AXELSCHE COURANT Middenstands moeilijkheden „Met raad en daad" VAL DA IVORDL Puistjes D.D.D WEK DE GAL IN UW LEVER OP Zuirere huid NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus ló Tel 56§ Hoofdredactie: C. VINK-van VESSEM Neem een doos echte VERKOUDHEID Proberen blijft begeren I Frankering bij Abonnement Axel. ZATERDAG 29 MAART 1952 66c JAARGANG No. 51 Abonnements prijs Losse nummert Kwartaal abonnement Axel binnen de kom tl Alle andere plaatsen In Nederland en Ned. Indié tl. Buitenland tl. Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. V'.e'ie Adverteutièn lu.v-x.imum 8 regels) 1 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. In de nood dezer tijden is de middenstander het t kind van de rekening. Het is van belang, aandacht te wijden aan zijn zorgen Laat ons op de voorgrond stellen, dat een groot deel van de middenstand leeft in bedrijven, volkomen onrendabel zijn. Het gevolg is een dik wijls nijpende armoede. Het bestaan van de kleine middenstander ligt vèr beneden het loon van een normale arbeider. De uitspraak is wreed, tsaar overeenkomstig de werkelijkheid er is een veel te grote bezetting van winkels voor vele bedrijfs takken. En de vraag rijst, of niet inkrimping van het aantal middcnstandsbedrijven de enige econo misch juiste oplossing is. Het crediet aan de middenstand heeft nog niel de vorm aangenomen van liefdadigheid. De mid- denstandsbanken hebben tot dusver handig en ver standig gemanoeuvreerd, maar de nood gaat steeds meer nijpen en het regent faillissementen. Zal hei niet geboden zijn, dat velen, die thans in kleine middenstandsbedrijven werken, een andere uitweg kiezen en dalftatiee een bestaanszekerheid trach ten te verkrijgen, welke verkieselijker is boven het sloven voor minder Jan een boterham, waartoe velen tegenwoordig zijn gedoemd Hoe geraakte de kleine middenstand in zijn slechte positie V De behoefte aan nieuwe voorzie ningen en aanvullingen, die in de eerste jaren na de bevrijding aan de orde was van de ('dag is thans verzadigd en wij aanschouwen nu juist het tegengestelde verschijnsel Tengevolge van de fis cale druk beperkt het publiek zich tot de aankoop van waren, die de minste winst opleveren en ont houdt het zich van aankopen, die niet direct nood zakelijk zijn. Vele lezers zullen opmerken „ge hebt mooi praten Ge zoekt naar de oorzaken van dc ma laise, maar gc hebt geen andere oplossing dan opheffing van winkelbedrijven, dat betekent, dat ge de mensen op straat wilt zetten, zonder dat ge ervan verzekerd kunt zijn, dat die mensen ge legenheid of bekwaamheid hebben iets nieuws te beginnen. Uw advies komt neer op een vergroting van ile werkloosheid." Inderdaad dc inkrimping van de kleine win kelstand geeft een economische oplossing en geen 9ociale 1 Maar het was niet onze bedoeling het probleem van de kleine middenstand door te hak ken als een gordiaanse knoop en als onze mening te kennen te geven, dat men een aantal mensen die tot het nijverste deel behoren van onze be volking. maar op straat moet zetten. Het scherp- stellen van een vraagstuk betekent niet, dat men zijn wrede consequentic's aanvaardt, maar alleen, dat men zich rekenschap wil geven van de werke lijkheid. Alvorens wij denken aan het economisch paar denmiddel, willen wij onderzoeken in hoeverre de ellendige toestand van de middenstand, die in vele gevallen nauwlijks zijn droog brood kan verdienen, een gevolg is van een verkeerd regeringsbeleid en van verkeerde wettelijke en administratieve maat regelen. De regering moest zich onthouden van onjuiste prijszettingen. In enkele voedingssectoren is de bedoeling der prijszettingen, om de algemene levenskosten laag tc houden, maar wij krijgen de indruk dat men zelfs kleine winsten aan de win kelier misgunt. Zo is hijvoorbeeld dc prijs die de consument be talen moet voor het regeringsbrood verhoogd, maai de winstmarge van de hakkers is niet verhoogd. Bakkers, die alleen regeringsbrood zouden leveren, komen niet aan hun kosten. Men moet zijn winst marge vinden in het wittebrood (en banket) dat in verschillende plaatsen niet of weinig gegeten werdt Vindt men deze uitweg niet, dan is het bedrijf onrendabel. Een ander euvel, waarvan de oorzaak bij het publiek te zoeken is, is dat de middenstand dik wijls niet of moeilijk invorderbare credieten heeft te verlenen. Veelvuldig is de klacht der leveran ciers „Mijn geld staat onder de mensen 1" De winkelier is lankmoedig, omdat hij bevreesd is voor het verlies van de klant. Maar hij heeft zelf zijn inkopen en zijn vernieuwingen en hij heeft de bedragen die daarvoor nodig zijn te sparen uit eigen mond. Het is op zichzelf on-sociaal, cre dieten op te nemen bij kleine leveranciers, maar het funest gebruik, zich hier te onthouden van contante betaling is in deze tijd hoogst onver antwoordelijk Maar laat ons de belemmeringen, welke de over heid aan de middenstand in de weg legt niet ver geten. Laat ons beseffen hoe de middenstander in moeilijkheden wordt gebracht doordat hij, bij de stijgende en ingewikkelde belastingen administratief- fiscaal wordt bezwaard op een verbijsterende wijze. Er zijn allerlei formaliteiten te vervullen voor de sociale verzekering, voor loonbelasting, voor ver eveningsbelasting enz. Deze moeilijkheden kunnen de grotere bedrijven gemakkelijker oplossen dan de kleinen, hoewel ook die een staf van feitelijk improductief personeel daartoe moeten gereed hebben. Maar ck; «is is vereenvoudig de belastingheffing cn de r:gcliug der sociale lasten en ge komt reeds een heebseiud aan de middenstandsbezwaren tegemoet. Er is nog één zaak, die van bijzonder belang is voor de kleine middenstand. Waarom moeten maatregelen, die zijn genomen, in verband met de arbeidsverhoudingen in de grote bedreven, ais winkelsluitingen en regeling van arbeidstijden wor den toegepast in bedrijven waar men met eigen familie werkt Zou men niet de vrije werktijd aan deze soort van endernemingen moeten terug geven Want de sociale wetgeving is er om de ar beidstoestanden te verbeteren, maar niet em een aantal kleine zelfstandigen te brengen tot dc bedelstaf. Men wil nu het teveel aan kleine middenstands- bedrijven snoeien, door de middenstandsexamens te verzwaren. Maar de vraag mag wel gesteld worden cf door deze examens het ontstaan van een des kundige middenstand voldoende wordt gewaar borgd. Lijden deze examens niet te veel aan theorie? Laat men de middenstander niet dingen leren, die hij niet nodig heeft en is liet niet zo, dat de middenstander hoofdzakelijk moet varen op zijn practische kennis en zijn handelsgevoel t Ziet hier een boeketje grieven tegen de be handeling die men de middenstander aandoet en de positie waarin men hein plaatst. Er zou veet kunnen worden verbeterd, indien men oog had voor de werkelijkheid, Dr P. H. Ritter. BeKa 1. Als ik per 1 April a.s. werkloos wordt, kom ik dan in aanmerking voor ondersteuning Bij welke instantie moet ik mij vervoegen en hoe veel ontvang ik V 2. Hebben spaargelden invloed op deze uitkering 3. Welke instantie wordt per 1 Juli a.s. belast met de nieuwe werkloosheidswet t Antwoord Ja, u zult vermoedelijk in aanmer king komen voor overbruggingsuitkering als u niet ingedeeld kunt worden bij de D.U.W. Bent u kost winner of gehuwd, dan ontvangt u normaal 80<>/o gedurende maximaal 13 weken, echter met een be paalt maximum dat verschilt voor verschillende ge meenten. Bepleit uw belangen bij de R. v.A. 2. Neen. 8. Deze wordt opgedragen aalt een 26-tal bedrijfsverenigingen. Ze kunnen dat ieder voor zich behandelen of gemeenschappelijk in het Gem. Administratiekantoor. De algehele regeling is nu echte nog in de pen en deze zal nog wel worden opgenomen in de diverse dagbladen. Wij weten ook nog niet meer. W. B. Ik heb een stuk Hand verpacht van jaar tot jaar, zonder contract. Pachter heeft het land verwaarloosd en ik heb hem bij aangetekend schrijven in Augustus medegedeeld dat de pacht overeenkomst per 1 Januari zou aflopen. Kan ik dit zo doen Antwnord Is er geen schriftelijke pachtover eenkomst aangegaan. De pachter heeft in prin cipe een recht van