AXELSCHE mCOURANT De Landbouwtentoonstelling Sctaoenhandel Ook voor Reparatie Jac. Vasseur-Swets Stationstraat 24 AXEL PIETERS BETON-INDUSTRIE Grote Mode-show Fa D. P. SCHUTZ Op 26 27 en 28 Juni Bezoekt Axel WELKOM Dames-, Heren- en Kinderschoenen Wilt U modern draineren? van handgebreide modellen STAND No. 1 J V NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 5ó§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM Aan de bezoekers van AXEL tijdens de grote Z.L.M.-LANDBOUWTENTOONSTELLING op 26, 27 en 28 Juni 1952, Hierbij delen wij U mede dat tijdens de tentoon- s t e 11 ing s dag en een Lint-etalage-wedstrijd zal worden gehouden door de Axelse winkeliers vereniging „AXEL-VOORUIT Deze is als volgt: In een der etalage s van een winkelier die deelneemt aan deze wedstrijd voor het publiek, ligt of hangt een groen lint. Nu is het de bedoeling dat het publiek vast stelt hoeveel meters groen lint er te samen in alle etalage s ligt of hangt. Dit totaal aantal meters schrijft hij of zij op papier, zet er het adres op waar men woont en deponeert dit briefje in de bus welke staat op het plein van kapper Markusse in de Station straat alhier De bus wordt uiterlijk gelicht op Maandagavond 30 Juni as Voor de juiste oplossingen zijn enkele fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Doet dus allen mee en profiteert van deze mooie gelegenheid om een prijs in de wacht te slepen. Het Bestuur van „A1EL-VOORUIT Wij hebben voor U een prachtcollectie in alle prijsklassen. Ook alle soorten Zomerschoeisel. Tevens alleenverkoop voor AXEL en Omstreken van de ijzersterke »FOI*t« Meisjes-, Jongens en Herenschoenen en Sandalen met 6 maanden garantie. Gebruikt dan onze poreuze betonnen draineeibuizen Doe Uw voordeel met onze TW1N SET holle be tonnen bouwblokken voor het bouwen van Loodsen dichtmaken van Hangars enz. Mestvaalt-omheiningen, Dampalen, Betonriolen, Drinkbakken (met ijzeren rand), Silo's enz. enz. Wij leveren franco werk, ook in België en verzorgen de in- en uitvoervergunningen. Telefoon 236 AXEL Als attractie worden onder de aanwezigen gratis enkele waardevolle prijzen verloot in de vorm van BEEHIVE BREI WOL naar keuze (juinpers, vestjes, truitjes, etc) Hierbij nodigen wij U uit tot het bezoeken van bovengenoemde Mode-show, die in samenwerking met de importeur van de be roemde Engelse BEEHIVEWOL (B. ter Haar Zn., Adam) wordt gehouden op de bovenzaal van hotel „Het Gulden Vlies' te Axel tijdens de Landbouwdagen op DONDERDAG 26 juni des middags om 3 uur en des avonds om 8 uur Programma's met inbegrip van tafelreservering zijn vanaf heden verkrijgbaar aan onze zaak en op de dag van de show aan de zaal f 1 per stuk. Weststraat 7 Telefoon 289 AXEL Frankering bij Abonnement Axel. 66e JAARGANG No. 74 N Abonnements prijs i Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indié fl. j Buitenland fl. - Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inqezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertei-tién ttu-ximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Tijdens de Landbouwdagen zal in Axel het nuttige met het aangename worden verbonden. Hoewel wij in onze landbouwende streek allen ten nauwste met het wel en wee van de land bouwende stand zijn verbonden, gaat de Jelang- stelling naar het tentoongestelde voor vele leken niet zó intens uit, uaar alles wat de landbouw betreft. Doch ook voor hen is gezorgd voor afleiding in velerlei schakering. Een mode-show, georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen zal evenwel zeker de nieuws gierigheid van alle dames prikkelen. Ook de stands van de Axelse neringdoenden in vele schakeringen zijn het bezichtigeu overwaard. Een etalage-wedstrijd, met daaraan verbonden at tracties, zal ook ditmaal bezoek aan de Axelse winkels trekken. In een in dit blad voorkomende advertentie vindt u hiervan een uitgebreide uit eenzetting. Bovendien zullen enige zaken nog extra voor delen bieden. Lees aandachtig de advertenties en welbegrepen eigenbelang zal u doen hesluiten om gedurende de feestdagen in Axel uw inkopen te doen. Eet- en drinkgelegenheden stellen zich in de beste conditie. Gezellige avonden met concerten, dans en vuur werk en dan naar we hopen enige echt zomerse dagen, dan is het succes verzekerd. J^et is één van de goede gewoonten van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, om telkenjare in één van haar negen kringen de algemene leden vergadering en de vergadering van het Hoofd bestuur te houden, waardoor in ons eilandenrijk