AXELSCUE ifi COURANT Tanende Volksinvloed HET RIJDEND MYSTERIE ademlrisen verkwikkende PUROL-puur geneeskracht en gezondheid voor Uw huid SATERDAG NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM feuilleton. SANAPIRIN jaagt kou JL en pijn uit Uw body sr PEPERMU htekauvg°m RIJKSVEETEELTCONSULENTSCHAP VOOR ZEELAND. Frankering bij Abonnement Azel. N Abonnements prijs: Losse nummers Kwartaal abonnement Azel binnen de kom H Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indlé fl. Buitenland fl. JL 1952 66e JAARGANG No. 55 Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. tfloine Adverteutièn Ui^Almum 8 regels) 1 3 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. Wie tegenwoordig in een courant een artikel over een politiek onderwerp gaat schrijven, kan er zeker van zijn, dat hij door weinigen gelezen wordt Het woord „politiek" oefent op velen reeds een afschrikwekkende invloed uit. Men wil er buiten blijven. Men is beu van het politiek gegoochel, waarmee men zich in de Kamer bezig houdt, men stelt geen belang in smalle of brede basissen en kabinetscrises, men wil zo rustig mo gelijk verder leven, voor zover dat nog mogelijk is en men verwacht van de politiek geen heil. Dat wil niet zeggen, dat het Nederlandse volk cmerschillig is voor de vragen van de dag. Met name voor de sociale en economische vraagstuk ken en voor de vraag of Nederland nog verder moet gaan met de afbrokkeling van zijn over zees bezit, is de belangstelling vurig. Er worden vergaderingen over gehouden, er wordt in de pers over geschreven maar al deze bedrijvigheid ontwikkelt zich meestal los van het partijen- schema, waaraan de politiek tot dusver was ge bonden. Menigeen treft medestanders aan uit groe pen, die voor de oorlog tot de hem vijandige .ge rekend werden en tegenstanders uit groepen, die hij voorheen als hem geestverwant aanmerkte. Het lijkt er op, of er geen band ineer is tussen ons volk en zijn parlementaire vertegen woordiging. Onze politieke partijen zijn zwaar van historie, haar gedachtenleven beweegt zich om verleden denkbeelden en problemen. En het stemmen gaat bij velen automatisch. De kiezer brengt zijn stem uit op een groepering, waartoe hij door familie-traditie geacht wordt te behoren, zonder zich rekenschap te geven van de daden der partij, waarop hij stemt, die vaak in strijd zijn met wat hij persoonlijk meent. Bij de partijen heerst de geest van zelfbehoud. In laatste aanleg zijn zij er op bedacht dat de partij niet achteruit gaat. En daarom begeven zij zich in de kronkelingen van het vergelijk; hier een concessie aan een linkse, daar aan een rechtse groepering, met als gevolg kleurloze en vage pro gramma's, die op de kiezer weinig indruk maken. De partijen zijn ten aanzien van de vraagstuk ken, die de kern uitmaken van de huidige nood, de nationale en de economische, in zichzelf ver deeld. De oude tegenstellingen hebben weinig vat meer op de massa en de.nieuwe tegenstellingen durven zij niet aan. Een waarheid vergeten zij dat zij geboren zijn uit een nationale bedoeling, uit de wens, dat de verschillende levensbeschou wingen invloed zouden hebben op het algemeen belang. Zodra de partijen zich los maken van dezt> ge dachte, zodra zij al te zeer gericht zijn op ,de getalsterkte harer vertegenwoordigers, dan ver flauwt het beginsel Wij herinneren ons een woord van dr. Kuijper „anti-revolutionair tot voor uw wastafel Inderdaad een beginsel doordringt het gehele leven. Evengoed het katholieke, het liberale, het socialistische als het anti-revolutionaire. En ons standpunt ten aanzien vat' economische vraagstuk- Een oorspronkelijke avonturenroman door d'ARGENTï. 