AXELSCHE Mi COURANT De vloot gereed tot haringvangen „Met raad en daad" TWKotr POPENT VlbWjtt UmenopqeweW doof de \\eerWjVte DAT DOET ME ETEN.... ORANJEBOOM BIER! WRlGiet mr»y 20 Mei begint de race om Hollandse-Nieuwe gezonde NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdagen Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T.-C. VINK-van VESSEM een nationaal bedrijf &OODT R*t EN ™U/S doos a 75 ct 11 Mei Moederdag! 1» Blanke tanden - Frisse adem Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 10 MEI 1952 66e JAARGANG No. 62. N Abonnements prijs: Losse nummers* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom il Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indië fl. Buitenland il. 1 - w Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeellngen 20 cent per m.m. tfWdne Adverteutiën ^-xlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Het begin van de haringteelt-1952 nadert. In Vlaardingen, Schevcningen, Katwijk en IJmuiden worden nu de loggers klaargemaakt. Op Dinsdag 20 Mei varen ze uit. Dan begint altijd weer spannende haringjagerij Wie brengt de eerste haring aan Het weekend voor het vertrek Zaterdag 17 en Zondag 18 Mei a.s. dus is liet „Vlaggetjes dag". Dan wapperen de vlaggen op de fraai op gekalefaterde pronkende haringschepen te Vlaar dingen, Scheveningen en IJmuiden. 's Zaterdagsmiddags worden in die plaatsen di verse feeestclijkheden georganiseerd. Zo zal te Vlaardingen de heer drs. van Dijk, directeur van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, de Be drijfschapswimpel hijsen op de VL 84, het schip, dat vorig jaar de best verzorgde haring in zijn plaats aanvoerde. 's Zondags is het kijkdag, zonder meer. Des morgens worden in de meeste kerken bidstonden gehouden voor de „grote visserij en 's middags plegen allen naar de kant te gaan om met vele „vreemdelingen" te genieten van het schoon der vloot, die gereed tot haringvangen ligt. De haringdrijfnetvisserij wordt reeds sedert eeuwen door de Nederlanders beoefend. Men noemt haar niet voor niets een nationaal bedrijf. Op school wordt ons geleerd, dat het een Nederlander was, Willem Beukelszoon van Biervliet, die in de 14e eeuw het haringkaken uitvond. Dit haringkaken is een snelle snijdende bewe ging met een mesje in de keel van de haring, waar door de ingewanden worden verwijderd en de haring leegbloedt. Daarna wordt de haring ge zouten en ontstaat de bekende pekelharing, die, vooral later in het seizoen, geruime tijd houd baar is. Belangrijke afzetgebieden werden door de uit- i'inding van het haringkaken veroverd. Men noemde eens de vangst van de kleine haring de grote visserij. We hadden van de 15e eeuw af een aanzienlijke haringhandel. We verkochten onze haring naar de Oostzeelanden in ruil voor graan en naar Frankrijk in ruil voor zout en wijn. Deze haringhandel had koopvaardijschepen nodig. De haring moest gebracht, de wijn en het graan ge haald worden. Zo stimuleerde de haringvisserij ook de ontwikkeling van onze koopvaardijvloot. De economische betekenis van de haringvisserij is algemeen bekend. Niet alleen in Nederland, doch ook daarbuiten wordt de Hollandse haring graag gegeten. De visserij geeft Nederland de viezen. De visserij geeft werk. De visserij geeft voedsel. ENKELE CIJFERS De haringdrijfnetvloot van Nederland telde in 1939 235 schepen in 1945 77 schepen en in 1951 209 schepen Ieder schip vist in het volle seizoen met een vleet, de verzamelnaam van alle netten, van plm. 3000 meter lengte. Per nacht