napacht, na het verstrijken van de termijn. De Grondkamer zal een verzoek van de pachter om het recht van napacht afwijzen indien o.a. de bedrijfsvoering van de pachter, niet die van een goed-pachter is geweest. Wij raden u aan het geval eens voor te leggen aan de Grondkamer. A. v. Z. Huisvesting heeft beslag gelegd op drie- kamers voor een bejaard echtpaar zonder kinderen. Mag dat en waar kan ik in beroep gaan Antwoord Wij weten niet over hoeveel kamers u de beschikking heeft. U kunt in beroep gaan bij B. en W. M. S. Welk familieverhand bestaat er tussen Kees en Jan Pruis V Wie is mr. Doodle Antwoord j Resp. vader en zoou. Jan Pruis is mr. Doodle. P. W. 1. In mijn huis zijn vijf personen hij 111 gekomen hoeveel huur mag ik meer rekenen 2. Vanaf wanneer V Antwoord 1. Bij meervoudige bewoning door vier of vijf personen mag 40/0 verhoging van dï huurprijs worden gevraagd. Indien in de per .11 December 1950 geldende huurprijs wsterleidings- kosten inbegrepen zijn moeten deze eerst van de huurprijs van December 1950 afgetrokken worden. Over het alsdan verkregen bedrag is per 1 Januari 1951 dc 15 0/0 huurverhoging berekend. Van dit laatste bedrag wordt de 40/0 huurverhoging voor meervoudige bewoning berekend. 2. Deze verho ging mag berekend worden vanaf de datum waarop de mede-bewoners uw huis betrokken hebben, doch uiterlijk van 1 Januari 1951 af. II zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het be derft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plant- 'V aardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen Agtromen. Eist Carter's Leverpllletles. Lezer. Ik heb een wespennest onder de houten vloer van de schuur. Hoe verdrijf ik ze Antwoord Een lastige plaats. Naar onze mening is een flinke hoeveelheid kokend water het beste. Komen ze daarna in de schuur, dan kont ic in de schuur enige Hessen met brede halzen plaat sen en deze flessen half met suikerwater of zoet bier vullen. Daar komen ze graag op af. Men kan ze dan gemakkelijk vernietigen, b.v. uitstorten in het closet of iets dergelijks. A. B. Mijn dochter zit in de 7e klasse en wordt ill October a.s. 14 jaar. Wanneer mag ik haar van school nemen Antwoord Na afloop van liet achtste leerjaar, derhalve volgend jaar met de grote vacantie. T. G. v. d. P. Wat is de verhouding voor liet bespuiten van vruchtbomen, de hoeveelheid enz. cn waar verkrijgbaar Antwoord Een groot aantal bestrijdingen die nen te worden uitgevoerd om een volkomen gave oogst te krijgen Bovendien is er voor iedere soort vrucht een speciale methode en zijn er diverse be strijdingsmiddelen. Reeds in Januari had u moe ten beginnen met 60/0 vruchtboomcarbolineum. Is dit niet gebeurd dan nu DNC volgens voorschrift fabrikant. Vroegbloeiende appel en peer lo/o bor- deause pap, 0,75 0/0 koperoxychloride, 0,2 o/0 van een organisch kwikpreparaat. Kunnen worden ge mengd met DNC indien voor kwikpreparaax AAspora (van Wiersum) wordt genomen. In April 0,75ö/oi spuitzwavel tegen meeldauw en DIT tegen appei- bloesemkever. Tegen schurft 1 o/0 bordeause pap en herhalingen van vorige bespuitingen. Raad pleegt u een loonspuiter, indien u meerdere bomen heeft. Hij heeft ook de middelen. Abanné. Is het goed om het gezicht met karne melk te wassen V Moet liet hoofdhaar gemasseerd worden met klitwortel (olie) en brandewijn of met brandewijn alleen Antwoord Wanneer u een ruwe gezichtshuid heeft, moet u slechts zelden, b v. niet meer dan tweemaal 's weeks zeep gebruiken en het gezicht 's avonds met vette crème insmeren 'het ruw worden hangt namelijk samen met gebrek aan vet in de huid en alle krachtdadige bewerkingen met zeep en ook inel karnemelk zijn dan 011^ schikt, u gebruikt dus voor uw reiniging meest in tijds niet anders dan lauw of koud water. Wassen van het hoofdhaar met brandewijn moet eveneens worden afgeraden, waarschijnlijk neemt dat in uw geval ook weer te veel vet weg. Over behandeling met klitwortel (olie) durf ik mij niet uit te laten, omdat ik de toestand van het haar niet zelfstandig heb kunnen beoordelen. Dc