AXELSCHE IS COURANT Overbevolking AXELSCHE 15 COURANT ING Motie vóór de VRIJE VEREN DE GAL LEVER OP NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM r NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM natuurzuivere ERMUNT V. Fraokeriog bq Abonnemeut Aial. ZATERDAG 14 JUNI 1952 66e JAARGANG No. 71 N Abonnements prijs: Losse nummert' Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatsen In Nederland en Ned. Indié 11. Buitenland 11. 1 - Advertentie prijs 7 cent per m.m. Inaezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlèn (ni-xlmum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Een tijd geleden vernamen wij door de radio, dat Nederland het Europese land is met de grootste bevolkingstoename. Het aantal geboorten is hier het hoogst, het aantal sterfgevallen het geringst. Frankering bij Abonnement Axel kenning van diploma's met Zuid-Afrika, terwijl België wel over zulk een wederkerige erkenning beschikt V Het lijkt wel of de kansen vergeten worden, die landverhuizeude Nederlanders breneen kunnen WOENSDAG 11 JUNI 1952 op te lossen en tegen kunstmatige beperking der geboorten bestaan religieuze bezwaren, die wij er kennen en eerbiedigen. Maar men moet het te vroegtijdig sluiten van huwelijken bij de nood toestand waarin wij verkeren niet aanmoe digen door een kwistige kinderbijslag. Indien de gezinnen de toeslag aanwenden voor het doel waartoe hij werd ingesteld, dan is zij, mits met overmatig, verdedigbaar. Maar er zijn gezinnen, 66e JAARGANG Abonnements prijs: Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom fi Alle andere plaatsen in Nederland en Ned. Indiö il. Buitenland fl. 1 - Advertentieprijs 7 cent per m.m Ingezonden Meaedeelingen 20 cent per m.m. Kl«ine Adverteutién (niv_A.imum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneuzen is een protest- schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Ministers te 's-Gravenhage, betreffende de opheffing van de vrije veren op de Westerschelde. Dit protest is van de volgende inhoud Met grote teleurstelling en bezorgdheid nam onze Kamer kennis van de berichten uit de dagbladen dat door de minister van Verkeer en Waterstaat aan het college van Ged. Staten van Zeeland werd bericht dat het de wens der regering is weer te komen tot wederinvoering van een volledig tarief voor de veerdiensten over de Westerschelde. Onze Kamer meent, dat zij zich in deze zaak, waarmede zulke grote economische belangen van het bedrijfsleven in haar gebied gemoeid zijn, tot U moet wenden teneinde opnieuw haar standpunt kenbaar te maken. In onze brieven van 4 October 1948 en 21 November 1949, gericht aan de minister van Ver keer en Waterstaat, zijn uitvoerig de economische gronden waarop voor het behoud der vrije veren werd gepleit, uiteengezet Deze argumenten zijn thans ook nog onvermin derd van kracht en de Kamer stelt het op prijs ook in deze brief te verklaren dat zij vrije veren op de Westerschelde blijft voorstaan, aangezien zij deze als één van de belangrijkste middelen voor de verdere ontplooiing van haar gebied beschouwt. Het spijt ons te moeten hebben constateren dat aan de destijds aangevoerde argumenten voor het behoud der vrije veren geen aandacht is besteed. Dit blijkt ook thans wel zeer duidelijk, nu het in 1945 door de regering gegeven woord waar aan reeds in 1950 een groot deel van zijn waarde werd ontnomen door het voornemen tot het weder-instellen van het volledig tarief geheel wordt gebroken. Het behoeft niet in den brede betoogd te worden dat Zeeuwsch-Vlaanderen door het vrijgeven van de veren uit zijn isolement werd verlost. De vcr- voercijfers bevestigen wel zeer duidelijk dat ons gebied door het nemen van deze maatregel in het jaar 1945 meer op de voorgrond kon treden dan ooit tevoren het geval geweest was. De grote uitbreiding van het verkeer over de Westerschelde sinds Zeeuwsch-Vlaanderen ten op zichte van overig Nederland ontsloten werd, heeft het verlenen van dit 'echt aan deze streek ten volle gerechtvaardigd. Wij achten het ondenkbaar dat een vooruit strevende regering tegen de ontwikkeling van de huidige verhoudingen zal ingaan en de wijzers van de klok zal terugzetten. Terwijl er kapitalen worden besteed om verschil lende gebieden elders in het land tot meerdere ontwikkeling te brengen, zal de