AXELSCHE ütf COURANT Puistjes IVOROL HET RIJDEND MYSTERIE D.D.D Hoortzegt het voort ORANJEBOOM BIER! H A E A WEK DE GAL IN UW LEVER OP NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM UIT ONZE OMGEVING. TERNEUZEN v. a SAS VAN GENT Proberen blijft begeren! Dat opstijgend brandend zuur, van Uw maag tot hoog in de keel Frankering bq Abonnement Axel. ZATERDAG 7 JÜNI 1952 66e JAARGANG No. 69 Abonn«m«ntt- prijst Losse nummers* Kwartaal* abonnemen» Axel binnen de kom B Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indiè il. Buitenland il. T Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine Adverteutlén (maximum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. EEN STORMACHTIGE PINKSTEREN Voorafgegaan door een cycloon, die Zaterdag ten gedeelte van Noord-Brabant teisterde, deed Pinksteren 1952 zijn intrede Na een zomerse Pasen viel het Pinksterweer dit |aar niet erg mee, doch we hebben het hoogst waarschijnlijk toch nog aan de stormachtige wind danken gehad, dat het voor het merendeel droog is gebleven. Ofschoon dit jaar het concours-hippïque wegens it slechte resultaten van vorige jaren moest ach- ttnvege blijven, hadden toch weer duizenden zich pgemaakt, om der traditie getrouw, de tweede Pinksterdag in Axel door te brengen. Het door de V.V. Axel georganiseerde stadhuis- tournooi, waarvan de wedstrijd AxelTerneuzen nu eenmaal steeds een bijzondere attractie behoudt, had zeer vele sportliefhebbers naar hier gelokt. Een onafgebroken file bewoog zich in de na middaguren van en naar het voetbalterrein, zodat na afloop van de wedstrijden in de Noordstraat en omgeving een drukte heerste van belang. De café's waren te klein om allen, die een dansje wilden wagen, ofwel een rustig zitje pre fereerden, te bergen. En jammer genoeg was er behalve een reeks filmvoorstellingen niets wat enig amusement opleverde. Zou het niet mogelijk zijn, om een volgend jaar b.v. één of meerdere muziekgezelschappen naar Axel te ontbieden, waardoor de gezelligheid zeker aanmerkelijk zou kunnen worden verhoogd. Ook Dinsdag waren vele sportliefhebbers weer binnen onze veste. Liefhebbers van een andere tak van sport, itonden in dichte rijen langs de straten, die de deelnemende renners aan de door de W.S.C. Axel georganiseerde Ronde van Axel doortrokken en met spanning werd het verloop gadegeslagen. Tot in de late avonduren heerste in het cen trum onzer stad een gezellige drukte en de Axelse neringdoenden zullen over deze Pinksterdagen zeker tevreden zijn. INSTELLING RECREATIE-COMMISSIE. In tegenwoordigheid van het dagelijks bestuur ouzer gemeente werd een commissie geïnstalleerd, die tol taak zal hebben in de meest uitgebreide zin des woords de belangen van ^recreatie en sport in onze gemeente te behartigen en deze taak vooral te richten op gaaa zo nuttig en doel treffend mogelijke gebruikmaking van het recreatie oord. De commissie bestaat uit de heren G. van Bendegem, voorzitter D. v. d. Berg, ambtshalve secretaris H. Goossen (staatsbosbeheer) J. S. J. (visserssport) L. Hamelink (zwemsport). He rue a Cr' no - Gezonde huid Hamea Gelei -Gave handen MARSCONCERT BIJ DE LANDBOUW. TENTOONSTELLING. Het V.V.V.