AXELSCHE lfCOURANT Het geval LAGES. Puistjes D.D.D. AXELSCHE K COURANT RUSLAND, FINLAND en ESTLAND GAL 1VER OP NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hocldredactie: T. C. VINK-van VESSEM NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: Adres Redactie en Administratie: Drukker-Uitgeefster: T. C. VINK-van VESSEM AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Firma J. C. VINK Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 11 OCTOBER 1952 67e JAARGANG No. 4 Abonnementi- prl]l! Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indié fl. Buitenland fl. 1 Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutièn lui-A.imum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. aan Het voorstel van de minister van Justitie de kroon, om gratie te verlenen aan de moorde Tegenover het „Volksempfinden" plaatst minis, ter Donker de idee van het recht, de eerbied voor - 1 - MEER DEVIEZEN VOOR TOERISTEN. Tot nu toe bedroeg het jaarmaximum aan de viezen voor toerisme naar de Europese landen, die in O.E.E.S.-verband samenwerken f 400 voor personen van14 jaar en ouder. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Frankering bij Abonnement Axel. WOENSDAG 8 OCTOBER 1952 Abonnements prijs t Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indié fl. Buitenland fl. 1 - 67e JAARGANG No. 3 Advertentie prijs 7 cent per m.m Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kleine AdverteUiên luiuAlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Als men van Helsinki op een heldere dag over de Finse Golf heen kijkt, ziet men de kust van Estland. Het is, alsof men over de golven der eeuwen heen kijkt van de twintigste-eeuwse be schaafde wc re!d in haar beste vorm naar een donkere hoek van het rijk van Djengis Khan. Want Finland is een vrij, democratscih land, even westers als Zweden en minder angstig, terwijl Est land geterroriseerd, verwoest en ontvolkt, een even oosters regiem heeft als alle auddï* republieken vau de Sovjet-Unie en opgejaagder is dan de meeste. Het contrast is zeer vreemd. Het zijn verwante volkeren, de Finnen en de Esten, zij stammen van dezelfde volkeren af, zij, spreken beide varianten van dezelfde Oogo-finse taal, be horen tot dezelfde Lutherse kerk en genoten tot twaalf jaar geleden, hetzelfde soort vrije leven onder dezelfde soort democratische regering. In 1939 daalde de Russische vuist op hen beiden neer, de Finnen verzetten zich, terwijl de Esten zich on middellijk overgaven De Finnen vochten, eerst in de winteroorlog van 1939-1940, toen zij de Russische agressie zes glorieuze weken lang te schande maakten en nog zeven weken daarna weer stand boden aan de geconcentreerde aanval van het Rode leger en toen opnieuw in de oorlog van 1941-1944, toen zij, zich bij de Duitsers aansloten na de Duitse inval in Rusland, de gebieden terug veroverden, die de Russen hun in 1940 hadden ontnemen en drie jaar lang stand hielden. De Esten gaven de Russen nooit enige reden tot klagen. Zij, stelden in 1929 militaire bases ter beschikking van het Kremlin, toen dat er om vroeg zii boden geen weerstand zij. konden het niet toen het Rode Leger in 1940 hun land onder de voet liep en toen Zhdanof een nieuwe regering be noemde. Het was niet de schuld van de Esten, dat de Duitsers de Russen in de volgende zomer uit Estland verdreven. Toen de Russen in 1944 als overwinnaars terugkeerden, gaven de Esten weinig 1 ast. Men zou dus verwachten dat het Kremlin de Esten welwillend en de Finnen gestreng behandeld had. Maar het omgekeerde is gebeurd Rusland behandelde Finland met de tegemoetkomendheid die alleen Engeland zijn verslagen vijanden beloont en gaf ten opzichte van Estland blijk van een bar baarsheid als sinds de dagen van de Grote Toorn niet meer vertoond was Toen Finland tenslotte gedwongen werd een wapenstilstand te tekenen (in September 1944) waren de voorwaarden op slechts één punt hard. De Russen eisten nauwe lijks meer gebied dan zij in 1940 al hadden ver overd voordat de Finnen zich bij de Duitsers aan sloten. Zij, lieten hun eis tot afstand van Hanko varen en namen genoegen met het minder dicht bevolkte gebied van Porkkala als vlootbasis. Zwaar waren alleen de herstelbetalingen. Finland moest Rusland goederen leveren ter waarde van .100 millioen dollar hierbij ging men uit van de vooroorlogse waarde van het geld, zodat er eigen lijk voor bijna een milliard dollar moest worden geleverd. Alles moest betaald worden voor Sep tember 1952. Finland moest niet alleen leveren, wat het zelf kon produceren, maar