AXELSCHE IE COURANT Vacantie- problemen „Met raad en daad BeMorder spjjsverterjng door de1 wRiGiey. verkwikkende WEK DE GAL IN UW LEVER OP NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM V X* Jeechtek^"' Franksring bi} Abonntmaot AM.' ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1952 66e JAARGANG No. 89 Abonnements prijs: Lone nummera* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlé fl. Buitenland 11. 1 - rN Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutièn (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Professor I. Polak meent, dat de* naaste toekomst ons voor geheel andere sociale vraagstukken zal plaatsen, dan die waarmee wij nu bezig zijn. In zijn geruchtmakende artikelen en brochures heeft hij het als zijn mening uitgesproken, dat de mensheid zich snel voortgeweegt naar een toe stand, waarin de machines de handenarbeid van millioenen zal overnemen. Zijn wij eenmaal in dat tijdperk aangeland van onze technische eeuw, dan zal de grote zorg niet zijn, hoe de mensen werk te geven, maar hoe hen bezig te houden. Wij zijn nog niet zo ver, maar wie de plaatste vorderingen aanschouwt van de luchtvaart straal jagers die voor hun geluid uitschieten, helicop ters, die vliegen over de Oceaan hij raakt er wel van overtuigd, dat ook op andere gebieden de koortsachtige en niet te stuiten ontwikkeling van de techniek (wij geven er ons rekenschap van dat er machines zijn die voor ons denken en orga niseren) het arbeidsproces geheel zal vervormen en de mens uitstoten. Men behoeft zich echter niet te verliezen in deze toekomstdromen, om vast te stellen dat het vraagstuk der recreatie reeds thans aan de orde is van de dag. Een even wezenlijk element van de gedachte der sociale voorzorg die onze tijd beheerst als een behoorlijk loon en sociale ver zekering, is het de mens gelegenheid te geven aan de sleur van het leven te ontkomen, een teug van vrijheid te genieten, een ogenblik zich zelf te zijn. Zowel de eis der menswaardigheid als die der volksgezondheid gebieden deze tijdelijke onthechtingen aan stadslucht, bekrompen woningen en arbeidsgareel Vandaar het koortsig zoeken der raassa's naar vertreding, naar open hemelen, naar de natuur, dat door de vacantie-regelingen in de hand wordt gewerkt. Tegelijk met de vervulling van deze verlangen, beginnen echter de moeilijkheden te nijpen. De strijd om ruimte, om natuurbehoud steekt op in dit overbevolkte land. Wij hebben te vechten om iedere vierkante meter natuur en waar de huizen niet schemeren tussen de bossen, daar heeft „De fensie" de natuurweelde afgekapt. De aardigheid van de vacantiedagen ligt voor menigeen in het bewonen van tenthuizen aan zee VISVROUWEN IN ROTTERDAM KREGEN DE I 100.000. Hoofdprijs viel ook in Amsterdam, Utrecht en Tilburg. In de staatsloterij is Woensdag op het nummer 14560 een prijs van f 100.000 gevallen. De series van dit lot zijn verkocht in Amsterdam, Rotter dam, Utrecht en Tilburg. Een van de series van dit nummer is ver kocht aan de gezamenlijke visvrouwen van het Noordplein te Rotterdam. Deze vrouwen hebben over geluk niet te klagen, want twee loterijen geleden wonnen zij d f 30.000 met een premie van I 1000. Vermoedelijk is dit buitenkansje de oorzaak geweest dat zij nu eeu heel lot konden kopen, waaro pthans de f 100.000 is gevallen. Te Amsterdam viel ook de f 100.000 in de Jordaan. De gelukkigen zijn een groep werksters uit ten particulier bedrijf, dia een half lot had den genomen, voorts enige personen uit een rijks- bedrijf, die een kwart lot bezitten en de :est bij particulieren. MOEILIJKE PUZZLE. Bromfietsen inet aanhangwagentje. Zowel motorrijder als bromfietsers hebben zich bij de A.N.W.B. er over beklaagd, dat het mi nisterie van Financiën wel wegenbelastingkaarten voor een aanhangwagentje afgeeft, waarna men niettemin toch alle kans heeft om bekeurd te worden, daar de verkeerswetgeving nu eenmaal bet meevoeren van een