hieruit kwam menige vechtpartij voor onder de bezoekers. Bij het opmaken van de resultatenrekening hebben veel bioscoop-exploitanten daar een vervroegde af schrijving van het zaalmeubilair moeten incal culeren. In de loop van de verstreken halve eeuw hebben de bioscoop-experts het publiek weten te boeien door het scheppen van een gezellige sfeer in hun bedrij.ven. Daarom is er ook nu een goede toe komst voor hen die hun hart en hun commer ciële talenten verpand hebben aan de film. In dien bovendien de overheid nog eens haar steentje zal bijdragen door afschaffing of vermindering van de vermakelijkheidsbelasting dan zullen «c hier thans bestaande wolken van kosten en toe nemende lasten ook spoedig weer over drijven. DE KINDERPOSTZEGELS 1952. Van 17 November 1952 tot en met 16 Januari 1953 zullen aan de postkantoren weer de bekende post zegels met toeslag „Voor het kind" verkrijgbaar zijn. Ditmaal werden ze ontworpen door mevrouw J. Janzen-Dalenoord te 's-Gravenhage, die ook de tekst en de waardecijfers verzorgde. De postzegels zijn uitgevoerd in twee kleuren en wel voor alle zegels de voorstelling in zwart, gedrukt op een effen fond in kleur, waarin in wit uitgespaard de landsaanduiding „Nederland" en de waarden en bijslagen. Waarden, voorstelling en kleur van het fond ziin: 2 3 cent jongen met geit, geel-groen 5 -f- 3 cent meisje op ezel, roze-rood 6 J 4 cent: meisje met hond, blauwachtig-groen; 10 -f-j 5 cent jongen met poes, okergeel 20 f— 7 cent jongen met konijn, blauw. De zegels zullen voor de frankering tot en met 31 December 1953 geldig zijn verdrijft loomheid en moeheid en kou en pijn uit het lichaam. WERKLOOSHEID IN SEPTEMBER GEDAALD. Het aantal bij de arbeidsbureaux geregistreerde mannelijke werklozen daalde in de afgelopen maand van 110.220 tot 101.738. Hieronder bevonden zich 24.995 D.U.W.-arbeiders (vorige maand 28.012). ■•De daling der werkloosheid moet worden toe geschreven aan de voortzetting en de uitbreiding van de scizoenwerkzaamheden in verschillende be drijf sU kken Voorts werden de ingeschrevenen, die zojuist de scholen hadden verlaten, geleidelik aan geplaatst,, waardoor het aantal ingeschrevenen be neden de 19 jaar daalde van 8474 tot 6518. Daar naast gaven enkele bedrijfstakken een opleving te zien, met name de bouwnijverheid en de textiel-, de schoen- en de confectie-iudustrie. De werkloosheid daalde o.a. onder de bouwvak arbeiders van 17.651 tot 15.675, de metaalarbeiders van 12.436 tot 11.045, de textielarbeiders van 2422 tot 191.1, de landarbeiders van 10.563 tot 7490 en de losse arbeiders van 19.340 tot 18.279. Het aantal aanvragen voor mannelijk personeel daalde in September van 13.443 tot 12.938. In de provincie Zeeland daalde het aantal werk lozen van 1640 op 31 Augustus tot 1427 op 30 September. De relatieve werkloosheid was eind September het hoogst in Noord-Brabant met 48, het laagst in Zeeland met 16 werklozen per 1000 mannelijke beroepsbeoefenaren, terwijl het rijks gemiddelde 33 bedroeg tegen 36 op 31 Augustus. Het aantal als werkloos geregistreerde vrouwen steeg van 8314 tot 8818. De vraag naar vrouwelijk personeel nam af van 12.631 tot 12.430. Op de Hijkswerkplaatsen voor Vakontwikkeling volgden eind September 2740 personen een cursus (vorige maand 2770) en wel 890 in de bouwvakken en 1850 iu de metaalvakken. kunt U blussen in een paar minuten, met één of twee Rennies. Deze smakelijke tabletten wer ken onfeilbaar, ook bij U. Koop een pak bij Uw apotheker of drogist en zorg er voor altijd een paar bij de hand te hebben. Ze zijn hygiënisch ver pakt, één voor één zo practisch. En onopvallend in te nemen zonder water of wat ook. (Ingezonden mededeling) idse Coöperatieve Beetwortel- ite bedrijf zou zijn dat op aezocht. g het dagelijks bestuur van Gent, het bestuur van de in W. Lindenberg, W. de :n Hamer, J. W. Scheele- Kruijsse en de directeur der n Krevelen, die ook hier oeg voor enkele bijzondere ;e verzilting van het kanaal- ere suikerproductie en een e veroorzaakt. Ook voor de iccn en voor de landbouw een moeilijk probleem, dat België kan worden opgelost, n Krevelen de aandacht op Vlaamse weggennet, waarvan ia deze reis ten volie zal ;etuige de route Zuiddorpe- ent, Walsoorden-Graauw en lustreerde de noodzaak van log door te vermelden dat irfabriekeu voor de bieten- rerkeer van 150 vrachtauto's en S 5 werd een rondgang door dc fabriek gemaakt, waarna van de voorzitter van de lel, ir. Horstmann nog een het dagelijks bestuur van mstreeks 7 uur via Sluiskil erd gereden jens „kiplekker" springen lever een liter gal in uw inge- i, anders verteert uw voedsel akt verstopt, wordt humeurig antaardige CARTER'S LE- die liter gal op te wekken en oelgang op natuurlijke wijze te ig zacht middel, onovertroffen len.EistCarter'sLeverpilletjes HET DINER. riveerde Z.K.H. met zijn ge il di raadszaal van het ge- een eenvoudig diner werd hard, zijn particulier secre der Koningin en baron Col bij dit diner aanwezig, de van de marechaussee, kapt den van Ged. Staten, Hame- ut en Mes, alsindde de grif- Pilaar. Verder het dagelijk nte Hulst, de voorzitter van ercauteren, van de C.B.T.B., sr, het bestuurslid van de Scheele en het volledige be- van Koophandel, e Kamer van Koophandel, ir. ijdens dit diner Prins Bern- naar onze streek en achtte orrecht deze dag een aantal kunnen voorleggen. Spr. icht op dat vele problemen zijn gebracht, doch dat o.a. dc minister van Verkeer en iter van Economische zaken portefeuille, de Kamer niet gesteld haar zienswijze naar Horstmann meende 15 Oc- ij.dag in onze geschiedenis te erzekerde dat evenals boven sch-Vlaanderen volbloed Ne- mede willen bouwen aan de nd ireer zonder zorgen alles eten zonder vrees voor die bran- s om U heen hoe tientallen het gebruik van Rennies tot maken. En met succes. Zij brandend maagzuur is I (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1