AXELSCHE aft COURANT „De derde weg mt&w „Met raad en daad" m snavel svwiaWlte*/ vsnnssends :W elke dag KING Jjj elke dag fit A NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt Iedere VOOR ZEE UWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM deechtekam°m PEPERMUNT Vele lijders aan Rheumatische Pijn zitten zichzelf in de weg. En hun pijn maakt ze ook tot plaag van hun omgeving. t raiikeriug bij Abonnement Axel. ZATERDAG 16 FEBRUARI 1952 66e JAARGANG No. 39 Abonnements- prijs i Losse mannier* Kwartaal abonnement Axel binnen de kom It Alle andere plaalsen ln Nederland Ned. Indlé tl. Buitenland fl. en Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Adverteutlèn ^iu^/.imum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra. ff Ecri aantal 1 andgenoten heelt een manifest ge rit hl tot het Nederlandse tolk, dat in het tijd schrift ,,De Nieuwe Stem" is gepubliceerd. Het lijn mensen, die zowel ten aanzien van het ooste lijk blok (Rusland en zijn satelliet"») als ten aan- n n can liet westelijk blok (Amerika en zijn bond- getiGien) volledig hun onafhankelijkheid wensen te bewaren. Zij wijzen zowel het door Amerika beheerste Atlantische Pact als de door Rusland beheerste Kominform af. Zij wensen de Verenigde Naties in haar oorspronkelijke opzet hersteld ie zien, als v oor waarde tot -verdere organisatorische omhouw en verwerpen de Amerikanisering van deze organisatie. De groep, die wij hierboven aan u voorstelden, i.: ntdat Nederland door eenzijdige voorlichting in pers, film en radio door een algemene angst en zenuwachtigheid wordt aangetast en dat zeer Nel.- Net! rlandc-rs door Hussenhaat zijn bevangen. Zij ontwaren in ons land een tno: fatalisme, waarin men zich nauwelijks meer verzet tegen de gevolgen \an een oorlogsvoorbereiding en eventueel van een oorlogvoering. Zij menen dat zij die zich niet kritiekloos willen neerleggen bij de omstan digheden, die zich ook niet kritiekloos willen laten activeren voor de uitvoering van Amerika'* eisen, samen zich beraden over de vraag Wat kunnen wij doen om het Nederlandse volk tot een zakelijker en zuiverder inzicht te doen komen cii mede daardoor tot een andere, een sterkere weerbaarheid I Deze groep, die zich de beweging „De Derde Weg" noemt, wil allen bijeen brengen, die het vonnis van twee-deling, dat bezig is, zich aan de wereld te voltrekken, niet willen aanvaarden op grond van hun stellige overtuiging, dat deze twee deling niet anders dan een derde wereldoorlog ten gevolge kan hebben en een oorlog lost geen problemen op, doch verplaatst ze slechts. De mens, zo stellen zij vast, heeft als hij waar lijk mens wil zijn, de plicht de onderhavige pro blemen onbevangen, zonder vooringenomenheid te gemoet te treden. Slechts onderling beraad van celen, niet belemmerd door gevestigde belangen van materiële of ideologischs aard (wat is een „belang" van ideologische aard men streeft een idee óf een belang na) en gestuwd door de wil tot vernieuwing, kan een uitweg uit de impasse bieden en de weg naar een blijvende vrede hanen. Als mogelijkheden om het Nederlandse volk te doordringen van de noodzakelijkheid van „De Derde Weg" noemt de groep Heldere en zakelijke voorlichting over de wereld situatie. Er moet tegengif geboden worden tegen de algemeen gepropageerde visie. Geregeld zal er de nadruk op moeten worden gelegd, dat in de huidig situatie met de strijd voor de vrede nauw verbonden is de strijd voor een diepe structuurverandering der maatschappij Het fatalisme moet worden doorbroken. In geen geval mag in naam van de Derdeweg-idee mili taire machtsvorming worden bepleit Het Nederlandse volk zal door de groep steeds worden geconfronteerd met de constructieve po gingen, die worden aangewend om enige orde in de internationale chaos te brengen (o.a. de activiteit van