AXELSCHE M COURANT Seizoenarbeid Gemeenteraad van Axel D.D.D. KING DE BESTE RAAD ORANJEBOOM BIER! Houdt adem iris en W tanden^4 door de SCHEPT KANSEN EN PROBLEMEN UW verkwikkende NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel. 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM VERSCHUIVING VAN KRACHTEN GAANDE. te* de echte kauw9ont Van Tientallen lijders aan Brandend Maagzuur hebben er Dozijnen Rennies op zak - M PEPER Rheumatische pijnen slopen Uw gestel en Uw lichaam. Bestrijd ze met Kruschen en begin zo een nieuw leven - fit en vief vrij van pijn. Frankering bfj AboDnemeDt Axel. ZATERDAG 31 MEI 1952 66e JAARGANG No. 68 Aboncementi- prlj# Losse nummert Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlé il. Buitenland il. C Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mecfedeellngen 20 cent per m.m. Kleine Adverteuttën (ni-ilmum 8 regels) 1 - 5 regelt 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. (Van onze soc, economische medewerker) De tijd, waarin de seizoenarbeid zijn hoogte punten beleeft, ligt weer voor ons. Meer dan in voorgaande jaren wordt deze werkgelegenheid met enthousiasme begroet. De werkloosheidscijfers zul len er een daling door ondergaan, welk verschijn sel enige opluchting zal brengen op de arbeids markt. Dit is verblijdend, maar wij mogen er niet door in slaap worden gesust. Voor het scheppen van ten regelmatig vloeiend gezins-inkomen is de sei- loenarbeid heslist ongeschikt. Daarom dient eigen lijk dit soort arbeid als vorm van normale werk gelegenheid te worden geëlimineerd. Is aan het vraagstuk van die seizoenarbeid in het verleden wel voldoende aandacht besteed V Dit moet worden betwijfeld en wij geloven dat hier door het ellendige werkloosheidsverschijnsel is ver scherpt. Wij kennen allen de werkloosheidspiek in het hartje van de winter en de conclusie van de meesten luidt, dat dit vrij normaal is. Daaruit volgt dan ook het aanvaarden van werkloosheid voor velen in een tijd van het jaar, waarin be hoorlijke inkomsten het meest nodig zijn. Seizoenarbeid zal uit de sfeer van de normale arbeid moeten worden gebracht naar een welkome vorm van werkverruiming gedurende een bepaald gedeelte van het jaar. Dan eerst zullen wij er in slagen verontrustend gebrek aan werkgelegen heid in de wintermaanden te voorkomen. Wij zijn er dus nog niet wanneer wij arbeid ver schaffen aan hen, die gedoemd zijn het gehele jaar in ledigheid door te brengen. Als seizoenarbeid mag worden beschouwd werk gelegenheid, die slechts een korte periode van het jaar bestaat. Wij noemen de landarbeid en een groot deel van het werk in de landbouw. Andere vormen van seizoenarbeid vinden we in het schildersbedrijf, bij de bouwvakken, in de aardappelmeel- en suikerindustrie. Ook de meeste werkkrachten in het hotel- en pensionbedrijf wer ken daar slechts een korte tijd van het jaar. Binnen de seizoenarbeid kunnen we onderscheid maken tussen arbeid waarvoor veel scholing nodig is en die waarbij dit niet het geval behoeft te zijn. Bij geschoolde seizoenarbeid is het moeilijk een af doende oplossing van het vraagstuk te vinden, omdat de scholing specialisten vormt, die meestal ongeschikt zijn voor andere werkzaamheden. Onder deze groep zijn er echter een aantal die een zo danig inkomen gen -u gedurende het seizoen, dat zij de rest vaan ut jam zonder zorg .1 kun nen tegemoetzien. Voor de overig-n is het vraag stuk practisch onoplosbaar, zodat een kern van seizcenwerklozen, ook in de toekomst, onvermij delijk zal blijken. VAKOPLEIDING NODIG. De grootste groep