AXELSCHE ié COURANT FRIESLAND AXELSCHE Ü5 COURANT Advertenties, die millioenen hoop geven. Kinderen en Dieren. VGLB1 erkouden nen dames onde NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM UIT ONZE OMGEVING. AXEL NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM chtekauwg°m Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1952 66e JAARGANG No. 101 Abonnements prijs: Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indiö fl. Buitenland fl. I - Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn ^.utimum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. De opleving der Friese beweging in de laatste tijd is een even ingewikkeld als eenvoudig vraag stuk Ingewikkeld, omdat het duidelijke beeld van wanneer de Nederlandse overheid de aanspraken der Friezen bevredigt, zal zij de liefde der Frie- zen voor ons gemeenschappelijk vaderland niet „MONDACCORDEOLA" CONCERTEERDE IN DE BELGISCHE HOOFDSTAD. Frankering bij Abonnement Axel. WOENSDAG Abonnements prijs: Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indlè fl. Buitenland fl. SEPTEMBER 1952 66e JAARGANG No. 100 Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. K'«lne Advertentién (uiudmum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Tijdens de tweede wereldoorlog zat een vrouw in een tram in Chicago. Zij was wanhopig, want haar enige zoon was op zee gesneuveld. Lusteloos dwaalden haar ogen langs de advertenties, tot zij getroffen werden door een afbeelding van de Hei land, die met tederheid uitzag over de wereld zeeën Het transparant droeg de tekst „En zie, Ik ben met, u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld." Voor het eerst sinds haar verlies ervoer de bedroefde moeder een belofte van vrede. Van die dag af verlichtte een nieuw geloof haar leven. Zij en duizenden anderen danken dit aan een jonge vrouw uit Chicago Jo Peterson en aan de organisatie, die dergelijke boodschappen laat op hangen tussen advejtenties voor havermout, over hemden en haarwater de Best Seller Publicity De behoefte aan een pakkende manier om het meest verkochte boek ter wereld, de bijbel, voor het publiek open te leggen, werd door Jo Peterson voor het eerst gevoeld in 1937. Zij gaf toen les aan een avondschool een der leerlingen wor stelde zich zelfbewust door het voorlezen van een godsdienstig gedicht heen Maar teen hij bij het woord Jezus kwam, stotterde hij,hij wist niet, hoe hij dat moest uitspreken. „Denkt u zich eens even in," zegt Jo Peterson „Hij kon de naam niet uitspreken van de vrien delijkste mens, die ooit geleefd heeft I Ik begon eens beter op te letten. Telkens kwamen er mensen bij, mij met hun moeilijkheden zij snakten allen naar troost. Maar niemand sprak ooit over godsdienst. Het kwam eenvoudig bij, geen van hen op, dat zij, hun hand 3lechts behoefden uit te strekken om troost te krijgen." Jo Peterson, die niet alleen gelooft, maar dat geloof ook met daden wil belijden, bleef niet staan bij het constateren van dit feit. Als mil lioenen ongelukkige mensen niet naar de kerk gaan en hun bijbel niet lezen moet men hen op een andere manier bereiken. Maar hoe Dat merkte zij toen zij op een keer in een volle bus naar huis reed. De vele advertenties in de bus vertelden de mensen, hoe zij al hun behoeften konden bevredigen be halve de geestelijke. Hier lag dus een mogelijkheid om duizenden piekerende zielen met de bijbel te bereiken. Zij wist, dat adverteren duur is, maar zij, liet zich niet ontmoedigen. Zij had een geweldig geloof in God en in de kracht van het gebed. Oorspronkelijk had Jo Peterson zendelinge wil len worden. Maar toen zij; al haar examens had afgelegd werd z ij,afgekeurd. Zij werd toen lerares aan avondscholen en publiciteitschef voor een aca demie voor beeldende kunsten. Toen zij, besloten had de bij,bel meer publiciteit te geven, ging zij naar een aantal vrouwen in Chicago, die ge lovige christenen waren en een belangrijke plaats innamen in het maatschappelijk leven. Deze vrou wen waren bereid het plan te steunen. Er werd een heel bescheiden kantoortje ge opend en Jo Peterson zocht de medewerking van de beste illustratoren. Het duurde niet lang, of er werd een comité opgericht. Als men "naar vraagt naar de moeilijkheden uit die eerste dagen, wuift Jo Peterson even met de hand en zegt „Wij, deden niets anders dan bidden en werken en toen kwam