AXELSCHE Xj COURANT Bloeiend land der zee ontrukt AXELSCHE De omzetbelasting in ongenade D.D.D. De Noord-Oostpolder bestaat tien jaar Grootse feesten te Emmeloord in Juli r Drastische verlaging noodzakelijk NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM r V - NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitge efster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie AXEL Maikt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM sa TERNEUZEN. Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 24 MEI 1952 66e JAARGANG No. 66 Abonnements prijs Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom Alle andere plaatsen In Nederland en Ned. Indlö fl. Buitenland fl. 1 - Advertentie prl)» 7 cent per m.m Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlën |n...tixnum 8 regelf) 1 S resell 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Tien jaar geleden viel de Noord-Oostpolder droog, beschikbaar hebben. Tevens moet hij goed lam«- L dxtum qffini..! OP..bmuxmuferwH» hrHhen 7~ -J* ,,De Achtste Dag" en geschreven door Maurits Dekker. Onder regie van de heer Ad. Hooykaas zullen 250 mensen aan dit monumentale 6pe) meewerken. Het is zoals één der sprekers op een bijeenkomst te Emmeloord, waar we deze en andere bijzonderheden mochten vernemen, zo treffend zei met dit tienjarig bestaan wordt een periode voorgoed afgesloten. De periode van de geboorte. Zoals de jeugd van een mens niet Frankering bij Abonnement Axel. Abonnement»- prl)». Los»e nummer» Kwartaal abonnement Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlè tl. Buitenland fl. I - WOENSDAG 21 MEI 1952 66e JAARGANG No. 65 HBHEIÏSBElSa* AHvc l entte prijs 7 cent per m m. Ingezonden MeaedeeUngec 20 cent per m.m. Advertentiën 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent -sxtra. dat ten minste niet noemenswaard tot uiting ge komen. In 1952 hebben wij zulk eeu groot vraag stuk niet meer. Nu ligt de strijd op eenander gebied, n.l. op het sociaal-economische. Het vraag stuk van een min of meer geleide economie aal in het middelpunt der belangstelling komen te staan. De socialisten hebben wensen inzake de werkgelegenheidspolitiek, de huren en de ouder domsvoorziening. De andere partijen hebben die -'ettende toeschouwer zullen dit terrein wel duidelijk :n nuchter, denkend volk. ingesteld uit talloze groe- rd op verschillende levens- jte partijen die vertegen- leschouwingen zijn, zullen verkiezingsstrijd zo prin- n. Zij zullen dan het havt aken. (Van onze soc. economische medewerker) Onmiskenbaar is de toestand in het zakenleven momenteel verre van rooskleurig. Over de oor zaken daarvan kan men twisten, over de gevolgen is iedereen het wel eens de winsten verkeren in verliezen, de werkgelegenheid neemt af, de socia' onrust neemt toe. Twee departementen ondervinden van dit ongunstig verloop een druk, economische zaken ên financiën. Vooral minister Lieftinck wordt hevig gecritiseerd om zijn jongste belasting maatregelen, die velen als oorzaak zien van de in gang zijnde depressie. Zo stond deze bewindsman weer eens voor de Tweede Kamer met een ontwerp tot herziening van de omzetbelasting. Deze wet kwam in zijn huidige vorm langs twee wegen tot stand. Enerzijds zag minister Lieftinck hierdoor een kans een deel van de nodige inkomsten te dekken om de zware hoog tarievenstelsel wordt een prijzenschema ont worpen, dat de consumptie in elke richting kan korte termijn tot wederinvoering te komen van een volledig tarief op de Wester-Schelde, spreekt als zijn oordeel uit dat de minister in zijn nadere motivering blijk heeft gegeven, zeer weinig begrip te hebben voor de noden en belangen van Zeeuwsch-V laandereu dat het wijzen alleen op de tekorten van de veren weinig hout snijdt, wanneer men daar tegelijk stuwen en 't zakenleven geheel afhankelijk maakt van niet tegenover stelt, dat de na-oorlogse ontwik- de overheid. Elke vrijheid van ondernemen wordt daarmee aan banden gelegd en zakenmensen moe ten maar afwachten of de minister van financiën hun bedrijfstak met een hoog dan wel met een laag omzetbelastingtarief zal gedenken. Daarvan hangt dan het leven of sterven van het bedrijf af. De overheidstaak wordt hiermee naar onze smaak te ver doorgevoerd. Er komt een element van willekeur in de financiële politiek, al gebeurt dit dan ook onder supervisie van de volksvertegen woordiging. Het gaat heir om de wel zeer be langrijke vraag of de minister plus volksvertegen woordiging dan wel het zakenleven het beste het economisch klimaat van een volk kunnen peilen. Uit de onverkwikkelijke debatten in de Tweede Kamer hebben wij geconcludeerd dat de verre gaande differentiatie van dc omzetbelastingtarieven