AXELSCHE m COURANT Het Roode Kruis heeft het platteland nodig! AXELSCHE COURANT De Landbouwtentoonstelling, D.D.D. een groot gebeuren voor onze gehele streek. WEK DE GAL IN UW LEVER OP NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie T. C. VINK-van VESSEM NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM Zeeuwsch- Vlaanderen zal zich op zijn best tonen tijdens deze grootste na-oorlogse Landbouw-expositie in Zeeland. belangstelling tot ver over aanvullende stands. UIT ONZE OMGEVING. AXEL KLOK VAN DE NED. HERV. KERK VOOR DE RADIO. lie Pijnen rij zeker een onzuiver Doe eens een De EDELE w Jm huidgenezer i veredelt de huid Frankering bq AbonnemeDt Axel. ZATERDAG 17 MEI 1952 F9 '°M DMVDHVVf ®99 s Abonnementi- prlji: Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indiê il. Buitenland il. - LUITENANT.GENERAAL VAN OYEN: meisjes. Ook daaronder zijn er wier voorliefde uitgaat naar een taak buiten het Roode Kruiswerk, bij de luchtbescherming of andere diensten. Maar de grote meerderheid van onze vrouwen en meisjes zal zich toch het meest aangetrokken voelen tot deze specifiek-vrouwelijke taak de zorg voor mensen, door oorlogsgeweld getroffen. De ver pleging van gewonden en zieken, de verzorging ""—N Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentièn imuztonum 8 regels) 1 5 regels 60 cent tedere regel meer 12 cent extra. U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en -*■op natuurlijke wijze te zacht middel, onovertroffen ï.EistCarter'sLeverpilletjes Frankering bij Abonnement Axel. WOENSDAG 14 MEI 1952 66e JAARGANG No. 63 N Abonnementi- priji» Losse nummers- Kwartaal abonnement Axel binnen de kom H Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlê il. Buitenland il. I - V Advertentie prijs 7 cent per m.m Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. fC'^'ne Advertentién ^n.--i<imum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Al vele maanden lang zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse landbouwtentoonstelling van de oudste Zeeuwse landbouworganisatie, de Z. L. M., gaande en zonder dat de buitenwereld nog over veel gegevens beschikte werd er in stilte hard gewerkt. Vrijdag j.l. jammer genoeg enkele uren te laat om in ons vorig nummer te kunnen publiceren heeft men een tipje van de sluier die de ge heimen van de tentoonstelling bedekte opgelicht en hebben wij bij monde van de voorzitter van de afdeling Axel, de heer W. Koster, en van de Rijks- landbouwconsulent, ir .P. R. Houman, vernomen wat men over enkels weken zoal in Axel ver wachten kan. EEN JAARLIJKS GEBEUREN. Zoals de heer Koster in zijn inleiding uiteen zette, houdt de Zeeuwse Landbouw Maatschappij jaarlijks haar algemene vergadering in een der 9 kringen, waarin onze provincie is verdeeld. Tevens is het een goed gebruik, dat de kring waarin deze vergadering wordt gehouden, hieraan een ten toonstelling verbindt waarin de streek en de handel in het algemeen toont, wat het de landbouwer en allen die rechtstreeks of zijdelings bij de land bouw betrokken zijn te bieden heeft. Theoretisch zou dus iedere kring om de negen jaar dit gebeuren kunnen organiseren, doch het zal thans 26 jaar geleden zijn, dat Axel een der gelijke tentoonstelling beleefde. Dat was in 1926 en negen jaar later in 1935 besloot men in verband met de slechte economische toestand in het boeren bedrijf van het houden van een tentoonstelling af te zien. En nog negen jaar lat3r (1944) waren de omstandigheden nog somberder en viel in het geheel niet meer te denken aan het organiseren van expositie's e.d. EEN EER VOOR AXEL De heer Koster achtte het een grote eer, dat thans Axel, vanouds het cultureel-agrarische centrum van onze streek, als plaats voor deze grootse ex positie werd uitverkoren. Want de kring Axel bestaat niet alleen uit Axel, maar ook uit Zaam- slag, Hoek, Terneuzen en Hulst. En het behoeft wel geen betoog, dat elk dezer gemeenten de eer voor zich opeiste en binnenskamers een felle strijd is gestreden. Dat Axel is uitverkoren is zeker niet in geringe mate te danken aan enkele uit zonderlijke voordelen zoals het fraaie V.V.Z.F.