c AXELSCHE H COURANT Verbeelding en Werkelijkheid AXELSCHE COURANT Ontmoeting met een Bosjesman PUROL PUROL GENEEST pende kou NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 5Ó§ Hoofdredactie: T C. VINK-van VESSEM V_ a NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Verschijnt iedere VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdag en Zaterdag Drukker-Uitgeefster: Firma J. C. VINK Adres Redactie en Administratie: AXEL Markt 12 Postbus 16 Tel 56§ Hoofdredactie: T. C. VINK-van VESSEM Vocht of Tocht bezorgen U die Rheumatisch pijnen. Neem regelmatig Kruschen en V verdrijft ze radicaal. Frankering bij Abonnemei't Axel. ZATERDAG 2 FEBRUARI 1952 66e JAARGANG No. 35 Abonnementi- prljit Losse nummers Kwartaal abonnement Axel binnen de kom tl Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indl* tl. Buitenland tl. I - Advertentieprijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. lette Adverteutlèn tu-axlmum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent extra zal men de veredeling van het product, welke vak manschap vereist, kunnen bereiken bij de hui dige nivellering der lonen en bij een fiscaal be leid, dat de ondernemingsgeest verlamt Men gevoelt hoe wij wandelen in nevelen, hoe er vele ODlossinean worden ceDOOfid. maar hoe de vaste Frankering bij Abonnement Axel. WOENSDAG 30 JANUARI 1052 66e JAARGANG No. 34 /T N rioonnements- prljs. Losse nummers* Kwartaal- abonaemeni Axel binnen de kom Alle andere plaatsen ln Nederland en Ned. Indié tl. Buitenland tl. 1 Advertentie prijs 7 cent per m.m. Ingezonden Mededeelingen 20 cent per m.m. Kleine Advertentlèn (maximum 8 regels) 1 - 5 regels 60 cent. Iedere regel meer 12 cent extra. Dat doen de zes minerale zouten waaruit ICruschen muteren Uw bloedzuiverende r deze met de jaren trager komen ze bij een regel- ischen allengs weer op gang. ■gen dat beetje Kruschen is de basis van de wereldbe- edie. Maak zo gauw moge- Kruschen kuur, om de wel- e lijve te ondervinden. (Ingezonden mededeling) Toen ik de oude kleine Bosjesman voor het eerst ontwaarde tussen het groene struikgewas, rilde ik. Voor zijn borst had hij een korte boog met scherpe pijlen, niet langer dan een potlood. Het was hele maal geen plezierig gezicht hier midden in de woestijn, waar ik alleen en ongewapend gestrand was. Ik zag, hoe hij zich oprichtte op zijn spillebenen, waaruit de knieschijf ver naar voren stak en ik wilde, dat ik de raad van rniju vrienden in Jo hannesburg had opgevolgd, die mij gezegd hadden: Probeer niet in je eentje door de Kalahari- woestijn te rijden als je panne krijgt kan het wel twee of drie dagen duren, eer je iemand in haalt of passeert". Ik had het toch geprobeerd, want het scheelde me zeker 1600 km. En nu had ik panne tengevolge van een klein lekje was mijn radiator leeg gelopen en ik was zeker 30 mijl verwijderd van de naastbijgelegen inheemse kraal. Een uur lang had ik in de wagen zitten peinzen, wat ik zou doen zou ik mijn laatste drinkwater, een liter of twee, in de radiator gieten of zou ik het opdrinken Ik wist wel, dat ik niet moest proberen uit de auto te komen om water te gaan zoeken. Niet dat er gevaar was voor wilde die ren, maar de Kalahari is verraderlijk je ver dwaalt er onmiddellijk. En dus bleef ik zitten en toeterde elke tien minuten een S.O.S., in de onwaarschijnlijke verwachting, dat iemand mij zou horen. De