Pandit Nehroe en anderen, als be middelende factor in de wereldpolitiek, Jiet stre ven der Quakers, voornamelijk in Amerika en Engeland naar verzoening tussen Oost en Vt est). Ten slotte wil de Derde W'eg-groep ons volk bewust maken van de mogelijkheden, die er voor Je Grote Twee (Amerika en Rusland) bestaan om in samenwerking met de andere grote mo gendheden een bijdrage tot de vrede te leveren. Door voorlichting via een documeentair orgaan, pamfletten, lezingen en grote bijeenkomsten, door actie in de politieke partijen, voor zover men daarvan lid is zal 4e groep de stem van de „Derde Weg" in Nederland moeten laten horen. Wij waren uitvoerig in onze weergave van doel en middelen van „De Derde Weg". Het is van belang, dat een zo groot mogelijk aantal lezers van het bestaan dezer beweging kennis neemt. Want zij bevat juiste en onjuiste elementen, zij zal de aandacht trekken en haar manifest is on dertekend door enige figuren van formaat, zij het van zeer linkse politieke overtuiging. Met de kreet „Wij moeten geen Russenhaters zije I" stemmen wij in. Niemand in Nederland is Russenhater, ieder erkent de bijzondere waarden die de Russische literatuur aan de wereld heeft geschonken en verder is er door het schaarse contact dat het ver verwijderde Russische volk met het onze heeft gehad geen enkele aanleiding tot gevoelsreactie. Wij zijn aan de Russen niet op bijzondere wijze verbonden, wij kennen hen weinig maar wij halen ze niet. Het Russische volk heeft tot dusver nooit iets op zijn geweten gehad ten aanzien van Nederland. Maar wat wij wèl haten is de overvalwagen en het concentratiekamp, onverschillig welke natio naliteit zich daarvan h.-dient. Elk totalitair re giem is onverzoenlijk. Geen enkele totalitaire staat is ooit bereid tot onderhandelen of transi geren. Omdat in de totalitaire gemeenschap de staat dc taak der religie (zij het dan een nega tieve religie) heeft overgenomen. De gelovigen onder ons, in het Westen, willen zich vasthouden aan kerkelijke uitspraken en ge loofsovertuigingen, maar geen westerling is ooit bereid zich zijn levensopvatting te laten voor schrijven door de staat. Dc totalitaire regiems stellen hun leer als een heilsleer, als een waarheid, waarover niet te dis cussiëren valt. Hoe stelt men het zich voar, de dragers van deze levenshouding overleg te deen plegen volgens Westerse begrippen met hen die hun heilsleer verwerpeti V Wat wij gewaar worden omtrent de Sowjet-staat is het ijzeren gor dijn en de scharen van vluchtelingen, die zich bevrijd hebben uit het ijzeren regiem. Toch ligt er in de strekking van het manifest één clement van waarheid. Dc Westelijke mogend heden hebben gemeend, dat de bedreiging van een ongekend sterke volkrijke mogendheid alleen kan worden afgewend door wederkerige militaire versterking. Wij moeten waken tegen het gevaar dat deze tegenactie haar verdedigend karakter overschrijdt Tegen alle „hetze", tegen alle pro paganda, die de tegenpartij louter zwart maakt, zonder dat onze defensie dat gebiedt, moeten wij op onze hoede zijn. Et' het offer dat van de kleine mogendheden gevraagd wordt, mag niet zo groot zijn, dat zij er economisch aan te gronde gaan. Daarom behoren de regeringen der kleine mo gendheden te streven naar een beperking harer bewapeningslasten, wanneer die verder gaan dan de bevolking kan opbrengen. Wij willen grote offers brengen voor onze vrijheid, maar niet voor de wereldheerschappij van Amerika. En zoverre de „Derde Weg" een pleit voert voor de derde macht voor een sterk, federatief Europa onafhankelijk van Amerikaanse heerschappij, is haar streven ons sympathiek. En een structuur verandering in dc internationale politiek waar door een einde zou komen aan de beslissende macht der groten, zou onze instemming hebben. De leiding der wereld komt toe aan