ook machines. Eén-derde van de gehele schuld moest in machines betaald worden, waarvoor Finland noch de grond stoffen noch dc fabrieken bezat. Voor de rest liet Rusland Finland vrij,er kwamen geen Sovjet-troepen naar Finland. Moskou steunde de Finse communisten niet met geld of wapens De Finnen konden hun eigen zaken op democratische wijze regelen. Zij hielden vrije ver kiezingen en er werd een aantal communisten gekozen. Op een ogenblik was in het coalitie kabinet een communist minister van binnenlandse zaken, maar toen deze de politie begon vol te stoppen met communisten, nam het parlement een motie van wantrouwen aan en hij werd ontslagen. Het Kremlin bemoeide zich er niet mee en Leino verdween uit de openbaarheid. Finland is vrii, en welvarend. De Finnen hebben het sinds 1944 niet gemakckelijk gehad. De herstelbetalingen drukken zwaar op de arbeidskracht en de hulpbronnen van het volk. Het opnemen van bijna een half millioen Finnen uit het verloren Karelié heeft offers geëist van de rest van de bevolking de boeren moesten vaak een deel van hunland afstaan voor de vluchte lingen. In de eerste jaren bestond er een ernstig voedseltekort en nog altijd heerst er ernstige wo ningnood. Maar Finland leeft toch op jen peil, dat niet veel verschilt van het Noorse, hetgeen niet slecht is voor een land dat tijdens de tweede wereldoorlog tweemaal werd verslagen en geen Marshall-hulp heeft genoten. Estland daarentegen, dat neutraal, meegaand en onschuldig is geweest, is er slechter aan toe dan enig ander Europees land met uitzondering van de andere Baltische staten, Letland en Litauen. Toen de Russen in 1940 hun belofte zich niet in te laten met de binnenlandse aangelegenheden vau Estland braken, begonnen zij onmiddellijk met het verwijderen, vermoorden, gevangen zetten en depor teren van duizenden leiders van het onafhankelijke Estland het eerst kwamen de politici en officieren aan d ebeurt, maar allengs volgden alle andere leidinggevende figuren. Zij hielden scherts-verkie- zingen en produceerden een scherts-parlement, dat de opneming van Estland in de U.S.S.R. verzocht. Zij begonnen Estland zo hard te sovjetiseren dat de Esten in de zomer van 1941 de Duitsers bij.na als bevrijders begroetten, hoewel zij hen sedert eeuwen als hun doodsvijanden hadden beschouwd. Een Duits bewind kon niet slechter zijn dan het Russische, misschien wel beter. Men mag aanne men, dat het inderdaad beter was, want toen de Duitsers in 1944 begonnen terug te trekken en dc Russen op het punt stonden het land weer te bezetten, vluchtte iedere Est, die maar vluch ten kon, hetzij over zee naar Zweden, hetzij over land naar het westen. Ongeveer 100.000 vluch telingen op een bevolking van een millioen, over leefden deze grote trek. Zij,, die hadden willen blijven, merkten al gauw, dat daarvan toch geen sprake was. De Russen be gonnen met nieuwe deportaties. Telkens en tel kens waren er weer razzia's van de M.V.D. in de nacht werden de mensen weggesleept, naar het oosten en niemand hoorde ooit meer iets van hen. De ergste razzia is wel geweest die in de laatste week van Maart 1949, toen duizenden Esten, merendeels boeren met hun gezinnen, gedeporteerd werden. Welk deel van de oude bevolking is ver dwenen, hetzij naar het westen, hetzij naar het oosten, kan men slechts gissen. Men blijft aan de veilige kant, als men het op één-derdj taxeert. In plaats van de vertrokkenen zijn er Sovjetburgers gekomen uit de ver afgelegen delen van de Sovjet unie, grotendeels Aziaten zij, zijn soldaat of be horen tot de arbeidsdienst. In de regering zitten geen Esten meer op vooraanstaande plaatsen iedere Est, die een functie aanvaard heeft uit han den van de Russen, is dood of gedeporteerd. Maar zij worden niet opgevolgd door Aziaten, doch door Grcot-Russen en het Russisch vervangt het Est- lands zo snel als de bevolking maar Russisch kan leren. De Esten werkjn nog op. het land, maar de karakteristieke kleine boerenbedrij.veu zijn ver dwenen in plaats daarvan zijn er collectieve boer derijen gekomen en dit jaar moeten er super- kolchozen komen, waarvan de leden zullen wonen in nieuwe ,,landbouwsteden" in plaats van in oude boerderij,en. De troost van de godsdienst, die naar ons wordt meegedeeld, de orthodoxe chris tenen in de Sovjet-Unie, volledig ter beschikking staat, wordt de Eisten niet gegund. De kerstdagen, evenals andere Lutherse hoogtijdagen, zijn voor de Esten normale werkdagen en pers noch radio besteedde enige aandacht aan het kerstfeest. Op 30 December 1951 beseften de Sovjets