zon brandde meedogenloos op de wagen er was geen zuchtje wind en om de zaak nog erger te maken, vlogen er steeds meer vliegen naar binnen. Maar pas toen ik de Bosjesman zag, kreeg ik het echt benauwd. Bosjesmannen zijn allerminst op blanken ge steld en zij laten hun dat op gevoelige wijze merken. Soms ook op geraffineerde manier. Zet een jager b.v. zijn prooi te ver na en verdwaalt hij daar door in de woestijn, dan vermoordt de Bosjes man, die hem ziet, nooit het slachtoffer. Hij laat hem maar dwalen, tot de jager van dorst en uitputting neervalt. Dan is hij de jakhalzen voor en berooft hij de man van alle zegeningen der be schaving waterzak, schoenen, jachtriem en ook van de glinsterende kogels, die wanneer zij leeg gemaakt zijn, zulke mooie juwelen worden. Mijn Bosjesman had een levendig, pienter ge zichtje de geelbruine huid stond strak over de hoge jukbeenderen. Zijn kleine kraaloogjes glin sterden onder een breed indrukwekkend voorhoofd en bosjes zwart kroeshaar. Hij was nog geen 1,40 m. lang. Een haveloze dierenhuid bedekte zijn lenden en zijn opgezette buik. Toen hij er zeker van was, dat ik hem gezien had, kwam hij voorzichtig een paar stappen dichter bij. Zijn dikke bovenlip krulde in een gedwongen glimlach, waardoor een massa roze tandvlees en enkele merkwaardig witte tanden zichtbaar werden. Ik reageerde niet. Deze pygmeeën, een uitstervend ras, leven niet vrijwillig in de woestijn. Eerst werden zij opgejaagd door de oorlogszuchtige kaf fers en later door de blanke kolonisten. Hij bleef mij roerloos bekijken, in de brandende hitte, meer dan een uur lang. Als ik toeterde kwaakte hij vrolijk mee, waarbij zijn dikke buik schudde. Eens legde hij plotseling zijn pijlen en boog neer, stak de armen op, ten teken, dat hij met vreedzame bedoelingen kwam. „Huimm dacht ik ik vertrouw het toch niet." En ik beduidde hem weg te blijven. Tegen zonsondergang kwam hij dichterbij en be gon te praten op zijn eigenaardige klakkende ma nier. Hij begreep klaarblijkelijk niets van mijn onvriendelijkheid zijn gehele voorhoofd was één grote vragende rimpel. Ik geneerde mij een beetje, maar voelde mij toch altijd nog niet helemaal veilig. Ik had te veel afschuwelijke verhalen over Bosjesmannen gehoord. En toch, toen het helemaal donker werd, voelde ik me merkwaardig getroost door de aanwezigheid van mijn kleine Bosjesman. De nacht is in de woestijn een periode van grote eenzaamheid, een periode, waarin je alle hoop laat varen. Maar de aanwezigheid van een auder menselijk wezen maakte de toekomst minder afschuwelijk. Ik be nijdde hem ook wel een beetje, toen hij handig een vuurtje maakte, want de nacht was koud. Het duurde niet lang, ol de vlammen laaiden hoog op en hij kroop er zo dicht bij, dat de vonken zijn huid moeten hebben geschroeid. Zo nu en dan keek hij eens even om en wuifde me toe,' alsof hij me wilde verzekeren, dat hij mij de lange nacht door wel zou beschermen. Eindelijk viel ik in de wagen in slaap ik werd wakker, juist toen het begon te lichten. Mijn kleine Bosjesman zat met gekruiste benen op de motorkap door de voorruit heen grijnsde hij tegen mij. Ik rekte mij uit, koud en stijf. Er was geen enkele aanwijzing, dat mijn wereld mij te hulp zou komen en ik moest erkennen, dat ik misschien nog wel een dag of langer in deze woestenij zou moeten toeven. Ik glimlachte vaag tegen de Bosjesman