AXELSCHE IS COURANT De Olympische Spelen „Met raad en daad Langs de Amerikaanse wegen ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1952 66e JAARGANG No. 85 /TT NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Frankiring bQ Abonnsmsct Axil. Abonnements prijs* Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlé fl. Buitenland il. C V f Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlën (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Hetgeen zich in Helsinki voordoet is evenzeer een bepaling van onze tijd als de conferentie te Parijs of de voor-verkiezing tot het president schap te Chicago. Wat aan de diplomaten mislukt, gelukt aan de sportlieden. Heeft enige zitting van de Verenigde Naties geleid tot een internationale verbroedering als het grote sportfeest te Helsinki te aanschou wen gaf Te Helsinki kogelen de Russen niet met veto's, maar zij delen sigaretten uit en ook de Amerikanen naderen hun Russische tegenstanders met geschenken en glimlachen tegen de aardige Russische meisjes. In onze dagen van internat'" nale tegenstellingen en verwikkelingen heeft de sport de grote betekenis, dat zij de naties 5p vredelievende wijze te zamen bindt en dat zij, haar brengt tot menselijke ontmoetingen. Dit feit geeft een verheugende achtergrond aan de wed strijden in het hoge Noorden. Daar komt nog bij, dat het sportleven een voorbeeld geeft van heilige eerbied voor regelen, afspraken en conventies. In dit respect voor ge bruiken en spelregels ligt een ethiek, die zegen rijk is in een periode van algemene verwildering en ontaarding, als wij beleven. Daarom geven de Olympische ontmoetingen een belangrijke bij drage voor het behoud van de wereldcultuur van nu. Als men gebogen is over de uitslagen, als men de wedkampen met spanning volgt, dan mag men deze zijde der grote sportgebeurtenis niet vergeten. Helaas 1 Er is ook een schaduwkant. De Olympische Spelen, die in de oudheid werden ge vierd, maakten deel uit van het Griekse schoon heids - ideaal. Niet alleen de geestelijke krachten bepaalden de waarde van het oude Hellas, maar ook de lichaamscultuur, de verrichtingen van sta lende oefening, van gespierde macht, van lenige beweging. Dit ideaal wordt in de moderne Olympische Spelen overwoekerd door de jacht naar het succet, door hel behagen aan de overwinning, door het afmeten van nagsllengten, om te bepalen wie het eerst over de streep is. Dit heeft niets meer met kracht, dit heeft niets meer met schoonheid te maken. Er zijn foto's verschenen in onze couranten, waar in kampioenen zijn afgebeeld met de hand op het hart, met wanstaltige gelaatstrekken, die een on menselijke inspanning verraden. Zou men aan doel en strekking van de Olympische Spelen en aan het geluk van de deelnemers geen dienst bewijzen, door het wedstrijd-element iets naar de achtergrond te brengen, door ze wat meer te Hellenizeren en wat minder te Amerikaniseren Er is iets tragisch in het lot van de moderne spo«sman. Vandaag is hij de lieveling der menigte. Het volk omjubelt hem en geeft hem meer be langstelling en liefde dan aan zijn staatslieden en kunstenaars. Morgen, opeens, breekt de ge spannen boog van zijn leven, zij.n lichaam begeeft hem, hij kan niet meer, hij moet het strijdperk verlaten en wordt na een korte, vlammende roem, gedompeld in de vergetelheid. Voor Nederland hadden de Olympische Spelen te Helsinki het kenmerk van diepe teleurstelling. Wij denken in het bijzonder aan het „triest einde van de loopbaan van een groot kampioene", Fanny Blankers-Koen, de meest bekende en meest beminde vrouw van ons land. Zij is niet alleen beminnelijk door haar eenvoud, door de gratie van haar verschijning, maar ook door de koninklijke wij,ze waarop zij haar nood lot droeg. „Sportief" is het woord, waarmee wij tegenwoordig een edele levenshouding, de open baring van een zedelijk bewustzij,n, van een aes- thetisch zelfbedwang aanduiden. Fanny Blankers- Koen was „sportief" op het ogenblik waarin het onheil haar trof. Zij is zichzelve trouw gebleven, ook in het fatale moment van haar leven. Aan wie de schuld van deze marteling V Schort er iets aan de voorbeoordeling van haar raads lieden V Mocht men haar tot de wedkamp op roepen, terwijl