hangen dus in de Noordzee ongeveer 209 x 3000 meter is 627.000 meter netten. Het benodigde touwwerrk voor deze vleten, dik en dun door elkaar, heeft een totale lengte van meer dan 3500 km. De haringdrijfnetvisserij verbruikt jaarlijks plm. 32.500 ton zout. wat neerkomt op 65 treinen met 50 wagons van tien ton. Het aantal benodigde tonnen, zowel voor de schepen als voor de export bedraagt ruim U/4 millioen stuks. De haringdrijfnetvloot voerde in 1951 ongeveer 82.566.000 kg. gezouten haring aan. Bovendien werd 1.682.000 kg. verse haring haring, die niet gekaakt en niet gezouten is aangevoerd. WIE ZAL DE STRIJD WINNEN Dinsdag 20 Mei a.s. begint de haringjage -ij. Dan is het „Buisjesdag", 's Morgens vroeg varen de loggers uit naar de Noord. Duizenden gaan dan evenals op Vlaggetjesdag naar de haven om de schepen te zien uitvaren. Woensdag 21 Mei arriveert, wanneer alles naar wens en gewoonte verloopt, de vloot in de namiddag op de haring- gronden. Dan wordt de vleet geschoten. In de nacht van Woensdag op Donderdag worden deze vleten onder grote spanning binnenboord getrokken. Direct daarna gaat men de haring we nemen maar aan, dat ze zich laat vangen 1 verwerken (kaken, zouten, kuipen) en aan de jager (het schip, dat de haring binnen moet brengen) overgeven. Dan begint de eigenlijke jacht. Vier, vijf, soms nog meer schepen met sterke machines snellen naar de haven. Wie zal het dit jaar winnen? Wi#/ zal nummer één zijn Niemand weet het. Maai de strijd zal „verwoedworden. En als de haring binnenkomt, dan is er vreugde. Daarvan spreekt ook dit bekende oude lied Triomf de vreugde stijg' in top, Hijs Holland vlag en wimpel of, Ell doe de jubeltoon nu dav'ren langs [Uw strand. Daar komt de kiel met goud belacn, Zij brengt ons d' eerste haring aan. 't Is feest in Nederland, 't Is feest in Nederland. Ja, dan is er feest in Nederland. De vlaggen wapperen van winkels en wagens. Men doet zich extra te goed aan het verrukkelijke zeebanket de Malse Maatjes. Een delicatesse èn een bron van gezondheid eiwit, vitamines, vet „bij de vleet". HERZIENING VAN TABELLEN VOOR DE OMZETBELASTING. De minister van financiën heeft de derde nota van wijziging op het wetsontwerp ter technische herziening van enige taWllcn voor de omzetbe lasting het licht doen zien. In de toelichting zegt de minister dat hij, na kennisneming van de uitkomst van de beraad slagingen in de commissie voor belastingen aan leiding heeft gevonden, alsnog een aantal wijzi gingen voor te stellen. Die strekken er toe, dat: le. geïllustreerde tijdschriften van het tarief van 15o/o naar het gewone tarief worden teruggebracht; 2e. verse zalm geheel vgn omzetbelasting wordt vrijgesteld; 3e. bepaalde soorten boterhambeleg- sel geheel van omzetbelasting worden vrijgesteld. Een en ander zal de opbrengst van de omzet belasting naar schatting nog met een bedrag van twee millioen gulden per jaar doe dalen. Na deze derde nota van wijzigingen heeft de vaste commissie voor belastingen een amendement voorgesteld, dat dagbladen, weekbladen, tijdschrif ten en andere tenminste driemaal per jaar perio diek verschijnende uitgaven naar het gewone tarief worden teruggebracht. Maak Moeder blij met een tube HAMEA-GELEI 11 DEVIEZEN VOOR REIZEN PER AUTO. In aansluiting aan een reeds in December 1951 door de K.N.A.C. aan de Nederlandse Bank gedaan verzoek tot verhoging van de extra toewijzing van toeristendeviezen aan hen, die per auto naar het buitenland reizen, verneemt het A.N.P. van de K.N.A.C. dat de