de kwaliteit en die is hij kleine mogendheden, die alle uit vredesbeginsel leven, aanwezig. Maar het manifest heeft een andere structuur wijziging op het oog. Het laat doorschemeren, dat de ondertekenaars zich niet gebonden achten aan het traditionele respect voor de bestaande maatschappelijke toestanden en verhoudingen. Met andere woorden hier is een socialistische groep aan het woord. Iloe wil een zo uitgesproken groep haar weg vinden naar de andere politieke par tijen, welker medewerking zij niettemin inroept Wil zij haar eigenlijkst oogmerk bereiken, dan zal zij moeten aansturen op een opzegging door Nederland van zijn deelname aan het Atlantisch Pact. Het valt zeer te betwijfelen, of dit resul taat in het belang zou zijn van Nederland. Maar dat het manifest waarschuwt tegen oorlogs hetze, tegen valse propaganda, tegen te grote afhankelijkheid van de politiek van welke grote mogendheid ook, dat vormt de goede zijde van dit geschrift. Wij moeten waakzaam zijn tegen alle gevaren en met kalme evenwichtigheid de toestand blijven beschouwen, waarin wij verkeren. Dr P. H. Ritter. B. te T. Wanneer is men bij een huurkoop- transactie Inkomstenbelasting, Ondernentings- en Omzetbelasting verschuldigd V Antwoord Het genot der zaakis aan de huur koper. Het is dunkt ons redelijk, dat ook hij de genoemde belastingen verschuldigd is. B. II. In April 1951 heb ik geselecteerde kuikens gekocht en oiMer een kloek gezet. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden zijn ze alle groot geworden en aan de leg. Maar omstreeks half November is er plotseling een gestorven. Drie weken later weer een E:t zes weken na de tweede nog een. Het merkwaardige is dat ze met een paar uur gezond en dood zijn. De verschijnselen waren hij allen dezelfde. Het zijn vastzittende kippen. Is er wat aan te doen Antwoord De oorzaak van de plotselinge dood uwer kippen staat vermoedelijk in verband met de leg. Een veel voorkomende oorzaak is huik vlies- en of eileiderontsteking. Merkt men dit dan is het als regel te laat. Het komt veel voor bij dieren die veel leggen en daarom geeft een af name van de leg wel eens verbetering wat betreft het aantal sterfgevallen. A. J. te A. Van wie krijgt het echtpaar dat een baby verwacht, de f 55 kraamgeld Antwoord Van de bedrijfsvereniging waarhij de werkgever is aangesloten A. B. C. Kan ik hij vermindering van huur hei verschil terug vragen, vanaf l Januari 1951 of moet het vanaf de dag van aanvrage bij de Tluur- adviescominissie Antwoord Hit bedrag kan in ieder geval gevorderd worden vanaf 1 Januari 1951. op- A. D. Ik heb twee varkens, die ongeveer 50 kg. wegen. Ze doen het best maar eeu van hen heeft een bruine kleur gekregen. Ze krijgen ge kookte aardappelen, gerstemeel, erwtemeel en kar nemelk. Ze liggen altijd goed droog, lopen niet buiten n krijgen ook grocvoer. Is er iets tegen te doen Antwoord Een uwer varkens heeft vermoe delijk een huiduitslag. Dit komt als regel door gebrek aan bepaalde stoffen (vitamines) die voor komen in de meeste verse groenten en levertraan. U zoudt het met een toegift hiervan eens kunnen proberen. Abcnné. Welke verf moet ik gebruiken om een rubber pop opnieuw te schilderen Kan ik die verf zelf maken V Antwoord U kunt die pop verven met in de handel verkrijgbare rubberverf, die u zelf niet maken kunt. J. O. K. A. Ik had in mijn gabardine regen jas en in mijn kanignren costuum enige vetvlekken, die ik met wasbenzine heb verwijderd. De vlekken zijn verdwenen, maar nu zijn er iets groter dan de vlekken waren, kringen achtergebleven van de wasbenzine Is er ook een middel om die krin gen te verwijderen Antwoord s Een opgevouwen doek onder de kring leggen en daarna de plek met wasbenzine bedekken, zodat het vuil in de doek kan trekken. Natuurvriend. Het is een jaar of tien geleden toen