AXELSCHE ff? COURANT Onderwijsherzieningen Puistjes D.DD „Met raad en daad De emigratie naar Australië en Nieuw Zeeland V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 5Ó§ Hoofdredactie; T. C. VINK-van VESSEM hteksf'9<"" .i* Frankering bij Aboooimert Axel ZATERDAG 28 JUNI 1952 66e JAARGANG No. 75 f N Abonnements prijs: Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen In Nederland «n Ned. Indiè fl. Buitenland fl. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeeltngen 20 cent per m.m. -"te Advertev-tlèn ii, unuro 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. tedere rege1 meer 12 cent extra Kort voor de verkiezingen en de daarop waar schijnlijke wijziging van het kabinet heeft mi nister Rutten twee wetsontwerpen ingediend, waar door ons voorbereidend hoger onderwijs en ons jlgemeen middelbaar onderwijs worden geregeld. Het is te betreuren dat zij zo laat komen. De dntum van indiening maakt de behandeling eerst mogelijk onder een nieuwe regering en het is niet uitgesloten, dat een ambtsopvolger zou ko men met gewijzigde inzichten. Dit zou een regeling in gevaar brengen, die bevredigt. Er zijn vaak plannen en proefnemingen met het onderwijs on dernomen het is een gebied, dat aantrekkelijk is voor nieuwigheden. De wetsontwerpen nu, zijn vrij van onberekenbare plannen, zij vormen een rustige aansluiting op de bestaande toestand en men kan in deze gematigde onderwijsvernieuwing alleen maar een verbetering zien. Het voorbereidend hoger onderwijs wordt drie delig. Er zullenn gymnasia zijn, athenea (nieuwe naam voor H.B-S.) en lycea. Het gymnasium geeft onderwijs in de klassieke richting, het atheneum in de moderne richting. Het lyceum verenigt in één schooltype beide richtingen. De minister wil de cursusduur van het atheneum tot zes jaar ver- lengen. Daardoor wordt gewaarborgd, dat een even grondige voorbereiding ontstaat bij de verschil lende instellingen, welke tot universitair onder wijs opleiden. De gedachte van evenwichtigheid in de ver schillende schooltypen doordringt het gehele ont werp tot regeling van het voorbereidend hoger onderwijs. Zowel aan het gymnasium als aan de tot „atheneum" gepromoveerde H.B.S. wordt het huidig eenzijdig karakter ontnomen. Het gymna sium wordt meer ian tot dusver tot het moderne leven gebracht, doordat aan sociale vormingen ver ruiming van het algemeen technisch begrip meer aandacht zal worden besteed, terwijl het atheneum (de toekomstige H.B.S.) meer aansluiting zal worden gegeven met de klassieke cultuur-traditie. Er zal daar onderwijs gehouden worden in het eenvou dige Latijn, terwijl in de hoogste klassen klas sieke schrijvers in vertaling worden gelezen. Tot dusver hunkerden de oud-gymnasiasten naar wat technisch begrip en gevoelden de H.B.S.-ers het gemis van iedere klassieke koers, te sterker omdat het Latijn in de wetenschappelijke terminologie een belangrijke rol speelt. tische natuur aan het middelbaar onderwijs ont nemen en hoewel de middelbare school als een afdeling van lyceum of atheneum zalverschijnen, is het verschil tussen voorbereidend hoger en midelbaar onderwijs scherp getekennd. In de eerste twee klassen van algemeen middelbare school en atheneum zal het onderwijs ongeveer gelijk zijn, maar in de derde en vierde klasse van de alge mene middelbare school zal de scheiding gemaakt worden tussen een a-afdeling, die maatschappe lijk gericht is en een b-afdeling, die een niathe- matiseh-fysische strekking heeft. Evenals bij de scholen voor voorbereidend hoger onderwijs is ook bij het algemeen middelbaar onderwijs de onder scheiding gemaakt tussen een algemeen en een bijzonder leerplan, waardoor de nodige vrijheid gegeven wordt en aanpassingsmogelijkheden aan dï plaatselijke en sociaal-economische omstandigheden. Algemeen middelbaar onderwijs zal worden ge geven in de algemeen-middelbare school met vier jarig- cursus, de middelbare meisjesschool met vijf jarige cursus, de algemeen middelbare avondschool met driejarige cursus, de handelsavondschool met vijfjarige cursus. De handelsdagscholen worden af delingen van de algemeen-middelbare school. De handelsavondscholen komen in het middelbaar-onder verbetering van