allerbeste oplossing is om een tijdlang het haar niet vaker te wassen dan eenmaal per maand met shampoo. Dat is de normale verzorging die nooit kan schaden. P. v. d. II. De huiseigenaar wil de huur, nu hij vanwege de huuradviescommissie f 0,25 per week minder huur ontvangt, niet meer komen halen. Ik moet het brengen zegt hij Antwoord Inderdaad kan de verhuurder eisen dat u hem de huur komt brengen. Huishuur is een z.g brengsdiuld. U kunt natuurlijk de huur wel betalen middels een postwissel of giro-biljet. A. A. Graag zou ik het adres weten van de Pensioen- en Wachtgeldregeling in Den Haag, de straat en het 110. Antwoord Er zijn zoveel pensioenfondsen in Den Haag gevestigd. Welke bedoelt u RAS TILLES TÉGEN Abcnné. Bij onze terugkeer in Nederland na de capitulatie werden ons aan de grens alle in ons bezit zijnde reichsmarken afgenomen. Wij zouden t.z.t. vergoeding krijgen van de Nederlandse rege ring. Tot heden toe ontvingen wij echter nog geen cent. Hoe z<t dat Antwocrd i De aangelegenheid is geregeld bij Kon. Besluit d.d. 16 September 1944 (staatsblad E 90) Bij de afkondiging van dit K011. Besluit werd de in- en uitvoer van Rijksmarken verboden. Uit de aard der zaak kon 11a de capitulatie van Duits land vrijwel geen waarde worden toegekend aan papieren rijksmarken. Ingevolge het bovengenoemd staatsblad wordt dan ook in Nederland voor da ingeleverde rijksmarken geen tegenwaarde in Ne derlands wettig betaalmiddel uitbetaald. Een uit zondering is gemaakt ten opzichte van de cate gorie van personen die door de Duitse dwang maatregelen naar daar werden gezonden voor ver plichte werkzaamheden. De gezinnen van deze per sonen bleven hier te lande achter onder onzekere omstandigheden. Waar de economische belangen van deze personen derhalve in Nederland bleven en door de staking in September 1944 in het ge heel geen gelden meer konden worden overge maakt, heeft de regering alleen voor deze per sonen een uitzondering gemaakt. Deze vergoeding moet dan ook gezien worden als een vergoeding, van rijkswege, welke geheel los staat van de waarde van dc rijksmark. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet voldaan kunnen wor den aan de volgende voorwaarden 1. De rijksmarken moeten afkomstig zijn uit besparingen van arbeidsloon. 2. De bezitters moeten politiek betrouwbaar zijn. 3. Zij moeten voor 1 April 1946 in Nederland zijn teruggekeerd. Degene van deze gedwongen tewerkgestelden, die pas na 1 April 1946 in Nederland is teruggekeerd, zal moeten kunnen aantonen dat deze te late terugkeer buiten zijn wil is geweest. In dit laatste geval zal voor rijksmarken die na 15 Juli 1946 werden of worden ingeleverd ee'n koers worden berekend van 26i/jj cent per R.M. Belanghebbenden, die reeds voor 1940 in Duits land werkzaam waren, vallen natuurlijk niet onder deze regeling. Ten slotte wijzen wij er op, dat de aan de grens ingeleverde rijksmarken het eigendom hlijven van de inleveraars. Zodra met de Duitse regering een regeling terzake is getroffen be treffende die oude R.M. zal hieraan voldoende bekendheid gegeven worden. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN ZOMERZEGELS 1952. De zomerzegels zullen dit jaar van 1 Mei tot en met 25 Juni aan dc postinrichtingen verkrijg baar worden gesteld. De netto-opbrengst, boven de frankeerwaarde, is bestemd voor sociale en culturele doeleinden. De zegels zijn ontworpen door de kunstenaar D. van Gelder te Veere, die ook de tekst en de waardecijfers verzorgde. De zegels zijn uitgevoerd in twee kleuren en dragen elk de voorstelling van een bloem. Ze zullen verschijnen in de volgende waarden 2 plus 2 cent 5 plus 3 cent 6 plus 4 cent 10 plus 5 cent 20 plus 5 cent. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zo nen en zijn uitgevoerd in koperdiepdruk. Voor de frankering blijven deze zomerzegels geldig tot en met 31 December 1953. zacht, soepel, gaaf en intens gezond. Purol of Purolin (dit laatste in witte crème vorm). Beide in dozen 41 en 77 ct.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1