AXELSCHE X,COURANT Vacantie-problemen AXELSCHE K COURANT Steeds meer werkende vrouwen id Bevorder verkwikkende uyj eet\ust en DE GAL EVER OP Verwordt de beschaafde wereld tot een vrouwenstoet! NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM -^inn NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM HELPT DE SLACHTOFFERS VAN DE KINDERVERLAMMING. :rlamming. Frinktring bty Abonn»iri«Dt AM.' T T •*»- ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1952 66e JAARGANG No. 89 N Abonnements prijs. Lone nummers» Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlê il. Buitenland fl. 1 - Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn (muximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Professor I. Polak meent, dat Aé naaste toekomst ons voor geheel andere sociale vraagstukken zal plaatsen, dan die waarmee wij nu bezig zijn In of bij geboomte. Wij vragen moeten wij dat ge noegen weerstreven Zoals onze rijke voorvaderen hun buitenplaatsen bouwden aan de Vechtj_ zo Franktring b? Abonnemert Aiel. WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1952 66e JAARGANG No. 88 Abonnements prijs: Losse nummers» Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indiè fl. Buitenland fl. Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn ^maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. STRAKS GAAN DE DAMES REGEREN!! Gelukkig maar voor de mannen,1 dat een zeer vrcege Griekse cultuur de druk der tijden niet heeft overleefd- Dan hadden we nu een vrou- wenstaat gehad, waarin de mannen alles aan de vrouwen zouden moeten vragen. Ook in Egypte heeft men die toestand gekend. Trouwens bij be paalde natuurvolken in Peru, op Borneo en in andere delen van de wereld treffen we nog heden tèn dage vrouwenstaten aan. In deze staten doet de man het huishouden en bekleedt de vrouw alle openbare functies. De hele zaken- en handels wereld, de landbouw is in handen van de vrouw. In het liefdesspel is de vrouw de actieve partner en de man brengt een bruidsschat mee of heet die daar bruidegomsschat Ook is het de vrouw die ten huwelijk vraagt. Mannen moeten daar alles aan vrouwlief vragen, terwijl men zelfs hier en daar mannenharems kan aantreffen. Een dergelijk beeld spookt vele mannen door het hoofd wanneer zij in de moderne wereld dage lijks geconfronteerd worden met de toenemende invloed van de vrouw in het openbare leven. Hoe is het daar nu mee gesteld Welke weg zullen wij opgaan en als die weg een ander eis dan de huidige, zal hel dan een verkeerde weg ziju V De emancipatie der vrouw heeft nu al een men senleeftijd lang in Nederland veler harten en ton gen beroerd. Eigenlijk zien we bij de doorwerking der Franse revolutie in Nederland al het eerste teken aan de wand. Toen verschenen er pam fletten, waarin geëist werd dat vrouwen zouden deelnemen aan de regering. De grote strijdster in Nederland was dr. Aletta Jacobs. Mede door haar werk kregen de vrouwen in Nederland kies recht in 1920. Het was de eerste stap op een weg. die leidt naar grotere zelfstandigheid van de vrouw, misschien naar een vrouwenregering De invoering van de machines bracht de vrou wen eigenlijk pas goed tot de beroepsarbeid. Toen eenmaal het eerste schaap over de dam was, werd weldra het gehele maatschappelijk leven met „werkende vrouwen" doortrokken. En laten wij eerlijk zijn, lang niet altijd tot schade van die maatschappij Wij zien thans een vrouwelijk burgemeester, een vrouwelijk notaris, terwijl mr. Hudig de eerste vrou welijke rechter mocht zijn. Verschillende kamer zetels worden al jarenlang door de vrouw bezet. Ook die zouden we niet meer willen missen. Maar waar gaan we heen, wanneer we bemerken, düt het aantal zelfstandige vrouwelijke zakenmensen toeneemt, dat men spreekt van luitenant Tadcma en er staat plotseling een vrouw voor ons STIJGENDE CIJFERS. Over de gehele wereld is de vrouw in de op mars. Men denke maar eens aan de emigratie, waarbij in acht van de tien gevallen wordt be sloten, dat de vrouw hij aankomst in het nieuwe land zal gaan werken. Velen zullen daarvan terug komen, vooral wanneer baby's om aandacht gaan vragen, maar inen kan er zeker van zijn, dat een groot uantal van de vrouwen, die eenmaal de smaak van de beroepsarbeid te pakken hebben, daarvan niet meer terugkeren. Dat heeft