de band tussen leden en Mij., enerzijds en tussen de leden onderling wordt verstevigd. Daarbij heb ben dan de kringen de traditie, om wanneer het hun beurt is, hun beste beentje voor te zetten en hun collega's op waardige wijze te ontvangen. Zo is thans in 1952 de kring Axel der Z.L.M. aan de beurt en zij heeft gemeend aan de zgn. „landbouwdagen" extra luister bij te zetten door een grote landbouwtentoonstelling te organiseren in Axel op het terrein aan de watertoren op 26, 2 7en 28 Juni e.k. j Het is 26 jaar geleden dat een dergelijke grootse manifestatie alhier heeft plaats gevonden, want het is de bedoeling om op deze show te laten zien wat de Oost Zeeuwsch-Vlaamse landbouw in de ruimste zin presteert. Aan éen en ander is door een daartoe ingestelde commissie op zo groot mogelijke schaal bekendheid gegeven, niet alleen in ons gewest Zeeland en overig Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Engeland, West-Duitsland, Italië, Spanje tot zelfs in Argentinië toe, waarbij de zakelijke belangen van de exposanten konden worden gediend. Vrijdag 27 Juni zouden we kunnen noemen ,,dc dag van de levende have". Er zullen dan tentoon gesteld worden een kleine 300 stuks van de aller beste paarden van beroemde Osot Zeeuwsch-Vlaamse fokstallen, dus van de bakermat van de Neder landse trekpaardenfokkerij, die zich een wereld naam verworven heeft. Tevens worden aange voerd circa 170 stuks t.b.c.-vrij rundvee van prima kwaliteit en daarnaast zullen aanwezig zijn varkens, pluimvee inn alle denkbare soorten, ko nijnen enz. Grote demonstraties zullen deze dag plaats vinden. Bovendien bevinden zich op het tentoonstellings terrein vijf grote tenten, waar handel en coöpe ratie exposeren zaaizaden, meststoffen, bestrijdings middelen, veevoeders, kortom te veel om op te noemen met een tent-oppervlakte van 3000 vier kante meter. Er is een puzzle-stand en er zijn verder landbouwwerktuigen tentoongesteld tot een oppervlakte van 10.000 vierkante meter. Dat bij dit alles de landbouwvoorlichtingsdienst haar be staansrecht op overtuigende wijze demonstreert be hoeft eigenlijk niet apart te worden vermeld. Er zullen vertoningen plaats vinden van land- bouwfilms. Ook de plattelandsvrow laat zich niet onbetuigd mode-show, tuin-architectuur, landbouw- huishoudonderwijs 1 De toekomstige boeren en boerinnen, georgani seerd in de L.J.G., zijn van de partij en zullen speciaal in bet Zaterdagmiddagprogramma van 28 Juni op de voorgrond treden met muziek en spel. Naast dit alles zonder in de verste verte volledig te zijn geweest maakt ons aloude agra rische cultuurcentrum Axel zich op om onze gasten op feestelijke wijze te ontvangen. De gehele mid denstand van Axel werkt hier spontaan aan mee. De V.V.V. Axel en de winkeliersvereniging „Axel- Vooruit" hullen de stad in feestdos en zullen de avondprogramma's verzorgen met muziek en volks dans. Als slot van het feestprogramma is een prachtig vuurwerk geprojecteerd aan het Kreekje. Namens de propaganda-commissie der Z. L. M. Axel roep ik u dan ook allen toe Geeft acte de présence op de landbouwdagen, het grote feest van onze streek. Het z.al de moeite waard zijn W, Koster, voorz. Propagauda-comm. Welkom, vreemdeling, als gij tijdens de Z.L.M.- dagen Axel bezoekt. Welkom, om welke reden gij uw schreden naar ons oude stadje richt. Of gij de prachtcollectie paarden, het puik der bekende Zeeuwsch-Vlaamste stallen komt zien. Of als kenner de grote inzending van het ge selecteerde rundvee komt bewonderne. Of de vrouwelijke bezoeksters, die zich op de mode-show komen verlustigen in de nieuwste creaties op dat gebied, of zich iuteresseren voor moderne woning-inrichting. Of de jonge boeren, die zich bijzonder voor de mechanisatie in de landbouw interesseren en die in Axel de nieuwste machines voor hun be drijf leren kennen. Of de houders van klein vee, pluimvee enz., die op deze tentoonstelling hun hart aan de ingezonden collectie's kunnen ophalen Of zij, die voor hun amusement, de concerten, het vuurwerk, de Veluwse Boerendansen enz. die die dagen Axel bezoeken en tevens een kansje willen wagen in de aantrekkelijke etalage-wedstrijd van de Axelse winkeliers. WELKOM 1 1 Wij allen, Tentoonstellingscommissie, Winkeliers vereniging, V V.V., kortom allen die aan de voor bereiding tot deze grote manifestatie hebben mee gewerkt, hopen en vertrouwen ook dat uw bezoek aan Axel een gunstige indruk bij u zal mogen achterlaten A. P. Esselbrugge, secr. V.V.V.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1