AXELSCHEIX COURANT Na zeven jaar „Met raad en daad en MÉM DAM PO Xu'wier verfrissende UYJtnondenkeei roe* de Uh blonde HOOFDPIJN! NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM c*1 All cpu het gopde blijft Last van «enowen! Hadaar is het NIEUWS AXELSCHE COURANT Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 30 AÜGÜSTÜS 1952 66e JAARGANG No. 93 Abonnements prijs Losse nummers- Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland Ned. Indlé il. Buitenland il. f en Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeellngen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. De rede door de staatspresident van Indonesië gehouden op de zevende verjaardag van de onaf hankelijkheidsproclamatie blijkt de voorspellingen van hen, die zich tegen de scheiding tussen Neder land en Indiê hebben verzet, te bevestigen. Het geen zij gevreesd hebben is sneller en op ont stellender wijze werkelijkheid geworden dan de zwaartillendsten vermoeden konden. De terugtocht waartoe Nederland onder de druk van vreemde mogendheden bereid bleek, heeft de vernietiging van orde en welvaart onder de volken van de archipel teweeg gebracht. De financiën zijn red deloos, de veiligheid is verdwenen, de arbeids prestatie is gering, het aanzien van de nieuwe Staat is verbleekt. De kwade gevolgen van de souvereiniteitsover- dracht zijn onmiddellijk ingetreden, zowel voor Indonesië als voor Nederland. Nederland is ver vallen tot een toestand van verarming, die de achtergrond vormt voor de politieke schermutse lingen welke ons land onregeerbaar maken In donesië is de ineenstorting nabij,. Had men de band niet verbroken dan zou een welvarende en goed geordende wereldmacht sterk en rustig heb ben gestaan temidden van de algemene interna tionale crisis die wij, beleven. Het moet wel ver gekomen zijn, wanneer het hoofd van een staat op een plechtig ogenblik tot de erkenning gedwongen wordt, dat het staats gezag niet wordt geëerbiedigd. Dit zijn verkla ringen die men verwacht uit de mond van een heerser over een gebied, waar de gevoelens der bevolking in opstand komen tegen de overheid die haar regeert, niet uit de mond van iemand, die meent de opperste vertegenwoordiger te zijn van een volk. dat zich geestdriftig van zijn vrij heid bewust is. Het floers waarmede de Indone- sisove onafhankelijkheidsherdenking is omwikkeld doet twij,felen aan de spontaniteit der revolutie. De verwarring in Indonesië is begrijpelijk. Hier werd niet een staat geboren uit de wens van zijn volken, maar hier werd door een kleine groep haar wil opgelegd aan omvangrijke minder heden Nog steeds duurt het gewapend verzet voort tegen het onvolgroeid gezag van Djakarta. Nederland koos bestendig de weg van de ge ringste weerstand Het onthield zijn steun aan de verdrukte minderheden, waarvoor het als af tredend souverein aansprakelijk was en tot dank voor zijn ongeëvenaarde plooibaarheid, onthield het nieuwe gezag voldoende beveiliging aan zijn plan ters en verlengde het de gevangenschap zijner onderdanen. Thans denkt de Indonesische regering de on gunst die haar treft te bezweren met verwensingen van wat zij, „het kolonialisme" noemt en met het opeisen van een nieuw gebied (Nieuw-Guinee) waarvan de bevolking niets anders wenst dan te leven onder de zegening van het rustig Neder lands bestuur. Veel woorden en veel onrechtvaar dige aanspraken tegen een zich opdringende werke lijkheid. Het moderile „kolonialisme" heeft een ander karakter dan dat waarin het zich in blinde leu zen van Oosterse volksgroepen vertoont. Het wil wil niet veroveren