van de nodige inkomsten te aeKKe.. uu, een volkomen mislukking blijkt te zijn. Daarom bewapeningslasten te financieren, anderzijds zag hij hopen wij dat het einde van het omzetbelasting- hiermee een middel oih de verbruiksbeperkiug te geschil in de Tweede Kamer zal betekenen de weg terug naar een uniform tarief voor zoveel mogelijk artikelen keling en heropbouw van het zo zwaar getroften Zeeland, door de vrije veren en het beperkte tarief in zeer belangrijke mate werd en wordt gestimuleerd en waarvan de ongetwijfeld grote be tekenis moeilijk in cijfers is weer te geven j dat met name de huidige overzetmogelijkheid van de veren over de Wester-Schelde blijkt een tuslP sterke stimulans te zijn voor het vreemdelingen- bezoek aan onze provincie, niet het minst door effectueren, teneinde onze betalingsbalans te ver beteren. Het laatstbedoelde oogmerk heeft hij kunnen verwezenlijken. Dat bleek duidelijk uit heigeen wij onlangs van dr. Holtrop vernamen, die als president van de Nederlandse Bank bij zonder is geïnteresseerd in een gezonde toestand van 's lands financiën. Het andere oogmerk van de hoge omzetbelasting, de versterking van 's rijks kas, is niet bereikt De opbrengst van de omzetbelasting bewoog zich in de afgelopen maanden in dalende lijn. Heeft de minister dus destijds te hoog gegerepeu V Het lijkt er wel op, doch met zekerheid is dit met te zeggen. Bij een stabiele ontwikkeling van de wereldeconomie, zoals die er vorig jaar uitzag, zouden 's ministers plannen wellicht een klassiek voorbeeeld zijn geworden van kundig financieel beleid Echter, het is gebleken, dat de verbruiks- hausse in de wereld is geëindigd. Niet alleen in GEEN BEPERKING MEER. Interessant is hetgeen in kringen van een onzer grote vakverenigingen over de verbruiksbeperkiug is gezegd. Men heeft daar afschaffing bepleit van de gehele ingevoerde consumptiebeperking van 5o/o, vanezlf sprekend om de werkgelegenheid te stimuleren. Ook daar dringt men dus aan op een afbrokkeling van de hoge tariefmuren der omzetbelasting, want die worden als de zonde bok gezien van de huidige slapte in het zakenleven. Minister Lieftinck ziet zich plotseling geplaatst voor een muur van tegenzin tegen bepalingen, die het bedrijfsleven remmen. Het gevolg zal zon der twijfel zijn, dat het bestaande patroon van - Niet alleen in belastingwetten opnieuw zal moeten worden her- opmcuw gr0ter worm, mei ..et um.» hausse iri de wereld is geruu ïg zien, waarbij de omzetbelasting flink zal worden Vlaanderen, terwijl juist het streven er op gericht Nederland, doch ook elders daalt de economtsche moest doof 'J opheffen verkeers-obsta- onze zuiderburen, met alle voordelen daaraan ver bonden en bij opheffing van het beperkte tarief hiervan een zeer ernstige terugslag is te ver wachten dat door invoering van een volledig tarief de vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaan de industrieën, zozeer noodzakelijk juist in deze provincie met zijn stijgend werkloosheidscijfer hierdoor ernstig in gevaar wordt gebracht, zo niet onmogelijk gemaakt dat indien het tarief, zowel voor reizigers als voor auto's gebaseerd zal worden naar verhouding van de per boot af te leggen afstand, dit voor het veer TerneuzenHoedekenskerke een dubbel nadelige uitwerking zal hebben, terwijl juist de toeuame van het vervoer ook op dit veer het bestaan van deze dienst ten volle rechtvaardigt en waardoor tevens het centrum van Zeeuwsch- Vlaanderen, zijnde het meest industrie-rijke en dichtstbevolkte deel, door deze maatregel op een niet verantwoorde wqze in zijn bestaan getroffen wordt, al was het voor de streek nog niet .erg genoeg, dat door de minister medewerking werd verleend tot opheffing van het reizigersvervoer per spoor tussen Terneuzen en St. Niklaas dat door genoemde maatregel het isolement tus sen de verschillende delen van de provincie onder ling en ten opzichte van de rest van Nederland opnieuw groter wordt, niet het minst* voor Zeeuws- dol) W eb iiohoii JI.C activiteit. Hoe het zij, door het hulpgeroep van het zaken leven en de dreigende werkloosheidscijfers is men van overheidswege wel gedwongen zijn financiële politiek te herzien. Men zoekt deze herziening in dc omzetbelasting, die voor veel artikelen tot grote hoogte is gestegen. Tarieven van 15 tot 30o/o zijn een normaal verschijnsel geworden. Nu is het duidelijk, dat een drastische verlaging de activiteit van het zakenleven zal prikkelen. Veel artikelen kunnen dan goedkoper aan de consu ment worden geleverd en men hoopt dat hierdoor kooplust weer zal toenemen. de De geweldige activiteit in de volksvertegenwoor diging zo kort voor haar heengaan mag men een opmerkelijke