het middelbaar onderwijs zal dit wijs-ontwerp niet voor. Wij meenden, dat wij onze lezers een korte uit eenzetting moesten geven van hetgeen op het ogenblik op onderwijsgebied gaande is. Deze her zieningen raken de toekomst van onze jeugd. Wij geloven dat de twee ontwerpen, waarover wij schre ven een belangrijke verbetering van de middel bare en voorbereidend hogere school inhouden. Me'1 vindt in hen een streven naar vrijheid, een zin voor de werkelijkheid en een duidelijke scheiding van de taken, die aan de verschillende typen toe bedeeld worden. Door de grondige en principiële onderwijs in aanzien stijgen en de drang naar de universiteiten worden gestuit. Onze samenleving heeft op de eerste plaats be hoefte aan goed-begaafde werkers, die tijdig hun ingang vinden tot het maatschappelijk leven. Die zal de nieuwe, algemeen-middelbare school ons kun nen bieden. De universitaire studie zal moeten voorbehouden blijven aan de zeer bijzonder be gaafden. Hoeveel gezonde, goede krachten voor onze samenleving worden er niet verkwist, door dat er een universitaire ambitie is, die meestal op teleurstellingen uitloopt. Een vernieuwde mid delbare school zal wederom de waarborg geven voor de vereiste bekwaamheid bij de gemiddelde werker, terwijl door de herziening der scholen voor voorbereidend hoger onderwijs, die scholen iets van haar eenzijdig karakter zullen verliezen. Dr. P. H. Ritter. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUI DAANDOENINGEN Een element van betekenis in het nieuwe wets ontwerp is de vrijmaking van de studie en de aanpassing der studie bij de bijzondere aanleg der leerlingen. Er wordt een stelsel ingevoerd van kern- en keuze-vakken. En, wat belangrijk is ten aanzien van de lesrooster wordt onderscheid ge maakt tussen „doceer" en „werk'-uren. In de „werk"-uren zullen de leerlingen onder leiding van de leraren werken, repeteren en een deel van hun huiswerk maken. De leerlingen worden ge noopt tot zelfwerkzaamheid. Het zelfstandig stu deren wordt geleidelijk voorbereid. De aansluiting tussen lager en voorbereidend hoger onderwijs wordt verbeterd, doordat in de lagere klassen een vak- lerarensysteem is voorgesteld. Het aantal vakkan in de eerste klasse is beperkt en de toelating ge schiedt in beginsel op advies van het hoofd der lagere school. Welk een gezegende uitzichten openen zich hier 1 De daadwerkelijke samenwerking tussen leraren en leerlingen lost een reeks van problemen op, die het middelbaar en gymnasiaal onderwijs folterden. Het gemis van aanraking tussen leraren en leer lingen schiep een toestand waarbij de leraren zucht ten onder een overmaat van correctiewerk en de leerlingen onder de moeilijkheid, dat zij dingen te verwerken kregen, die zij soms niet geheel begrepen. De nauwere ontmoeting tussen leraren en leerlingen in de werkuren zal de leraren in staat stellen een persoonlijke kijk te krijg, n op de individualiteit en de graad van begaafdheid hunner leerlingen en de leerlingen om vrijmoedig tot huu leraar te komen met hun vragen, waardoor zij opeens de sleutel ontvangen, die hun de op lossing opent van hun moeilijkheden. Daar de duur der lessen niet wettelijk is vastgelegd, wordt er speelruimte gegeven aan de werkuren. Deze „werkuren" kunnen cr toe leiden om de rap porten-angst en de examenvrees op de vlucht tc jagen. Wij hebben onze lezers enkele kernpunten ont bloot van de toe te juichen' herziening van het voorbereidend hoger onderwijs. De minister gaat echter nog verder dan de basis van dit onderwijs te verbeteren. Hij wil naast en onafhankelijk van het onderwijs dat toegang geeft tot de uni versiteit een algemeen middelbaar onderwijs schap pen met een eigen karakter, dat op algemene ontwikkeling is gericht. Hij wil de huidige chao- Wectgraag. Is het waar, dat tomaten slecht zijn voor rheumatiek V Antwoord Dat is helemaal niet waar. Toma ten zijn een goed voedsel, ook voor rheuma-lijders. W.