er duidingen waren van dc ver zwakking van haar lichaamskracht Wij kunnen slechts herhalen, dat men de Olym pische Spelen zou veredelen, indien men ze wat los maakte van de jacht op succes. Dr P. H. Ritter. R. K. W. Kunt u taiij zeggen of de Verzekerings maatschappij „Het Hollandse Kruis N.V." te Den Haag bestaat Antwoord Ja zeker bestaat die maatschappij. Het door u genoemde adres is juist. N. B. 1. Hoe oud moet een kip zijn voor hij op de rikken mag V 2. Hoe oud moet een Bar nevelder zijn voor hij begint te kraaien Antwoord 1. De kippen moeten bij een nor male voorjaarstemperatuur en bij machinaal uit gebroede kuikens ongeveer vijf weken oud zijn ndien de kuikens door een moederkip zijn uit gebroed duurt het ongeveer twee weken langer. 2. Een Barnevelder haan is ongeveer 4 maanden oud voor hij begint te kraaien. Dit is een ras zeer laat kraait, zulks in tegenstelling met de leghorn, die het zeer vroeg doet. J. C. B. Mijn zwager, een broer van mijn vrouw, is onlangs overleden. Nu is diens vrouw weer jli het huwelijk getreden. Ik was uitgenodigd voor Ie bruiloft, dus ik nam een vrije dag. Volgens het reglement wordt door verzuim tot bijwoning van cea huwelijk door schoonzusters, het loon door betaald. Nu weigert de directie dit, omdat de betrokkene geen schoonzuster van mij zou zijn. 'at moet ik doen V Antwoord Volgens art. 350 B.W. bestaat de twagerschap in de betrekking welke door aan- buwelijking ontstaat tussen één der echtgenoten tn de bloedverwanten van de andere. Volgens dts *st is de vrouw van uw overleden zwager dus geen schoonzuster van u. Zij is dit nu niet meer, zii is het ook nooit geweest. De zaak zou anders 2ijn indien het hier betrof een zuster van uw >rouw. In de practijk noemt men de betrokkene schoonzuster, maar daar houdt de wet geen rekening mee. U kunt dus dat loon niet opeisen. C. K. Moet achterstallige huur betalen over 1951 en de eerste 6 maanden van 1952. De huis- regenaar heeft daar nimmer over gesproken. Heeft bij het recht de huurverhoging alsnog te vor deren V Antwoord t Ja, u bent van 1 Januari 1951 af '5 pet. huurverhoging schuldig, dat is 45 cent eigen welstand. Ook te Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht 39 kan men u inlichtingen verstrekken. V'. II. Is het waar dat er speciale dakpannen verkrijgbaar zijn otn het nestelen van mussen onder de pannen te voorkomen Antwoord Ja, dit soort pannen, z.g. onderpannen zijn bij vrijwel iedere bonafide bouwmaterialen- handelaar verkrijgbaar. Informeert u maar eens bij een dergelijke zaak bij u ter plaatse. B. 1. Eet een koolmees alleen de boter van het brood of eet hij ook het brood op 2. BIr bestaan rode en zwarte bessen. Welke van deze twee soorten heet „aalbes" 3. Is de schaduw van een vliegtuig dat men op de grond ziet, ge lijk aan de grootte van het vliegtuig, zoals men dat in de lucht ziet of kan de schaduw groter zijn. Antwoord Tja, wat zullen wij u daar nu op antwoorden. Zet u eens een vieetje brood met en een zonder boter neer, dar. kunt u zien wat de koolmees doet. 2 Beide soorten bessen heten aalbessen. 3. Ja, zeker kan deze schaduw groter zijn dat hangt af van de afstand en de richting van de lichtval. Houdt u maar eens uw hand voor een brandende lamp op verschillende manieren. A. B. P. Bestaat de mogelijkheid om door zelf studie het Mulo-diploma te verkrijgen Antwoord Ja, dat is mogelijk. Naar onze me ning is het echter wel raadzaam hierbij leiding te hebben. Deze kunt u krijgen door mondelinge of schriftelijke lessen te nemen. Een daartoe be voegd leraar kan u natuurlijk ook helpen. Een avond-Mulo geeft echter ook de gelegenheid om na uw dagtaak en veelal tegen schappelijke prijp, deze lessen te volgen. Bepaald noodzakelijk een ter om een 4-jarige Mulo te volgen is het niet. Abonné. Hoe kan ik een licht leren vest schoon maken, dat erg vuil is. Antwoord Probeert u het eens met tetra of benzine (brandgevaar). G. Gaarne had ik het adres van de Ned. Rijwiel padvereniging. Antwoord Het adres van de federatie van Ned. Rijwielpadverenigingen is Vlissingen, Singel 82. Abonné. Heeft wollen terra overgordijnen met witte draad. Zij wilde ze wassen, maar bij het wassen van een staaltje van dezelfde stof bleek dat