AXELSCHE flg COURANT De Mens, die de MENS controleert. „Met raad en daad De Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht PODEMX O D 7M5c,'* Rapport van de commissie van Bestuur NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1952 66e JAARGANG No. 95 Abonnementa- prlji: Losae nummert* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatten ln Nederland en Ned. Indié il. Buitenland il. - Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeellngen 20 cent per m.m. Kle'ne AdverteUièn ^iwximum 8 regels) 1 5 regelt 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Wij werden getroffen door het verslag van de Fiscale Opsporingsdienst te Amsterdam, waarvan enige passages in „De Telegraaf" werden geci teerd. Het verslag spreekt, gewagend van de mensen op wie de dienst het hij zijn speurtochten begrepen heeft, van „onze cliëntele". Het zegt dat wanneer tien jaren van fiscale recherche ver streken zijn hopelijk (1) zal kunnen gesproken worden van „een mijlpaal" in de geschiedenis van de belastingrecherche. Het gewaagt van „de zo heerlijk op gang zijnde onderzoeken". Het beklaagt zich over het verzet dat men ontmoet bii, het Openbaar Ministerie, wanneer de officieren van Justitie weigeren belastingplichtigen die reeds behoorlijk financieel gestraft zijn, ook nog eens in aanmerking te brengen voor een justitiële ver- \olging. Het maant sluwclijk tot enige voor zichtigheid, teneinde de recherchedienst niet in opspraak te brengen, waardoor aan de pers en aan de volksvertegenwoordiging contra-motieven in handen zouden worden gespeeld, die de uitbreiding der bevoegdheden van de fiscale recherche zouden belemmeren. Het spreekt zijn leedwezen uit over de belastingdienst die het fiscale recherche-appa raat te sober verzorgt met behoorlijke opdrachten. Men wordt op deze wijze verhinderd, voldoende aandacht te schenken aan het uitzoeken van den derende recherche-zaken. De bron van aan voer, zo heet het, is uitgeput. Wij willen de lezer niet langer ophouden met deze ergerniswekkende lectuur. Onze bedoeling is te wijzen op een bedenkelijke geestesgesteldheid die bezig is onze samenleving te besluipen. Ter- zelfdcrtijd dat wij opschrikken van de vervolgings wellust van het fiscaal recherche-apparaat, ver nemen wij dat een aantal heren van het Amster damse marktwezen de haringkarretjes van de straat jagen, terwijl er ruimschoots gelegenheid was deze des nachts elders onder te brengen. En wij, denken aan al de rompslomp die, soms nodeloos, aan de woningzoekenden in de weg worden gelegd. Waar schuilt het euvel Al de diensten, die zich aan administratieve uitspattingen en vervol gingsmanie te buiten gaan, hebben hun rechts grond in een sociale noodzakelijkheid. Het is een sociaal belang, dat de fiscus niet wordt ontdoken. Het is een sociaal belang, dat het verkeer behoor lijk wordt geregeld. Het is een sociaal belang dat, bij de heersende woningnood de bevolking gelijke lijk over de beschikbare woningen wordt verdeeld. Maar de behartiging dezer sociale belangen is ontaard in een anti-socrale houding van velen, der ambtenaren, aan wie de verzorging dier so ciale belangen in handen is gegeven. Ieder, aan wien de verantwoordelijke en pijnlijke taak is opgedragen, uit hoofde van algemeen welzijn in te grijpen in de vrjjheid van de bevolking heeft evenzeer matiging en gevoel voor persoonlijke le vensomstandigheden toe te passen als ambtelijke nauwgezetheid. Men is gehouden er voor te zor gen dat de staat zijn deel krijgt en dat overheids maatregelen worden gehandhaafd, maar men is er evenzo toe verplicht er voor te waken, dat de wetten met mildheid worden uitgevoerd en dat niet volk en staat elkanders vijanden worden. De grote fout die begaan wordt, in het bij zonder door de groep ambtenaren der belasting recherche, die wij in de aanvang van dit artikel ten tonele voerden is hierin gelegen dat zij de binding met de oorsprong hunner bevoegdheid ver loren hebben. Een ambt bekleden is heel iets anders dan een ,vak" beoefenen. De vakman kan geheeel opgaan in de techniek van zijn werk, een ambtenaar vormt de verbinding tussen de