en uitbuiten, maar hst wil welvaart en orde brengen aan die Oosterse vol ken welke nog niet bij machte zijn' zichzelf te regeren. Het wil langs de lijnen der geleidelijk heid het tijdstip voorbereiden, waarin zij tot zelf bestuur in staat zijp. Tegenover vele tientallen jaren, waarin Indo nesië. een voorbeeld van orde en welvaart ver toonde, onder Nederlands bewind waarin het groot werd, staan de thans verstreken jaren onder In donesisch bewind, die slechts armoede, wanorde en ontbinding te aanschouwen gaven. De feiten hebben zo duidelijk als het inaar kon, de prin- cipiëele fout aangetoond van de souvereiniteits- overdracht. De jaren Indonesisch bewind zijn be sloten door een noodkreet van Soekarno. Wij zijn er ons van bewust, dat hetgeen wij hierboven schreven met de naam „nakaarten" kan worden betiteld. Maar het is niet nakaarten alleen In Nieuw-Guinee bezit Nederland nog een on metelijk gebied met rijke bodemschatten, een nieuwe basis voor pionierswerk van ons energieke volk, dat buiten de landsgrenzen uitpuilt. Als wij onze plicht begrijpen tegenover de eigen natie en tegenover de inheemse bewoners, dan houden wij het vast met beide handen en werpen wij ons op de ontginning. De vruchten zullen toe vallen aan de volgende generaties, maar mogen wij de toekomst afsluiten voor ons volk Men is wel eens beducht, b.v. als men kennis neemt van het ongunstige rapport, dat Nederland over Nieuw-Guinee aan de Verenigde Naties heeft gezonden, dat er achter de schermen machten aan het werk zijn die heimelijk op de afstand van het koloniaal bezit bedacht zijn waarover Nederland nog beschikt. Maar afstand van Nieuw- Guinee zou de tweede historische flater zijn. Dr. P. H. Ritter. N*6 G. S. Wil gaarne weten of er inderdaad een regeling bestaat voor geleden oorlogsschade tijdens de bezetting door de Japanners. Antwoord Bij het bureau „Oost-Azië en Pa cific" van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag kunnen thans eisen tot schadever goeding aan de Japanse regering worden inge diend voor binnen het huidige Japanse grond gebied tijdens de oorlog in de Stille Oceaan ge leden schade. Deze regeling geldt voor personen, dan wel hun wettige erfgenamen, alsmede onder nemingen van Nederlandse nationaliteit. Het adres te Den Haag is Plein 23. J. L. Kan een erfenis beuren. In Januari 1952 is alles reeds verkocht, maar wat hij ook doet, hij, krijgt betreffende die erfenis geen taal noch teken te horen. Antwoord U schrijft niet aan wie(n) u telefo neert of schrijft. Toch moet u terecht komen bij een notaris. De afwikkeling der zaak is ver moedelijk nog gaande. Het beste is persoonlijk contact met de notaris. Het uiterste middel dat de rechthebbende ter beschikking staat is zich te wenden tot de Kamer van Toezicht op Nota rissen. Wendt u als u geen uitsluitsel krijgt van de notaris, tot de president van de rechtbank. E. H. Is het onderstaande recept voor het maken van boerenjongens op brandewijn niet iets sterker als het door u aan H. v. d. B. gegeven antwoord Antwoord Ja, dat is zo, maar wij, hadden dc bedoeling het niet al te sterk te maken, omdat wij aannamen, dat het „naar behoefte" sterker gemaakt kon worden. Wij, laten hieronder uw recept voor onze lezers volgen 2 pond rozijnen, 2 liter brandewijn, 2 pond kandijgruis, 2 vanille stokjes en desgewenst wat kaneelstokjes, alles te samen in een goed gesloten fles ongeveer 6 7 weken te laten staan Het recept ziet er prima uit. J. Z. Bewoont een gemeentcwoning. Hij is over geplaatst naar een andere gemeente en wil nu ruilen met deze