ik in een cursus beschavingsleer las dat het voor dames van weinig beschaving getuigde, wan neer de nagels werden gelakt. Absoluut verkeerd was het dit te doen bij een bezoek aan een meer dere. Voorts stond het toentertijd niet al3 dames op straat rookten. Hoe denkt men daar thans over Vragen andere tijden andere manieren Antwoord Inderdaad zien we met de tijden (en dc plaatsen I) ook de manieren veranderen. Daar zouden meer voorheelden van zijn te geven dan de twee die u hier vermeldt. Het is naar onze mening zeker niet minder beschaafd of ver keerd nagels te 1 akken bij bezoek aan een meer dere, integendeel. Wij bedoelen hier dan de kleur loze, niet de rode lak, waaraan wij nog steeds bezig zijn te wennen. In bepaalde kringen en in bepaalde landen is echter ook dit gebruik heel gewoon. Over het roken op straat kunnen we kort zijn Narr Ti: e mening is dit in ons land Hthans een bewijs van weinig zelfbeheersing. Nogmaals, dit is een persoonlijke mening en wij laten het graag aan de dames over om zich te tooien zoals zij dit bepalen. U begrijpt dat deze vraag dus minder voor een vragenrubriek geschikt was. Weetgraag. Kunt u mij helpen aan het aires voor inlichtingen om toe te treden tot het Vrou welijk Hulp Kops Antwoord U kunt zich wenden tot het adres Julianakamp, Kijkduin, 's-Gravenhage. G. te G. Hoe lang kan een huurder de huur niet betalen voor dat de verhuurder het recht heeft hem er uit te zetten en waar moet ik mij hiervoor vervoegen Hoe te handelen met iemand die de woning met twee maanden huurschuld heeft verlaten Kan ik dan beslag op zijn loon laten leggen Antwoord U kunt zich tot een deurwaarder wenden. Deze geeft de debiteur enige dagen res pijt en daarna kan hij niet-betaling een hevel tot ontruiming aan de kantonrechter worden ge vraagd. Loonbeslag is mogelijk. W. van H. Mijn huiseigenaar weigert de huur voor zijn woning te ontvangen, omdat hij inij uit zijn woning wil hebben. Kan hij deze huur weer [vorderen Antwoord U bent altijd gedekt door de huur door een deurwaarder te laten aanbieden. In ieder geval bent u huur verschuldigd zolang u in het huis woont. A. C. Z. Wanneer een mijner arbeiders eeu paard en wagen ter leen krijgt om daarmede zijn land te bewerken en hij krijgt een ongeluk, voor wie zijn dan de kosten Het personeel is bij on gelukken tegen derden verzekerd. Antwoord Als de werknemer tijdens het ge bruik van uw paard en wagen niet in uw dienst was, moet hij zelf eventuele schade betalen. G. G. Moet ik in Zuid-Afrika in dienst als militair Antwoord Zuid-Afrika heeft geen dienstplicht. Mej. H. J. K. In mijn lederen laarzen dringt het sneeuwwater toch door, hoewel de schoen maker ze onder handen heeft gehad. Weet u er een middel tegen 2. Hoe moet ik mijn teddybeer mantel in de zomer bewaren Antwoord 1. In jen flesje, half gevuld met benzine dcet men fijngesneden witte parafine en schudt dit. Met de oplossing bestrijkt men het bovenleer, vooral ook alle naden, totdat de vloei stof niet meer opgezogen wordt. 2. Het aller beste is uw mantel gewoon in de kast te hangen met een doek over de schouders en geregeld na zien. Vaak luchten is aan te bevelen. Maar waarom zoudt ge bij de pakken neerzitten? Er is toch Kruschen Salts! De zes minerale zouten van Kruschen geven Uw bloedzuiverende organen, met name Uw lever, nieren en ingewanden, juist datgene aan verjongende energie, nodig om alle aansporing op de bloedsomloop te ontwikkelen, waardoor voorkomen wordt dat pijnverwekkende zuren en andere onzuiverheden zich gaan vast zetten en zo oorzaak worden van Uw pijn en on gemak. Kruschen bracht vele tienduizenden lijders aan rheumatische pijnen over de hele wereld uit komst. Ook voor U verlichting van Uw pijn op korte termijn. (Ingezonden mededeling)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1