overheid en de gemeenschap. Het is niet zijn taak zich wild te werpen op de vakkundige zijde van zijn beroep, het is zijn taak de bedoeling van de overheid tot haar recht te doen komen. De Amsterdamse belastingrecherche heeft de band tussen de bedoeling waarmee zij werd ingesteld en haar werk doorgeknipt. Zij is er om belasting ontduikingen te verhinderen, maar zij werd blij kens het geciteerde rapport beheerst door de woede om zoveel mogelijk „zaken" te krijgen, haar vak zo veelvuldig mogelijk te beoefenen. Er schemert tussen de regels van het rapport door „wij hopen, dat de belastingen maar vaak worden ontdoken. Dan hebben wij plezierig werk". Doch het is de bedoeling niet van de overheid dat de belasting wordt ontdoken met het resultaat dat de speurdershonger der fiscale recherche wordt gestild. En het is evenmin haar bedoeling, dat er zoveel mogelijk mensen aan de justitie worden overgeleverd. Het Nederlandse volk ontwaart bij de lezing van het erbarmelijk geschrift dezer fiscale recherche een herleving van de geest, dia de Sicherheitspolizei tijdens de bezetting beheerste. Geen weloverwogen behartiging van het staats belang, maar jacht op mede-mensen 1 Het feit dat wij signaleerden is belangrijk als symptoom van een verschijnsel, dat hoe langer zo meer onze samenleving overweldigt. Als men er me; voortgaat een jpenemend aan tal bevoegdheden in handgp te le^fii van ambte naren, dan kweekt men onherroepelijk een voort woekerende beangstiging en vrijheidsbeperking van de burgerij. Zelfs indien de macht in handen ge legd wordt van de ovc het algemeen onkreukbare en menselijke Nederlandse ambtenaren. Automa tisch ontaardt dat wat in wezen een sociale func tie is in een vak-hartstocht. Het van bloed drui pend rapport van de Amsterdamse fiscale recherche is een vermaning. Dr P. H. Ritter. T. T. Kunt u mij misschien helpen aan het adres van een informatiebureau in Nederland, vo r informaties op iemand in het buitenland Antwoord U kunt een' adres ophalen bij de redactie van deze courant. D. te A. 1. Maken oorlogsschepen ook gebruik van loodsdiensten 2. Waarom lopen hoogspan ningskabels in Nederland boven de grond Antwoord s 1. Inderdaad maken oorlogsschepen gebruik van loodsdiensten, evengoed als koopvaar dijschepen. 2. Dat is een kwestie van bezuiniging, aangezien zij in de grond voorzien moeten worden van isolatiemateriaal, dat tegenwoordig nog al kostbaar is. W. G. Hoe luidt het adres van de filmster Ann Sheridan Met wie is zij gehuwd Antwoord U kunt adresseren 20th Century Fox, Hollywood. Ann Sheridan is niet gehuwd, zij is tweemaal gehuwd geweest, n.l. met Eddie Noris en met George Brent. B. G. Ik zou graag de bereiding van repen chocolade willen weten omdat ik die uit lief hebberij wil gaan maken. Antwoord Het is ons niet mogelijk het recept op te geven voor het zelf bereiden van chocolade deze gevallen wordt het gevaar voor het optreden van aderverkalking niet algemeen erkend. V. M. Iemand vertelde mii dat men van vlier- bloemen een heerlijke drank kan maken en van vlierbessen een soort wijn. Is dit juist en kunt u dan de recepten verschaffen Antwoord Inderdaad is het mogelijk van vlier bloesems en -bessen een drank te bereiden. De recepten hiervoor zijn als volgt Vlierbessensap 500 gr. vlierbessen, 5 dl. water, suiker naar smaak (citroensap). De bessen wassen, rissen, opzetten met het water en zachtjes ver hitten tot de bessen zacht zijn- Het vocht zeven door een dichte doek, de suiker toevoegen en naar smaak enige druppels citroensap. De drank zeer koud opdienen. Gekruide viierbessensapdrank 250 gr. vlierbessen, 5 dl. water, 11/2 theelepel jam, een kruidnagel, iets gemberpoeder, 2 eetlepels honing of suiker. De vlierbessen wassen rissen en opzetten met het water en de andere bestanddelen en gedurende ongeveer drie kwartier laten trekken. De massa zeven, afkoelen en al of niet aangelengd met spuitwater opdienen. Vlierbessensap met banaan t/2 liter vlierbessen sap, een banaan. De banaan in dikke plakken snijden en 5 minuten met het sap laten trekken. Het vocht zeven, de banaan mee doorzeven en het sap opdienen