zwanenzang noemen. Moeizaam en hijgend sleept minister Lieftinck zijn finan cieel beleid naar het einde, de kamerverkiezingen. Met de nieuwe regering zal het economisch be leid op veel punten moeien worden gereviseerd. Er wachten problemen als de huurverhoging, de doorvoering van de P.B.O., de invoering van de werkloosheidswet met zijn gevolgen voor het huis houdbudget. De woningbouw is oo nog niet in kannen en kruiken. De taak van een nieuw kabinet zal niet lichter zijn dan die van het huidige. LEVEN OF DOOD. Nu gaat het er om welke artikelen aan een lager tarief zullen worden onderworpen. Hierover verschilt men van mening. Elke groep zaken mensen bepleit zijn eigen belangen. Sommigen be schouwen als noodzakelijk middel tot levensonder houd, wat anderen als een onnodige luxe zien. Het resultaat van een dergelijk debat is steeds een compromis, waarbij zich eigenlijk niemand be vredigd voelt, doch waarbij wel ten gevolge van Welke koers zal men daarbij varen Drs. Mierlo. MOTIE OVER DE VRIJE VEREN. Op voorstel van de heer S. W. Henry (arb.) heeft de gemeenteraad van Terneuzen in haar vredigd voelt, doen waarn.j wei vergadering van j.l. Maandag met algemene stem- in de Kamer gecreëerde gedachten een bepaalde men de volgende motie aangenomen: industrie in korte tijd kan worden ontwikkeld - - - - - -- dan wel in de grond geboord. Het inzicht van het zakenleven wordt vertroe beld door een sluier van omzetbelastingtarieven, die elke kans op een gunstige ontwikkeling van zaken kunnen doen keren. Door middel van eefi De Raad der gemeente Terneuzen, in vergadering bijeen op Maandag 19 Mei 1952, kennis genomen hebbende van de mededeling van de minister van Verkeer en Waterstaat bij zijn laatste bezoek aan Terneuzen, dat de regering aan Gedeputeerde Staten van Zeeland de wens te kennen heeft gegeven op "•VV"*J 71 kels de ontwikkelingsmogelijkheden zoveel effec tiever te maken, de vele kostbare bruggen in overig Nederland en de tunnels in Rotterdam, waarvan kosteloos gebruik kan worden gemaakt, hebben immers geen andere betekenis en waaraan Zeeland mede zijn belastingpenningen heeft ge offerd dringt er met klem op aan de voornoemde maat regel niet tot uitvoering te brengen, besluit deze mededeling ter kennis te brengen van de regering en de leden vin de Eerste en Tweede Kamer. Deze motie zal aan alle gemeentebesturen in Zeeuwsch-Vlaanderen worden toegezonden, om ad- haesie te betuigen. Nog meerdere protesten tegen tarief- invoering op de veren. Door de K.V.P; Statenkring Hulst werd reeds een adres gezonden aan de Tweede Kamerfractie. Ook de Kamer van Koophandel heeft een adres, in voorbereiding, terwijl dc twee verenigingen van burgemeesters en secretarissen zich ook zullen la ten horen. Verder heeft volgende week over deze kwestia een bespreking plaats op het departement met d, Bond van Veehandelaren. litmaal niet veel spanning nde verkiezings-actie die- dat er gewichtige wreken In wezen staat de rooms- ;evuld met v.v.d. en c.h.u. je uitslag valt nog niets irtijen zijn zo verstandig ver de komende kabinets- s 1945 in de oppositie. nationaal kabinet, maar 'e katholieken uitten de- nen eveneens anders. De bben zij reeds uitdrukke- socialisten zien het liefst ïamengaan met de k.r.p., ractievoorzitter Donker, is ereid om met audere par- De v.v.d. propageert de de a.r. als de c.h.u. heb- r resoluut afgewezen. Wat in, weet nien^and. DitA is dag, van dc kabinetsfor- nen die in het te vormen men. De verkiezingsuitslag raarop het nieuwe kabinet lar de belangrijkheid van de Indonesische kwestie rest nog is afgewikkeld ie periode met vele moge- dit goed te overwegen, ni a.s. in de eenzaamheid e staat. en peuteren maakt de teeds erger. De helder D.D.D. dringt diep in in door, zuivert, ontsmet N N STEMMEN. herenigde Staten, Zweden, averweegt men tnans ook int om over te gaan tot systeem, dat de Sena- n staal stelt hun stem een knop uit te brengen lid bevinden zich dan 2 Itrole-lampje. Bij dc aan schakelt de voorzitter de r parlementslid door op enkomend met „ja" of n stem kenbaar maken. worden beide knoppen le voorzitter aangebracht plattegrond van de zaal lijk de uitgebrachte stemj •a aHe stemmen zijn uit- alisator in werking ge- esultaat eveneens op het de stemming wordt even- matisch ingeschakeld. De mentatic wordt in het de zitting opgenomen. neemt slechts vijf tni- twintig minuten bij de PETROLEUM. i is de prijs voor licht- Irie-kwart cent per liter. cent per 100 liter -en leum met 75 cent even- ËLGIE DUURDER. Kamer een wetsontwerp ging van de heffing op js tot 6 francs (60 cent) ■land, is in alle overige jenzineprijs nog hoger dt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1