gemeente-woning, hetgeen hem verboden is. Hoe moet ik daar nu mee aan Antwoord s Wij vinden het erg vreemd, dat het u verboden is om te ruilen. Betreft de ruiling ook een dienstwoning Dienstwoningen (heeft een gemeente ook) kunnen natuurlijk niet geruild wor den, maar als het geen dienstwoning betreft is en overleeft de tijden. P u r o 1 geniet reeds een ruim 40-jarige wereld- reputatie. Houdt de huid gezond, zuiver, zacht, mooi en rimpelvrij. een ruiling wel degelijjc mogelijk. Wij raden u aan deze aangelegenheid met de gemeente in orde te maken, als het tenminste zoals gezegd geen dienstwoning betreft. U dient zich te winden tot B. en W.' huisvestingscommissie of woning commissie. D. Heeft een kamer gehuurd met volledige kost. Hij gaat een week met vacantia en vraagt of hij nu volledig kostgeld verschuldigd is, waarbij hij aantekent, dat de verhuurder (kostheer) de kamer ook nog verhuurt, gedurende die vacantieweek. Is dat alles nu Wel in orde TÏTÏTXT Niet krabben. De helder vloeibare tl 1 H I 14 D.D.D. kalmeerl de jeuk in enkele VJ MJ U Aw. seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Antwoord Laten wij bij deze vraag eens even stil staan in het algemeen belang. Dat wat de- verhuurder hier doet of wil doen is het ergste wat op het gebied van het nemen van kostgangers kan plaats hebben Wettelijk bestaat een kost geld uit, wij, zouden zeggen twee delen, t.w. een deel kamerhuur en een ander deel pension, dus voeding. Geeft de huurder bijtijds kennis van zijn vacantie, dan is de verhuurder verplicht het tweede deel van de prijs te verminderen met een veertigste per dag van de bedongen prijs. Dus als een kamer verhuurd is voor f 90 waarbij reke ning is gehouden met f 30 kamerhuur en f 60 voor kost, dan moet gedurende de afwezigheid het kostgeld, dus het bedrag ad f 60 verminderd worden met 1/40 per dag. De kamerhuur blij'i gehandhaafd. In uw geval mogen ze zelfs geen kamerhuur meer vragen, want ze verhuren uw gehuurde kamer. Doen ze dit, dan bent u van alles af en kunt u zonder meer uw kosthuis ver laten, zelfs zonder opzeggingstermijn in acht te nemen. Wordt de kamer echter met uw goed vinden gedurende uw afwezigheid verhuurd, dan is hiertegen geen bezwaar, maar dan moet u zelf niets betalen. Uw hospita is echter niet ge rechtigd uw kamer te verhuren, als u dat niet wilt hebben. U kunt gedurende uw vapantie de kamer afsluiten als u dat wilt, maar dan kunnen ze deze kamer natuurlijk niet schoonhouden, ten zij ze een tweede sleutel hebben. Spreekt u dit goed af met uw hospita en wijs haar op het onrechtmatige van haar handeling of voornemen. S. Heeft een uitkering „Drees" en verdient f 2 per week bij, met het ophalen van contributie. Moet hij dit opgeven en is hij hiervan belasting schuldig. Antwoord De verplichting dit op te geven bij de raad van arbeid bestaat altijd. Momenteel is dit bedrag nog niet vrij, W,el is een wetsontwerp door de tweede kamer aangenomen om honderd gulden bijverdiensten vrij te stellen, doch dit ont werp is nog niet aangenomen. Geeft U dus deze bijverdienste normaal op en wacht u dan af, wat er gebeuren zal Belasting zult u hiervan wel niet hoeven te betalen. J. N. Een enkele keer is er wel eens efl^ buurman bij, mij aan 't werk. Deze man is land bouwer en zijn arbeid wordt eigenlijk gerekend als burenhulp. Moet ik nu voor deze man ook nog alle sociale lasten betalen V Antwoord Uit uw vraag krijgen wij de indruk dat de persoon in kwestie niet bij, u inloondienst is. Hij kan vermoedelijk komen en gaan wanneer hij wil en hij hoeft van u geen instructies af te