seizoenarbeiders bestaat uit minder- en niet-geschoolden. Het zal in de toe komst zaak zijn deze mensen over te hevelen naar werkzaamheden, die het gehele jaar kunnen wor den verricht en derhalve ook regelmatig een in komen afwerpen. Met deze verschuiving van de werkgelegenheid is reeds een aanvang gemaakt door de mechanisatie van de landbouw. Het is niet onbekend dat in deze bedrijfstak de meeste seizoenarbeid wordt gevonden. Naar mate hier meer gebruik wordt gemaakt van de machine in het seizoen, zal de vraag naar handeu- arbeid afnemen. Deze handenarbeid zal in de z'ch uitbreidende industrie een regelmatige werk kring moeten vinden. Hiervoor is nodig een krach tige bevordering van de scholing op allerlei ge bied Vakbekwame arbeid versterkt de kwaliteit van een product en doet de kostprijs dalen. Beide factoren bieden ongelooflijk veel steun san de positie van ons land als exporteur van industrieproducten. Wij moeten onze naam als industrieland in de wereld nog vestigen voor een deel en wij mogen niet bedrogen uitkomen. Daarom geven ouders aan hun kinderen met een goede vakopleiding een onschatbare steun in de rug. ANDERE KRACHTEN. Hoezeer echter de machine ons ook te hulp komt, er zal altijd een geweldige seizoenarbeid overblijven. Hoe vindt men daar dan krachten voor Wij geloven dat die steeds te vinden zul len zijn. Wij denken daarbij aan het groot aan tal studenten en scholieren, dat juist in de maan den met de meeste seizoenarbeid de geest zoekt te ontspannen. Men zoekt die ontspanning in vacantie, doch de rusttijd van scholen en uni versiteiten is zo lang, dat er voldoende tijd dis ponibel blijft om lichamelijke arbeid in de land bouw of in het toerisme te verrichten. Dit vraagt weinig geestelijke inspanning en voorkomt het ge vaar van eenzijdige ontwikkeling van de geest met verwaarlozing van het lichaam. De afwis seling van het werk binnenshuis met dat in de buitenlucht kan ook slechts worden aanbevolen. Bovendien kunnen velen van hen met de seizoen arbeid zich nog een klein inkomen verwerven, dat Ln de meeste gevallen zeer welkom zal zijn om de lasten van een lange studie te verlichten. De steeds meer tijd vorderende theoretische op leiding schept evenredig grotere moeilijkheden bij de financiering, die dus en passant nog gedeel telijk kunnen worden opgelost. In Amerika en Canada wordt dit Systeem van afwisselend werken en studeren met veel succes toegepast. Niemand vindt het daar een uitzondering en zowel van de zijde van het bedrijfsleven als die van de studerenden wordt er rekening mee gehouden, ter wijl ook de onderwijsinrichtingen hun werkplan er op afstemmen. Ook in Nederland zal aan deze mogelijkheden in de toekomst meer aandacht moe ten worden besteed. Van de zijde der werkgevers en in onderwijskringen ga men over tot bestude ring van dit vraagstuk en men trachte in ge zamenlijk overleg de mogelijkheden te verwezen lijken. Met klem dient er echter op te worden gewezen, dat niet het levende geslacht van seizoenarbeiders de dupe mag worden van de mogelijkheid om noodkrachten aan te werven. De maatschappelijke ontwikkeling leide er echter toe, dat het ver schijnsel der seizoenarbeid, die een omvangrijke groep landgenoten voor een groot deel van het jaar sociaal afhankelijk maakt, op de duur tot het verleden gaat behoren Drs. Mierlo. Zitting van 27 Mei 1952. Na de gebruikelijke opening met het ambts gebed door de voorzitter, burgemeester Van Oeve- ren, blijken alle leden aanwezig te zijn. De stukken a tot en met h, meest alle Yva'i formele aard, passeren zonder op- of