de ont wikkeling in Amerika bewezen ,dat zien we in Canada gebeuren, in Australië, maar ook Europa zal aan dat nieuwe cultuurverschijnsel niet ont gaan. Kijken we even naar de V.S., dan zien we dui delijk die opmars van het vrouwelij,k schoon. Rond 60o/o van de kantoorpositie, is in handen van de vrouw. In tien jaar tijde steeg dit percentage met tien. Een kwart van de fabrieksarbeid is in handen van het zwakke geslacht en in leiding gevende functies steeg haar percentage in de laat ste tien jaar liefst met 75o,>. In 1940 werkte in één op elke negen gezinnen beide huwelijkspartners. Nu is dit beeld één op elke lijf gezinnen geworden. Tal van oorzaken voor dii verschijnsel zij,n op genoemd. Van werkgeverszijde is het loon voor de vrouwen lager. De toenemende mechanisatie vraagt om meer meisjes in de fabriek. De ge zinnen zijn kleiner, de opvoeding van kinderen is kostbaarder, terwijl de hogere lonen vergeleken bij vroeger het werken door vrouwen aantrekke lijker maakt. Er is een trek naar meer luxe. Men noemt ook de factor kleine en ongezellige huizen. Belangrijk wordt vooral geacht, de vereenvoudiging van de huishoudelijke arbeid, waardoor man en vrouw deze gemakkelijk samen kunnen verrichten in een korte tijd. Er is een vloedgolf van fac toren op te noemen, waardoor dit verschijnsel kan zijn ontstaan en aangemoedigd. Maar het belang rijke en fascinerende is wel dat het er is en wel in toenemende mate. EEN VIERDE. t )Vij in Nederland zij,n wat conservatief. Zou er een yolk in de wereld zijn dat zo hangt aan |hui- selijkheid, waarin een vrouw niet is te vervangen Maar ook hier dat beeld, zij het met wat rus tiger cijfers. Er zijn hier rond een millioen wer kende vrouwen, die een kwart van de beroeps bevolking vormen. Van 1930 tot 1947 steeg het aantal werkende vrouwen iii ons land echter slechts met een tiende procent. Toch verricht ook hier tien procent van de gehuwde vrouwen beroeps arbeid. Echter de meeste vrouwen werken bij man lief in het bedrijf. Het aantal gehuwde vrouwen in Nederland, dat in loondienst is bij derden be draagt nog geen twee procent van het totale aan tal gehuwdeu. In Nederland vertoont het beeld nog geen dra matische verschuivingen, ln Amerika, Canada en Australië is dit echter wel het geval. Steeds meer vrouwen vinden daar een plaats in het arbeids proces. De gehuwde vrouw neemt daaronder ook een steeds belangrijker plaats in. Hst opmerke lijkst mag men daarbij het verschijnsel noemen dat steeds meer vrouwen na beëindiging van de opvoeding der kinderen in het arbeidsproces terug keren. Over de gevolgen van deze tendenz voor het huwelijksleven kunnen wij hier niet uitweiden. Onder druk van het steeds aanwezige overschot aan mannelijke arbeidskrachten zullen wij, in ons land wel een late bloei van dit vrouwenarbeids- verschijnsel aanschouwen. Dat ook wij het niet zullen kunnen tegenhouden staat wel vast. Nu er bovendien in de Tweede Kamer een strijd aan staande is om verbetering van de wettelijke po sitie van de gehuwde vrouw, mag men verwachten, dat dit verschijnsel in de toekomst steeds meer onze aandacht zal vragen. .Wanneer dit alles kan leiden tot een verbetering van de materiële en vooral de geestelijke verhoudingen binnen het ge zin, dan zal een en ander moeten worden toe gejuicht. Maar in het verleden was reeds menig maal die ene vrouw duizend mannen te erg, hoe moet dat nu straks als de vrouwen yaan regeren Een uationale oproep van de N. S. G. K. De toeneming van het aantal slachtoffers van kinderverlamming schept een ernstig probleem ten aanzien van de nazorgmogelijkheden voor de Be troffen kinderen Ook al geneest gelukkig een groot deel, ge heel of bijna geheel, voor de kinderen die d't geluk niet beschoren is, dient een neurologische en orthopaedische nabehandeling te volgen. Onder moderne inedisch-paedagogische leiding en met veel liefde en zorg kan n.l. de lichamelijke conditie belangrijk verbeterd worden en zullen zij, daarna ook in staat zijn toch nog een voor hen geschikte taak in de gemeenschap te vervullen. Er is echter in ons land een ernstig tekort aan der gelijke revalidatie-instellingen met het gevolg, dat voor talloze kinderen, deze hulp ontbreekt. Deze tragische toestand is beschamend voor ons land. De Nederlandse Stichting voor het Gebrekkige