AXELSCHE Mi COURANT Televisiebelevenissen Puistjes „Met raad en daad D.D.D. Arf* Houdt u>n adem ins en Uvn janden de door WEK DE GAL IN UW LEVER OP Ook in Amerika nog niet alles volmaakt verkwikkende URlGLBj NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag V.. r.C* Rheumatische Pijnen? Stram en stijf vóór Uw tijd Neem dan toch Kruschen Salts Frankering bq Abonnement Axel. ZATERDAG 12 JULI 1952 66e JAARGANG No. 79 v Abonnement »- prlji» Loste nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè fl. Buitenland fl. T - Advertentieprijs 7 cent per m.m. Inqezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kinine Adverteutlèn Viüw. Aimum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. In Nederland staat de televisie nog in de kinder schoenen en er wordt nog graag critiek op ge leverd, waarbij dan het buitenland als ideaal wordt gesteld. Wij willen niet beweren dat de Nederlandse programma's niet voor verbetering vatbaar zijn, maar zelfs in Amerika kan men niettegenstaande een langer eervaring en financieel ruimere mid delen toch ook nog vreemde dingen beleven met de televisie, getuige een artikel van Eric Hatch dat wij lazen in ,,Thc American Magazine". Ik woon buiten op Long Island, hemelsbreed 125 km. van New York. Een jaar geleden maakten mijn vrouw en ik uit, dat televisie een kolfje naar onze hand was. Een handelaar in een na burige stad zei, dat voor 15 dollar de firma X. ons enkele technici zou sturen om uit te maken of zij ons konden aanraden een toestel te kopen. U moet nJ. weten, dat wij wonen in wat des kundigen noemen „een critiek gebied", waar je in het ene huis een prima ontvangst hebt en in het andere helemaal niets ziet. Op een kostelijke zomerdag tegen een uur of twaalf kwamen er twee buitengewoon droefgeestige jongelieden aanzetten In hun boekje stond, dat de actie-radius van televisie maximaal 75 km. was wij woonden dus veel te ver weg. Zij, lie pen naar de rand van ons duin en zagen de Peconic Baai in al haar blauwheid en glinstering liggen. Eén van hen, Joe, merkte op „Dat ziet er hier wel aardig uit." „Ja," antwoordde ik, „maar kunnen wij hier televisie krijgen Nog altijd naar het water kijkend, zei hij: „Neen." Ik weer „En toch geloof ik van wel, want de radio in de auto speelt hier boven voortreffelijk, terwijl ze aan de voet van de heuvels niets dort." Hij keek me aan, alsof hij, op het punt i stond in tranen uit te harsten. Ik had me daar televisie liet moderne wondei', durven vergelijken met huis- luin-of-keuken radio 1 Hij keerde zich naar zijn assistent en zei „Nou wij kunnen wel 's kijken." Met zijn tweeën haalden zij stapels aluminium stokken en draden te voorschijn en in minder dan geen tijd hadden zij een soort heel lelijke bliksem-afleider gebouwd. Twee uur later, nadat zij ons een glimp hadden laten zien van een man die baseball aan hït spelen was in Boston tijdens een heftige sneeuwstorm in Juli en van een andere man, die alleen maar in een mild regenbuitje speelde, verklaarden zij, dat wij, televisie konden hebben. Enkele weken later verschenen de twee droef geestige jongelieden opnieuw. Weer kwam de col lectie alluminium te voorschijn zij timmerden de zaak nu tegen de schoorsteen aan en stelden haar zorgvuldig af op kanaal 4. Ik vroeg „Wat zouden jullie zeggen van kanaal 6 Dat is New Haven een 60 km. verder." „Neen," zei Joe, kennelijk bedoelend Vent zeur niet zo, „dat wordt niets. U krijgt dezelfde programma's veel beter op kanaal 5." (Notabene die speciale antenne moet nog voor de eerste keer kanaal 4 geven, ze geeft altijd kanaal 6). Joe maakte zijn proeftoestel los en zei „Ziezo dat is in orde Waar is het toestel Ik zei „Dat hebben jullie,, en hij zei „Nee, dat hebt u." Ik belde de leverancier op, die vertelde, dat het uit New York verzonden was en al de vorige dag had moeten aankomen. Maar hij voegde er aan toe „lk heb een Z-toestel in voorraad d». zal