Nederlandse Bank de oorspron kelijke extra toewijzing van f 200 per kalenderjaar als volgt heeft gewijzigd. Behalve een bedrag van f 100 dat kan worden opgenomen in diverse geldsoorten, te verdelen naai keuze over de hieronder volgende landen, mag de automobilist eenmaal per jaar een bedrag aar. reisdeviezen kopen ter waard evan de hier voor deze landen genoemde bedragen, welke alleen in de vorm van cheques mogen worden verstrekt. België, Luxemburg nihil; West-Duitsland f 200: Denemarken f 200: Finland f 350; Frankrijk f250; Griekenland f 400: Groot-Brittannië en Noord-Ier- land f 200: Ierland f 200; Italië met inbegrip van Triest f 400: Zuid-Slavië f 400: Noorwegen f 350: Oostenrijk f 250: Portugal f 400; Spanje f 400. Turkije f 400: Zweden f 300: Zwitserland f 200. V. P. S. Mijn stofwisseling is te snel. Hoe kan ik dat bestrijden Antwoord Dat is dus door iemand tegen u gezegd. Als dat uw dokter is geweest, weet die ook of er in uw geval iets aan gedaan kan worden en zo ja wat. Wanneer er een passende behandeling mogelijk en noodzakelijk is zal uw dokter u daaraan ongetwijfeld willen onderwerpen. Is deze opmerking gemaakt door een kwakzalver dan moet u daar óf geen notitie van nemen óf wanneer u zich niet wel voelt alsnog naar uw huisarts gaan. Wij kunnen deze vraag in zijn algemeenheid en zonder duidelijke gegevens zo niet beantwoorden. Of het zou met een even algemeen en dus onduidelijk antwoord moeten zijn waar u toch niet wijzer van wordt. Pensioen. Ik ben bijna acht jaar in dienst ge weest van de Ned. Spoorwegen en ik heb zes militaire dienstjaren Heb ik nu nog recht op mijn gestopte pensioengeld terug te ontvangen Antwoord Wij weten niet wanneer u bij de N. S. ontslagen bent. Destijds heeft de N. S. een wiskundige reserve geplaatst bij de Rijksverzeke ringsbank te Amsterdam. Schrijft u daar eens heen, maar geeft u dan goe op zoals wanneer u in dienst getreden en ontslagen bent. Reder, van het ontslag. Natuurlijk uw naam, stamboek nummer, betrekking, standplaatsen. Hoe volledi ger hoe beter. Uw andere betrekking geeft geen pensioen. Terugbetaling van gestorte premie bij de N.S. heeft nimmer plaats. Mevr. B. Ik heb een klein pensioentje met aan vulling Noodwet Drees. Kan ik nu met iemand die ook een pensioentje heeft en het volgend jaar ook Noodwet Drees ontvangt, alles samen doen om zodoende wat ruimer te leven, of vervalt dan de uitkering van de Noodwet Drees. Antwoord Dit is voor ons een delicate vraag, omdat bij samenwoning van twee „Drees -trekkers, waarvan de een een dame is en de andere een heer aangenomen kan worden, dat deze in con cubinaat leven en derhalve de uitkering berekend wordt als te zijn „een geheel". Gaat u echter samenwonen met een andere dame (Dreestrekster) dan heeft de berekening plaats voor ieder af zonderlijk. Dit samenwonen heeft geen invloed op het uit te keren (uitgekeerde) bedrag. W. Ik heb een woning gehuurd per jaar, maar betaal per 3 maanden de huur. Ik ben nu ver huisd. Moet ik nu nog huur betalen van 1 Febr tot 1 Mei De verhuurder heeft het huis vanaf 12 Maart zelf in gebruik genomen. Antwoord j De vraag is wanneer hebt u de huur opgezegd Had u een huurcontract 60 ja, wat staat daar in vermeld voor de huurop- zegging Zo neen, dan geschiedt de opzegging „met inachtneming van de plaatselijke gebruiken' V anaf de tijd dat de verhuurder er weer in woont hoeft u natuurlijk niet te betalen. V. Als men een testament heeft laten maken kan men die ten allen tijde wijzigen door de notaris en