AXELSCHE W COURANT T ele visiebelevenissen Puistjes AXELSCHE m COURANT Moeilijke economische opdracht D.D.D. .j Ook in Amerika Tegenstellingen ontmoeten elkaar op het ministerie van Financiën NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie.- AXEL xMarkt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM V. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM tegen de economie. nen? ir Uw tijd? hen SalU Frankering bq Aboooamart Aial. ZATERDAG 12 JULI 1952 66e JAARGANG No. 79 Abonnements prijs Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlé fl. Buitenland fl. 1 - Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingon 20 cent per m.m. KUt-te Adverteutién jhiuAimum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. X 11i1 machteloos aan overgeleverd. Hij beheersts de kamer en het hele huis. Toen wij bijna aan het eind van ons Latijn waren deed ik een ontdekking. Ik schakelde het geluid uit en handhaafde het beeld. Beroofd van ji l i rt a a Ainrir am Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN 'NGEN Franktring bij Abonnamaot Axsl. WOENSDAG 9 JDLI 1952 66e JAARGANG No. 78 /-N Abonnements prijs. Losse nummers» Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fl Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié fl. Buitenland fl. I - Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Adverteutlën (i. Limum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Het is jarenlang zo geweest in Nederland, dat men uit een stembusuitslag geen conclusies kon trekken aangaande de komende economische en sociale koers, die de regering diende te volgen. Dat is bij de jongste verkiezingen wel radicaal veranderd. De belijdenis is niet langer richtsnoer voor de politiek, maar de materie. Deze wijziging is niet vreemd, want de materie, de strijd om het bestaan, neemt een veel grotere laats in bij onze handelingen dan vroeger. Ieder, die dat half ontkent, ziet zich nu geplaatst voor een nederlaag. In de K.V.P. was men er op uit om de kerkelijke eenheid centraal te stellen en daaraan zijn meermalen economische en sociale belangen 'van haar aanhangers opgeofferd. Deze gedragslijn hebben de stemmers afgekeurd. Ook in K.V.P.- kringen zal men zich ernstig moeten afvragen wat men nu eigenlijk wil een politiek van leidig geven aan het economisch leven gepaard gaande met een stelsel van sociale wetgeving als nooit tevoren, of een terugkeer naar de grootst mogelijke vrij heid van ondernemen. Het stelsel van kool en geit sparen is ondeugdelijk bevonden. Dat is een winstpunt bij deze verkiezingen van onschatbare waarde. .n A.-R.-kringen voelt men zich ook verlaten. Ons volk heeft uit deze hoek veel critiek ge hoord in de afgelopen regeringsperiode. Was deze partij nu gekomen met een reëel plan tot wel- vaartsvermcerdering, dan zou zij ongetwijfeld met meer succes uit de strijd zijn gekomen. Voor de, sociale politiek in de dertiger jaren heeft men de A.R. aansprakelijk gesteld. De werkloosheids- politiek uit die tijd heeft niemands bewondering. Daarom wensen de critische kiezers nu niet meer met deze partij in zee te gaan. Er is nog Veel waardering voor de A.R., maar zij plukken nog steeds wrange vruchten der historie. Zeer duidelijk heeft ons volk zich afgekeerd van hen, die een totalitair regiem wensen met uitschakeling van de oppositie als deelhebbers aan de meningsvorming. Daar danken de communis ten hun verliezen aan. Het voorbeeld van de Russen heeft de eetlust van ons volk voor hun systeem weggenomen. VOOR SOCIALE WETTEN. De verschuivingen bij deze verkiezingen zijn naar twee zijden geweest. De socialisten zij,n wel zeer sterk uit de bus gekomen. Dit houdt onge twijfeld in een goedkeuring van hun beleid, dat hoofdzakelijk op verbetering van de sociale wet geving gericht is geweest. De werkloosheidswet, de noodvoorziening voor ouden van dagen, het plan om kleine zelfstandigen te steunen uit de staatskas en de loonronden uit noodzaak zijn goed gekeurd door de kiezers Diezelfde kiezers wensen een felle bestrijding van de werkloosheid door verre gaand overheidsingrijpen, indien nodig. Zij wensen eveneens een goede oudedagvoorziening en zo spoe dig mogelijk opheffing van de woningnood. Al deze punten vindt men aan het hoofd van de plannen der P. v. d. A. Haar stembusover winning zal er dan ook toe leiden, dat de sociale verzekeringen in de komende vier jaar nog zul len worden uitgebreid. De socialisten zijn nu ver plicht de noodregeling ouderdomsvoorziening door een definitieve wet te vervangen. Iedereen die bescherming zoekt voor