ik h lenen, tot het bestelde komt." En toen werden wij onthaald op een staaltje van sportiviteit. De tanden op elkaar, innerlijk vol afschuw installeerden de twee technici van de firma X. het toestel van de firma Z. Helaas vergat ik door alle opwinding te vragen om mij te wijzen, hoe het werkte. Dat was natuurlij,k heel eenvoudig precies als piano of accordeon spelen en het duurde dan ook niet lang, of ik was in staat de aardigste tweed-weefsels op het scherm te krijgen. Soms was het ook een ruit en wii zagen ook wel eens de lijnen van een voetbalveld maar zonder het veld. En als wij bij,zonder geluk hadden kregen wij de schimmen van een paar cowboys te zien, die stonden naast iets, wat ik hun paarden, maar mijn vrouw hun echtgenoten noemde. Na twee dagen had ik kanaal 6 ontdekt en toen zagen wij bokSen en worstelen. De volgende les leerde me, dat ik, als de weersomstandigheden gunstig waren en ik heftig aan alle knoppen tege lijk draaide, een glimp kon opvangen van Ed Sul livan, die een televisie-cabaret leidt. Het werd dus heus wat 1 Na tien dagen konden wij drie kanalen goed krijgen, soms zelfs zes. Wij beleefden echt plezier aan de televisie. Met spanning wachtten wij op ons X-toesteL Toen kwam er een verrassing. De firma X ver klaarde in strijd met de eerste mededelingen van haar technici, dat wij geen behoorlijke televisie ontvangst konden krijgen en dat zij, ons dus geen toestel wilde leveren. Natuurlijk kochten wij toen het dure Z-toestel. Daarmee waren wij er echter niet, want nu kwamen de Z-technici de zaak nog eens „installeren". Het gevolg was, dat wij nu veel minder uitzendingen op konden vangen. Ik protesteerde en z ij beloofden, dat zij zonder extra kosten een nieuwe antenne zouden bouwei De volgende week gingen mijn vrouw en ik op reis. Bij onze terugkomst ontdekten wij, dat ons dak nu gesierd werd met twee geweldige bouwsels. Wij konden nu inderdaad kanaal 4 krijgen, maar ook kanaal 4 uit Boston en uit Springfield kwamen door het gevolg was dan ook een aardige grijze omelet. Toen besloot ik zelf in te grijpen wekenlang experimenteerde ik met alumium draden, die ik zelfs in de bomen ophing. Soms kregen wij een flits van kanaal 4, dan was het weer helemaal niets. Maar eindelijk hadden wij toch heus be hoorlijke televisie en begonnen wij iets gewaar te worden van de macht, die zij over het leven van andere mensen heeft. In de eerste plaats werd het duidelijk, dat de cycloop in onze huiskamer ons zou regeren, of dat wij hem zouden regeren. In rusttoestand was het een slapende reus, die zijn tij,d beidde. Als hij wakker was, gloeide zij,n oog helder en brulde zijn stem. De eerste zes weken waren wij, er machteloos aan overgeleverd. Hij beheerste de kamer en het hele huis. Toen wij bijna aan het eind van ons Latijn waren deed ik een ontdekking. Ik schakelde het geluid uit en handhaafde het beeld. Beroofd van zijn stem was de macht van het monster gebroken. Je kon er naar kijken en tegelij.k over andere dingen praten. Als iets erg aardig was, zorgde één draai aan een knop er voor, dat het passende geiuid werd verkregen Deze ontdekking had nog een ander gevolg. Voortaan beschikten wij over een heel nieuwe vorm van amusement Ik noem het „zien zingen" en tR verzeker u, dat weinig clowns zo iets grappigs kunnen cpbrengen als een zanger die b.v zingt „Geliefde keer terug tot mij." Als ge de man ziet en hem tegelijk hoort, valt het u niet op, maar probeer eens het geluid uit te setiaKelen en alleen naar hem te kijken. D.an beleef je wat 1 Op een Zaterdagmiddag draaide ik aan de knop pen en probeerde ik op kanaal 6 een voetbal wedstrijd te krijgen. Er kwamen plaatjes van massa's mensen en van een muziekkorps, dat speelde. De commentator deelde mede, dat het de band van Princeton College was en ik voelde mijn hart warm worden, want daar Den ik ook nog een blauwe Maandag geweest. Het spel be gon en hoewel ik vond, dat de commentator nogal verward was, was het beeld uitstekend en ik amuseerde me kostelijk Ineens stopte de commentator. Een onthutste stem zei „U luistert naar de beschrijving van de voetbalmatch Princeton tegen Rutgers." „O zo," zei ik tegen hem, „da's interessant, maar je kunt het moeilijk nieuws noemen." Ik had het helemaalmis. „Edoch," ging hij verder, „het spel, dat u ziet is dat van het leger tegen de vloot op West Point. Hij zei niet, hoe de televisie-mensen dit zo gemengd hadden. Ik durf er wat om te ver wedden, dat zij het zelf ook nog altijd niet welen. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN H. M. We hebben in een paar vaste kasten en in enkele meubelstukken houtworm. Ieder voor jaar zien we bij die wormgaatjes kleine zwarte beestjes. Houden deze beestjes enig verband met het onststaan van de houtworm 2. Hoe ontstaat eigenlijk houtworm V 3. Hoe is dat te bestrijden V Antwoord De beestjes die u ziet zijn de z.g. houtwormkevertjes, de veroorzakers van de hout worm. 2. De genoemde houtwormkevertjes maken, evenals hun larven, kleine ronde gaatjes in het hout en graven gangen waarin ze hun eieren leggen. 3. U kunt de houtworm bestrijden door in de gaatjes terpentijn te laten lopen met behulp van een penseeltje. Na een week herhalen en de gaatjes dichtmaken met stopwas. C. J. Twee jongelui, die bij hun ouders thuis zijn, gaan trouwen en krijgen dan een eigen woning. Welk adres moet op de ondertrouw- kaarten staan? Naar wie moet het eerste kind genoemd worden Antwoord Het is de gewoonte op de onder- trouwkaarten de tegenwoordige adressen van de beide a.s. echtgenoten onder elkaar te vermelden. Aan het slot zet men dan toekomstig adres Er bestaat geen enkel voorschrift dat zegt naar wie het eerste kind genoemd moet worden. Dc ouders zijn daarin geheel vrij,. Wel bestaan hier verschillende gewoonten, b.v. om het eerste kind te noemen naar een gootouder. E zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doeustromen.EistCarter'sLeverpllletjes D. T. Dit jaar loopt het pachtcontract af van de boerderij, waarvan wij als onderhuurder het woongedeelte bewonen. De eigenaar wil de boer derij zelf betrekken. Zijn wij verplicht de wo ning te verlaten en moeten wij met ieder ander huis genoegen nemen Antwoord i Het pachtbesluit opent de mogelijk heid dat na het einde der pacht, de verpachter het verpachte zelf in gebruik kan nemen. In het algemeen is op deze overeenkomsten de huurwet niet van toepassing. Dit zou dus inhouden dat een beroep op huurbescherming in dit geval niet mogelijk zou zijn. Een volledige beoordeling van uw kwestie is echter niet te geven daar daarvoor meer feiten en gegevens gekend moeten worden. Niet onverstandig lijkt ons tijdig een advies te vragen van de huuradviescommissie. II. X. Ik ben 19 jaar en wil graag verpleegster worden bij het Rode Kruis. Waar kan ik mij, aanmelden Is mijn leeftijd geen bezwaar Antwoord Verpleegsters heeft het Rode Kruis niet in dienst, wel helpsters. Deze verrichten hun werkzaamheden in hun vrije tijd. Wendt U zich daarvoor lot de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Als er een transportcolonne is, zal men uw hulp wel kunnen gebruiken. U moet dan een diploma E.H.B.O. en verpleegkunde hebben. Wel bestaat de mogelijkheid verpleegster te wor den bij de Militaire Geneeskundige Dienst of het Rode Kruis-ziekenhuis te Den Haag. Indien u zich daar wilt aanmelden moet u een verpleegsters opleiding volgen. Voor de M.G-D. moet u zich richten tot de commandante van het N.V.K.L., Nessauplein 5, Den Haag. Om als verpleegster te kunnen worden aangenomen moet u 18 jaar zijn. Uw leeftijd zal dus geen bezwaren opleveren, L- Mijn moeder is indertijd overleden. Vader bleef met twee kinderen achter. De inboedel is intact gebleven en geld was er niet. Nu is vader voor de tweede maal getrouwd met een weduwe met twee kinderen en alles is meegegaan naar