Kind - Mytylstichting (N.S.G.K.) richt zich daarom met een nationaal appèl tot ons volk. Om deze verlamde kinderen te helpen en de voortzetting van hun onderwijs te waarborgen, is het dringend nodig, naast de enkele reeds be staande doch overvolle instellingen nieuwe reva- lidatie-iiiteriiaten op te richten. Dit geldt in het bijzonder voor het Noordwesten en Zuiden van ons land. Voorts wordt ernstig overwogen daar naast „.vliegende colonnes" op te richten, d.w.z. ambulance-auoto's met medisch personeel en voor zien van de nodige therapeutische instrumenten, welke wekelijks een aantal plaatsen bezoeken. Zo doende zullen de kinderen dan ook plaatselijk direct behandeld kunnen worden. Om deze zo hoogst nodige hulp te kunnen bieden is veel, zeer veel geld nodig. Ook al drukken de tijdsomstan digheden zwaar op onze schouders, toch kunnen en mogen deze ernstig getroffen slachtoffertjes van kinderverlamming niet aau hun lot worden overgelaten. Wanneer iedere Nederlander iets bij draagt in de grote kosten voor deze hulpver lening, dan kan zoveel prachtig en dankbaar werk verricht worden De N.S.G.K. vraagt daarom plaatselijk een Comité van Actie te vormen opdat zo spoedig mogelijk de nodige gelden bijeengebracht kunnen worden. Zij richt zich dan ook tot het werkende deel van ons volk, met het verzoek gezamenlijk in hun bedrijven iets voor de zorg aan deze kinderen te organiseren. Laat dit appèl niet vergeefs zijn. Overweegt wat u doen kunt. Richt u met uw plannen tot het Centraal Bureau van de N.S.G.K., Singel 451-453 te Amsterdam, of stort uw persoonlijke of geza menlijke bijdrage op gironummer 552000 van de N.S.G.K. De plannen liggen klaar, medici en paedagogen staan gereed en verlamde kinderen in het gehele land wachtenLaten wij snel handelen FAILLISSEMENTEN Statistiek opgegeven door Van der Graaf Co's Bureaux voor de Handel te Amsterdam. Totaal aantal uitgesproken faillissementen over de maand Juli 1952, 134 (134), te verdelen als )volgt In de provincie Noord-Holland (excl. A'daw) 17 (12), Amsterdam 20 (31), Zuid-Holland (exol. R'dam en Den Haag) 14 (15), Rotterdam 16 (7), Den Haag 16 (14), Utrecht 8 (6), Gelderland 8 (13), Noord-Brabant 17 (9), Limburg 2 (5), Zeeland 2 (2), Friesland 4 (-), Groningen - (6), Drente 1 (2), Overijsel 9 (10). Totaal aantal uitgesproken faillissementen van 1 Januari 1952 tot 31 Juli 1952 1122 (1084). De tussen geplaatste cijfers zijn over dezelfde periode van 1951. sonderheden herwijzen wij broer van L. is over- en niets. Nu wordt aau g toegezonden. De moe geen inkomen, een zwa kking. Kan deze nu ver- ivordering (die ten name It gesteld) zijn de erfge- sprakelijk dan ieder tot eel, vermeerderd met het i gelegateerd is. In uw jor betaling derhalve niet l dt tijdens een vorstperiode ichter wat vochtig weer is dan zelfs niet aan .het roduceert alleen maar een kan daarvan de oorzaak oeden dat u de oorzaak irsteen. Daar zal wel iets b.v. Raadpleegt u eens een metselaar. :entage successie successle den bij erfopvolging van Toe moeten de vaste goe- :rd n wij zo niet beoordelen 'feld en wij dienen eerst nis omvat. Na een gepre- wij u nader antwoorden, irden gewaardeerd naar de Deze kan natuurlijk af- van aankoop een zeker aet een diploma electro- geplaatst worden bij de e mogelijkheden voor hem :n niet beoordelen of men erkkrpig kan verschaffen, ks tot de P.T.T. Boven- welke diploma's u bezit, een E.T.S., een M.T.S. ste eens op het arbeids- n of er werkgelegenheid net uw capaciteiten en zullen veronderstellen dat te maken hebben, want lier nooit zo'n vaart mee) al een groot gedeelte \van middel tot herstel van de e vraag of een dergelijke iet de gewone middeltjes ge die u bij een dergelijk kan helpen, is de huid alleen maar in zou slagen het euvel te stuiten, dan waarschijnlijk al gelukkig as „kiplekker" pringen. er een liter gal in uw inge- anders verteert uw voedsel t verstopt, wordt humeurig itaardlge CARTER'S LE- e liter gal op te wekken en Igang op natuurlijke wijze te zacht middel, onovertroffen ï.EistCarter'sLeverpilletjes uli tot 3 Augustus zijn f,n ran kinderverlamming aan- daarvoor 107. Over de amen de volgende geval- n Friesland 1, Gronin- ijsel 4, Utrecht 5,' Gelder- 16, Zuid-Holland 22, Lim- nt 45.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1