alles vanzelf in orde." De eerste tekst „Kom tot Mij, allen, die ver moeid en belast zijn en Ik zal u rust geven", werd in 250 tramwagens in Chicago geadverteerd. On middellijk kwamen er boodschappen en vragen van passagiers. Er waren mensen, die getroffen wareu door deze boodschap en die nu hun hulp aanboden. Eén van de eersten die op het kleine kantoortje kwam, was een jongeman van 18 jaar, het hoofd van een ouderloos gezin van vij,f kinderen. De jongen voelde zijn verantwoordelijkheid en ver legen vroeg hij,, of hij één van die aanplak biljetten mocht hebben, zodat hij, er altijd aan zou worden herinnerd, dat hij zijn zware verantwoor delijkheid niet alleen behoefde te dragen. Toen hij, hoorde, dat men vrijwilligers kon gebruiken voor het verzenden van de aanplakbiljetten, bood hij, zich direct aan. Elke week was hij uren lavi6 bezig met dit werk. Bezoekers aan Chicago zagen deze zwijgende en toch zo welsprekende vorm van evangelisatie en zij, voelden het verlangen in zich opkomen thuis iets dergelijks te doen. Zij vroegen inlichtingen en na korte tijd zag inen in hiel Amerika soort gelijke aanplakbiljetten in trams en bussen Tijdens de tweede wereldoorlog zond de Best Seller Publicity affiches naar alle militaire kam pen en oorlogsschepen. Al spoedig kregen zij, de naam van „zwijgende dominees". De manneti her innerden zich, dat zij dergelijke affiches ook mu, in de trams hadden gezien en zij, beschouwden ze als een band met thuis. Op het ogenblik ziet men deze aanplakbiljetten in 300 Amerikaanse gemeenten en in 49 andere landen ze worden in 29 talen gedrukt. Er zijn gevallen voorgekomen, waarin het leven van een man of vrouw volkomen veranderd is door de onverwachte ontmoeting met het barm hartig gelaat van Christus in een tram. Men kan er zeker van zijn, dat de betrokkenen dit schrijven aan het bureau van de Best Seller Publicity. Nog altijd is Jo Peterson de ziel van de orga nisatie zij brengt geld bijeen, zij organsieert het werk van de vrijwilligers, zij reist het land af. En altij,d 'S zij er zeker van, dat het ge\3 vr zal zijn, als dat dringend nodig is. De evangelisatie-methode, welke de Best Seller Publicity toepast, is ongetwijfeld de duurste, want niet alleen moet men de aanplakbiljetten betalen, maar ook het ophangen daarvan moet duur be taald worden (soms moet men het vólle bedrag betalen, soms krijgt men 50o/o korting). Maar tot nog toe is het geld er altijd gekomen. In Los Angeles is b.v. sen vereniging, die zorgt voor het bijeenbrengen van het geld, nodig voor het op hangen van de biljetten in die stad. De Best Seller Publicity gaat door. Degenen, die het werk steunen zijn er van overtuigd, dat de pogingen van de mensen om een redelijke wereld op te bouwen kunnen leiden tot de opbouw van een gelukkige wereld, als men hun maar steeds de oude waarheden en de beloften van hoop voor houdt. (Uit een artikel van Olga Davidson in „Coronet", Chicago, Juni 1952.) nieuwe jaargang van „De Zeemeeuw" met daarin de aankondiging van het programma voor de ko mende wintermaanden. Wat de toneeluitvoeringen betreft vinden wij \oor Axel op 27 October een avond te verzorgen door de Nederlandse Comedie met „Eens in de menen hierbij te mogen her- :es dat deze groep vorig sei- ïet „Een Engeltje van niets" nu op het programma staat 'en gunstig beoordeeld, zodat ap een succesvolle avond, helft van het seizoen na een toneelavond volgen, doch avond zal geven staat thans ndag 16 Februari een concert de bekende violist Herman lor W. Hielkema als pianist, og een tweetal lezingen wor- an data en titels thans nog :paald. Eén hiervan zal han- Mountains, het ruwe noorden 5 andere zal worden gehouden onderman de particuliere pi- ïs Bernhard. de moeite willen nemen ook uzen te bezoeken vermelden twee toneelvoorstellingen ge en wel op 10 October de net „U spreekt met uw moor- t Comedia met „Bobbeltje". iz?n een concert worden ge- iams Kamerorkest op Maandag r de liefhebbers van muziek mma dat voor de komende len belooft. Hoeveel kinderen hebben jaar in, jaar uit eigen lijk maar één wens voor hun verjaardag, een verlangen dat ze maar niet meer op hun lijstje schrijven, omdat ze weten, dat het tóch niet wordt vervuld Een hond of een poes, een konijn, een tamme kraai, marmotjes, witte muizen, duiven of een aquarium met vissen I Maar vader bromt „Een hond Zo'n slok op