aanhangwagentje achter ten motorrijwiel verbiedt. Vooral voor bromfietsers is de zaak zeer ge compliceerd. Immers dit vervoermiddel wordt, in afwachting van een definitieve wettelijke regeling door Justitie beschouwd als rijwiel. Met de brom fiets mag dus op de rijwielpaden worden gereden. Men is daarom geneigd vrijwel automatisch tc denken, dat wat de fietsers is toegestaan ook voor de bromfietsers geldt. En daar fietsers wel een aanhangwagentje mogen meevoeren, menen vele bromfietsers hiertoe ook gerechtigd te zijn. of bij geboomte. Wij vragen moeten wij dat ge noegen weerstreven Zoals onze rijke voorvaderen hun buitenplaatsen bouwden aan de Vecht, zo bouwt onze volksman van heden zijn tenthuisje er gens in de nog vrij gebleven natuur. Het is eigen lijk dezelfde gedachte in de vrije een woning te bouwen waar men thuis is. Wij zouden willen uitroepen „het is hem van harte gegund 1" En wij vragen ons af waarom moet men tegen dit gezellig knutselen te keer gaan, terwijl men het in de volkstuintjes, die onze grote steden om ringen, aanmoedigt Toch heeft deze belemmering plaats. De rege ring wil de gezinskampen waar duizenden grote stadsbewoners gedurende de zomer in tenthuisjes verblijven, doen verdwijnen en vervangen door be weegbare tentkampen. Deze maatregel wordt over wogen, zonder dat b.v. een sport-organisatie als de A.N.W.B., die zich met zulke zaken bemoeit er in wordt gekend, zonder dat de bewoners ge hoord worden, die zich soms grote financiële offers getroost hebben om hun gezinstent op te bouwen. De regering meent, dat door de opheffing van dit genoegen van buitenwonen de recreatie-moge lijkheden aanmerkelijk zullen worden uitgebreid. Ook zal de bewoning van deze zomerdorpen wel aanleiding geven tot enige misbruiken. Maar het geldt hier een wonen in georganiseerd verband en waar organisatie bestaat, daar bestaat gelegen heid tot overleg. En samenwerking kan even tuele misbruiken wegnemen. Wil men ons volk verzigeuneren Wil men de kampeerders jagen van plaats naar plaats, langs de moordend bezette verkeerswegen, terwijl zij zelf de oplossing hebben gevonden in de locali- sering van hun genoegens, in een plezierig samen leven op een beperkte plaats, waar de kinderen veilig zijn De stichting „Nederlandse Kampeerverenigingen,, vraagt om een kampeerwet en die is nodig. Er is coördinatie nodig tussen de alles om zich heen vernietigende jachting van het moderne leven en de drang naar geluk en vrijheid, die gelukkig in deze Westerse wereld zich nog doet gelden. Dr P. H. Ritter. V.5. Daarmede rekent men echter geheel buiten fle waardwant met betrekking tot dat aan hangwagentje ziet Justitie de bromfiets plotse ling weer als motorrijwiel. Voor een bromfiets moet wegenbelasting wor- dne betaald, voor een bromfiets met aanhang wagentje moet meer wegenbelasting worden be taald maar dat aanhangwagentje mag niet op de weg komen, anders volgt proces-verbaal. De A.N.W.B. heeft zich, teneinde verdere ver warring te voorkomen, onlangs tot het ministerie van financiën gewend. Het ministerie stelt zich op het standpunt, dat afgifte van de bedoelde belaslingkaarten niet kan worden geweigerd, daar ontheffing kan worden verleend van het verbod aanhangwagens achter motorrijwielen mede te voeren. OMVANG VISITEKAARTJES. Het onlangs genomen besluit van de Wereld- postvereniging om de minimum omvang van post stukken vast te stellen op 7 x 10 cm. heeft in den lande nog al wat ongerustheid verwekt, vooral onder de verzenders van visitekaartjes In de eerste plaats dient hierbij echter te wor den ongemerkt, dat deze bepaling eerst op 1 Juli 1953 van kracht wordt, terwijl daarna nog een overgangsperiode van twee jaar volgt, waarin tegen de verzending van kleinere stukken geen bezwaar zal worden gemaakt. Deze bepalingen zijn door de Wereldpostver eniging uiteraard vastgesteld voor het postver keer met het buitenland. Daar het echter voor de Nederlandse postdienst van