AXELSCHE £i COURANT Het Roode Kruis heeft het platteland nodig! „Met raad en daad' Puistjes D.D.D. NG PU ROL huidgenezer ONTSPANT, VERKWIKT.... ORANJEBOOM BIER! WEK DE GAL IN UW LEVER OP /T NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere MEI 1952 F9 '°N DNVDHVVf 999 VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoc-idredactie: T. C. VINK-van VESSEM Stop dat branden op Uw maag! Neem 'n paar Rennies. Lk. Als Bhcumatische Pijnen U kwellen is dat vrij zeker een aanwijzing vaa onzuiver bloed. PEPERMUNT Bereid uit het edele natuurproduct. Verdrijf die Pijnen! Doe eens een Kruschen kuur geneest en veredelt de huid Frankering bfj Abonnement Axel. ZATERDAG Abonnementi- pri)i! Lone nummer» Kwartaal- abonnemeni Axel binnen de kom 11 Alle andere plaatien ln Nederland en Ned. Indiè fl. "l J tl Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kloine Adverteutién ^n.<imum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. LUITENANT.GENERAAL VAN OYEN: Een speciale verslaggever heeft een onderhoud gehad met luitenant-generaal van Oyen, comman dant van het Roode Kruis Korps, over het aandeel van „het platteland" in het Roode Kruis werk, speciaal in het kader van de actie Hescherming Burgerbevolking. Generaal van Oyen heeft zijn werkkamer in één van de reeks gebouwen aan de Prinsessegracht te Den Haag, die tesamen vormen het hoofdkwartier van het Nederlandsche Roode Kruis. De organi satie van het Roode Kruis moge dan uiterlijk, voor wat betreft namen van onderdelen, rangen, uniformen en commando-voering, wel enigszins over eenkomst vertonen met een militaire organisatie, de sfeer op de Prinsessegracht is nóch militairis- tisch, nóch ambtelijk. „Loopt u maar door, de naam staat op de deur", zegt de portier in de hal en even weinig ceremonieel is de ontvangst door de commandant van het Roode Kruis Korps die desgevraagd gaarne zijn mening geeft over wat hij ziet als de taak van het Roode Kruis speciaal wat betreft „de provincie" Nederland buiten de grote bevolkingscentra Juist in deze tijd, meent generaal van Oyen, is dat een actueel onderwerp. De kranten staan vol over Burgerbescherming. Ten behoeve van de Bescherming Burgerbevolking zullen binnenkort overal vrijwilligers opgeroepen worden. De be volking wordt voorgelicht op allerlei wijzen. Het Roode Kruis heeft bij de bescherming der Burgerbevolking in oorlogstijd een heel belangrijke taak. Natuurlijk niet alleen dhn. Ook zónder dat hadden en hebben onze afdelingen (de colonnes, bloedtransfusie- en plasmadiensten, welfare-werk, oui er maar enkele te noemen) genoeg te doen. Maar in de hescherming der burgerbevolking is het Roode Kruis Korps belast met de vorming en de opleiding van mobiele medische formaties, welke buiten de grote steden geneeskundige teams worden genoemd. Deze teams hebben te zorgen voor de eerste hulpverlening en het transport van zie ken en gewonden naar ziekenhuizen en noodzieken huizen. Deze laatste zullen zo nodig ten platte- landc vooral worden ingericht. In deze zieken- inrichtingen vervullen de helpsters van het Roode Kruis een zeer belangrijke rol als verpleeghulp. Het Roode Kruis Korps heeft al tientallen jaren met dat bijltje gehakt en in de laatste wereld oorlog kostbare ervaring opgedaan. Wat is meer vanzelfsprekend, dan dat men bij het B.B.