9) „Ha, eindelijk", gromde het ergens achter de lantaren, „het hol is dus toch bewoond. Kon nie mand de moeite nemen me behoorlijk aan de voordeur te begroeten „Er is wel wat belangrijkers te doen" klonk het ergens uit de lucht. De lichtstraal rees hoger. Een tweede been rustte op de volgende trede. Langzamerhand teken de zich de omtrek van een aangroeiend lichaam af. In dc donkere laarzen stak een fors gebouwde kerel, wiens brede borstkas achter een schippers trui verborgen bleef. In een leren riem om zijn middel stak dreigend een onbeschermde dolk. De late bezoeker kwam nu dichterbij en begon de trap te beklimmen. „Zijn ze allemaal binnen. Joe „Allemaal, behalve dc meester." In het onheilspellend donkere gangetje doofd; de ander zijn electrische lantaarn. Blindelings volg de hij zijn geleider naar de kant, vanwaar reeds een verwijderd stenmneng.>rucht tot hen doordrong. Voor hen uit kierde licht door een nauwe spleet. Naderbij gekomen vingen ze wonderlijke klanken op, die op zangerige tcon uitgestoten werden. Dan ken is evenmin los van geestelijke principes, als bijvoorbeeld ons standpunt ten aanzien van het onderwijs. Willen wij de band tussen het volk en zijn grond wettelijke vertegenwoordiging herstellen dan zijn er twee mogelijkheden. Of te komen tot een nieuwe partijvorming, óf een appèl aan de oude partijen, zich te herzien De laatste weg is dc meest gerede, want de vrees is aanwezig, dat nieuwe groeperingen gevormd worden op een nega tieve basis. Een reeks ontevredenen krijgt men gemakkelijk bijeen, maar dc geest van verzet moet niet alleen gevoed worden door critiek op de regering, maar door een positief bewustzijn van datgene wat men dan wel wil, als men van de huidige koers afwijkt. De partijen hebben terug te kamen van haar vervaging en zich er rekenschap van te geven dat zij haar beginselen hebben toe te passen op de vraagstukken van hier en nu. Er is nog een vraag. Bevredigt de Kamer vol doende als democratische instelling V Wij antwoorden op die vraag ontkennend. Meestal moeten wij vaststellen dat zij niet meer is dan een soort echo van de regering. Over een aantal bui tenlandse verdragen is in de Kamer geen woord gesproken. Er is nooit iets gezegd over de onrust barende stijging van de bewapeningskosten. Vooral op internationaal terrein bestaat zij over het al gemeen uit een^ verzameling ja-broers. Men put zich uit in vraagstukken van bijkomstig belang. Het parlement kwijt zich onvoldoende van zijn critische taak. En hoe is het buiten het parlement V Sedert de evenredige vertegenwoordiging is er feitelijk geen verkiezingsstrijd meer. De leerzame ontmoe tingen tussen politieke tegenstanders in het open baar debat, zoals die in net verleden bijvoorbeeld tussen grote figuren als Troelstra en Talrna zijn voorgekomen, ontbreken. Ieder candidaat pleit voor zijn eigen parochie, En de- slagvaardigheid der partijen komt alleen maar tot uiting in het huren van auto's om de zieken en ouden van dagen naar de stembus te brengen. In deze toestand van verwijdering tussen par lement en volk, moet spoedig verandering komen. Op de duur leidt hij tot het ergste wat ons volk kan treffen een herlevend fascisme, hetzij in rechlse, hetzij in communistische geest. Deze woekerplanten gedijen in dc politieke leegte van het ogenblik. Wij hebben geen behoefte aan negativiteit der ontevredenen, maar aan de posi- tiviteit der overtuigenden. Maar daartoe is nodig, dat de politieke partijen iets anders worden dan navigerende genootschappen, namelijk organen van een in haar levend volk). Dr P. H. Ritter. NIEUWE POSTZEGELS VAN fl. M. DE KONINGIN. In 1959 zal een nieuwe uitgifte verschijnen van de Nederlandse postzegels