zijn wankele bestaanskans heeft zich achter Drees c.s. geplaatst als een laatste kans om het vege lijf te redden. De economische maatregelen uit de afgelopen jaren zijn door ons volk afgekeurd. De winst van de V.V.D. cn de K.N.P. toont duidelijk aan dat de middenstand zich ernstig bedreigd voelt. Het zijn deze paztijen geweest, die zich in de afgelopen parlementaire periode als de felste tegen standers van de heer Lieftinck hebben doen ken nen Het zijn ook vooral dc aanhangers van deze groepen, die de politiek van de minister van financiën moesten betalen. Waarom verwachtten eigenlijk zo velen dat de heer Lieftinck het struikelblok van de socialisten zou worden Immers, de 'meeste aanhangers van de P v. d. A. hebben de hoge druk van de heer Lieftinck niet aan den lijve ondervonden, doch wel geprofiteerd van diens maatregelen der in komstennivellering Zij zouden vast niet deser teren. Vermoedelijk zou de V.V.D. geen winst hebben behaald, indien de heer Oud geen lijst trekker van deze groep was geweest. Nu Zien velen in deze ongetwijfeld zeer ervaren parle mentariër nog een tegenhanger, die mogelijk de wegen zal weten aan te wijzen waarlangs wij, uit de fiscale poel kunnen raken. Wanneer de socialisten en aanhanger van de heer Oud opnieuw in een kabinet zitten, zal stellig een van hen of beiden een gedeelte van de beloften aan kiezers gedaan, niet kunnen verwezenlijken. Men kan de belasting niet verlagen, de huren vernogen en tegelijkertijd de sociale verzekeringen uitbreiden, want voor het laatste is geld nodig, dat alleen kan worden verkregen door handha ving of versterking van de belastingdruk dan wel door een geweldige opvoering van de pro ductiviteit. Het laatste middel is de eni^e weg naar ware economische verheffing van de lagere- en middenklassen van ons volk. Om hiertoe te komen zal echter een nationaal kabinet de enige kans op succes bieden. GEVOLG VAN ARMOEDE. Deze verkiezingen zullen de moeilijkheden bij het besturen van dit volk niet lichter makeu. Zij zijn een demonstratie geweest van de toene mende armoede van Nederland. Om tot een verbetering van de toestand te geraken rent dc één het kamp der socialisten bnmen om bescherming tc zoeten tegen de druk der tijden. De vaderlij,ke figuur van de heef Drees moedigt hem daarbij aan. Dank zij dez» bezadigde gestalte hebben de socialisten ongetwij feld meer stemmen verworven dan hun qua poli tieke gezindheid van de stemmers zou toekomen. Andere groepen wensen de vrijheid om de vleu gels uit te slaan, beperking van de inkomens aantasting dcor belastingheffing en bevordering van de zin tot ondernemen. Zij wezen Oud als leider aan, terwijl ook de C.Il.U. werd gekozen om dit doel te bereiken. zullen de komeniïe Jaren getuigen zijn van een progressief sociaal beleid van felle tegenstel lingen op economisch gebied. Deze twee regcrings- velden ontmoeten elkaar op het ministerie van financiën, waar de thermometerstand wordt aan gegeven van 's lands gezondheid- Hier zal worden beslist of het mogelijk is de algemene wens naar verbetering der sociale omstandigheden der ar beiders en middengroepen te verzoenen met een politiek van meer economische vrijheid. Het is een moeilijke opgave. De regering, die haar oplost, zal lange tijd besturen. Drs. Mierlo. „OOST - VLAANDEREN VLAGT" TE MIDDELBURG. In de Zeeuwse hoofstad Middelburg wordt van 12 tot 26 Juli a.s. een z.g. „Oost-Vlaamse Veer tiendaagse'" gehouden, die bestaat uit een grote tentoonstelling, gewijd aan de cultuurschatten en de culturele bedrijvigheid in dc Belgische pro vincie Oost-Vlaanderen en uit een aantal „ont moetingsdagen" tussen Zeeland en deze aangren zende provincie, opgeluisterd door enkele belang rijke kunstmanifestaties. De tentoonstelling, die de naam „Oost-Vlaanderen vlagt" kreeg en gehouden zal worden in het Kunstmuseum en in het Schut tershof van Middelburg, zal een beeld geven van schilder- en beeldhouwkunst, van kerkschatten, edel smeedkunst en kantwerk, van sierkunst, minia turen handschriften en zegels, van letterkunde en rederijkerij en van toerisme en technisch onder wijs, alles afkomstig uit Oost-Vlaanderen. De totale waarde van de Belgische inzendingen wordt op ruim 2 millioen gulden geschat. Het Nationaal Orkest en Het Nationaal Toneel van België en de Gentse Oratoriumvereniging zul len uitvoeringen komen geven. Er zullen contact dagen worden gehouden voor gemeentebesturen, Rotary-elubs, St. Adelbertverenigingen en politie en rijkswacht uit beide gewesten. Er zal een landbouwdag worden gehouden, folkloristische op tochten