het grootste belang is dat de bepalingen voor het binnenlandse verkeer met die voor het bui tenlandse postverkeer overeenstemmen, zal de P.T.T. bevorderen, dat de hiervoor genoemde mini mum afmetingen mettertijd ook zullen gelden voor de in het binnenlands verkeer te verzenden post stukken. Ook hierbij zal een ruime overgangstermijn in acht worden genomen en wel zodanig, dat de bepaling in geen geval vóór 1 Juli 1955 defini tief van kracht zal wordeu. S. Welke mogelijkheden zijn er om een asthma- patiënt, gedurende een winterhalfjaar in Zwitser land te laten verplegen Kunt u ons ook aan •een adres helpen, waar dergelijke patiënten te recht kunnen Antwoord s Dat zal wel voor eigen rekening moeten gebeuren. Terecht kan men in Zwitser land overal. De zaak zit n.l. zo Het Zwitserse klimaat heeft in 't geheel geen speciale genezende invloed op asthma. Er zal daarom ook wel nau welijks een instantie te vinden zijn, die een der- ggelijke uitzending voor haar rekening zal willen nemen. Van asthma is bekend dat een ander kli maat vaak een heilzame invloed heeft. Asthma- patiënten uit een bosrijke omgeving zijn soms klachtenvrij aan de kust. Asthmatici die aan zee wonen hebben soms plotseling nergens last meer van als ze in het Limburgse heuvelland zijn. Zo kan het ook wel voorkomen dat bepaalde asthma- lijders goed op het Zwitserse klimaat reageren, maar omgekeerd kunnen lijders aan asthma in dit bergland evengoed proberen of ze bij ons in de lage landen misschien hun klachten kwijt raken. Vandaar ons nogal abrupt schijnende antwoord "Terecht kan men in Zwitserland overal". Heeft men geld genoeg, dan zoekt men naar een plaats waar het prettig is. Best mogelijk dat de asthma daar vermindert of zelfs verdwijnt. F. S. Ik had graag enige inlichtingen over het kweken van champions. Antwoord De champion wordt op paardemest gekweekt, nadat deze een broeiproces heeft mee gemaakt. Van zuivere broeimest uit paardestallen waar men tarwe- of roggestro strooit, wordt een hoop gemaakt 1.20 meter hoog, 2 meter breed en ten minste 2 meter lang. De mest wordt gemengd met fijngemalen gips (minimaal 12 kg, maximaal 25 kg. gips per ton verse mest). Bij deze behan deling wordt de mest zeer goed los geschud en gemengd zo nodig licht bevochtigd. De buiten kant der hoop wordt flink bestoven met DDT 5o/o of HCH 5o/o. De temperatuur in de hoop stijgt na enige dagen zij wordt niet overa'l even hoog. Stijgt de temperatuur op bepaalde plekken in de hoop boven de 60 gr. C., dan moet men op deze plekken boven in de hoop met een dikke puntige stok gaten maken ter afkoeling. Na vier tot zes dagen wordt de mest omgezet tot een nieuwe hoop. Hierbij zorgt men, dat de buitenste en onderste 1 agen van de oude hoop binnen in de nieuwe komen te liggen. Tijdens het omzetten werdt de mest wederom goed los geschud en zo nodig bevochtigd. De buitenzijde van de nieuwe hoop wordt wederom met DDT of CHH bestrooid. Het omzetten moet meestal twee to driemaal her haald werden. In totaal gebruike men niet meer dan 15 kg. DDT 5 0/0 of 1 kg. HCH 5 0/0 per ton verse mest voor het bestuiven der compost- hopen. Tijdens de broe: mag de mest niet in de felle zon staan, nie uittdrogen door sterke wind, niet natregencn en liefst niet bevriezen. Ruime toevoer van verse lucht is noodzakelijk. Acngezien de warme, vochtige composthoop aller lei ongedierte aantrekt, dat schadelijk is voor de champion, legge men haar liefst onder een afdak op een cementvloer, die vooraf goed ge reinigd is men houds de omgeving vrij van planten, plantenresten en ander materiaal dat tot schuilplaats van ongedierte kan dienen. Ontsmetten (nicotine of D.N. C.) verdient aanbeveling. Wanneer zij gereed is voor de cultuur, moet de mest aan de volgende eisen voldoen zij moet kort zijn, het stro moet gemakkelijk kunnen bre ken bij het samenknijpen en loslaten van een hand mol mest, moet deze terugveren en niet samen- plakken de handen