- terrein, dat door de V.V.Z.F. voor deze tentoon stelling gratis beschikbaar werd gesteld, en de spontaan toegezegde medewerking van diverse plaat selijke verenigingen zoals de V.V.V. en de Win keliersvereniging „Axel-Vooruit". DE GRENZEN. De officiële opeuiug van de tentoonstelling zal plaats vinden o pDonderdag 26 Juni a.s. omstreeks half twee, waarna verder verschillende officiële plechtigheden zullen plaats vinden. Op de tweede dag, Vrijdag 27 Juni zal een grote paarden- en rundveeshow aan de tentoonstelling zijn verbon den, waarvoor men belangstelling verwacht tot van ver over de grenzen. Zelfs, in Italië, Spanje en Frankrijk bestaat hiervoor belangstelling. NADERE BIJZONDERHEDEN. Na het inleidend overzicht van de heer Koster vertelde ir. Bouman meer uitvoerig over hetgeen deze tentoonstelling op verschillend gebied te zien zal geven. Niettegenstaande Zeeuwsch-Vlaanderen tot een der meest gemechaniseerde gebieden van Nederland behoort is het toch ook nog altijd het gebied waar de paardenfokkerij in hoog aanzien staat en heeft het ook in het buitenland de naam het centrum te zijn van de koudbloedpaardenfokkerij. Het spreekt wel haast vanzelf dat dit speciale ken merk van Zeeuwsch-Vlaanderen ook op de ten toonstelling tot uiting zal komen en zo heeft men besloten om op Vrijdag 27 Juni een grote premie keuring van fokpaarden te houden, waarop naar verwachting circa 300 van de beste dieren zullen worden getoond. Tevens zal er die dag een af deling met t.b.c.-vrij rundvee zijn, waarvoor toch ook wel 200 dieren kunnen worden verwacht, zodat dit al een uitzonderlijke collectie van de levende have zal zijn. Vermelden wij nog dat ook dank zij de medewerking van de V.P.Z. en „Ter Verbetering" de kleinere dieren zoals kippen, geiten enz. aanwezig zullen zijn. Moge er dan al een groot aantal prima dieren te zien zijn, ook de machines zullen in grete ge tale tentoongesteld worden Tot dusver is al ruim 8000 vierkante meter standruimte verhuurd voor het plaatsen van landbouwwerktuigen en wellioht zal dit oppervlak zich nog uitbreiden tot totaal 10.000 vierkante meter. DE IDEALE BEDRIJFSINVENTARIS. Als een nieuwigheid wordt een wedstrijd georga niseerd tussen de verschillende tot de kring Axel behorende gemeenten om de meest ideale bedrijfs- uitrusting te tonen. Ieder zal dus laten zien wat z.i. de meest nuttige en practische machines zijn voor zijn bedrijf en een deskundige jury zal be oordelen welke de beste is. Ongetwijfeld een at tractief en leerzaam onderdeel. Verder zal er een stand zijn waarin machines geëxposeerd worden waaraan diverse grote of kleine nadelen of ge breken kleven voor een zo doelmatig mogelijk gebruik. De landbouwer met interesse voor de mechanische zijde van zijn bedrijf zal de gelegen heid krijgen op een formulier de gebreken die aan de machines kleven te vermelden en voor de beste oplossers van deze puzzle zullen prijzen beschikbaar zijn. Vooral voor de jongeren die met de techniek zijn opgegrond een sympathieke moge lijkheid om hun practische kijk op de mechanische middelen te tonen. Naast de hiervoor genoemde directe belangrijke zaken voor de boer zullen er nog vele zaken getoond worden, die voor allen het bekijken waard zijn, ook al is men niet zo rechtstreeks bij het boerenbedrijf betrokken. Er komen op het terrein nog zes tenten met •een totaal oppervlak van 2500 vierkante meter. Hierin zullen o.a. exposeren alle Rijksdiensten die bij het boerenbedrijf betrokken zijn, de landbouw- voorlichtingsdienst, N.A.K., Staatsbosbeheer, x het Vlasinstituut, Landbouwwinterschool, Nacro brouw- gerst, etc. Verder de handel in zaaizaad en mest stoffen, pluimvee en konijnen, diverse groepen ■middenstanders uit Axel en Terneuzen, een mode show van de plattelandsvrouwen in samenwerking met de fa. Visser-Koole, een tent waarin door lopend nieuwe Amerikaanse landbouwfilms zullen worden vertoond enz. enz. Eveneens in samenwerking met de plattelands vrouwen zal door de Fa. Pot alhier een model kamer-keuken-inrichting worden geëxposeerd en een afzonderlijke stand moderne „ploeg"-stoffen (die velen wel reeds zullen kennen uit de Goed-Wonen