en volksdansdemonstraties, een ontmoe tingsdag voor Belgische en Nederlandse juristen en de commissarissen van de Koningin in da Neder landse provincies zullen gezamenlijk een bezoek brengen aan Middelburg. Dit contact op cultureel gebied tussen Zeeland en het aangrenzende Oost-Vlaanderen is in de laatste jaren spontaan gegroeid. Toen in 1950 als eerste vrucht van dat contact de Zeeuwse ten toonstelling in Blegië werd gehouden en deze ten toonstelling een groot succes werd, besloot men op de ingeslagen weg voort te gaan. Een nauwe samenwerking op dit gebied tussen de besturen van heide provincies ontstond en het resultaat van die voortgezette samenwerking is nu een waar lijk grootse Belgische culturele manifestatie in Middelburg De Belgische ambassadeur in Nederland en zijn Nederlandse collega in België aanvaardden het beschermheerschap. De belangrijkste musea en ook andere cultuurinstellingen ln Oost-Vlaanderne stel den gaarne hun kostbaarste en zeldzaamste be zittingen beschikbaar om in Middelburg te wor den tentoongesteld. Kortom de Belgische buren hebben met veel enthousiasme deze belangrijke ge beurtenis voorbereid. De „Oost-Vlaamse Veertiendaagse" betekent dan ook meer dan alleen een contact tussen twee pro vincies en mag beschouwd worden als een her nieuwde uiting van de Belgisch-Nederlandse samen werking op cultureel gebied, een samenwerking en een uitwisseling van beschavingsgoederen tussen twee broedervolken, die door de loop van de ge schiedenis van elkaar zijn gescheiden, maar die zeer zeker in cultureel opzicht steeds zeer nauw aan elkaar verbonden zijn gebleven. Ten slotte is het toch zo, dat een nauwe samen werking tussen volkeren, zoals men die in Bene- tux-verband tussen België, Nederland en Luxem burg hoopt te verwezenlijken, niet een kwestie is, die alleen achter de conferentie-tafel door mi- -iwters kan worden geregehJ. I,en zeer belang rijke factor immers is de wil tot samenwerken van de volkeren zelf. Die wil tot samenwerken zal groeien, naarmate wederzijds contact en samen werking zullen toenemen.. In culturele manifestaties zoals de „Oost-Vlaamse Veertiendaagse" in Middel burg er een wordt, kunnen daarin een belangrijk aandeel leveren. (Nadruk verboden). Vader is nu ook overleden, kinderen nog recht op iets s geweest is 2. Wanneer n ondersteund moet worden, kinderen verplicht haar te van vader. ,en kinderen van de overleden op de nalatenschap van hun lijden van de moeder hadden i testament) ieder recht op alatenschap. Bij gemeenschap 1 deze uit de helft van het- idden. De bezittingen werden relft van de moeder, de helft 1c helft van de moeder krijgt broer één-derde en zus eén- tweede echtgenote niet aan- overleden kunnen zij het hun moeders versterf natuurlijk ndien krijgen zij, van vader ieder geval voor ieder een- atenschap. Het vermogen van :note wordt weer gescheiden, as adviseren wij u eens naar 2. Haar eigen kinderen zijn nderhouden en niet de kin- l. een kater die het hele jaar men het dier aan, dan ko- ls aan zijn bek. 2. Waar kan eken laten overtrekken 7 unnen dit zo niet beoordelen, unnen de reden zijn, o.a. on- >f een huidziekte. U dient te raadplegen, die het dier Sommige stoffeerders doen dekenfabrick, die u in vrij- n betekenis hebt zeer zeker. liergist een geneesmiddel is en rsrecept kan worden betrok er vandaan komt en of het iderbedjes. 3. Of vocht van geneesmiddel wordt gebezigd. wordt in de geneeskunde o.i.. g middel bij behandeling van n de apotheek te koop zon- ite hoeveelheden wordt het ■he groothandel geleverd, maar n. 2. Zeewier of zeegras is hikte matrasvulling wie het senmaker u wel kunnen tnee- wordt in de geneeskunde ge- ng van darmaandoeningen. an, oud 21 jaar, twee jaar het bezit van het middew- sich te bekwamen voor radio- ar kan hij die kennis opdoen. ngeman kan een schriftelijke an eens gaan praten met het htsschool of bij een gespecia- Voor een aanstelling bij de ht is een M.U.L.O.-diploma ÜX BEZOCHT VEERE. rinses Beatrix, die met een op Schouwen kampeert, een Veere. Het groepje arri- van de burgemeester van 11, met een motorboot van r, welke nog door een tweede d. In Veere werden o.m. het iveerse Toren bezichtigd. De re, jhr. den Beer Poortugael door zijn gemeente rond. latische pijnen uit Uw leden, ilc zouten hebben een won- ide werking op lever, nieren ie weer met jeugdige energie taak verrichten, weet U van nen meer. Want de oorzaak bloed worden radicaal ver- iedere dagKoop van- iw apotheker of drogist en die heilzame kuur. (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1