aanmerking de hamer. Volgen de mededelingen aan diverse raadsleden omtrent door hen in vorige zittingen gestelde vragen. Aan de heer Srheele werd geantwoord dat het college zoveel mogelijk wil bevorderen dat in de toekomst in de avonduren zoveel mogelijk gelegen heid zal worden gegeven aan die categorieën van personen die elders werken zich te laten vacci neren, zulks in overleg met de doktoren. De heer de Feijter werd medegedeeld dat de woningwet niet toelaat buitenom de huïsvestings- commissie woningen te verhuren. Afgezien daar van zou dit onmogelijk zijn, gezien de plm. 200 aam ragers die nog voor woonruimte op de lijst staan. Aan de heer v. d. Berg werd naar aanleiding van zijn vraag omtrent het voor de jeugd opleve rende gevaar bij het opstapelen van materialen aan de houthandel Haak in de Evertsenstraat mede gedeeld, dat de eigenaar verzocht werd hiertegen de nodige maatregelen te riemen. Bij gehouden con trole bleek dat aan dit verzoek nog niet wati voldaan, waarna opdracht verzonden is dit ter rein af te schutten. Na overweging zol door B. en W. worden vol daan aan het verzoek van de heer G. van Bende- gem tot het benoemen van een commissie die toe zicht kan houden en regelend kan optreden in het recreatie-oord en daarbij tevens de belangen der hengelsport in het oog kan houden nu de jeugd weer druk gebruik maakt van de zwemgelegen- heid aldaar. Het college heeft geen bezwaar tegen onderzoek der begrotingen wanneer daarbij door de afdelingen een rapporteur zal worden aangewezen. Altijd en overal ontmoet U lijders aan brandend maagzuur en U herkent ze aan de lof die ze voor Rennies hebben Innemen doen ze die ta bletjes onopvallend, want water of wat ook komt er niet aan te pas Ze helpen van de ene minuut op de andere. Ook U I v (Ingezonden mededeling) ¥¥5¥TT7" Niet krabben. De heider vloeibare il 1 i 14 D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele VJJJUJta. seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Aandacht werd besteed aan de opmerking "Van hetzelfde raadslid omtrent onvoldoende aandacht die door hen zou zijn besteed aan de klacht van de wed. Haak te Kijkuit. Deze aangelegenheid bleek geheel te ressorteren onder het polderbe stuur, hetgeen haar intussen werd medegedeeld. Nog is ingekomen een verzoek om adhaesie te betuigen aan de motie van de heer Henry die in de gemeenteraad van Terneuzen is aangenomen inzake de tariefsherziening op de Schelde. Dit verzoek werd aangenomen en met eenparige stem men zal hieraan adhaesie worden betuigd. Ten opzichte van de woning van de erven Goos- sen aan de Kanaal kade werd medegedeeld dat door omstandigheden daar een toestand is ont staan die wettelijk niet verantwoord is, waardoor dit precendent geschapen werd. ln 1922'23 is de oorspronkelijke werkplaats verkocht aan wijlen M. Goossen, die successievelijk dit houten gebouwtje in een stenen woning veranderde zonder dat die op het kadaster voorkomt, terwijl de eigenaar van de grond, alles zonder schriftelijk bewijs eerst f 25 en daarna f 20 per jaar ontving. Aangezien de woning niet meer aan redelijke eisen'voldoet, valt zij in de termeri 0111 onbewoonbaar te worder Verklaard ook met het oog op de uitbreidings plannen Het wachten is nu op het advies van de inspecteur van Volksgezondheid. Voor een be paalde datum zullen de erven in staat worden gesteld deze woning te slopen. De heer C. van Bendegem, hoewel nogal in ruime zin genegen zoveel mogelijk minderwaardige wo ningen aan de bewoning te onttrekken hield een pleidooi voor een andere oplossing in deze aan