expositie). ATTRACTIES. Wordt de Vrijdag gevuld met de paarden en rundvee-expositie, de Zaterdagmiddag zal het ter rein ook in het teken van sport ën amusement staan, waarvoor o.a. de landbouwjeugd zal zorg dragen. Verder zal de V.V.V. op Vrijdagavond een groep Veluwse boerendansers laten optreden die volksdansen zullen uitvoeren (zo mogelijk op de markt), terwijl op Zaterdagavond de winkeliers vereniging zorg zal dragen dat in de kom van Axel de drukte en gezelligheid zullen blijven voort duren. DE ORGANISATIE. Dat bij de voorbereiding van een gebeuren van een dergelijke omvang heel wat komt kijken zal een ieder zonder meer duidelijk zijn. Enkele inA drukwekkende cijfers kunnen wij hier nog ver melden Aan de tentoonstelling is steeds een rijtoer ver bonden. Het laat zich aanzien, dat hieraan ca. 200 auto's en 50 il 75 autobussen zullen deel nemen 1 Het vlot starten en volbrengen van een rijtoer met zo'n enorme slang van auto's is op zichzelf al een puzzle 1 Voor de verdere regeling van het verkeer vooral op Zaterdag wordt zeer veel belangstelling van omliggende gemeenten en van onze Zuider buren verwacht komt een extra legertje politie agenten in Axel ter sterkte van 80 man Laten wij hopen dat deze dagen de zomerzon zal willen meewerken om het succes zo groot mogelijk te maken. Het lijdt geent wijfel of de spontane medewerking die van alle zijden wordt ondervonden en de ijver waarmee thans aan de voorbereidingen voor deze grootse tentoonstelling wordt gewerkt, zal moeten resulteren in een on gekend groot bezoek voor de Z.L.M. en voor de gemeente Axel In de serie „Klokken van Nederland", waarin de N.C.R.V. regelmatig het klokkengeluid van een bepaalde klok of carillon in Nederland door de radio laat klinken, zal thans ook de klok van de Ncd. Hervormde Kerk alhier aan de beurt komen. Vrijdagmiddag a.s. om half vijf zal het gelui van de klok door middel van een reportage worden opgenomen en op Maandag 28 Juli om 12.59 uur zal geheel Nederland de voor ons vertrouwde klank door de aether kunnen beluisteren. OPENING JEUGDHERBERG. Zaterdag zijn de eerste na-oorlogse jeugdher bergen in Zeeland geopend, n.l. die te Vlissingen en te Domburg. Jammer genoeg wordt de opening van onze plaatselijke jeugdherberg door diverse omstandigheden waarbij de benoeming van een vader en moeder een grote rol spelen nog steeds vertraagd en zo zal de jeugdherberg nog niet vóór Pinksteren kunnen worden geopend. Het ligt thans in de bedoeling de officiële opening te doen plaats vinden op 14 Juni a.s. nets meer te vorderen hebt. de methode om van linde- :e krijgen. m gewoon drogen en daarna :n en laten trekken. •ijgt men ketelsteen uit de pan met azijn. Doe er en breng dit alles aan de en de ketelsteen zit los. rstelen. bloeide cyclamen over hou- jaar Hoe behandelt men net de bloei van uw plant haar in een vertrek waar Wel in het licht zetten, ren en geen mest. Als u irneemt, mag u weer meer ant verpotten in een ineng- zodengrond, 2 delen blad- molm. U weet wel geen r 1 auw water op het scho- dan 1 uur water op het anders krijgt de plant gele en clivia waarop zeer veel inkt wellicht zeer vreemd, orig jaar een clivia, lijdende schoongemaakt door afbor- nde jachtwater zelfs de ast. De plant is schoon i nooit tevoren. tar huizen gekocht vermoe- te hoge prijs. zich het beste wenden tot Lis deze commissie het nodig 1 ter wille zijn. een lijnolievlek op een gra- t u ze eens te verwijderen zine (brandgevaar I) vorm in de meubels. itjes zo mogelijk met benziue en de gaatjes daarna goed st was e oorlog glasschade en heeft ekostigd als huurder. is een lastig geval. Er waren die molest-verzekeringen af- dat hier de enige weg is jaas. Hij zal het toch wel n niet u de schade te laten zelf de vergoeding ontving. Zuiver en ontsmet uw liuld met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood EGEN 4GEN Üg van Kruschen op de bloed- erengt bij talloze lijders aan een wonder te weeg. 't Bloed tromen en wordt zo, op ïia- iverd van alle onzuiverheden in Uw pijn en ongemak. Koop j Uw apotheker of drogist en heilzame kuur. (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1