met de beeltenis van H. M. Koningin Juliana. In de nieuwe serie zullen geen zegels van een hogere waarde dan 5 gulden worden opgenomen, omdat voor het frankeren van luchtpostzendingen gebruik kan worden gemaakt van de luchtpost zegels van f 15 en f 25. On-ii-is-i3 i" raOben en peuteren maakt de JO.L1.XO." kwaal steeds erger. De helder liilSlaO vloeibare D D.D. dringt diep in 1 de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest de huid. Wfe WN WB GENEESMIDDEL TEGEN IB II BB HUIDAANDOENINGEN JRW* SLW* jSË^' BESMETTELIJKE ZIEKTEN IN ZEELAND. In de week van 16 tot en met 22 Maart kwa men in de provincie Zeeland twee gevallen van besmettelijke ziekten voor en wel één geval van roodvonk in Vlissingen en één geval van diph theric in Axel. Bij beschikking van de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening is, te rekenen met ingang van 1 Januari 1952 aan de heer ir. W. L Harmsen, belast met de leiding van het Rijks- veeteeltconsulentschap tevens belast met zuivel- zaken voor de provincie Zeeland, ter stand plaats Middelburg, dc persoonlijke titel van Rijks- veeteeltconsulent verleend Naargeestige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door M IJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. PASTOOR J. F1U Y GEN VAN CLINGE PLOTSELING OVERLEDEN. Na afloop van een conferentie op de pastorie te Hulst vertrokken pastoor J. Huygen uit Clinge en kapelaan P. van Osta van dezelfde parochie alsmede kapelaan A. Schoenmakers van Nieuur- Namen met de auto van de pastoor Woensdag middag omstreeks vier uur huiswaarts. In de Frans van Waesbergestraat te Hulst ter hoogte van het pleintje zag kapelaan van Osta plotseling de hand van de pastoor van het stuur glijden. Daarop zwenkte de wagen naar het huis van grossierderij „De Tijd". Wel kon de kape laan het sleuteltje nog uit het dashbord trekken, maar inmiddels botste de auto reeds tegen de muur op. Gelukkig was de vaart zeer gering, zodat alleen de auto ernstig werd beschadigd, De beide kapelaans bleven ongedeerd. Intussen was echter al duidelijk geworden, dat pastoor Hu\gen was overleden. Aangenomen mag worden,, dat een hartaanval de oorzaak van zijn dood was. Terstond na het ongeval was er een grote be langstelling. Ook de geestelijkheid en de politie waren direct aanwezig Deken Jos. Plasschaert van Hulst diende nog het H. Oliesel toe. Zijn levensloop. Pastoor Huygen is 70 jaar geworden. Hij was in 1908 tot priester gewijd Achtereenvolgens was hij kapelaan te Dongevaart, Alphen en Kruisland. Vervolgens werd hij benoemd tot rector te Steen bergen en in 1926 werd hij aangesteld tot herder van de parochie te Clinge. Zijn zilveren pastoorsfeest, dat op 30 December 1951 op grootse wijze werd gevierd, ligt nog ver? in het geheugen. Zaterdagmorgen half elf zullen te Clinge de plechtige uitvaart en begrafenis plaats hebben. (De Stem). de drie tikjes. Een 3tilte viel in. Jos wierp een deur open, die toegang gaf tot een helverlichte ruimte. Knipperend met zijn ogen stond de nieuw- aangekomene op de drempel. Een bont gezelschap bevolkte Het kale vertrek waar slechts ruwhouten kisten het meubilair uit maakten. Op die overeind gezette emballage zaten blanken en Aziaten in een mengelmoes van kle dingstukken dooreen. Witte en gele gezichten, al dan niet behaard, staarden in gespannen ver wachting naar de lang verwachte verschijning. Tien paar ogen richtten zich op de onbekende. „Een nederig dienaar van de grote meester heeft de eer u ts groeten" sprak een welluidende stem met een vreemd accent, „inijn gezicht is onwaardig door u aanschouwd te worden." Tien monden mompelden een beleefde verwel koming. Als deze mensen in hun hart al ge