met suiker en spuitwater naar smaak. Limonade van citroen en vlierbessen 7 dl. vlier bessensap (onverdund) 3 dl. citroensap, lt/2 kg. suiker. Het sap met de suiker aan de kook brengen afschuimen en koud laten worden. De limonade vervolgens in goed schoongemaakte flessen over doen en deze met een schone, uitgekookte kurk sluiten. Vlierbessenbloesem drogen De bloemhoofdjes van de stelen afknippen, als de struiken in volle bloei staan. Lelijke bloemen verwijderen. De bloesems snel drogen in een gelijkmatige, goed geventileerde en niet te warme ruimte op kaas doek, kippengaas of ander, weinig vocht op nemend materiaal. Ze iedere dag omleggen tot ze volkomen droog zijn- De gedroogde bloemen in goed gesloten stopflessen bewaren. Vlierbloesemthee 4 theelepels gedroogde vlier- bloesem, 1 l.ter kokend water op de vlierbloesem gieten. De thee een kwartier laten trekken. Vlierbloesemnectar 4 kopjes (plm. 70 gram) vers geplukte vlierboesem zonder steeltijes, 200 gram suiker, 1 citroenschil (sap van citroen), 1 liter water. Het water met de suiker en de citroen schil eeik kwartier laten trekken. De kokende vloeistofUjlop de afgespoelde bloesem gieten in een kom of kan. Het mengsel enige uren afgedekt laten staan. Het sap zeven en in goed schoon gemaakte flessen overdoen. Men kan het enig) dagen in de ijskast of zeer koel bewaren en men moet het koud opdienen. Voegt men iets opgelost citroenzuur of gezeefd citroensap toe, dan ver-' krijgt men een frisser, geuriger smaak. K. J. J. Ik vind de bestrijding van luis in een eierpruimenboom met DDT onjuist. 2. Ik vind dat tegen „worm" in de stam van een goudreinet geen cement mag worden gebruikt Antwoord De geachte vrager vergeet, dat het hier het advies voor leken betreft en niet voor tuinders of fruittelers. De bestrijding van lusi in de eierpruimenboom met DDT is voor leken beter, daar de luizen na enkele dagen heus wel dood zijn. Bovendien is het goedkoper dan het aanschaffen van Parathion bevattende middelen en nicotine, welke laatsten tevens gevaarlijk voor mens en dier zijn- Wat de „worm" in destam van de goudreinet betreft, indien de heer K. zelf ter plaatse geweest is, kan hij er ook beter over oordelen. I11 ieder geval hartelijk dank voor uw inlichtingen en adviezen. L. L. Wij hebben een kruidenierswinkel, maar daar ons gezin 9 personen telt moet raij.n man er wat bij verdienen. Hij vent een paar dagen per week met sigaren en textiel. Wanneer heeft hij recht op kinderbijslag. Antwoord Tot onze spijt kunnen wij op deze vraag geen concreet antwoord geven. Dit is ech' een grensgeval, waarin alleen door de Raad val Arbeid bepaald kan worden of u voor een uit kering in aanmerking komt. Het beste is, dat u persoonlijk uw geval eens aan de Raad van Arbeid voorlegt repen. In het algemeen ontvangen zelfs banket bakkers, die een eigen merk chocolade in de handel brengen de chocolade gezoet en geprepareerd van de fabriek. Voor de fabricage heeft men tevens speciale vormen nodig. Deze zijn van samenge steld metaal, zeer glad en glimmend, om de chocolade een zo glad anogelijk oppervlak te geven. Desgewenst kunnen wij u wel helpen aan recepten voor truffels, chocoladeblokjes e.d. A. V. Mag op mijn volkstuin, die de laatste jaren steeds als sportveld in gebruik is geweest, onbeperkt aardappelen worden verbouwd of ben ik aan een derde gebonden if Antwoord U mag onbeperkt aardappelen ver bouwen, doch dan mag de grond de drie navolgende jaren niet voor aardappelen worden gebruikt. n. Bevordert melk drinken het optreden van aderverkalking, omdat er in dit voedingsmiddel eholesterine zit. Antwoord Bij een normaal melkgebruik behoeft er met deze mogelijkheid geen rekening gehouden te worden. Bij zeer vetrijke diëeten die langdurig moeten worden gevolgd is deze mogelijkheid, door de grote hoeveelheden cholesterol (zoals eholeste rine thans algemeen wordt genoemd) die dan ge nuttigd worden, wel eens overwogen, maar ook in Naar aanleiding van de door één der ambtena» ren geuite klachten die in een brief ter kennis van de raad der gemeent; Terneuzen werden ge bracht is door de commissie van bestuur