deze tweede vrouw. Vader is nu ook overleden. Hebben vaders twee kinderen nog recht op iets wat van hun ouders geweest is 2. Wanneer vaders tweede vrouw ondersteund moet worden, zijn dan haar eigen kinderen verplicht haar te steunen of ook die van vader. Antwoord De eigen kinderen van de overleden vader hebben recht op de nalatenschap van hun ouders. Bij het overlijden van de moeder hadden zij reeds (mita geen testament) ieder recht op cén-derde van de nalatenschap. Bij gemeenschap van goederen bestond deze uit de helft van het geen beide ouders hadden. De bezittingen werden dus gescheiden De helft van de moeder, de helft van dc vader. Van dc helft van de moeder krijgt de vader één-derde, broer één-derde en zus eén- derde. Hier kan de tweede echtgenote niet aan komen. Nu vader is overleden kunnen zij het hun toekomende deel uit moeders versterf natuurlijk opvorderen en bovendien krijgen zij van vader te erven. Dit is in ieder geval voor ieder een derde van vaders nalatenschap. Het vermogen van vaders tweede echtgenote wordt weer gescheiden. Voor verdere gegevens adviseren wij u eens naar een notaris te gaan. 2. Haar eigen kinderen zijn verplicht haar te onderhouden en niet de kin deren van haar man. K. van T. Heeft een kater die het hela jaar door verhaart. Haalt men het dier aan, dan ko men er koude druppels aan zijn bek. 2. Waar kan men een gestikte deken laten overtrekken Antwoord Wij kunnen dit zo niet beoordelen. Meerdere oorzaken kunnen de reden zijn, o.a. on deugdelijk voedsel of een huidziekte. U dient hier een dierenarts te raadplegen, die het dier kan onderzoeken. 2. Sommige stoffeerders doen het wel, maar een dekenfabriek, die u in vrij wel iedere plaats van betekenis hebt zeer zeker. \A. van S. 1. Of biergist een geneesmiddel is en of het zonder doktersrecept kan worden betrok ken. 2. Waar zeewier vandaan komt en of het geschikt is voor kinderbedjes. 3. Of vocht van eikenschors ook als geneesmiddel wordt gebezigd. Antwoord Biergist wordt in de geneeskunde o L. toegepast als inwendig middel bij behandeling van steenpuisten, het is in de apotheek te koop zon der recept in grote hoeveelheden wordt het door de pharmaceutische groothandel geleverd, maar niet aan particulieren. 2. Zeewier of zeegras is een goedkope en geschikte matrasvulling wie het levert zal een matrassenmaker u wel kunnen mee delen. 3. Het looizuur wordt in de geneeskunde ge bezigd ter behandeling van darmaandoeningm. A. K. W, Jongeman, oud 21 jaar, twee jaar U.L.O.-onderwijs, in het bezit van het midden standsdiploma wenst zich tc bekwamen voor radio technicus. Hoe en waar kan hij die kennis opdoen. Antwoord Die jongeman kan een schriftelijke cursus volgen hij kan eens gaan praten met het hoofd van een ambachtsschool of bij een gespecia liseerde radio-zaak. Voor een aanstelling bij de marine- en luchtmacht is een M.U.L.O.-diploma noodzakelijk. PRINSES BEATRIX BEZOCHT VEERE. Woensdag heeft prinses Beatrix, die met een groepje vriendinnen op Schouwen kampeert, een bezoek gebracht aan Veere. Het groepje arri veerde in gezelschap van de burgemeester van Haamstede, jhr. Roëll, met een motorboot van de Rijkspolitie te water, welke nog door een tweede vaartuig begeleid werd. In Veere werden o.m. het stadhuis en de Campveerse Toren bezichtigd. De burgemeester van Veere, jhr. den Beer Poortugael leidde het gezelschap door zijn gemeente rond. en jaag zo de Bheuinatische pijnen uit Uw leden. Kruschens zes minerale zouten hebben een won derbaarlijke aansporende werking op lever, nieren en ingewanden. Als die weer met jeugdige energie hun bloedzuiverende taak verrichten, weet U vun geen rheumatische pijnen meer. Want de oorzaak onzuiverheden in Uw bloed worden radicaal ver wijderd, regelmatig, iedere dagKoop van daag Kruschen bij Uw apotheker of drogist en begin morgenochtend die heilzame kuur. (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1