ineens, dat het kerstfeest propagandistische waarde had en in een speciale radio-uitvending voor Esten buiten de grenzen, verklaarde een door de Russen be noemde aartsbisschop, dat er in Estland kerk- diensteu waren gehouden en dat de gelovigen het kerstmis hadden gevierd door bijzondere pres taties van scheppend werk." Wij horen zoveel over het totalitarisme van Stalin en de eensgezinde wil van „de dertien man nen in het Kremlin", dat wij een uniforme eii consequente Srvjet-politiek verwachten. De waar heid is echter, dat er in de afgelopen 35 jaar geen staat is geweest, die zo vaak een politieke draai heeft genomen als de Sovjet-Unie. De Rus sische regering is in staat van vandaag op mor gen haar politiek ten aanzien van een bepaald land te veranderen. Zij kan ten aanzien van na burige en verwante landen een geheel verschil lends en schijnbaar tegenstrijdige politiek volgen, zoals dat b.v. ten aanzien van Finland en Estland het geval is. Rusland had en heeeft nog behoefte aan ma chines het kon en kan die alleen van Finland krijgen, als het de Finnen vrij laat. Rusland had van Estland niets anders nodig dan kustgebied het kreeg dat en nu kunnen de Esten naar de maan gaan. (Uit een artikel van J. Hampden Jackson in „The Contemporary Review." ZITPLAATSEN VOOR DE KRONING VAN KONINGIN ELIZABETH. De British Travel and Holidays Association heeft een speciale afdeling gesticht, die is belast met de toewijzing van zitplaatsen langs de „kronings route" voor bezoekers van overzee. Een groot deel van de zitplaatsen op de regeringstribunes is natuurlijk gereserveerd voor officiële bezoekers een ander deel van de plaatsen zal worden toe- »gewezen aan vertegenwoordigers van alle aspec ten van het Britse nationale leven. Een kleiner gedeelte der zitplaatsen zal echter door reisbureaux aan bezoekers uit Europa en elders te koop wo- den aangeboden. De prijs varieert van 10 tot 30 guineas en aan vragen moeten vóór 10 November a.s. bij de Bri tish Travel and Holidays Association, 10, Mayfair Place, Londen, zijn ontvangen. RIJKSWEG OP ZUID-BEVEL AND WORDT VERBETERD. Dezer dagen aldus deelt de Toeristenbond A.N.W.B mede zullen de verbeteringswerk zaamheden aan de rijksweg op Zuid-Beveland, dus in de route Bergen op ZoomVlissingen, worden aanbesteed. Zo zal over een lengte van 3 km. het wegdek worden hersteld en tevens zal het rijwielpad weer met 3 km. worden verlengd. Ook zullen er 23 naast de rijbaan gelegen parkeerplaatsen worden aangebracht over een lengte van 5 km. Al deze verbeteringen zullen plaats vinden op het deel van deze rijksweg tussen de Brabantse grens en Rilland-Bath. leze toesttellen in een met maximum-motor- illen tijde een snelheid an het geluid. Het is it te doen met Meteors, supersonische snelheden am voorkomen wanneer supersonisch gaat vlie- n van vleugelprcfielen menschappen schaden en Hetzelfde kan gezegd Met de Sabre kan men n, want Sabre-piloten adese luchtmachten ma- je van, met dit toestel duiken, zonder dat de ke gevolgen schijnt te fen geen der behandelde lupersonische categorie, im de geluidssnelheid in deren. 3eproefde hulp bij rerkoudheid voor Va ler, Moeder en kind. I gekocht, die al vrij vervelende geschiedenis, aig aan doen kunt. Van geval zullen we maar werkelijk niet bij wie inkelier nog niets aan f de vlekken zijn nog hem toegepaste methode gewoon terug vragen en runt als volgt te werk de lijst en maak even- t goed droog en schoon er gewone vlekken op behandelen met kamfer- Gewone poetspommade reven met een zachte middel, ook naast het kken ontstaan door het las behandelen met zeer eder op het glas en wast ven met een wollen lap. ïw aandacht op, dat een hangen, daar kan het ook kunnen daardoor op het glas. Hangt de buiten)muur, dan is het de kurken te bevestigen lar binnen kan dringen, te de spiegel niet zon- zouden wij maar niet schiet er niet veel mee t vervolg links laten liddel en geen reclame intje" waardoor hij ver ten vrouw en kinderen erd opgenomen worden komen voor meer dan f uw „bijbaantje", dan w en kinderen als ver- te krijgen. Speel der- ïiekenfonds. „kiplekker" ngen. een liter gal in uw inge- lers verteert uw voedsel ■rstopt, wordt humeurig trdige CARTER'S LE- ter gal op te wekken en ng op natuurlijke wijze te ht middel, onovertroffen IstCarter'sLeverpilletjes aren in hetzelfde huis. zolder behoort. Kunnen lertje te delen met mijn zolderruimte door tol van uw buurman Zo verigens kunnen wij een •delen wij, kennen ie i zeggen neen, als de gehuurde grond staat.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1