regering door het wederinvoeren van het volledige tarief de verdere ontwikkeling van dit deel van Neder land belemmeren en de reeds bereikte ontplooiing teniet doen. De argumenten welke worden aangevoerd ten einde het weer opleggen en opvoeren van de extra-belasting op het bedrijfsleven en een groot deel van de bevolking van Zeeuwsch-Vlaanderen te motiveren, achten wij allerminst steekhoudend. Wij vragen ons af waarom alle verkeer van Zeeuwsch-Vlaanderen over de Westerschelde weer belast moet worden, terwijl het vervoer over de bruggen over de grote rivieren en door de tunnel te Rotterdam, voor de bouw en het onderhoud waarvan jaarlijks grote bedragen worden uitgegeven, aan geen enkel tarief is onderworpen. Het verkeer over deze bruggen en door de tunnel kan zeer snel geschieden in tegenstelling tot het vervoer met de veerboten. Veel kostbare tijd gaat hierbij reeds verloren niet alleen tijdens het overzetten doch ook daarvoor bij het wachten aan de aanlegplaatsen. De veerdiensten op zichzelf vormen reeds een grote belemmering voor het verkeer. Bovendien moeten wij constateren dat de rege ring aan onze wens, neergelegd in de brief van de Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken in Zeeland van 23 Februari 1951, tot verbetering van de outillage en de service, geen enkel gevolg heeft gegeven en ook thans niet bereid blijkt, hierop nader in te gaan. In het bijzonder willen wij er op wijzen dat het naar onze mening niet nodig is grote luxe ponten te laten varen, doch dat ons gebied meer gebaat zou zijn bij kleinere, meer eenvoudige boten, met een grotere frequentie, die ook 's avonds laat en 's nachts met veel geringere kosten de oever verbinding in stand kunnen houden en de wacht tijden zouden verkleinen. Dat het vervoer van personen en wielrijders weer aan een heffing zal worden onderworpen zien wij als een grote onbillijkheid. Indien men in Zeeuwsch-Vlaanderen van een brug of tunnel gebruik zou kunnen maken zouden deze zich snel ler kunnen verplaatsen zonder dat dit vervoer iets behoefde te kosten. Ook zij die dagelijks van de veerdiensten ge bruik moeten maken om elders hun werkzaam heden te verrichten, zullen in ernstige mate door een heffing worden getroffen Immers, het netto inkomen van deze groep zal aanzienlijk vermin deren ten opzichte van hen die dezelfde werk zaamheden verrichten en dit in een land met een geleide loonpolitiek. Ten aanzien van het goederenvervoer wensen wij naar voren te- brengen dat de bedrijven in Zeeuwsch-Vlaanderen op basis van de vrije veren tot de aanschaffing of uitbreiding van hun vracht wagenpark zijn overgegaan. Het merendeel dezer bedrijven beschikt niet over een vergunning tot het verrichten van vervoer naar België, hetwelk reeds een groot nadeel betekent aangezien Zeeuwsch- Vlaanderen veel goederen naar België exporteert. Deze ondernemers zijn dus aangewezen op het verrichten van transport naar het Noorden en ook deze mogelijkheid wordt vrijwel afgesneden, temeer omdat zij wanneer zij ledig terugkeren, toch het volle tarief moeten betalen. Dit alles klemt temeer, nu blijkt, dat in de jaren 1946 tot en met 1951 in ons land aan Wegenbelasting 231 millioen gulden werd geïnd en nog niet de helft hiervan werd uitgegeven ten behoeve van het verkeer, hierbij inbegrepen de hoge reparatie-kosten van wegen en bruggen na de bevrijding. Wij kunnen dan ook niet anders dan ernstige bezwaren uiten tegen dit voornemen der regering, omdat wij er zeker van zijn dat door deze maat regel Zeeuwsch-Vlaanderen weer in zijn isolement zal worden teruggedrongen. Wij staan op het standpunt dat het tekort op de exploitatie van de veerdiensten op de Wester schelde dient te worden bijgepast uit het over schot der Wegenbelasting, op dezelfde wijze waarop het onderhoud aan wegen, bruggen e.d. wordt betaald. Bovenal wensen wij er onze grote teleurstelling over uit te spreken dat een door minister-pre sident, prof. ir. W. Schermerhorn, en de minister van Verkeer, ir. S. van Schaik, in 1945 gegeven woord en gestelde daad, door de tegenwoordige regering worden teruggenomen. Wij verzoeken U dan ook thans met de door onze Kamer naar voren gebrachte bezwaren reke ning te houden en te bevorderen dat het volledig tarief op de veerdiensten op de Westerschelde niet zal worden toegepaat. Wij