hij zag er toch eigenlijk erg onschuldig uit. Hij moet begrepen hebben, hoe hopeloos en verloren ik me gevoelde, want plotseling veranderde zijn ge laatsuitdrukking. Zijn tong klapte en snapte tegen zijn verhemelte als een elastiekje. Het klonk, alsof hij me toch maar een hopeloos dom klein jon getje vond. Toen ineens met kloppend hart zag ik, dat hij aan zijn gordel een blaas (als waterzak gebruikt) had hangen. Water I Waar vond je water in dit verlaten land Ik had gedacht, dat mijn Bosjes man zijn dorst leste, zoals de steenbokken dat doen door 's morgens de dauw weg te likken van de stenen. Ineens had ik weer hoop en prompt kwam ik uit de auto. Hij vatte dit op als blijk van vertrouwen en begon te dansen van plezier, daarbij hard op zijn heupen slaand. Met gebaren beduidde ik hem, dat ik water voor de auto nodig had. Hij begreep me onmid dellijk. Hij overhandigde mij zijn blaas en ik goot die leeg in de- radiator. Maar het was niet voldoende. De Bosjesman liep naar de verkoolde resten van zijn vuurtje hij greep een holle stok van ongeveer een meter lang en wenkte me hem te volgen. Even aarzelend ging ik hem achterna. Na 'een minuut of vijf viel hij op zijn knieën en boorde de stok diep in het zand. Geboeid keek ik, hoe hij zijn mond aan het einde van de stok zette en begon te zuigen. Even later spuwde hij een mond vol water voor mijn voeten. Hij had het opgezogen uit een onderaardse stroom. Ik holde terug naar de auto om mijn waterzak te halen. Een half uur lang zoog de Bosjesman zijn wangen vol en spuwde het water in mijn zak. Toen de zak vol was, gaf hij hem mij terug en iets van de glorie van menselijke broederschap straalde uit het gezicht van dit kleine mannetje uit het stenen tijdperk. Zijn tong klikte zachtjes als in een gefluisterd gebed. Ik liep terug, goot het water in de radiator en ging nog eens naar hem toe. Maar toen merkte ik iets vervelends hij spuwde zand uit. Zijn ondergrondse stroom was opgedroogd, waar h ijhet ook probeerde, ner gens vond hij water. Na een paar minuten gaf hij het op, weemoedig glimlachend. Samen wandelden wij terug naar de wagen. „Ik zal wat water aftappen en hem dat geven", dacht ik. Maar ik wilde iets meer doen om mijn dank baarheid te tonen. Met een spontaan gebaar maakte ik mijn horloge los en gaf hem dat. Zijn ogen gingen wijd open en met trillende vingers be tastte hij het, een en al bewondering. Maar toen gaf hij het mij terug. Verbaasd schudde ik heftig met mijn hoofd en probeerde hem duidelijk te maken, dat het als een geschenk bedoeld was. Maar hij wilde het niet accepteren zijn ogen smeekten mij hem niet tot zo iets schandaligs te dwingen, „Vergeet toch niet schenen zijn ogen te zeggen j dat u mijn gast bent. Dit is mijn woestijn, mijn huis. Ik wens geeen beloning voor mijn gastvrijheid." Ik voelde mij klein onder die blik. Op zijn beurt keek hij verbaasd, toen ik onder de auto kroop en wat water aftapte. Zijn ogen waren vochtig en zijn lippen trilden, toen ik hem duidelijk maakte, dat hij dit moest opdrinken. En toen namen wij afscheid, ons bewust vaD onze warme gevoelens. Tijdens onze korte ont moeting hadden onze harten de eeuwen, die onze werelden scheidden, overbrugd. Hier stond een man, in wie een oprechte liefde voor zijn naaste leefde. Die avond, toen ik mijn wagen parkeerde bij een comfortabel hotel, deed ik nog een roerende ontdekking achterin de auto lag mijn waterzak, die mijn Bosjesman weer had terug gegeven. S. J. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen TELEVISIE - SALON IN GROOT HOTEL TE HAMBURG. Met projectie-installatie van Philips. Duitsland's grootste hotel, „Reichshol'" in Ham burg, heeft als eerste inrichting van deze aard in de Bondsrepubliek een speciale televisie-salon voor zijn gasten te laten inrichten. Men maakt hiervoor gebruik van een Philips- pro jectie-televisie- apparaat. Dc beeldafmeting van 75 xlOO cM. waarborgen een duidelijk zicht van alle plaatsen af in de voor dit doel gereserveerde ruimte, waar circa honderd personen een plaats kunnen vinden. Het initiatief heeft veel weerklank gevonden,' in het bijzonder bij dc buitenlandse gasten, die in dit hotel logies vinden en die blijk gaven deze televisie-service te waarderen. De televisie-zender van de N.W.D.R. te Ham burg zendt een programma van twee uren uit op iedere Maandag, Woensdag en Vrijdag van 20 tot 22 uur. Op de Dinsdagen en Donderdagen is de zender steeds van 16 tot 17 uur met een speciaal kinderuurtje in de lueht. Bovendien worden ten behoeve van belanghebbenden, zoals amateurs en reparateurs, testbeelden uitgezonden op Dinsdag, Woensdag en Donderdag, steeds van 9 uur tot half 11 's morgens en van 3 uur tot half 5 des middags, terwijl dergelijke testbeelduitzcndingen ook op verzoek kunnen plaats vinden op Maandag en Vrijdag (overdag). Het vermogen van de Hatnburgsc televisie-zender bedraagt vooralsnog niet meer dan 1 kW: de frequentie waarop wordt gewerkt ligt in het Euro pese kanaal 7, 188 tot 195 MHZ, het lijnental is 625, hetzelfde dus als in ons land en overeen komstig de C.C.I.R.-norm. t is inderdaad juist. Of u igen hangt af van het ant- i u voor ziekengeld in aan- indien u op de dag van de rden. Welnu, dit is niet het lie datum het ontslag reeds d geleden ingegaan is. n de successierechten op de broer, waarbij broers en ijn gt naast de graad van bloed de grootte van het eërfde. unnen wij u concreter ant- 'eoorloofd de onlangs toege- van 15°/o ook te vorderen 65 jaar, die uit de Nood- t is toegestaan. Ontheffing een jaeger wollen truitje water. Het truitje is daarna apen. Hoe kan Uc_het weer" delijk is het water -toch nog t u het truitje nog eens in I een scheutje geest van sal- 1 zeep gebruiken. Jaegerwol :n in meer koud dan lauw t. het gemiddelde salaris van ns statistiek in Nederland 'i ongevallenstatistiek der Rijks- it het bedrag van het ge- aeidsdag voor personen (alle e en ambacht, handel, ver- :nz. Het laatst bekende cij- n inbegrepen) in dienst van >p 1949 en bedroeg bijna f 7. oonronden in aanmerking gc- liddeld loon per arbeidsdag ongeveer f 8 bedragen. Ech- ïing van het gemiddeld loon en van de Ongevallenwet het Ie lonen een bepaalde grens 14 per dag) buiten be- n werkelijkheid kan dus het ts hoger liggen dan het ge- inbegrepen is het personeel uwbedrijvcn, opvarenden van ■lijk personeel van partiou- gedeelte van het overheids- leen gemiddelde, dat ook al vatten, is bij gebrek aan g! - renen. In bovenbedoeld ge- kinderbijslag en of andere sociale verzekeringswetten ien. heb in mijn kamgaren rokje n ze er niet uit krijgen, middel dekken gaan weg met tetra Igevaar). Niet te veel ben- •4APIRIN helpt U eraf end. Koker 77 en 41 ct

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1952 | | pagina 1