#I. Is het waar, dat de maan invloed heeft op het weer Zo ja, hoe is dit te verklaren. Antwoord Het is voor alle mensen, die het weten kunnen een volkomen vaststaand feit, da» de maan niets met het weer te maken heeft. Wij zullen trachten u een uitleg te geven, popu lair weer te geven. Hoe kan iets buiten de aarde invloed op de atmosfeer hebben Neem b.v. de zon. Daar gaat warmte van uit. De lucht boven de evenaar wordt heet en stijgt op. Langs de oppervlakte van de aarde wordt de lucht aan gevuld met" wind, die naar de evenaar toewaait. Zo ontstaat overal op de aarde luchtdrukverschil en dus wind. De zonnehitte verdampt het water van de oceanen, dat geeft wolkan, waardoor weer regen, sneeuw en ijs ontstaan, onweer, planten groei enz. Het zonnelicht is mede de oorzaak van groei van alles wat leeft. Voorts zendt de zon clectronen uit naar de aarde (noorderlicht), die het aardmagnetisme beïnvloeden en ook het weer Maar nu de maan, die geen warmte, geen elec- tronen en geen licht geeft. Het beetje maneschijn is teruggekaatst zonlicht. Hoe weinig dit is in vergelijking met het zonlicht zou men kunnen nagaan, als reen overdag een foto maakte bij zonlicht en 's nachts dezelfde bij maanlicht. Het verschil in belichtingstijd zou dan het verschil in lichtsterkte aangeven, maar men kan deze proef niet nemen, want er komt 's nachts niet anders op de plaat dan de maan zelf, d.w.z. zonlicht dat op de maan schijnt. Eén ding hebben zon en maan gemeen, dat invloed op de aarde uitoefent, n.l. de massa of wel de zwaarte. Die maakt eb en vloed. Maar er is niemand die beweert dat eb en vloed invloed op het weer hebben. Za is het dan ook. Bovendien of het nu volle maan is of nieuwe inaan, of welke andere fase dan ook, dit is alleen maar een gevolg vafi'de kant fvau waaruit wij de maan zien en vanwaar het zon licht komt. De maan zelf is er natuurlijk altijd helemaal. De fase waarin wij de maan zien is alleen maar een gevolg van de hoek zon-aarde- maan. Waarom zou het wijzigen van de hoek invloed op het weer hebben Wij hopen, dat het u duidelijk is, dat de maan geen invloed op het weer heeft. H. B. Wil weten of men als zend-amateur ver- plicht is aangesloten te zijn bij de V.E.R.O.N. (Ver eniging Experimenteel Radio Onderzoek in Neder land). Antwoord Als zend-amateur bent u niet ver plicht om lid van de V.E-R.O.N. te zijn. Daar de belangen van de radio-amateurs door deze ver eniging behartigd worden (speciaal die der radio amateurs t.o.v. de officiële instantie) is het wel wenselijk hiervan lid te zijn. Het adres is Van Loostraat 105, Den Haag, alwaar u nadere in lichtingen op dit gebied kunt inwinnen. K. C. de V. Wij bewonen een huis waarvan «r huur f 960 per jaar bedraagt. Het huis bevat zes kamers en één klein kamertje, die wij als pension houder verhuren. Wat is in die omstandigheden de aanslag voor de personele belasting Antwoord Wannneer in een huis kamers ver huurd worden, wordt daarmede het perceel voor de personele belasting in tweeën gesplitst. De enkele kamers zullen als regel een huurwaard? hebben beneden het belastbaar minimum. Dus het zelf bewoonde gedeelte blijft een perceel vormen en het verhuurde gedeelte (van eventuele meer dere kostgangers samen) vormt ook een perceel en beide percelen worden afzonderlijk belast. De hoofdgebruiker wordt als gebruiker van beide per celen aangemerkt. Aangezien u het grootste ge deelte van uw huis hebt verhuurd, vermoeden wij dat het door uzelf bewoonde gedeelte beneden het belastbaar minimum komt te liggen, eventueel slechts voor een gering bedrag wordt aangeslagen. H. van O. Is het waar dat de meeste brand verzekeringen bij brand veel minder uitkeren dan het verzekerde bedrag, uit oogpunt van waarde- qhiaqjaAv rao uajapueq q; jaom aojj saijjax tegen brand verzekerd te zijn Antwoord 10o/o wordt altijd afgetrokken, doch meestal 25o/0 „nieuw voor oud". Die 25o/0 ver lies kan worden ondergebracht bij Assumij van 1896 te 's-Gravenhage, Pieter Bothstraat 34 »38, door een aanvullende verzekering. Dit is de enige verzekeringsmaatschappij die dit doet op ver toon van de kwitantie van de andere verzekerings maatschappij. betaalt de Assumij, dan de 25o/0 verlies, zodat men dan werkelijk volledig tegen brand verzekerd is. H. v. d. B. Kunt u mij het recept voor öoe- renjongens op brandewijn geven V Antwoord Men neme 2 vanillestokjes, 1 ons amandelen, een halve liter brandewijn. De ro zijnen van de steeltjes ontdoen, opwellen