willen U ten slotte nog mededelen dat de inhoud van deze brief wordt onderschreven door de navolgende verenigingen, organisaties en be drijven Kring van Werkgevers in de Kanaalzone in Z. Vlaanderen, te Terneuzen Federatie van de Vier Zeeuwsch-Vlaamae Ver enigingen van Vlassers, te St. Jansteen Vereniging van Breigoedfabrikanten te Hulst R.K. Klompenmakers-Patroonsverenigiug ,,St. Gu- marus" te Clinge Bedrijfshoreca, gewestelijke afdeling Zeeland, te Middelburg Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederen- vervoer Wegtransport (N.O.B. Wegtransport) af deling Zeeland, te Middelburg Algemene Verladers en Eigen Vervoerders Or ganisatie (E.V.O.),te Middelburg De Stichting voor de Landbouw in Zeeland, te Goes Het Landbouw Coöperatief Centrum, te Goes Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (A.N.W.B.), te 's-Gravenhage Kon. Nederlandse Automobiel Club (K.N.A.C.), te 's-Graveuhage Coöperatieve Aardenburgse Roomboterfabriek G.A. te Aardenburg Coöperatieve Roomboterfabriek „Eensgezindheid'" G.A., te IJzendijke Coöperatieve Vereniging tot bereiding van Zui velproducten „Roomboter" G.A., te Hontenissc. WERKLOOSHEID IN MEI GEDAALD. Het aantal bij de arbeidsbureaux geregistreerde mannelijke werklozen daalde in de afgelopen maand van 129.980 tot 113.684, t.w. 80.939 geheel werk lozen (vorige maand 94.465), 31.765 D.U.W.-ar beiders (35.125) en 980 geheel werkloze wachtgelders (vorige maande 390). De daling van de werkloosheid was voornamelijk een gevolg van seizoeninvloeden alsmede van de omstandigheid, dat de factoren, welke in de af gelopen winter tot hogere werkloosheid hebben geleid, o.a. in de bouwnijverheid en de daarmede samenhangende bedrijfstakken, in steeds mindere mate hun invloed deden gelden. De werkloosheid daalde onder de bouwvakar beiders van 25.970 tot 20.626, de metaalarbeiders van 10.577 tot 10.222, de landarbeiders van 19.923 tot 13.828, het transportpersoneel van 8259 tot 7497 en de losse arbeiders van 21.062 tot 19.576. Onder de textielarbeiders steeg de werkloosheid van 2482 tot 2749. Het aantal aanvragen voor mannelijk personeel bleef nagenoeg gelijk. EinJ April 10.784, eind Mei 10.815. Het aantal werklozen in Zeeland was eind April 2706 en eind Mei 1639. Het aantal als werkloos geregistreerde vrouwen daalde van 6730 tot 5849. De vraag naar vrou welijk personeel steeg van 10.678 tot 12.094. en betekent draaien. Een meerdere schoten achter el- 'gevuurd, doordat door mid- trommel achter de loop itroon voorgedraaid wordt, ommel dankt deze revolver mder type dus dat geen gc- draaiende trommel, heet schip mat ruim 45.000 ton 3.000 ton. 3. Een kreuzer eerst in de 13e eeuw ge munt. De waarde bedroeg van de toemalige in 1899 gulden. Een kreuzer kan een kruiser, een oorlogs- Duitse naam voor kruiser. n naar Australië of Zuid- :d vakman in het bouwbe- zijn om zo vlug mogelijk te is u te wenden tot het toor en de Chr. Emigratie I, Den Haag. JTOHRIJTUIGENPARK 1 JUNI van de K.N.A.C. bedroeg ;en in Nederland op 1 Juni menauto's 6200 (6160) auto- vrachtauto's, 5400 (5021) (112.577) motorrijwielen (in- rers) en 200.000 (147.986) 'plaatste cijfers zijn de door oor de Statistiek verstrekte tus 1951. an personenauto's in West- Nederland vrijwel acliter- to op de 60 inwoners tegen 0, Engeland 1 op 21, Frank- r6, België en Zwitserland 1 op 35, Ierland 1 op .19 1 CENT DUURDER, margarineprijs. e wijzigingen in de eollec- mst voor de werknemers in hebben geleid tot een ver- idsvoorwaarden cn het in- ijfspensioen, zijn de kosten het brood gestegen. Naar lbouw Visserij en Voedsel- is de maximumprijs voor 11 Juni 1952 dan ook met 1 800 gram verhoogd, terwijl (vrije) witboodprijs met één I gram redelijk wordt geacht. li de hieruit voortvloeiende worden de producenten van raadvet en spijsolie in staat sedert 11 Juni 8 cent per if te leveren. Deze prijs- fabrikanten geven over de letaillisten, welke zijn ver en aan grossiers na 26 Mei laagde prijs terstond aan de te doen komen. ens „kiplekker" springen. bver een liter gal in uw inge- anders verteert uw voedsel kt verstopt, wordt humeurig mtaardige CARTER'S LE- lie liter gal op te wekken en elgang op natuurlij ke wijze te g zacht middel, onovertroffen in.EistCarter'sLeverpllletJes

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1