-bestuur alhier heeft het muziekge zelschap „De Verenigde Vrienden" uit Sas van Gent, directeur de heer J. Mannacrt te Hulst uit genodigd voor het geven van een groot mars concert op Vrijdag 27 Juni a.s. ter gelegenheid van de landbouwfeesten. Dit gezelschap behaalde op de eerste Pinkster dag bij de gehouden marswedstrijd te Wareghem (B.) de eerste prijs met hoge onderscheiding in de hoogste afdeling. Er waren 25 deelnemende corpsen, waarvan het gezelschap uit Sas van Gent het hoogste aantal punten verwierf. De V.V.V. heeft dus een goede keus gedaan. Het marsconcert zal gegeven worden na het optreden der Veluwse Boerendansers. Het belooft dus een gezellige avond te worden in Axel. OPENLUCHT-AVOND VAN DE Z. P. M. EN DE L-J. G. Op de hofstede van de heer Iz. de Feijter-de Mul in de Beoostenblijse straat alhier hadden de Z.P.M. en L.J.G. Zaterdag 1.1. een openluchtavond ge organiseerd. De landbouwschuur was voor dit doel in feest dos. Een tweehonderd zitplaatsen waren aangek bracht om de vele gasten te ontvangen. In haar openingswoord dankte mej. S. de Putter de familie de Feijter voor de geboden gastvrijheid en mej. Lubbers voor haar trouwe medewerking, terwijl zij voornamelijk ook de zusterverenigingen welkom heette. Na zich met muziek en zang enige tijd te hebben geamuseerd, werd onder leiding van de heer J. W. de Putter Jz. op de weide verpozing gezocht met het uitvoeren van enige spelen. Na de pauze, waarin een geanimeerde verloting plaats vond en versnaperingen werden aange boden, volgde een filmvertoning door de heer de Feijter-But, afgewisseld door muziek, rei- en volksdansen. Het ontsteken van het kampvuur vormde het slot van dit gezellig samenzijn. U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER S LE VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen.EistCarter'sLeverpilletjes GEVONDEN VOORWERPEN. Een kinderregenjasje, Molenstraat 11 een por- temonnaie met inhoud, Marechausseekazerne, De Ruijterstraat 17 een bosje sleutels, C. Faas, Noordstraat 40. PREDIKBEURTEN. Zondag 8 Juni 1952. i Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. ten Haaft, van Hoek, 2.30 uur Ds. P. J. Penuings. Geref. Kerk. 9 uur Ds. C. v. d. Jagt, van Zoutespui, 5 uur Ds. J. ten Hove, van Terneuzen. Geref. Kerk. (Ds. Jan Scharpstraat 1). 10 uur en 3 uur Ds. W. Wiersma, van Kollum. Geref. Gemeente. 10 uur en 2.30 uur Leesdienst. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN EEN DIEVEGGE. Woensdagnamiddag omstreeks half vijf had mej. v. A. uit Axel, in een zaak te Terneuzen, na ge bruik te hebben gemaakt van het toilet, haar schoudertasje vergeten mede te nemen. Nadat zij de zaak verlaten had, miste zij haar tas en spoedde zich terug. Het bleek echter dat het tasje reeds verdwenen was Tezelfdertijd dat mej. v. A. in de betreffende zaak was geweest, waren daar o.m. ook aanwezig een Belgische heer en dame en had het de aan dacht getrokken dat laatstgenoemde plotseling, zonder de beitelde consumptie te hebben genut tigd, was vertrokken. Bij de aangifte van de vermissing bij de politie vist mej. v A. een nauwkeurig signalement van de Belgische dame te geven, waarna de politie er op uittrok en bij de halten voor de bus naar Zei- zate postvatte. Terwijl de politie aan het post kantoor een oogje in het zeil hield zag zij in de Nieuwstraat de gezochte wandelen en volgde haar aanhouding. Op het politiebureau kwam uit haar boodschap- tas inderdaad hel vermiste schoudertasje te voor schijn. Van het zich daarin bevindende geld had zij reeds een rijksdaalder besteed, welk bedrag zij natuurlijk direct moest aanzuiveren. Proces-verbaal werd tegen haar, een zekere mevr. van T. uit Heijst aan Zee, opgemaakt en binnen niet al te lange tijd zal zij voor de Ne derlandse rechter moeten verschijnen. WEEKMARKT TE SAS VAN GENT. In de Donderdag te Sas van Gent gehouden raadsvergadering werd besloten in het vervolg op Dinsdagmiddag geregeld een weekmarkt te houden. Met de markt wordt begonnen, zodra de goed keuring van Ged. Staten is ontvangen. PREMIEKEURINGEN MERRIES IN ZEELAND. De premiekeuringen van merries, uitgaande van de afd. Zeeland van