-werk een instantie inschakelt met een compleet en be proefd apparaat en een perfecte organisatie In de grote steden, merken wij op, zal de nood zaak van een beschermingsorganisatie de bevolking wellicht duidelijker toespreken die vormen de meest kwetsbare punten. Maar hoe staat het met de mensen daarbuiten, in de kleinere gemeenten, op het platteland Het gaat niet alleen om het direct dreigend gevaar voor de mensen zelf, antwoordt onze gast heer. Is het noodsignaal gegeven, dan wordt zo nodig direct een beroep gedaan op de hulp-orga nisatie b u i t e n_ de getroffen sector. Heel het land is in kringen verdeeld en er zal een regeling worden getroffen zodanig dat bepaalde aangewezen kringen een naburige stad, die getroffen is, te hulp snellen. Wanneer men zelf buiten schot is gebleven, is men daarom niet minder, juist méér geneigd, de slachtoffers in de getrotten sector te hulp te komen. Dat heeft de ervaring bewezen: Nederlanders hebben, spontaan of georganiseeid. altijd en terstond klaar gestaan om hulp te bieden waar die nodig was, niet alleen landelijk, maar internationaal, ik noem slechts enkele gevallen waarbij het Roode Kruis direct betrokken was. Abessinië. Finland en (zeer recent) Italië bij de grote watersnood 1 We maken ons dus niet zo benauwd over gebrek aan medewerking. Maar wan neer die eerst geboden wordt als de nood aan de man is, dan zouden we moeten werken met ongeschoold en onervaren mensenmateriaal. Het Met een pak Rennies in huis is brandend maagzuur eigenlijk geen probleem meer. Nog vóór het branden begint, kunt ge de pijn opvangen. Eén of twee Rennies laten smelten op de tong dat is alles. Rennies zijn één voor één hygiënisch verpakt; ze smaken lekker en fris. (Ingezonden mededeling) is beter wanneer men nu reeds zich de nodige kennis eu (door oefening) ervaring eigen maakt. Waarom legt u daarbij juist de nadruk op het Roode Kruiswerk vragen wij. Behalve omdat ik toevallig commandant van het Roode Kruis Korps ben, glimlacht de generaal, is dat, omdat het Roode Kruiswerk bij de mensen bekend isbekend als vredeswerk. Het Roode Kruis geniet gelukkig vertrouwen, dat merken we steeds wéér. Daarbij komt, dat veeel mensen zeggen als ik me dan toch opgeef om, in geval van nood, m'n steentje bij te dragen tot bescherming van onze burgerbevolking, van weerlozen, vrowen, kin deren, zieken, ouden van dagen, dan doe ik dat graag in de vorm waarin het Roode Kruis deze taak verricht. In oorlogstijd verrichten juist velen gaarne vredeswerk. Het Symbool van het Roode Kruis waarborgt hun de taak, die ze graag wil len vervullen U denkt dus dat het Roode Kruiswerk van alle takken van „beschermingswerk" wel zeer bijzon der aan de mensen appelleert V Ja, en inzonderheid ook aan de vrouwen en meisjes. Ook daaronder zijn er wier voorliefde uitgaat naar een taak buiten het Roode Kruiswerk, bij de luchtbescherming of andere diensten. Maar de grote meerderheid van onze vrouwen en meisjes zal zich toch het meest aangetrokken voelen tot deze specifiek-vrouwelijke taak de zorg voor mensen, door oorlogsgeweld getroffen. De ver pleging van gewonden en zieken, de verzorging van mensen, die van huis en haard zijn verdreven. Men kan zich op deze taak als het ware thuis, in de eigen woonplaats of streek voorbereiden. En wan men zodoende leert is, als men het hope lijk nimmer in praktijk behoeft te brengen, toch nooit weg. Generaal van Oyen verwacht buiten de grote steden belangstelling, meeleven en meewerken met het Roode Kruis, want al zou men verwachten dat in de grote stad meer interesse (uit welbe grepen eigenbeland) zou bestaan voor alles wat met de bescherming samenhangt, „de provincie' biedt wellicht practisch meer mogelijkheden. En ze heeft zeer beslist een taak 1 Op de Prinsessegracht in Den Haag beschouwt men „het plattelahd" niet als een grootheid van de tweede rang. Integendeel. Bij het afscheid herhaalt generaal van Oyen, blij te zijn met deze