wachten. In dit geval is er geen loondienst verhouding. Dan hoeft u dus geen belasting in te houden enz. en dus ook geen sociale lasten te betalen. Is de man bij, u in dienst, du» bent u werkgever, dan moet dit wel. Jowa. De laatste algemene loonsverhoging be droeg 50/o. Met welke leeftijd begon dit en hoe veel 0/0 telkens Is de werkgever verplicht lo/o meer uit te betalen bij hit overschrijden van een leeftijd aan zijn werknemer Antwoord 1 De loonsverhoging van 5<>/o geldt in het algemeen alleen voor gehuwden en voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gold de verhoging wanneer zij kost winner waren. Er is geen sprake geweest van een oplopende verhoging naarmate men ouder was. Er bestaat geen algemene verplichting om een werknemer meer loon uit te betalen wanneer hij, een jaar ouder is geworden. Wel bestaan er tal van bindende leeftijdsionen in een aantal bedrijfs takken wanneer er een C.A.O. is of een bin dende loonregeling. Of dit voor uw bedrijf geldt kunnen wij niet beoordelen. U kunt dit te 'weten komen bij uw vakorganisatie of vakgroep. Mocht u de weg niet weten of twijfelen, wendt u dim tot het bureau van het College van Rijksbemid delaars, Emmapark 4-6, Den Haag. Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 47 cent DEVIEZENCONTROLE VOOR BUITEN LANDERS VEREENVOUDIGD. Sinds kort is de deviezencontrole voor buiten landers aan de Nederlandse grens aanzienlijk ver eenvoudigd. Indien niet-ingezetenen bij, binnenkomst in Ne derland beschikken over niet meer dan fl. 100. aan Nederlandse betaalmiddelen alsmede over de tegenwaarde van maximaal f 400 aan vreemd geld dan kunnen zij volstaan met mondelinge aangifte aan de douane-ambtenaren, die dan een aanteke ning maken in het paspoort. Hierdoor behoort het tijdrovende weinig com fortabele invullen van uitgebreide aangifte-formu lieren voor een groot deel van de buitenlandse bezoekers tot het verleden. ONGELDIGE BELGISCHE MUNTEN. Met ingang van 1 September a.s. houden de volgende Belgisch» munten op wettelijke waarde te hebben 1. de zuiver nikkelen stukken van 1 frank, die boven het jaartal als beeldenaar een leeuw vertonen. 2. De zinken stukken van 1 frapk. Deze stukken kunnen evenwel nog tot 30 No vember 1952 worden ingewisseld bij de Nationale Bank in België. Vanaf 1 December 1952 zullen zij definitief zonder waarde zijn. Mijnhardt's Zenuwtabletten 3 helpen U er overheen. TELEVISIE - TELEFOON. Op de jaarlijkse nationale radio-tentoonstelling die deze week in Londen werd geopend, is een televisie-telefoon gedemonstreerd, die de gebrui kers in staat stelt elkaar te zien. Deze telefoon is in de eerste plaats bestemd voor zakenverkeer en gebruik in de industrieën, maar men hoopt, dat zij spoedig gebruikt zal wor den op de trans-atlantische lijp naar New-York. De tentoonsteUing wordt beheerst door de jong ste vindingen op het gebied van de televisie. Dc abonné van de Axclsche Courant ziet zijn lijfblad steeds weer met vreugde ver schijnen, want het brengt berichten over zijn directe omgeving, over personen of ge beurtenissen waarmee hij zich nauw ver bonden voelt. Daarom boekt een advertentie in de Axel- sche Courant zulke verrassende resultaten want voor de abonné's is een advertentie even belangrijk als de rest van de krant. Uw annonce in dit NIEUWSBLAD wordt gelezen enbesproken! Vraag eens inlichtingen bij de admini stratie van de Markt 12 AXEL Telefoon 56 Publicatie van „De Nederlandsche Nieuwsbladpers" Beproefde hulp bij verkoudheid voor Va der, Moeder en kind.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1