met een kwart liter water, niet koken, koud laten worden, suiker met een kwart liter water koken tot dikke suikerstroop. Bij de rozijnen doen, vanille- en kaneelstokjes er bij doen, daarna de brandewijn toevoegen. U kunt de boerenjongens meteen ge bruiken, maar lekkerder worden ze als ze eerst een dag of veertien staan. J. Z. Ik was zelf mijn boorden en stijf ze met glansstijfsel, maar kan ze niet glanzend krij- Wat moet ik hier aan doen Antwoord U kunt proberen de boorden glan zend te krijgen door op één liter stijfsel een thee lepeltje terpentijn toe te voegen of door het stijfsel te vermengen met 5o/o gereinigd wit stearinezuur. De emigratie naar Australië heeft een onver wacht grote omvang aangenomen. Ruim 30.000 personen hebben zich voor emigratie naar dit land gemeld, waardoor het aantal aanmeldingen een zodanige vorm heeft aangenomen, dat reeds nu vaststaat, dat zelfs een maximale vervoers capaciteit voor 1952 niet voldoende zal zijn om al deze emigranten te vervoeren. Om deze reden en ook omdat nog niet bekend is, aan welke voor waarden in 1953 zal moeten worden voldaan, wil men naar Australië kunnen emigreren, acht de Commissie voor de Emigratie het gewenst, ieder die dit van plan is er op te wijzen, cUt «a 15 Juni geen enkele zekerheid kan worden ge geven, dat de aanmelding wordt aanvaard of, in dien ze wordt aangenomen, dat men kan vertrekken. Wil men zijn aanvraag toch indienen, om wan neer de aanmeldingen weer behandeld worden, het voordeel van een volgnummer te hebben, dan zal de aanvraag aangenomen worden onder genoemd voorbehoud. Het bovenstaande is echter niet van toepassing op de gevallen van gezinshereniging en op hen, die over goedgekeurde huisvestings verklaringen beschikken. Tevens kan worden medegedeeld, dat naar alle waarschijnlijkheid de personen die werkzaam zijn in de metaalindustrie of in agrarische beroepen zoals tuinbouw, landbouw en veeteelt, voorrang zullen hebben bij de uitvoering van het emigratie programma 1953 voor Australië. Emigranten mogen volstrekt geen levensmiddelen meenemen. Wie verre reizen maakt, moet onderweg wat te eten hebben schijnen vele emigranten te denken. Ten minste, uit Canada wordt bericht ontvangen, dat de immigratie-autoriteiten tussen de bagage van de binnenkomende emigranten aanzienlijke hoe veelheden ham, worst en spek vonden. Oin te watertanden zou men zo denken, maar watertanden deden de Canadese autoriteiten allerminst, want het invoeren van levensmiddelen is nu eenmaal streng verboden met het oog op de mogelijkheid dat hierdoor mond- en klauwzeer wordt overge bracht. Daarbij komt nog dat de Canadese auto riteiten zeer goed op de hoogte zijn van het feit dat in Nederland aan de emigranten strenge voor schriften zijn gegeven, dat het verboden is om levensmiddelen mee te voeren in de bagage. Het meenemen van levensmiddelen is dus niet alleen gevaarlijk en nutteloos, want deze worden in be slag genomen en vernietigd, maar tevens loopt de emigrant het risico te worden verplicht voor lange tijd in quarantaine tc verblijven of naar Neder land te worden teruggestuurd. En dit geldt ook voor Australië en Nieuw-Zee- land. Men zij dus gewaarschuwd, gaat men emi greren, neem de bagage mee, maar laat de lévens middelen achter. Bovendien moet men geen stro of hooi als verpakkingsmiddel gebruiken. Rijwiel banden en schoenen moeten goed gereinigd wor den alvorens ze worden ingepakt. gen van T. Kunnen eendeneieren ingemaakt worden Antwoord Wij zouden het u niet aanraden. Over het algemeen zijn de eendeneieren momen teel niet erg goed. In waterglas ingelegde eieren kunnen beter niet gekookt worden en eenden eieren die niet gedurende minstens 10 minuten gekookt zijn, zijn min of meer gevaarlijk voor de consumptie. N. van H. Wil een knecht in dienst nemen. Op hoeveel onkosten komt deze hem te staan Antwoord Alles en alles bij elkaar op circa 450/0. U kunt in rekening brengen aan uw klanten het door u betaalde uurloon plus 85 a 90 0/0 van dat loon, dus als het uurloon op f 1 is bepaald, kunt u uw klant f 1,85 A f 1,90 in rekening brengen, de eerstgenoemde 450/0 natuur lijk niet.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1