een on derzoek ingesteld waarvan de resultaten in een rapport zijn samengevat en dat is toegezonden aan de besturen van de bij, de Centrale Dienst aan gesloten gemeenten. De I'.Z Crt. weet over dit rapport het vol gende te melden Volgens de brief van de heer van O. zou het merendeel van de opzichters R.K. zijn en boven dien niet gediplomeerd. Het rapport van de com missie van bestuur zegt hierover, dat er bij de dienst in totaal 20 ambtenaren (directeur inbe grepen) werkzaam zijn, waarvan er 10 R.K. zijn en 10 niet-R.K. ln militaire dienst bevindt zich een R.K. en een niet-R.K. ambtenaar. Er zijn sleehts zeven R.K. opzichters, waarvan er vier zijn gediplomeerd, twee een toelage genieten voor een diploma, waarvoor zij binnenkort examen af leggen en een is niet gediplomeerd. Van de ove rige vier niet-R.K. opzichters zijn er twee ge diplomeerd en twee met-gediplomeerd. Van een tendenz om niet-gediplomecrde R.K. opzichters toch „in een rang te drukken", zoals de hee'r van O. het noemde is aldus het rapport geen sprake. Er kan evenmin worden gezegd, dat de dienst door hoge salarissen topzwaar is. De door de heer v. O. beweerde „Roomse infiltratie-politielk" ont beert elk bewijs, hetgeen met feiten wordt gestaafd. ANDERE ZAKEN. Voorts wordt ingegaan op een bewering over een opzichter, die volgens de brief geen diploma's zou bezitten en die tot voor kort taxi-chauffeur zou zijn geweest. Deze ambtenaar is in de jaren 1939 en 1940 werkzaam geweest in de garage van zijn broer, daarna in dienst geko men van de Wederopbouw en sinds de oprichting van de Cen trale Dienst aldaar werkzaam. Over de opleiding van twee tekenaars, die eveneens ter sprake was gebracht, zegt het rapport dat één de ambachts school heeft doorlopen en thans voor bouwkundig opzichter studeert, terwijl de ajider geen diploma bezit, doch wel praclische erv/aring als tekenaar bij de wederopbouw. Toen 'laatstgenoemde voor de tweede maal solliciteerde was er geen ndere candidaal zodat de dienst, die zeer om personeel verlegen zat (en zit) hem wel moest benoemen. Opgemerkt wordt verder, dat ook op het werk van de briefschrijver, 'die aldus het rapport eerst onlangs het diploma waterbouwkundig opzichter heeft behaald, nogal iets valt aan te merken. De dienst moet nu eenmaal werken met krachten die veelal zii,n aangenomen in een tijd vak, dat er weinig keuze was in personeel. Dat de sfeer, waar men in het hoofdkantoor werkt, veel te wensen overlaat, was bekend cn reeds geruime tijd een reden tot het voorbereiden van een ingrijpende reorganisatie. Deze reorga nisatie is -echter geen eenvoudige zaak. De ex-chef-tekenkamer, die eveneens in de brief werd gecritiseerd, werd destijds door de vorige directeur aangetrokken met de bedoeling, dat hij in staat zou zijn in voorkomende gevallen de directeur te vervangen. Deze ambtenaar bleek de daarvoor noodzakelijke eigenschappen echter niet te bezitten en werd daarom nog niet in vaste dienst aangesteld. Het rapport noemt de gedachte dwaas, dat de districls-opzichters hun werk per fiets zouden kun nen verrichten, zoals v. O. suggereerde. Het dis trict HontenisseVogelwaarde b.v. beslaat een op pervlakte van 10.345 ha., waarin zeven kerkdor pen en twintig gehuchten zijn gelegen. De op zichter krijgt hier een auto-toelage van f 800 per jaar, die onlangs in vecband met de gestegen benzineprijs is verhoogd met 15 0/0Een gelijke toelage ontvangen twee andere opzichters, terwijl drie opzichters van kleinere districten respectie velijk f 500, f 450 cn f 300 als auto-toelage ont vangen. De dienstauto van het hoofdkantoor kostte in 1951 f 2634.71, waarin een bedrag van f 587.50 voor afschrijving, hetgeen per week neerkomt op f 50,67 en niet op f 100, zoals de heer van O. schreef. Ten slotte wijst het rapport er nog op, dat het niet juist is dat de typiste f 300 verdient. De betrekking van telefoniste-typiste is na het vertrek van de laatste functionnaris niet vervuld en wordt waargenomen door de adjunct-commies A., die in de eerste plaats belast is met de ver zorging van het archief.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1