gelegenheid, óók de Nederlanders buiten de grote steden, via hun krant, te kunnen opwekken, hun taak in het kader der burgerbescherming te ver vullen, door zich te melden bij de plaatselijke afdelingsbesturen van het Roode Kruis (Nadruk verboden). Abonné Wij hebben een paar geiten verzekerd. Eén stierf doch we kregen geen vergoeding, omdat de verzekeringsmaatschappij gelikwideerd werd. Nu krijgen wij wel een aanmaning om de premie te betalen. Antwoord Dit is eenzelfde vraag als van „Hoe zit dat" enige tijd geleden. Wij kennen geen polis voorwaarden en veszekeringstermijnen. Is echter de premie voldaan en heeft het sterfgeval in die tijd plaats gehad, dan moet de verzekeringsmaat schappij niet alleen de premie innen, doch ook eventuele verzekerde bedragen uitbetalen. Schrijfi u dat maar aan degene die u verzocht de f 31,.15 te betalen. C. M Ik heb graan op zolder gehad, waarin de graanklander is gekomen. Nu is het graan van de zolder en nu komen ze omlaag. Hoe kan ik van deze insecten afkomen Antwoord Indien u de ruimten niet wilt uit roken met giftige rookpatronen dan kunt u het met verspuitbaar DDT proberen en wel voor 10 vierkante meter 1 liter vloeistof met 30 gram werkzame stof Rookpatronen zijn giftig I Varantiegangcr. 1. Wanneer hebben de bouw vakarbeiders vacantie V 2. Ik wil mijn vacantie doorbrengen in België. Waar moet ik geld wisselen en wanneer 3. Kan men een rechtstreeks spoor kaartje kopen naar Brussel en kan men ook een fiets van hier uit bevrachten naar Brussel Antwoord 1. Van 4 9 Augustus 1952. 2. Liefst een paar dagen te voren bij een bank. U kunt f 400 per persoon meenemen. 3. Ja, beide is mogelijk. C. H. Hebben kinderen, die na 1945 gehuwd zijn, recht op een gedeelte van de huisraad-oorlogs schade welke hun ouders ontvangen Zo ja, hoe root is dat deel procentsgewijs Antwoord Wanneer u aan kunt tonen, dat een deel van het verloren gegane eigendom was van de kinderen, kunt u de ouders voor dit deel aan spreken langs de gerechtelijke weg. U zult dan de eigendom van dit verloren gegane moeten be wijzen. Wanneer inderdaad de verloren gegane goederen voor een deel aan de kinderen behoor den, dan hadden zij bete zelf een aanvraag om vergoeding der schade kunnen indienen. Elk con flict zou dan zijn vermeden. 7777. 1. Wil weten of hij sterke drank of zwak alcoholische drank mag meenemen naar België. 2. Moet men bij het dauwtrappen lopen of fietsen. Antwoord 1. Zonder vergunning mag men der gelijke artikelen niet invoeren. 2. Wij zullen u iets vertellen van het dauwtrappen, waaruit u kunt opmaken, dat men bij het dauwtrappen lopen moet en niet. fietsen. Reeds ten tijde van aarts vader Jacob bestond dit dauwtrappen. Vroegere jaren trok men op Hemelvaartsdag er heel vroeg op uit, naar de weilanden, om daar. dauw te trappen vanwege de genezende invloed die er uitgaat van de dauw. De dauw heeft n.l. in het volksgeloof grote betekenis Vooral de jeugd neemt aan dit trappen deel. In het Oosten heeft de dauw een gezegende invloed. Het is de dauw die de groei kracht, in verband met de intense hitte stimu leert. Aartsvader Jacob zegent zijn geliefde zoon met de woorden Zo geve u dan God van de dauw des Hemels. Als Jonathan, boezemvriend van David op Gilhao's top sneuvelt, spreekt David een vervloeking uit over deze plaats, aldus luidende Gij bergen van Gilbao, dauw noch regen zij op u. Het dauwtrappen is vroeger ontaard. De jenever- of brandewijnfles kwam er al heel gauw aan te pas. In enkele delen van ons land heerst d- op vatting, dat er op Hemelvaartsdag rumoer en spec- takel moet zijn. 