de Kon. Ver. „Het Neder landse Trekpaard" zijn voor dit jaar voor Z. Vlaanderen als volgt vastgesteld IJzendijke en Oostburg 9 Juni Terneuzen en Axel 10 Juni Hulst 11 Juni a.s. De jury bestaat uit de heren A. L. Stallaert, Kloosterzande, A. J. E. Temmer man,' Hoofdplaat, A. van Hootegem, Hansweert en II. J. de Wilde, St. Maartensdijk. HET RESIDENTIE-ORKEST NAAR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Naar de P. Z. Crt. weet te berichten zal op Zaterdag 15 November het residentie-orkest, ge dirigeerd door Willem van Otterloo, een concert geven te Oostburg onder auspiciën van de plaat selijke gemeenschap aldaar. Reeds thans bestaat voor dit concert flinke belangstelling, hetgeen gezien deze uitzonderijke ge legenheid om een dergelijk concert in Zeeuwsch- Vlaanderen te kunnen meemaken, geen verwon dering behoeft te wekken. kunt U blussen in een paar minuten, met één of twee Rennies. Deze smakelijke tabletten wer ken onfeilbaar, ook bij U. Koop een pak bij Uw apotheker of drogist en zorg er voor altijd een paar bij de hand te hebben. Ze zijn hygiënisch ver pakt, één voor één zo practisch. En onopvallend in te nemen zonder water of wat ook. (Ingezonden mededeling) I Een oorspronkelijke avonturenroman door d'ARGENTY. 25) Lit de scheve oogjes straalde nieuwe levenslust. »U kent de geschiedenis van het Keizerrijk en yan de Republiek U hebt gelezen van K'oeng Foetze „Wij noemen hem Confucius" zei Lola, „ik Feb veel van hem gelezen en veel van hein ge leerd. Ik geloof, dat hij een hele grote invloed gehad heeft op het leven in uw land. Worden zijn wetten niet nog altijd geëerbiedigd „U even zitten vroeg het kleine gele man- ietje en hij wees met een kromme vinger naar een zetel tegenover hem in zijn met glas afge scheiden compartiment. „Wij praten over K'oeng Foetze. Ja, hij groot wijsgeer. Vader van de deugd. Hij zeggen dot- andere niet aan, wat ge zelf "iet wenst. Spreekwoord kreeg vleugels over hele wereld. Hij onderwijzer van i, li, tê en yen u niet verstaan IIsieh-Fu bedoelen de soor- 'en van de deugd, maar weten geen Engels woord daarvoor." Het meisje glimlachte, terwijl zij neerzonk in Faar stoel. Zij zou voor die Chinese begrippen °°k geen Nederlandse termen weten, of ze zou Fet moeten omschrijven met „neutrale deugd", „redelijke en natuurlijke deugd" en „vorstelijke tteuga", waarvan de laatste dan als een Poolster °P rijn plaats blijft terwijl alle andere er voor buigen. „Master Ko-ko ook veel weten van K'oeng Foetze's leer. Hij studeren Chinese talen." Lola's gelaat verstrakte. Ko-ko Hoe kreeg die malle knul het in zijn hoofd om zich door zijn meester „jong-broertje" te laten noemen. Mis schien kon de Chinees de malle opsomming van het visitekaartje niet over zijn tong krijgen, maar Ko-ko't Was toch wel een beetje al te zot. 't Mankeerde er nog maar aan, dat hij tegen zijn meester een of andere liefkozing gebruikte 1 Wie weet noemde hij zijn vriendinnetje Liselotte ook mei-mei. Ze zaten er dicht genoeg voor bij el kaar ten minste daar op die achterbank. Onwil lekeurig blikte ze door het glas naar het laatste compartiment. „U kennen master Ko-ko informeerde de oude. Een boze gedachte kwam in haar iop. Als Flipje haar wenste te bedriegen, dan mocht hij zelf de gevolgen van zijn ontrouw dragen. Zijn meester had hij in ieder geval te gehoorzamen en als die nu zorgde, dat er aan die verhouding tussen tolk en secretaresse een einde kwam dank zij de wijze lessen van Confucius over deugd, mo raal en eerzaam leven, dan was haar eer althans gered. En zuchtend zei ze „Als u met master Ko-ko beaoeit jonkheer A G. L. M. F. van Natteluur tot Droogenbroeck, uw