méér, waar ik bovendien nog belasting voor moet betalen Nooit en te nimmer 1" Moeder, die li gilt als zij een spinnetje ziet lopen en bovenop een stoel springt, als zij in de verste kamerhoek een muis vermoedt, moeder grie zelt alleen al bij de gedachte aan een kat, die langs haar benen strijkt, aan een stinkend hok met konijnen, marmotten of witte muizen I Arme Jantje en Marietje 1 Braaf vullen zij op hun -verlanglijstjes in een bal, een boek, een paar haarstrikken en een spelletje, maar de grote wens blijft onvervuld. Het is paedagogisch en psychologisch van groot belang voor het kind. als het een dier te ver zorgen heeft, dat zijn „kameraad" is. Voor de geestesrust van een kind en ook voor de karaktervorming is het dier in zijn omgeving van de grootste betekenis Het rust-ge spel van een kind met een dier werkt vooral op het nerveuze kind, dat mei ouders, broertjes en zusjes gauw in conflict komt in hoge mate gunstig. De kinderen leren deze schepselen bewonderen, verzorgen, hen kénnen in hun eigenaardigheden. Muus Jacobse begint één van zijn gedichten met de strophe „Kind, kleine kameraad van zachte dieren, dat loopt te spelen in de morgenzon, om al de vreugden van een dag te vieren, waarmee het paradijs begon U moet ze bezig zien Kind en Dier. Wij zien zo gauw het dierlijke in de mens, maar wie nauwlettend het dier beziet, zal in hem iets men selijks ontdekken. Wij hebben een grote zwarte hond (bouvier), die je gerust met een dreumesje van twee jaar de straat op kan sturen. Hij zal er wel voor zorgen, dat het kind de stoep niet afloopt I En nu de jongens groot zijn speelt hij zijn dolle spelletjes met ze Zij kunnen gerust hun handen in zijn grote bek laten verdwijnen, maar laat géén vreemde kerel dat proberen I Van de jongens ge niet zijn eigen „baasje" bij alles de voorkeur. Maar 't baasje van z ij, n kant kent Robbie dan ook, zoals niemand anders. „Moeder, ziet u hu Wel, dat Robbie echt lacht - „Ach, moeder, Bob bie kijkt zó verdrietig I Hij huilt 1 Hij hoort, dat u zegt, dat hij niet mee mag I" Alle dieren bezitten eigenschappen, die de mens van de twintigste eeuw met al zijn intellect niet kan verklaren of begrijpen kan. Wij proberen te grijpen naar dat scheppings wonder door te zeggen, dat dieren, die op verre afstanden, de weg naar hok of huis weten te vinden, een soortement radar in hun kop hebben, maar verklèren kunnen wij. het niet. Er is altijd beweerd, dat een hond aan de mensen, maar een kat aan het huis hecht. Wèt dan te denken van onze poes, die drie weken zoek was en die een heel eind van onshuis ver wijderd, vies en mager als ze was, blij-miauwend en snorrend tegen mij opsprong Ach, die dierenwereld is zo mooi I Breng er uw kind toch mee in aanraking. Een huisdier brengt natuurlijk practische bezwaren mee. Moeite, last, smerige boel, gezanik enz. Ik weet het allemaal uit ondervinding, maar de nadelen wegen m.i. bij lange na niet op tegen de vreugde, die wij en onze kinderen er aan beleven. Moeders, kweek geen angst voor dieren bij uw kinderen. Van nature is een kind er niet bang voor. De angst wordt pas geboren op het moment, dat het kind u ziet griezelen of u hoort gillen voor een dier. In het dier. dat wij verzotgen kunnen, hebben wij een groot geschenk ontvangen vóór ons en voor onze kinderen. Onthoudt hun dit niet 1 :eel en borstje ij ven met RIJDING. J., wonende in de Prins Mat- ensdagmiddag per fiets naar zij. te Spui een stilstaande fa. Oggel passeren. Juist op uit de richting Terneuzen ituurd door de heer B. uit van D. kwam te vallen en uurder trachtte haar zoveel en daarbij zelfs de dijk af- kantelde, gelukte deze ma- ïlteliik en moest mevr. van ersensehudding en inwendige kenhuis te Terneuzen worden >r de handen niets HAMEA-GELEI. hii.n kwam uit de binnenzak vouwen. Het leek wel alsof :ngepropt en weggeduwd was. tegenzeggelijk een masker. XX: LOST HET OP. pje e lippen vertrokken kramp- weer langzaam nieuwe woor- Spraken over die rode ge- leurig masker. Over Liang- izinnige gesprek in kamer 9, ang. Dan die onverwachte Een deur, die openging. De :n Masker, de spot van die rnis en ten slotte het ont- net die pijn. r, Flipje, dat je éérst een :n pas de deur open ging I goed na, Ko-ko, het is td belangrijk I" de patiënt zwakjes. „Eerst g de deur open. Het was i. Rood

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1