's Avonds is dan het halve dorp dronken. De natuurvrienden zijn tegenwoordig de categorie die het meest van het dauwtrappen pro fiteren. op beschaafde wijze. Het volksgeloof wil dat er geen beter middel is tegen hekserij, dan dauwwater Dit dauwwater staat in nauw verband met de melkgift van het vee. Tegenwoordig is Hemelvaartsdag de dag van voetbalwedstrijden, muziekconcoursen etc. en het „cruixken blijft dan gelukkig thuis, x Abonné. Moeder is in Maart overleden. Tot wanneer krijgen wij ,,Drees"-uitkering 'f Antwoord U krijgt uitkering tot eu met de maand van overlijden. Dit is dus Maart. Op 5 Maart hebt u de uitkering ontvangen over de V zult 's morgens „kiplekker uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER S LE VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlij kewpze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen.EistCarter sLeverpilletjes maand Maart, zodat u mets meer te vorderen hebt. Doris Day. Hoe is de methode om van linde bloesem het extract te krijgen. Antwoord De bloesem gewoon drogen en daarna kokend water op gieten en laten trekken. L. v. d. B. Hoe krijgt men ketelsteen uit een pan Antwoord U vult de pan met azijn. Doe er een handvol zout bij en breng dit alles aan de kook. Laten afkoelen en de ketelsteen zit los. Goed naspoelen of borstelen. J. B. Kan men uitgebloeide Cyclamen over hou den tot het volgend jaar Hoe behandelt men dan deze planten Antwoord Is het met de bloei van uw plant gedaan, dan zetten we haar in een vertrek waar niet gestookt wordt. Wel in het licht zetten, heel weinig water geven en geen mest. Als u weer nieuwe groei waarneemt, mag u weer meer gieten en kunt u de plant verpotten in een meng sel van 2 delen kleizodengrond, 2 delen blad- grond en 1 deel turfmolm. U weet wel geen water op de bol, maar 1 auw water op het scho teltje. Nooit langer dan 1 uur water op het schoteltje laten staan, anders krijgt de plant gele bladeren. L. v. d. H. Heeft een clivia waarop zeer veel kleine beestjes. Antwoord Het klinkt wellicht zeer vreemd, maar wij hebben zelf vorig jaar een clivia, lijdende aan hetzelfde euvel, schoongemaakt door afbor steling met het bekende jachtwater zelfs de wortels waren aangetast. De plant is schoon en bloeide daarna als nooit tevoren. C. N. Heeft een paar huizen gekocht vermoe delijk voor een veel te hoge prijs. Antwoord U kunt zich bet beste wenden tot de prijzencommissie. Als deze commissie het nodig oordeelt zal zij u wel ter wille zijn. A. G. V. B. Heeft een lijnolievlek op een gra nieten vloer. Antwoord Probeert u ze eens te verwijderen met tetra of wasbenzine (brandgevaar 1) A. G. Heeft houtworm in de meubels. Antwoord Alle gaatjes zo mogelijk met benzine of terpentijn inspuiten en de gaatjes daarna goed dicht maken, b.v. met was A. v. D. Had in de oorlog glasschade en heeft alle reparatie zelf bekostigd als huurder. Antwoord Ja, dat is een lastig geval. Er waren enkele maatschappijen die molest-verzekeringen af sloten. Wij geloven dat hier de enige weg is overleg met de huisbaas. Hij zal het toch wel tot zijn plicht rekenen niet u de schade te laten betalen waarvoor hijzelf de vergoeding ontving. Zuiver en ontsmet uw hutó met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN V. De aansporende werking van Kruschen op de bloed zuiverende organen brengt bij talloze lijders aan rheumatische pijnen een wonder te weeg. t Bloea gaat weer krachtig stromen en wordt zo, op na tuurlijke wijze, gezuiverd van alle onzuiverheden die de oorzaak zijn van Uw pijn en ongemak. Koop vandaag Kruschen bij Uw apotheker of drogist en begin morgen die heilzame kuur. (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1