tolk, ja, dan ken ik hem. Hij ismijn verloofde." Een trek van verbazing gleed over het geel- gerimpelde vel, de spleetoogjes vernauwden zich en zijn brilleglazen fonkelden toen hij zich om wendde naar achteren. Boven het ravenzwarte kopje prijkte de verwarde blonde pruik en de nabijheid van beide hoofden wees onomstotelijk op een in tiemere verstandhouding dan tussen een verloofde jongeman en een vreemde vrouw gebruikelijk be hoort te zijn. „Hsieh-Fu dat niet weten. Geen ring gezien hebben aan zijn hand. Hsieh-Fu anders wel ge vraagd of tolk getrouwd of plannen toe. U ook geen ring. U toch verloofd Hoe lang u al ken nen Ko-ko Hij zeker van plan ,ook bijvrouw, als in China." Bij de laatste woorden sprongen de tranen Lola in de ogen. Ze boog het hoofd en tastte naar een zakdoekje. „Oh, teveel gezegd. Ik spijten, heel erg spijten." Hij stond op en legde een hand op haar schou der. Vriendelijk boog hij zich naar het meisje over. „U willen Hsieh-Fu praten met Ko-ko V Hsieh- Fu met verloofde spreken over wetten van K'oeng Foetze Maar dan u mij vertellen hoe dat ge komen." „Datweet ik nietsnikte de con ductrice, „ik ontdekte het vanmorgen voor het eerst". Hij stootte een paar Chinese klanken uit, Lola hoorde tot haar verrassing het zo vertrouwde shr.n-tung en ze verstond iets van „Nou begrijp ik waarom ze zo graag mee wilde", doch direct herstelde hij zich weer en brabbelde de diplomaat in zijn belabberste steenkool-Engels verder „Klein meisje geen verdriet hebben. Hsieh-Fu dit alles regelen. U Hsieh-Fu vertrouwen Even draaide het in haar hart. Als zij j a zei en hem misleidde, dan bedroog ze hem willens en wetens. Zij mocht hem niet vertrouwen zij moest hem afluisteren, bespionneren en verraden aan de Inlichtingendienst, hem overleveren we gens cocaïne-smokkel eu wie weet wat nog meer. Aan de' andere kant kreeg ze hier een onverwachte gelegenheid zich in te dringen, harerzijds zijn ver trouwen te winnen, hem geregeld te spreken en beter uit te kunnen horen. Haar eerlijkheid behield de overhand. „Ik ken u nog nietIk weet niet of ik u mag vertrouwen. Maar ik geloof wel, dat u alles op kunt tossen. U zeker handig diplomaat."' Het gele gezicht grijnsde van genoegen. „U Hsieh-Fu spoedig leren kennen Hij han dig diplomaat en ook goed meester voor zijn per soneel. Hij uw verloofde redden van slechte vrouw. U ook geloven zij slechte vrouw V" „Oh néé 1 Zij is een heel goed meisje 1 Zij is een lief meisje. Maar te lief voorKo-ko. Zij weet geen onderscheid, maar zij is niet zo slecht als u denkt. Misschien heeft hij haar mooie verhalen verteld en is zij erg onder de indruk. Ik ken haar, zij is niet slecht." „U haar kennen U dit meisje kennen Met zijn kromme vingertjes tilde hij haar hoofd je op en fel boorden de beide oogjes door flc dikke brilleglazen in haar pupillen. Verrast door de vreemde toon in zijn heftig uitgesproken woor den keek zij hem aan. „Ja, wij zijn vriendinnen „Vriendinnen Lola knikte. „Zij was toch ook conductrice op deze bussen. Ik heb haar leren kennen toen ik bij deze maatschappij kwam. Wij werden direct [vriendinnen." Zc schrok van de grimmige uittdrukking, die er over zijn gerimpelde gelaat trok. Wat school er voor kwaad in, dat zij bevriend was met zijn secretaresse V Of zou ze hem niet verteld hebben dat ze conductrice was geweest voor ze bij hem in dienst kwam 'i „U noemde haar toch een braaf meisje „Zij u dat vertellen „Nee, zij heeft mij nooit van u verteld, maar u noemde haar zo tegen meneer Ravebek, van morgen, omdat ze niet op uw vervoerbewijs ^stond aangegeven." (Wordt vervolgd.}

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1