de kleuren doorliepen. Antwoord Probeert u eens de gordijnen te wassen in gewoon koud water, waarin iets zout is opgelost. (Niet te veel zout). per week. Wellicht kunt u een regeling treffen met de huiseigenaar als het bedrag ineens teveel voor u is, maar verschuldigd bent u het. W. V. Heeft een spaarbankboekje ten geschenke gekregen van een nichtje uit Duitsland. Het boekje is hier te lande uitgegeven. Zij ontving een mach tiging om het geld er af te halen. Hoe moet zij er mee aan Antwoord Wij kunnen u niet afdoende helpen; wij weten n.l. niet of de machtiging voldoet aan de voorschriften, waür het boekje is uitgegeven enz. Gaat u eens naar het postkantoor in uw woonplaats. Men zal u daar alles haarfijn uit leggen en u eventueel in het bezit stellen van de nodige papieren. J. B. Ik ben op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Indien mijn man komt te overlijden erf ik dan van hem Antwoord Van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden hangt af of u van uw man zult erven. Het hangt er van af wat gemeen en wat niet gemeenschappelijk eigendom is. Wij» adviseren u een notaris te raadplegen. Wat betreft uw vraag over de regeling van de huwelijksvoorwaar den, delen wij u mede dat deze materie in het burgerlijk wetboek geregeld is. J. A. B. Gaarne zou ik het adres te weten ko men van het hoofdbureau van Sociale Militaire zaken van Nederland. Antwoord De Sociale Dienst van het Ministerie wan Oorlog is gevestigd te Den Haag, L. Nieuw- «Lraat 40. Emigrant. Wil emigreren naar Nieu'w-Zeeland en vraagt in verband hiermede een drietal inlichtingen. Antwoord Emigrantenbepalingen worden nog al eens gewijzigd en het is lastig de a.s. emigrant via deze rubriek afdoende te helpen. Nog kort ge leden zijn er veranderingen aangebracht in de landing-permits" voor Nieuw-Zeelaïitd. Wij raden u aan u te wenden tot de volgende adressen. Het Gew. Arbeidsbureau de Chr. Boeren- en Tuinders- bond, Raamweg 38, Den Haag Kath. Boeren- en Tuindersbond, Badhuisweg 91, Scheverungen. Het toekennen van subsidie is afhankelijk van uw In de Verenigde Staten hebben zestig millioen mensen een rijbewijs hiervan zijn 15 millioen vrouwen. Proeven hebben aangetoond, dat vrou wen minder gewiekst rijden dan mannen, maar statistieken van ongelukken bewijzen, dat zij het voorzichtiger doen. De millioenen kilometers, die de Amerikanen dagelijks afleggen voeren hen naar verschillende bestemmingen. Dagelijks gebruiken zes millioen kinderen honderdduizend autobussen om naar school te konten. De postbodes leggen met elkaar meer dan 2 millioen kilometer per dag af om de post af te leveren aan zestig millioen huizen. De helft van de arbeiders gaan naar hun werk in een particuliere auto en de goederen, welke deze arbeiders produceren leggen althans een deel van de weg naar hun bestemming af in een van de acht millioen vrachtauto's, waarover de V.S. be schikken. Er zijn producten, b.v. groenten en melk, die uitsluitend per auto vervoerd worden en negen van de tien varkens, die naar de markt gaan. doen dit per auto. Alles met elkaar beschikken de Amerikanen over 73 auto's per 100 gezinnen in 8o/o van de gezin nen beschikt men over twee of meer wagens. Op de rijkswegen komt men vier personenauto's tegen op elke vrachtauto. In drie van de vier auto's zit iemand, die op weg is naar zijn werk, wat dti dan ook zij. De vierde maakt een plezierritje. Hij behoort tot het grote leger van 60 millioen toeristen, die elk jaar door de V.S. rondrijden, of hij wil er zo maar eens even uit zij,n. Iedere dag rijden meer dan 9 millioen mensen, die niet zelf een wagen hebben, met een ander mans auto mee. En toch zil er in meer dan de helft van de auto's, die u passeren, slechts één persoon, de chauffeur. Mensen, die veel op de buitenwegen zijn, worden tijdens de rit graag bezig gehouden, zoals blijkt uit het feit, dat meer dan 15 millioen auto's voor zien zijn van een radio. In de laatste jaren heb ben 22 staten een wet uitgevaardigd, waarbij het verboden wordt televisie-toestellen in auto's anders dan achter de rug van de chauffeur te monteren. De meeste mensen maken weinig lange ritten. Stadsritten verslinden één-derde van het aantal afgelegde kilometers. En