ook geheel doen opheffen en zijn hier nog al hoge kosten aan verbonden. Antwoord Wijziging en opheffing van testa menten kunnen ten allen tijde plaats hebben. De kosten hangen af van verschillende factoren en deze kunnen wij u zonder nadere gegevens niet opgeven. U moet u wenden tot de notaris, om dat dit bij notariële acte moet geschieden. W. te V. Mijn ouders leven van pensioen Drees. .Ben ik verplicht om daar ook nog bij te be talen Antwoord Neen, die plicht hebt u niet. Wilt u dit vrijwillig doen, dan kan geen mens u dit beletten. S. Vraagt hoeveel het salaris voor een dag meisje bedraagt. Antwoord Hiervoor zijn geen salarissen vast gesteld. Men moet dit onderling overeenkomen. H. E. Hoe verwijdert men inktvlekken uit een leikenhouten schrijfbureau Antwoord In de meeste gevallen verdwijnen inktvlekken door behandeling met water en azijn. Heeft dit geen succes (omdat ze te oud zijn) dan moet men dc vlekken beleggen met kristallen citroenzuur waarop wat kokend water. De poli toer zal welHcht wat beschadigen, doch dit moet dan weer bij gepolitoerd worden. A. B. S. Heeft een zoon, die wil trouwen met huwelijkse voorwaarden. Hoe moet dat voor el kaar komen Antwoord Dit moet u in orde laten maken door een notaris. Er zijn in dit opzicht zoveel bepalingen, dat wij geen kans zien deze alle in deze rubriek uit te leggen, afgezien van het feit, dat wij vrijwel niets weten. Uw brief is lang niet volledig genoeg. Bovendien is het de zaak van de a.s. echtelieden en niet van de ouders van deze. P. Mijn buren hebben een appelboom, die staat ,plm. 60 cm. van onze scheiding. Vruchten mogen we er niet van plukken. Staat deze boom niet te dicht op dc scheiding Zo ja, door wie kan ik deze boom laten verwijderen, of tot wie kan ik mij wenden Nu hebben ze ook nog struiken van plm. twee meter lengte tegen onze zijglas- en slaapkamer gepoot, ongeveer anderhalve meter van de scheiding, zodat het daglicht wordt belemmer»;. Als dit mag, kan ik dan ook struiken voor hun glazen zetten Antwoord Als u struiken voor hun ramen plant maakt ge u schuldig aan dezelfde ovwireding als zij nu doen en „wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe zulks ook een ander niet." Hoogopgroeiende bomen of struiken (hoger dan een gewone heg) moeten minstens twee meter van de scheidingslijn verwijderd staan. Over de scheiding hangende tak ken kunt u door de eigenaar doen .verwijderen. Plaatsen van hoogopschietende struiken voor uw ramen is evenmin geoorloofd. Is uw buurman niet voor rede vatbaar dan zou ik me in eerste instantie eens wenden tot de bouwpolitie en als dat niet helpt dan moet de rechter er aan te pas komen. A. E. Ik heb een oude man van 85 tot het einde gebracht. Hij is overleden op 26 Maart. Ik heb het laatst uitkering op 4 Maart gekregen. Is er nu nog recht op een uitkering van een maand? Antwoord Uitkering aan een ongehuwde heeft plaats tot de laatste van dc maand, waarin deze is overleden. De uitkering die u op 4 Maart j.l. ontvangen hebt, betrof de uitkering over de maand Maart. H. Jaren geleden heb ik een naam in een koperen deurplaatje gegraveerd en meen daarvoor „koningswater" te hebben gebruikt. Thans wii ik weer een naamplaatje maken, maar nu lukt het niet met genoemd water. Wat moet daarvoor dan wel worden gebruikt Antwoord Koningswater bestaat uit 3 delen sterk zoutzuur en 1 deel salpeterzuur. Goud en platina lossen hier in op Voor uw doel is enkel sal peterzuur beter geschikt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1