mogen niet vuil en nat wor den de kleur moet bruin zijn en niet zwart en de geur die van vers roggebrood. Van één ton verse mest kan men na de broei een 6 tot 0 vierkante meter chainpionbed maken van onge veer 20 cm. dikte. Champions worden geteeld in ruimten, die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen zeer goed ventilecrbaar onder alle weer omstandigheden temperatuur regelbaar tussen 10 en 25 gr. C. hoog vochtgehalte van de lucht zeer goed te desinfecteren. Champions hebben geen licht nodig, maar kunnen zeer goed licht ver dragen. Voor verder bijzonderheden herwijzen wij naar de vakliteratuur. L. Sp. Een ongehuwde broer van L. is over leden deze bezat in leven niets. Nu wordt aan de erven een navordering toegezonden. De moe der en de broer hebben geen inkomen, een zwa ger heeft een vaste betrekking. Kan deze nu ver volgd worden Antwoord Bij een navordering (die ten name van de erfgenamen wordt gesteld) zijn de erfge namen niet verder aansprakelijk dan ieder tot het beloop van zijn erfdeel, vermeerderd met het bedrag van hetgeen hun gelegateerd is. In uw geval behoeft de vrees voor betaling derhalve niet zo groot te zijn. H. S- Mijn haard brandt tijdens een vorstperiode zeer goed. Zodra hel echter wat vochtig weer is is het afgelopen. Hij is dan zelfs niet aan diet branden te krijgen en produceert alleen maar een verstikkende rook. Wat kan daarvan de oorzaak zijn Antwoord i Wij vermoeden dat u de oorzaak moet zoeken in de schoorsteen. Daar zal wel iets aan haperen. Tc vochtig b.v. Raadpleegt u eens een schoorsteenveger of een metselaar. Moeras, a. Welk percentage successie successie recht moet betaald worden bij erfopvolging van vader tot dochter b. Hoe moeten de vaste goe deren worden gewaardeerd Antwoord Dit kunnen wij zo niet beoordelen het tarief is z.g. gestaffeld en wij dienen eerst te weten hoeveel de erfenis omvat. Na een gepre ciseerd gegeven kunnen wij u nader antwoorden, b. De vaste goederen worden gewaardeerd naar de huidige verkoopwaarde. Deze kan natuurlijk af wijken van het bedrag van aankoop een zeker aantal jaren geleden. Bob. Kan iemand met een diploma electro- techniek en tekenaanleg geplaatst worden bij de P.T.T. Bestaan er elders mogelijkheden voor hem Antwoord Wij mogen niet beoordelen of men u bij de P.T.T. een werkkrjng kan verschaffen. Richt u zich rechtstreeks tot de P.T.T. Boven dien vermeldt u niet welke diploma's u bezit, van een ambachtschool, een E.T.S., een M.T.S. U kunt verder het beste eens op het arbeids bureau gaan informeren of er werkgelegenheid bestaat voor iemand met uw capaciteiten en diploma's. A. R. Deze heer (wij zullen veronderstellen dat wij niet met een dame te maken hebben, want bij vrouwen loopt het hier nooit zo'n vaart mee) is pas 18 jaar en mist al een groot gedeelte \van zijn haardos. Is er een middel tot herstel van de haargroei, vraagt hij Antwoord Het is de vraag of een dergelijke vroegtijdige kaalheid met de gewone middeltjes te verhelpen is. De enige die u bij een dergelijk ernstig geval misschien kan helpen, is de huid arts. Ook als deze ec alleen maar in zou slagen het voortschrijden van het euvel te stuiten, dan zou de vraagsteller zich waarschijnlijk al gelukkig moeten prijzen. v>. U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw Inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE- VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uwspijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de galte doen stromen.EistCarter'sLeverpilletjes KINDERVERLAMMING. In de week van 27 Juli tot 3 Augustus zijn jm ons land 134 gevallen van kinderverlamming aan gegeven in de week daarvoor 107. Over de provincies verdeeld kwamen de volgende geval len voor Zeeland geen Friesland 1, Gronin gen en Drente 3, Overijsel 4, Utrecht 5,' Gelder land 11, Noord-Holland 16, Zuid-Holland 22, Lim burg 24, Noord Brabant 45.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1