zelfs van die buitenritten blijft één-derde onder de tien kilometers. Maar vele kleintjes maken één grote en zo komt het, dat de auto gemiddeld per jaar 15.000 kilometer aflegt. Zo'n gemiddelde zegt weinig, want handelsrei zigers plegen b.v. per jaar 29.000 kilometer te rijden, doctoren ongeveer 20.000. Maar 14o/o van de automobilisten brengt het niet verder dan 4500 km., terwijl er eenzelfde aantal zijn, die on geveer 23.000 km. halen. Eén van elke twaalf auto's loopt al meer dan 150.000 km. mee en het is helemaal niet ongewoon, dat vrachtauto's meer dan 1 millioen kilometers halen. Al hebben de mensen dan voorkeur voor korte ritten de lange fitten maken velen toch ook liefst per auto. Van elke 100 mensen, die meer dan 2300 km. moeten reizen voor zij in New Yorfc zijn, maken 46 die reis per auto, 35 gaan per vliegtuig en 19 nemen de trein. Handelsreizigers hebben hun monsterkoffers op geborgen zij maken van hun auto's rij.dende winkels. Sommigen zijn echte marskramers ge worden, die niet minder dan 3000 artikelen bij zich hebben, variërend van vliegen voor de vis vangst tot jachtgeweren. In Michigan zoeken de huisvrouwen haar behangselpapier uit in een rij dende behangselwinkel. Een fabrikant van was machines en centrifuges in Florida demonstreert die apparaten in zijn vrachtauto. Anderen zwer ven over de wegen met petroleumkachels, olie stock-installaties en complete keukeninrichtingen. Natuurlijk worden er ettelijke artikelen per vrachtauto vervoerd, maar die vrachtauto's krij gen ook vele speciale karweitjes op te knappen. Zo heeft b.v. onlangs een zware vrachtauto in Massachusetts honderd huizen een eindje ver reden, want op de« plek waar zij aanvankelijk stonden, moest een brug komen. In Idaho is een auto gebouwd voor het vervoer van levende vis 65.000 forellen kunnen in één keer vervoerd worden. De boeren hebben de beschikking over 2l/2 millicen motorvoertuigen, maar zij hebben nog altijd tweemaal zoveel paarden. Er zijn ongeveer 25.000 ondernemingen, die meer dan 8 vracht wagens hebben de Bell Telephone System heeft de beschikking over niet minder dan 43.000 wagens. Regerings-instanties Washington, de afzon derlijke staten en gemeenten beschikken over 800.000 motor-voertuigen. Maar hierbij zij,n onge veer 300.000 legerauto's inbegrepen, verder politie auto's, vuilniswagens, brandweerwagens en post auto's. De civiele afdelingen van de federale re gering hebben 80.000 voertuigen, waarvan het de partement van 1 andbouw er 20.000 heeft. De nog jeugdige commissie voor atoom-energie rijdt al rond in 7000 auto's. Het Amerikaanse Rode Kruis beschikt over 10.000 motorrijtuigen, voorzien van al hetgeen nodig is voor E.H.B.O. De chauffeurs hiervan hebben allen een cursus E.H.B.O. gevolgd. Na de oorlog rijden de mensen veel msef auto dap voor 1941 naar schatting is het aantal weg gebruikers met 15 millioen gestegen. Het verkeer op de hoofdwegen en in de steden is met de helft toegenomen. De drukste weg is die tussen New Jersey en New York, daar telt men dagelijks wel 100.000 voertuigen, waarvan 60.000 vrachtwagens. Ieder jaar sneuvelen er verkeersrecords. Ver leden jaar maakten b.v. 2 milliard mensen ge bruik van taxi's interlocale busdiensten vervoe ren veel meer passagiers dan de spoorwegen en in de steden gebruiken de mensen veel meer bussen dan trams. Tot nog toe is het record-bezoek aan de natio nale parken geweest 13i/2 millioen mensen in 1950 van deze 131/a millioen mensen kwam 96o/o per auto. Ook internationaal groeit het wegverkeer voort durend 2i/« millioen mensen reisden per auto naar Canada en 60.000 wagens staken de grens naar Mexico over. Vijfduizend automobilisten hadden zelfs^ zin in een avontuurlijke tocht naar Alaska. In 1950 namen ruim 3600 automobilisten hun wagens mee naar Europa, hetgeen hun kwam te staan op 425 dollar per wagen. Een opinie-onderzoek heeft uitgewezen, dat de meeste huwelijksaanzoeken tegenwoordig in een auto worden gedaan. En er zijn mensen, die zo bezeten zijn door de eeuw van de auto, dat zijj zelfs 's nachts geen afscheid van de weg kunnen nemen. 500.000 eigenaars van gemotoriseerde woon wagens maken de weg tot hun thuis.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1