gezien hij meent dat belanghebbenden ook lie ver een andere weg zagen gevolgd. De voorzitter deelt mede dat B. en W. het argu ment van de heer C. van Bendegem onder n« oog zullen zien. Hierna komt in herstemming het voorstel van de heer C. van Bendegem tot benoeming ener commissie die een onderzoek zal instellen naar de wenselijkheid van een sociale dienst. In de vorige zitting staakten hierover de stemmen. Thans werd het voorstel verworpen. Voor stem den de h.h. C. van Bendegem, Hamelink, Kesbeke, v. d. Berg, P. van Bendegem en Scheele. Tegen de overige 7 leden. Het verzoek van de ,'h.li, A. H. van der Lee e a om een tennisbaan te huren gaf aanleiding tot enig debat B. en W. stelden naar aanleiding van dit verzoek voor een oppervlakte van plm. 648 c.A. voor de tijd van 10 jaren aan adressanten voor dit doel te verhuren tegen een vergoeding van f 15 per jaar met recht op verlenging of koop. Het betreft hier een gedeelte van het perceel kad. gemeente Axel F 926 en gelegen onmiddel lijk aansluitend aan de grond van dhr. C. Faas, „Hoewel van gemeentewege plannen bestaan voo. het aanleggen van een sportpark met o.a. tennis banen, is het vanwege de gemcente-financiën niet te voorzien dat deze plannen binnen korte tijd in uitvoerning zullen worden gebracht." Aldus schrijven B. en W. in hun prae-advies en de heer Hamclink vraagt zich af of naar aan leiding van deze toekomstplahnen dit voorstel daar mede strookt. Ook zou hij gaarne zien dat de bepaling gemaakt werd tot behoorlijk onderhoud. De heer Pijpelink is geen tegenstander van deze spert, doch vraagt namens de a.r.-raadsfractie de bepaling op te nemen dat niet op Zondag voor dit doel van de tennisbaan gebruik zal worden gemaakt. De heer de Feijter had hst terrein liever ver kocht dan verhuurd De heer Pijpelink, gesteund door de heer Tol lenaar stelt voor de bepaling op te nemen dat Zondags niet zal worden getennist op deze baan De heer C van Bendegem verwondert zich er over dat men met alle respect voor anders overtuiging heir wil gaan verbieden wat men een paar honderd meter verder aan anderen toe staat. Daar volgen zo gemiddeld een 1500 mensen de voetbalwedstrijden, nu komt daar ook vlakbij de jeugdherberg en spreker zoü wil men iets van onze gemeente maken en de vooruitgang van Axel niet in de weg staan in overweging geven zulk een bepaling achterwege te laten. De heer de Putter is van mening dat men in deze niet alles en allen ovsr één kam moet scheren. Het maakt voor hem een groot verschil wat men als particulier wil doeu en laten of als gemeen telijke overheid op eigen grond wenst te tolereren. Dit heeft met de vooruitgang van Axel bedenke lijk weinig te maken. De heer de Feijter verklaart van de verhuring geen principiële gelegenheid te willen maken. In stemming gebracht wordt voor het voorstel van de heer Pijpelink, gesteund door de h.h. van Doeselaar en Tollenaar uitgebracht 6 stemmen n.l. van de h.h. wethouders van enBdegem en de Put ter, benevens de h.h. Tollenaar, van Doeselaar, Wondergem en Pijpelink. Z.h.s. werd daarop het voorstel van B. en W. aangenomen. (Vervolg raadsverslag op pagina 3.) Zoals KruscheD duizenden verlichting bracht reeds na betrekkelijk kort gebruik, zo kan zich ook bij U die weldadige bloedzuiverende werking vol trekken. Met Kruschen regelmatig gebruikt geen onzuiver bloed meer. En daarmee is dan de oorzaak weggenomen van die kwellende rheuma- tiek. Koop vandaag Kruschen bij Uw apotheker of drogist en begin morgenochtend die heilzame kuur. (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1