hoopt hadden dc man die nu binnentrad te leren kennen, werden zij in die speculatie toch teleur gesteld. Een goudglanzend masker weerstond alle onbescheiden blikken en een wijde overjas omhulde de onzichtbare gestalte. Men kon alleen uitma ken, dat zijn lengte zo ongeveer 1 meter 80 be droeg en dat de spreker, naar zijn stem te .oor delen, een beschaafde opvoeding genoten kon hebben. J Terwijl zijn begeleider de deur zorgvuldig sloot trad hij bedachtzaam nader en nam hij de aan wezigen stuk voor stuk goed op. Ten slotte bleef zijn blik rusten op de jongste der drie in deze kring vertoevende vrouwen. Zij had zich terug getrokken in de schaduw en sloeg bedeesd de ogen neer. toen ze voelde dat hij naar haar keek. „Zijt gij, Liang-sjin, het aangeboren goede hart. geslaagd in het verwerven van de betrekking, die ik u opgaf Triest schudde zij het hoofd. „Wat 1" donderde zijn stem, „ge hebt u voor gedaan als ik u zei en ge hebt de betrekking niet kunnen verwerven „Vergeef me" lispelde zarht het meisje, „maar de maatschappij beschikte reeds over een voldoende aantal krachten, waaruit zij een keuze kon doen." „Je hebt gezegd, dat je Chinese bent en de voornaamste talen beheerst, di^ dat schone land rijk is?" „Ik heb alles gezegd Wat u aangegeven hebt en toen dit niet hielp, heb ik hetzelfde nog jeens gezegd tegen hen, die boven de eerste man ston den. Maar zij zeiden dat dit alles niet van be lang was en dat de maatschappij zelf conductrices bezat waaruit zij een keuze kon doen." „Zij zeiden, dat dit alles niet van belang was 7" „Ja" Het bleef een ogenblik stil. De mannen staar den zonder uitzondering met nietszeggende ogen naar het diep ineengedoken meisje op de verst verwijderde zeepkist. Haar ravenzwarte lokken ver toonden de typisohe blauwe gloed der rasechte Oosterlingen, doch haar gezicht was blank en haar kleding zuiver Europees, zij het met een exotische kleurencombinatie van lila, rose en groen. De beide andere vrouwen in haar schamele jakjes van donkere stof, zonken bij haar verschijning erg in 't niet, ondanks de gunstiger plaatsen die zij voor zich onder het geelachtig lamplicht uit gezocht hadden^. j Het masker wendde zich tot een jongeman in het midden van het vertrek. „En In-yin, wat hebt gij mij te melden „Ik ben geslaagd, baas. Ze zaten hard verlegen om een kerel als ik. Morgen moet ik proefrijden." „Hm, zorg dat men geen aanmerkingen kan maken en ge zult uw beloning ontvangen. Houd mij op de hoogte van alle gebeurtenissen. En gij, Y-en-ycn De oude man, die nu ondervraagd werd, ant woordde rap in het Chinees. Op zangerige toon ver telde hij zijn opdrachtgever de resultaten van een kostbaar transport over de grens. Af en toe knikte de ander tevreden. Zo kreeg ieder zijn of haar beurt en het bleek, dat allen hun taak naar be horen vervuld hadden, behalve Liang-sjin in haar hoekje. Van achter het goudglanzende masker klonken nieuwe orders Plaatsnamen, uren, nummers, tref punten, wachtwoorden. Een* lange rij getallen, die ieder moest noteren, dan data. Ten slotte een adres, dat niemand mocht opschrijven maar dar elkeen uit zijn hoofd diende te leren. Na een half uur wierp de nog steeds staande leider een stapeltje bankbiljetten op een onbe zette zeepkist. Begerige blikken kleefden zich vast aan het gebundelde geld. Joe, die als partier ge fungeerd had, greep het, trok de banderolle er af en telde. Vervolgens begon hij de rondgang m \erdeling. Zij kregen allen evenveel. Oak het meisje met het goede hart. „Hierna kunt ge vertrekken," sprak de wel luidende stem met het vreemde accent, „behalve Liang-sjin en In-yin. Zij blijven." (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1